Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Núm. 29855
Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions Gaudeix l’illa Sènior II

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Des del moment en què es varen adoptar mesures per contenir les infeccions per SARS-CoV-2 la Fundació Mallorca Turisme (FMT) ha dut a terme diverses actuacions per reactivar l'economia de Mallorca, principalment la vinculada al turisme. Segons l'article 6 dels seus Estatuts, la finalitat de la Fundació és fomentar la promoció turística de Mallorca en el mercat nacional i internacional, crear producte turístic, gestionar els serveis turístics en general i qualsevol altra activitat amb l'objectiu de promoure el turisme de l'illa. Per desenvolupar l'objecte fundacional, la FMT, entre altres activitats, gestiona els serveis turístics de Mallorca, dona suport i promou la comunicació i la col·laboració entre tots els agents del sector turístic de Mallorca, i també impulsa la reactivació de l'economia de Mallorca, mitjançant ajudes o subvencions als distints sectors, per aconseguir la recuperació econòmica de l'illa.

D'acord amb aquestes competències, i amb la finalitat de reactivar l'economia de Mallorca, la Fundació va tramitar diverses convocatòries de subvencions Gaudeix l'Illa per fomentar l'obertura dels establiments hotelers i altres sectors vinculats al turisme, així com per allargar la temporada turística més enllà de l'estiu. A més, aquestes convocatòries tenen una repercussió favorable en els negocis de l'entorn de l'establiment i han assolit el propòsit de reactivar el moviment turístic als hotels i altres sectors vinculats al turisme.

Els contagis per covid-19 continuen i aquesta incertesa no ajuda a l'estabilitat del turisme nacional i internacional. Hi ha hagut cancel·lacions d'estades a Mallorca, així com d'esdeveniments, de fires per promocionar els productes turístics de Mallorca, i restriccions al moviment de viatgers dels països emissors, la qual cosa motiva un clima d'inseguretat i de por a viatjar. Per això, atesa la situació actual de la pandèmia, la FMT treu una nova convocatòria de subvencions per afavorir l'obertura dels hotels abans de la Pasqua d'enguany.

El Patronat de la Fundació Mallorca Turisme reunit en sessió de 17 de gener de 2022, aprova la convocatòria de subvencions Gaudeix l'illa Sènior II, inclosa dins el pressupost i Pla d'acció de la Fundació de 2022, així com en el Pla estratègic de subvencions de la Fundació de 2022, aprovat pel Consell Executiu del Consell de Mallorca, reunit en sessió de 29 de desembre de 2021.

La Fundació Mallorca Turisme entén que és d'interès general fomentar l'activitat turística de Mallorca en aquests moments de crisi greu per a la reactivació econòmica i social de Mallorca i que les institucions públiques poden posar a disposició de la ciutadania els recursos públics per ajudar a superar aquesta situació.

La participació en aquesta convocatòria està subjecta als principis de publicitat, transparència, cooperació i eficiència de la utilització dels recursos públics, i suposa l'acceptació dels termes i condicions que s'hi estableixen. 

De conformitat amb la disposició addicional quarta, punt dos, de l'Ordenança general de subvencions, el conseller executiu de Turisme i Esports ha autoritzat la Fundació, amb caràcter previ, a tramitar en totes les seves fases les convocatòries de subvencions que es regeixen per l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca, previstes en el Pla d'actuació de 2022 i totes les que s'hi incloguin amb posterioritat en el mateix, prèvia inclusió en el Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca de 2022.  

Fonaments de dret

1. Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, que aprova l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, modificat per la LO 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (BOE núm. 52, d'1 de març del 2007, correcció d'errates BOE núm. 77, de 30 de març).

2. Decret 7/2018, de 23 de març, de traspàs als consells insulars de Mallorca, Menorca i Formentera de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d'aquests consells insulars que actualment exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de promoció turística (BOIB núm. 37, de 24 de març).

3. Estatuts de la Fundació Mallorca Turisme (BOIB núm. 24, de 23 de febrer de 2019).

4. L'article 10 del Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca que  modifica el Decret de dia 26 de gener de 2021 que determina l'organització del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021), i diu que la Fundació Mallorca Turisme resta adscrita al Departament de Transició, Turisme i Esports.

5. Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017, amb la modificació de 14 de juny de 2018, BOIB núm. 96, de 4 d'agost).

6. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 38/2003, esmentada.

7. Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de Mallorca, que inclou el de la Fundació Mallorca Turisme.   

8. Article 11 de la Llei 11/2016 d'igualtat de dones i homes (BOIB núm. 99, de 4 d'agost).

9. Reglament Europeu 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de mínimis (Diari Oficial de la Unió Europea núm. L352 de 24 de setembre de 2013).

Marc Temporal relatiu a les ajudes estatals dictades per la Comissió Europea, prorrogat fina al 30 de juny de 2020.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4948

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria de subvencions Gaudeix l'illa Sènior II.

2. Publicar l'extracte d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no esgota la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el president del Patronat de la Fundació Mallorca Turisme en el termini d'un mes, a partir de l'endemà d'haver-se publicat l'extracte d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix  l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 12 dels Estatuts de la Fundació.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, a partir de l'endemà d'haver rebut la notificació de la desestimació del recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, a partir de l'endemà de la desestimació presumpta, que es produeix tres mesos després d'interposar el recurs d'alçada sense que s'hagi notificat la resolució.

Malgrat l'anterior, es pot interposar, si escau, qualsevol altre recurs que es consideri oportú. Tot això d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, quer regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 39/2015, esmentada.

   

Palma, 17 de gener de 2022

El director de la Fundació Mallorca Turisme

Miguel Pastor Jordá

  

CONVOCATÒRIA

1. Objecte de la convocatòria

L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar el sector turístic de Mallorca,  mitjançant la concessió d'ajudes a entitats que gestionen places d'establiments d'allotjament turístic hoteler perquè puguin avançar la temporada turística i obrir abans els  establiments.   

La finalitat de la convocatòria és reactivar l'economia de Mallorca davant la crisi econòmica i social ocasionada per la covid-19.

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les que estableix l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca.

2. Beneficiaris

2.1 Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions:

o Persones físiques o jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades, les comunitats de béns, o qualsevol mena d'unitat econòmica que, tot i no tenir personalitat jurídica, gestionen allotjaments turístics hotelers.

o Estar d'alta d'activitats econòmiques i estar d'alta en la Seguretat Social. S'ha d'acreditar amb la presentació del certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'AEAT (Agència Estatal de l'Administració Tributària) de l'any en curs.

o Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, amb la Seguretat Social, amb el Consell Insular de Mallorca i ens dependents, i amb la FMT.

o No haver estat sancionat per incomplir la normativa en matèria de contenció de la covid-19.

o No haver acomiadat cap treballador ni treballadora afectats pels expedients de regulació temporal de l'ocupació (en ERTO).

o Tenir com a objecte social o activitat principal dedicar-se a la gestió de places turístiques com a propietat de l'establiment o com a empresa encarregada de gestionar un establiment turístic hoteler.

o Poden tenir domicili fiscal fora de Mallorca, però l'establiment turístic que ofereix ha d'estar obert a Mallorca.

o Han de disposar d'assegurança de responsabilitat civil per danys que poden tenir els allotjats a l'establiment.

2.2 A les comunitats de béns i a les agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica, els és d'aplicació l'article 7.4 i 7.5 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca.

D'acord amb l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, si són agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica, s'ha de fer constar de manera explícita en la sol·licitud els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació que també tenen la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, s'ha de nomenar una persona representant o apoderada única de l'agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l'agrupació. (S'ha d'afegir a la sol·licitud el contracte signat entre els comuners o membres de l'agrupació i el certificat bancari de titularitat bancària de l'agrupació).

No es pot dissoldre l'agrupació fins que hagi transcorregut el termini de prescripció previst als articles 39 i 65 de la Llei general de subvencions.

En cas de comunitats de béns: han d'optar entre sol·licitar l'ajuda com a comunitat de béns, o bé, com a persona física.

2.3 Les persones sol·licitants de la subvenció han de signar la declaració responsable (dins annex I) que diu que la persona interessada /establiment que s'ofereix compleix:

o La normativa sanitària, de consum, turística i de qualitat que correspon a l'establiment en funció de la seva categoria.

o No haver estat sancionat per incomplir la normativa en matèria de contenció de la covid-19.

o No haver acomiadat a cap treballador ni treballadora afectada pels expedients de regulació temporal de l'ocupació (en ERTO).

o Que eximeix de qualsevol responsabilitat a la FMT per possibles danys o malalties soferts als establiments durant els dies inclosos en el bo, i que disposen de les pòlisses d'assegurança que els cobreixen.

o Que es compromet a tenir els establiments oberts i les instal·lacions de l'establiment obertes a partir del 15 de març de 2022 (si la normativa sanitària en matèria de protecció de la covid-19 ho permet).

2.4 No poden tenir la condició de beneficiàries les persones o entitats en les quals s'esdevingui alguna de les circumstàncies que preveuen els articles 8.2, 8.3 o 8.4 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca i l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (annex III).

3. Requisits dels establiments

o Establiment turístic obert a Mallorca.

o Tenir les instal·lacions de l'establiment obertes, si la normativa sanitària en matèria de protecció de la covid-19 ho permet.

o L'habitació que s'ha d'oferir amb l'abonament és l'estàndard (no hi ha problema si per manca d'habitacions estàndard s'ofereix una habitació de categoria superior).

o L'establiment ha d'estar obert des del 15 de març de 2022, inclòs.

o L'establiment ha de disposar d'àrees per fer activitats o espais equivalents.

o Les habitacions de l'establiment que s'ofereixen als guanyadors dels bons han de ser per a dues persones. Si el guanyador del bo vol una habitació més gran per anar-hi amb més persones el cost anirà a càrrec seu.

o No poden tenir conveni signat amb una Administració per acollir possibles contagis de covid-19.

o L'establiment ha de tenir 71 habitacions o més.

o Amb una categoria d'hotel igual o superior a 3 estrelles (a efectes d'aquesta convocatòria, s'entén que també 3 claus o superior per apartaments turístics).

o L'estada a l'habitació objecte d'aquesta subvenció inclou la mitja pensió (berenar i sopar, no s'inclouen begudes, ni extres).

o Establiment turístic inscrit en la Direcció General de Turisme de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb llicència d'activitats vigent.

o Acceptar l'estada a l'establiment a una tarifa de 250 € per habitació, IVA inclòs, amb 2 nits/3 dies, amb entrada el dimarts dematí i sortida el dijous capvespre,  amb mitja pensió, per als dos ocupants. D'aquesta quantia, la FMT en subvenciona 200 € (IVA inclòs) per a l'establiment. Les persones guanyadores dels bons han de satisfer l'impost sobre estades turístiques de les Illes Balears, 50 € (IVA inclòs) en concepte de la confirmació de la reserva i el consum fora de la mitja pensió.

o Els dies per gaudir el bo són entre setmana. Les activitats de les persones majors a l'establiment es desenvolupen el dimarts, dimecres i dijous, a partir del 15 de març fins al 7 d'abril de 2022. Pe tant, s'ha de dormir a l'hotel el dimarts i el dimecres. L'hotel ha d'oferir 70 habitacions les tres primeres setmanes i 71 habitacions la quarta setmana.  

4. Import i crèdit pressupostari  

El crèdit previst per aquesta convocatòria és de quatre-cents cinquanta mil euros (450.000 €) amb càrrec al pressupost de la FMT.

D'aquesta quantia, 225.000 € (50%) corresponen al Govern de les Illes Balears i 225.000 € (50%) al Consell Insular de Mallorca.

5. Quantia de la subvenció

La quantia exacta de la subvenció que correspon a la persona beneficiària es determina en la resolució de concessió, una vegada rebudes les sol·licituds i fet el sorteig de les estades. Si no hi ha canvis, renúncies o manca de sol·licituds, li correspon cinquanta-sis mil dos-cents cinquanta euros (56.250 €) a cada beneficiari de les línies 1 i 4, i cinquanta-sis mil quatre-cents euros (56.400 €) a cada beneficiari de les línies 2 i 3.

6. Línies de la subvenció i import subvencionable

6.1 L'import de la subvenció es reparteix per zones per distribuir l'impacte econòmic:

A) Línia 1. Palma

B) Línia 2. Serra de Tramuntana i Raiguer

C) Línia 3. Migjorn

D) Línia 4. Pla de Mallorca i Llevant

L'establiment pertany a una línia en funció de la seva localització en les comarques abans esmentades.

6.2 Import subvencionable:

El crèdit de la convocatòria (450.000 €) es distribueix en 2.250 bons, que es reparteix de la següent manera:

- Línia 1: 562 bons (112.400 €). Cada bo equival a 200 € (IVA inclòs). Màxim dos establiments per línia (281 bons per establiment, que equivalen a 56.200 € per establiment).

- Línia 2: 563 bons (112.600 €). Cada bo equival a 200 € (IVA inclòs). Màxim dos establiments per línia (282 bons per establiment, que equival a 56.400 € per establiment).

- Línia 3: 563 bons (112.600 €). Cada bo equival a 200 € (IVA inclòs). Màxim dos establiments per línia (282 bons per establiment, que equivalen a 56.400 € per establiment).

- Línia 4: 562 bons (112.400 €). Cada bo equival a 200 € (IVA inclòs). Màxim dos establiments per línia (281 bons per establiment, que equivalen a 56.200 € per establiment).

6.3 Si en una línia no hi ha persones interessades o només n'hi ha una, els bons que resten són per als establiments sol·licitants d'altres línies començant pel primer establiment amb més punts i, si hi ha empat,  pel de categoria major. Si es manté l'empat serà per al que va entrar la sol·licitud abans en el registre electrònic de la FMT, una vegada completa la documentació.

6.4 Si hi ha un romanent en la convocatòria, no repartit per no haver-hi sol·licituds  suficients per cobrir tots els bons, es repartirà entre tots els beneficiaris de forma equitativa i proporcional fins exhaurir el crèdit. Si un dels beneficiaris no pot assumir l'increment de bons o no pot complir els terminis que preveu la convocatòria es repartiran els bons de forma equitativa i proporcional entre els beneficiaris que restin.  

6.5 Si un sol·licitant de subvenció renuncia, una vegada que s'ha dictat la resolució de concessió no pot tornar a presentar-se en convocatòries posteriors com a penalització ateses les conseqüències de la renúncia per tramitar la convocatòria.

6.6 Els interessats poden presentar ofertes de fins a 3 establiments com a màxim per empresa o grups d'empreses en tota la convocatòria, però només poden optar a ser beneficiaris de 2 establiments. Això no obstant, si no hi ha sol·licituds suficients d'altres establiments que compleixin els requisits de la convocatòria, el tercer establiment de la mateixa empresa o grup d'empreses també podrà ser-ne beneficiari.

S'entén per grup d'empreses el grup format per una o més societats independents jurídicament entre elles, però que depenen o es troben sota el control o subordinació d'una empresa matriu que exerceix el control o que estan sotmeses a una direcció unitària. També quan es tracta d'empreses vinculades. Són exemples de vinculació si coincideix algun soci o socis de les empreses, o la mateixa representació o el mateix domicili social, la mateixa marca comercial, etc.

6.7 Per a totes les línies, l'import de la concessió de la subvenció es determina per import cert, d'acord amb el que estableix l'article 24.2 de l'Ordenança general de subvencions.

6.8 Cada bo equival a 2 nits/3 dies per a dues persones. Entrada el dimarts dematí i sortida el dijous capvespre. El preu d'equivalència per un bo és de 200 € (IVA inclòs). Amb mitja pensió (no inclou begudes, ni despeses extres, ni l'impost d'estades turístiques). Les persones guanyadores del bo han d'abonar 50 € (IVA inclòs) per a l'estada i activitats a l'allotjament hoteler.   

6.9 Polítiques de confirmació i cancel·lació dels bons:

La FMT ha de facilitar una llista de les persones guanyadores dels bons a cada hotel amb la setmana assignada a cada guanyadora. Els hotels els han de telefonar per confirmar l'estada al seu establiment, i als qui han confirmat els ha de retenir 50 € (IVA inclòs) amb targeta de crèdit o dèbit com a confirmació.

El 4 de març tots els establiments han de trametre a la FMT una llista amb les persones que han confirmat. En cas de renúncies (quan els guanyadors dels bons diuen que no volen emprar el bo que han guanyat), l'hotel ho ha de comunicar a la Fundació, amb un justificant de la renúncia per escrit del guanyador, que pot ser un correu electrònic o un WhatsApp. En aquest cas, la FMT ha d'enviar als hotels una nova llista amb els suplents, segons el sorteig dels bons, i els establiments han de confirmar l'estada dels suplents i els ha de retenir els 50 € (IVA inclòs) amb targeta de crèdit o dèbit com a confirmació.

Si els que han confirmat l'estada no van a l'hotel i és per una causa justificada, que s'ha de demostrar a la Fundació, com pot ser un certificat mèdic oficial del guanyador del bo, poden recuperar l'import de 50 € que han abonat com a reserva de l'estada.

Si els que confirmen l'estada no van finalment a l'establiment perden els 50 € que han pagat en concepte de reserva de l'estada i quedarà a benefici de l'establiment. En aquest supòsit, l'establiment pot cobrar la quantia de 75 € de la FMT com a subvenció (No shows).

Les persones quan han guanyat els bons tenen un termini per confirmar la reserva, que s'ha de confirmar per telèfon a l'establiment o bé l'establiment s'ha de posar en contacte amb el guanyador amb un WhatsApp o amb 3 telefonades. Si no hi ha resposta, l'establiment ha de contactar per correu electrònic a la direcció de correu electrònic que la guanyadora ha indicat en la sol·licitud de participació en el sorteig.

Si no es pot contactar amb la persona guanyadora o aquesta renuncia o no confirma, perd el bo automàticament i s'ha d'oferir a un suplent de la llista del sorteig.

Els establiments turístics han de contactar amb les persones guanyadores dels bons en els següents  terminis:

 • Estades del 15-17 de març i 22-24 de març, han d'establir contacte amb les guanyadores del 21 de febrer i el 4 de març. Amb els suplents del 4 al 14 de març.

 • Estades del 29-31 de març i 5-7 d'abril, han d'establir contacte amb les guanyadores del 21 de febrer i el 18 de març. Amb els suplents del 18 i 28 de març

La llista de persones guanyadores dels bons s'ha de publicar l'endemà del sorteig al web gaudeixsenior.com. L'assignació de l'establiment és aleatòria, no modificable i intransferible.

6.10 Canvis i devolucions: una vegada assignat l'establiment i la setmana corresponent, no s'hi pot fer cap modificació.

7. Estades de les persones majors en els allotjaments turístics

Està previst que les estades de les persones majors s'han de poder gaudir per grups en els establiments beneficiaris de les subvencions, on s'han de dur a terme activitats d'oci  durant quatre períodes diferents:

1a setmana: del 15 al 17 de març

2a setmana: del 22 al 24 de març

3a setmana: del 29 al 31 de març

4a setmana: del 5 al 7 d'abril

L'entrada a l'allotjament turístic ha de ser el dimarts dematí i la sortida el dijous migdia.

8. Compatibilitat amb altres ajudes o subvencions

Aquestes subvencions són compatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra administració o ens públics o privats, sempre que l'import no sigui d'una quantia que, aïlladament o conjuntament amb les altres subvencions, superi el cost de l'activitat.

9. Règim de concurrència

El procediment de concessió és per concurrència competitiva segons els criteris de valoració que preveu la convocatòria. Per desempatar té preferència l'establiment de categoria major i, si és de la mateixa categoria, la sol·licitud que s'hagi presentat abans en el registre electrònic de la Fundació, amb l'expedient complet.

No cal establir un ordre de prelació si el crèdit pressupostari és suficient per satisfer totes les sol·licituds presentades, d'acord amb l'article 17.1 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca.

10. Criteris objectius de valoració

a) Categoria de l'establiment:

- 5 estrelles o superior

 5 punts

- 4 estrelles / 4 estrelles superior

 4 punts

- 3 estrelles superior

 3 punts

b) Disposa de piscina interior o climatitzada

- Té piscina interior climatitzada

 3 punts

- Té piscina interior no climatitzada

 1 punt

c) L'establiment desenvolupa activitats d'animació pròpies per als clients com és ball, música en directe, bingo, màgia, ball de saló, actuacions en directe:

- Té 3 o més activitats de temps lliure

 2 punts

- Fins a 2 activitats de temps lliure

 1 punt

- No té activitats de temps lliure

 0 punts

d) Disposa de balneari, com instal·lacions d'hidroteràpia o Spa:

- Si

1 punt

- No

0 punts

e) Compta amb espais exteriors multiesportius (pistes esportives, minigolf, zona per fer ioga o gimnàstica, o similar, etc.): 

- Té 3 o més espais per fer-hi activitats

2 punts

- Fins a 2 espais per a fer-hi activitats

1 punt

- No en té cap

0 punts

f) Compta amb sales interiors per fer-hi activitats o per fer-hi xous, o escenaris amb projecció audiovisual, zones d'oci interiors:

- Té 5 o més espais interior per fer-hi activitats

5 punts

- Té 3 o 4 espais interiors per fer-hi activitats

4 punts

- Té 2 espais interiors per fer-hi activitats

3 punts

- Té 1 espai interior per fer-hi activitats

2 punts

- No en té cap

0 punts

g) Arribada i sortida dels guanyadors:

- L'establiment ofereix la possibilitat d'entrar a partir de les 10.00

1 punt

- L'establiment ofereix la possibilitat de sortir a les 15.00

1 punt

h) L'establiment té capacitat per preparar dietes especials per recomanació mèdica:

- Espai específic d'alimentació especial

1 punt

- No en té

0 punts

i) Ubicació estratègica de l'allotjament. Distància en relació amb una platja d'arena, paratge natural (com albufera, parc, o paratge natural per fer senderisme o similar):

- Entre 0 i 100 metres del recinte d'allotjament

2 punts

- Entre 101 i 300 metres del recinte d'allotjament

1 punt

- Més de 300 metres del recinte d'allotjament

0 punts

j) Capacitat del menjador/s del recinte de manera simultània:

- Més de 100 persones

2 punts

- De 70 a 100 persones

1 punt

- Menys de 70 persones

0 punts

k) L'establiment serveix producte o gastronomia local:

- Producte km 0, amb productes DO Mallorca com vins, aigua, oli, etc. i disposa de plats típics de Mallorca

3 punts

- Producte km 0, amb productes DO Mallorca com vins, aigua, oli, etc.

2 punts

- Plats típics de Mallorca

 1 punt

l) Foment del turisme sostenible:

- L'establiment/entitat disposa d'un programa de conscienciació ambiental i de sostenibilitat  

1 punt

- No en té       

0 punts

m) Foment de la qualitat del servei en turisme:

- L'establiment disposa d'algun certificat, Sicted, ISO, homologat, que en reconeix la qualitat turística com a allotjament turístic

 1 punt

- No en té  

 0 punts

En cas d'empat, té preferència l'establiment de més categoria i, si encara hi ha empat, s'ha d'aplicar la preferència per ordre d'entrada.

11. Comissió avaluadora

11.1 Es constitueix una Comissió avaluadora amb la composició següent:

President: un o una TEAT de la Fundació. En cas d'empat tindrà vot de qualitat.

Vocals:

 • Un tècnic o tècnica de turisme de la Fundació.

 • Un tècnic o tècnica de turisme de la Direcció general de Turisme del Consell Insular de Mallorca.

Secretaria: tècnic o tècnica jurídica de la Fundació, o persona que la substitueixi, amb veu i sense vot.

11.2 La Comissió avaluadora pot rebre l'assessorament d'experts externs.

11.3 Aquesta Comissió avaluadora emet un informe en què es concreta el resultat de l'avaluació efectuada, d'acord amb els criteris que estableix la convocatòria, que serveix de base a l'òrgan instructor per elaborar la resolució de concessió definitiva. La Comissió pot instar l'òrgan instructor perquè requereixi els informes o aclariments que consideri convenients als sol·licitants de les subvencions.

12. Sol·licitud dels titulars dels allotjaments turístics

12.1 Només s'admet una ajuda per a establiment. No es poden presentar dues sol·licituds de diferents persones o entitats per al mateix establiment turístic.

12.2 Un mateix interessat (o grup d'empreses) pot presentar sol·licituds de subvencions de fins a 3 establiments diferents, en tota la convocatòria, i per a dos establiments dins la mateixa línia. Aquesta sol·licitud pot incloure una petició d'ajut per a dos o tres establiments d'un mateix titular. En la memòria tècnica que s'adjunta a la sol·licitud (annex V) és necessari indicar les condicions i característiques de l'establiment.

12.3 Lloc de presentació: les persones interessades han de formalitzar la sol·licitud a través del registre electrònic de la Fundació Mallorca Turisme:

https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/info.0

Aquest tràmit només es pot fer en línia, s'ha d'emplenar la sol·licitud del catàleg de tràmits «Convocatòria Gaudeix l'illa Sènior II». És obligatori fer la sol·licitud en línia utilitzant el tràmit creat per això. No és vàlida cap altra forma de presentar-la.

El model de sol·licitud és obligatori i no se n'admet cap altre. Presentar la sol·licitud de subvenció fora del termini establert i no fer servir els formularis normalitzats d'ús obligatori, són causes per no admetre-la.

La presentació electrònica de les sol·licituds s'ha de fer amb el certificat digital de la persona interessada o l'ha de presentar un representant de l'entitat que s'ha d'acreditar com a representant amb el seu certificat digital.

En general, s'admet el DNI electrònic i tots els certificats que es reconeixen en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establerts a Espanya, publicada a la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

12.4 Per tant, la tramitació electrònica ha de ser:

Primer. Accedir al web https.//fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/info.0 i al catàleg «Convocatòria Gaudeix l'illa Sènior II».

Segon. Emplenar els formularis de la convocatòria a través del tràmit creat específicament per això.

Tercer. Adjuntar-hi la documentació.

12.5 Aquesta sol·licitud (annex I) inclou:

- La identificació de l'entitat o persona que sol·licita la subvenció.

- Indicació del número del Registre de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

- La sol·licitud serveix d'autorització perquè el personal del Consell Insular de Mallorca o de la Fundació puguin comprovar d'ofici si la persona interessada està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La persona interessada pot denegar el consentiment perquè l'òrgan instructor obtingui de manera directa l'acreditació d'estar al corrent de les seves obligacions. En aquets cas, ha d'aportar els certificats amb la sol·licitud. El certificat d'estar al corrent de les obligacions amb el Consell l'expedeix d'ofici la Fundació.

- Les línies a les quals es presenta i els establiments que ofereix per gaudir els bons.

- Una declaració responsable amb els termes següents:

 • Que accepten l'estada a l'establiment per a dues persones en una habitació 2 nits/3 dies, amb mitja pensió per un preu total de 250 € (amb IVA inclòs).

 • Que l'establiment compleix amb la normativa sanitària, de consum, turística i de qualitat que correspon a l'establiment en funció de la seva categoria.

 • Que són certs els criteris de valoració que al·lega en el moment de fer la sol·licitud (a més ha d'aportar documentalment els justificants que ho acrediten).

12.6 Han d'acompanyar la sol·licitud amb els següents annexos:

a) Annex II. Declaració responsable del representant legal de l'entitat.

b) Annex III. Declaració responsable de la persona interessada o del representant legal de l'entitat assegurant que no incorre en prohibicions per rebre ajudes.

c) Annex IV. Declaració responsable d'altres ajudes per al mateix projecte.

d) Annex V. Memòria de l'activitat.

e) Annex VI. Autobaremació.

12.7 La sol·licitud s'ha de lliurar amb la documentació següent:

1) Documentació administrativa:

a) Acreditació de la identitat.

- Si el sol·licitant és persona física: fotocòpia del DNI, passaport o NIE.

- Si el sol·licitant és persona jurídica: fotocòpia del CIF de l'entitat, del DNI, passaport o NIE del representant legal de l'entitat, amb la documentació que acredita la vigència del càrrec en virtut del qual actua qui signa la sol·licitud.

b) Documentació de la constitució de l'empresa, i/o dels estatuts degudament registrats.

c) Certificat administratiu que acrediti l'epígraf o epígrafs del cens tributari o Registre de l'IAE en el qual està inscrita la persona interessada.

d) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i amb la Seguretat Social. La sol·licitud serveix d'autorització perquè el personal del Consell Insular de Mallorca i ens dependents comprovi d'ofici aquesta circumstància i també que està al corrent de les obligacions amb el Consell de Mallorca i ens dependents.

Si la persona interessada és estrangera o comunitària (amb establiments turístics oberts a Mallorca).

a) Si l'entitat pertany a un estat membre de la Unió Europea, la capacitat jurídica de l'empresa s'ha d'acreditar presentant la constitució de l'entitat d'acord amb la normativa del seu país, fent-hi constar els estatuts i l'acreditació de la representació legal corresponent, així com una fotocòpia acarada del CIF, tots dos traduïts per un intèrpret jurat o traducció oficial i postil·lada d'acord amb el conveni de la Haia de 1961.

b) Si l'entitat pertany a un estat que no és membre de la Unió Europea, la capacitat jurídica de l'entitat s'ha d'acreditar mitjançant la documentació relativa a la sucursal o filial a Espanya de l'entitat, inscrita en el registre corresponent i fotocòpia acarada del CIF.

c) En qualsevol dels dos supòsits anteriors, s'ha d'acreditar la capacitat de la persona que representa legalment l'entitat sol·licitant per actuar en nom seu, així com còpia compulsada del seu passaport/DNI, traduït per intèrpret jurat o traducció oficial i postil·lada d'acord amb el conveni de la Haia de 1961.

d) Les empreses, entitats o persones físiques no espanyoles d'estats membres de la UE i els restants empresaris estrangers han d'aportar la documentació següent:

i. Declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa o organisme professional qualificat, o mitjançant acta de manifestacions davant de notari públic, de no incórrer en prohibició de rebre ajudes públiques (annex III) d'acord amb el que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

ii. Acreditar que la sucursal/filial, si escau, està al corrent de les obligacions tributàries amb l'administració estatal i la Seguretat Social, mitjançant la presentació del certificat oportú, emès per l'òrgan competent. Si es tracta d'un agent autoritzat per actuar en nom de l'entitat no resident que opera mitjançant oficina de representació, ha d'aportar el certificat corresponent que acrediti que està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i la Seguretat Social, emès per l'òrgan competent.

2) Documentació tècnica:

- Dossier informatiu de l'establiment on s'acredita que té els requisits per ser beneficiari de l'ajuda amb indicació de l'establiment o establiments turístics en els quals ofereix l'estada dels guanyadors dels bons (i les dades i/o número d'inscripció en la Direcció General de Turisme de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears).

- Si la persona interessada no propietària de l'establiment, ha d'adjuntar el contracte de cessió de la gestió de les places turístiques en les quals s'ofereix l'estada.

- Ha d'adjuntar la documentació que acredita que compleix els requisits que declara en els criteris de valoració. Si no ho aporta, no es poden tenir com a certs.

12.8 D'acord amb l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, la falsedat o l'omissió de qualsevol dada o informació que s'incorpori en una declaració responsable impossibilita continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en què se'n té constància, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que corresponguin.

Així mateix, la resolució de l'Administració pública que declara aquesta circumstància pot determinar l'obligació de la persona interessada de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement, així com la impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un marc temporal determinat per la llei, tot això d'acord amb els termes que estableixen les normes sectorials d'aplicació.

13. Termini per presentar les sol·licituds pels allotjaments turístics

El termini per presentar la sol·licitud, la documentació i els annexos és de quinze dies hàbils, a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

14. Procediment, òrgan d'instrucció i resolució

La instrucció de l'expedient administratiu correspon al director de la Fundació Mallorca Turisme, que farà d'ofici totes les actuacions necessàries per determinar, saber i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de resoldre la concessió dels ajuts.

Si la persona interessada no compleix els requisits per ser beneficiària de l'ajuda quedar directament exclosa sense necessitat de fer cap requeriment. L'exclusió es notificarà mitjançant la publicació de la resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Si la sol·licitud o documentació presentada no reuneix els requisits establerts en la convocatòria, s'ha de requerir la persona interessada perquè la complementi en el termini màxim i improrrogable dels deu dies hàbils següents. Se li ha d'indicar que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seva petició, amb la resolució prèvia dictada en els termes que preveu l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El requeriment de millora de la sol·licitud s'ha de notificar electrònicament a l'adreça que ha indicat la persona interessada en la sol·licitud de la subvenció. Aquesta notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada si han transcorregut deu dies naturals des que s'ha enviat la notificació sense que s'hi accedeixi.

Correspon a la Direcció de la FMT dictar la resolució de concessió de les subvencions i reconèixer les obligacions econòmiques en concepte de subvenció. La resolució de concessió ha de contenir les sol·licituds admeses, amb indicació del beneficiari, la línia, la quantia dels bons i l'equivalència en euros, així com les desestimades o excloses, també els desistiments i les renúncies dels sol·licitants.

Així mateix, també s'ha d'adjuntar un informe de la Direcció de la Fundació fent constar que de la informació que figura en l'expedient es desprèn que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir-hi (art. 18.2 c de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca).

La concessió s'ha de notificar a les persones interessades mitjançant la publicació de les concessions en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense perjudici que es puguin utilitzar altres mitjans electrònics per informar-ne.

El termini màxim per resoldre el procediment i notificar-lo és de sis mesos des de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Una vegada acabat el termini sense que s'hagi dictat la resolució, s'han d'entendre desestimades totes les sol·licituds.

15. Justificació i pagament de les subvencions

15.1 Per justificar la subvenció, la persona beneficiària ha de lliurar a la Fundació, pel registre electrònic:

 • Una llista dels guanyadors del sorteig que s'han allotjat a l'establiment.
 • Una còpia dels bons gaudits a l'establiment.
 • Còpia dels DNI dels guanyadors dels bons.
 • Còpia de les factures que s'han emès als guanyadors dels bons.
 • Memòria explicativa de l'activitat que s'ha dut a terme: amb un comentari i avaluació dels resultats obtinguts i altres aspectes que siguin rellevants. Cal explicar que s'ha fet l'actuació i si s'han assolit els objectius. Ha d'anar signada i datada.
 • Documentació justificativa de la publicitat de l'ajuda de la Fundació Mallorca Turisme, amb el logotip actualitzat de l'entitat.
 • Amb la primera justificació de la subvenció: cal adjuntar un certificat expedit per l'entitat bancària de la titularitat. No s'admet cap altre document per acreditar la titularitat de compte bancari (ni rebuts, ni documents elaborats per la persona interessada, ni captures de pantalla, etc.).
 • L'Annex VII: declaració responsable d'haver fet el projecte subvencionat.

15.2 En tot cas, el termini per justificar les subvencions finalitza el 15 maig de 2022.

15.3 Només poden gaudir de les estades els guanyadors del sorteig i no es pot pagar cap estada sense acreditar aquest requisit amb la documentació justificativa.

Es perd el dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció si hi manca la justificació o si s'esdevé alguna de les causes de reintegrament previstes en la legislació vigent i en l'art. 56 de l'Ordenança general de subvencions.

Les subvencions s'han de pagar mitjançant transferència bancària quan s'hagi comprovat que la llista d'assistents a l'establiment coincideix amb la dels guanyadors del sorteig i que es compleixen els requisits necessaris per fer el pagament.

No es pot fer pagar la subvenció mentre la persona beneficiària no estigui al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, amb el Consell Insular de Mallorca i ens dependents, i amb la FMT, o sigui deutor per resolució de procedència de reintegrament.

16. Modificació del projecte i reformulació

S'ha d'aplicar l'article 28 de l'Ordenança general de subvencions en relació amb l'alteració de les condicions de la subvenció.

Que la Fundació accepti les alteracions de les condicions de la subvenció, en el moment de comprovar-ho, no eximeix el beneficiari de les sancions que puguin correspondre d'acord amb els articles 63 i 64 de l'Ordenança general de subvencions.

D'acord amb l'article 26 de l'Ordenança general de subvencions aquesta convocatòria no preveu reformular les sol·licituds.

17. Obligacions dels beneficiaris

Presentar la sol·licitud implica que s'accepten les condicions d'aquesta convocatòria.

L'incompliment, la inexactitud, l'omissió o el falsejament de les obligacions establertes en aquesta convocatòria, dona lloc a la pèrdua del dret a obtenir la subvenció sense perjudici d'altres responsabilitats que en puguin derivar, a més del reintegrament regulat en els articles 56 i 57 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca.

L'article 9 de l'Ordenança general de subvencions estableix quines són les obligacions dels beneficiaris, entre d'altres, fer publicitat adequada de l'ajuda de la FMT per a les estades turístiques. La publicitat pot consistir en: inlcoure la imatge institucional de la FMT en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals: esmentar l'ajuda als mitjans de comunicació i altres accions que resultin adequades per donar difusió de l'ajuda. També es pot col·locar en lloc visible una placa on consti el suport de la FMT, amb el logotip actualitzat o les identificacions corporatives de la Fundació, o bé amb el lliurament als assistents de la informació del programa i l'ajuda de la FMT.

18. Revocació i reintegrament

Són d'aplicació les causes de reintegrament que preveu l'article 56 i l'article 57 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca.

Quan la persona beneficiària presenti una justificació definitiva per un import inferior al concedit, el centre gestor pot cancel·lar d'ofici el romanent de la concessió, amb l'acceptació prèvia de la persona beneficiària. Als efectes indicats, el beneficiari pot renunciar a l'import romanent no justificat si així ho indica en l'apartat 6 de l'annex VI (Declaració responsable d'haver fet el projecte subvencionat i dels seus ingressos i despeses, que presenta en el moment de la justificació).

19. Infraccions i sancions

El règim aplicable és el que estableixen els articles 63 i 64 de l'Ordenança general de subvencions, esmentat.

També és d'aplicació qualsevol normativa sancionadora administrativa o penal que sigui aplicable quant a la falsedat de les dades incloses en les declaracions responsables.

20. Sorteig dels bons per gaudir de les estades

Els bons per gaudir de les estades s'han de repartir mitjançant sorteig davant notari entre totes les persones sol·licitants que compleixin els requisits per participar-hi i que adjuntin la documentació correcta.

S'han de repartir 2.250 bons entre persones majors de 65 anys o jubilades (també jubilacions parcials), residents a Mallorca, que s'hagin apuntat al sorteig i que adjuntin el DNI, i/o un comprovant d'estar jubilats.

La persona guanyadora del bo ha de pagar a l'establiment turístic l'impost sobre estades turístiques en les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible.

Només poden gaudir de les estades els guanyadors del sorteig.

El bo inclou tres dies d'activitats a l'hotel (dimarts, dimecres i dijous) i 2 nits.

Les persones sol·licitants dels bons estan d'acord amb cedir les dades del seu DNI, telèfon i un correu electrònic a l'hotel per a contactar-hi, per organitzar les estades.

Les persones guanyadores tindran un termini per confirmar la reserva, es pot confirmar per telèfon a l'establiment o bé l'establiment les contactarà per WhatsApp o amb 3 telefonades i, finalment, un correu electrònic, si no es pot contactar amb el guanyador o aquest hi renuncia, automàticament el bo serà cancel·lat i un suplent podrà gaudir-lo.

Els establiments turístics contactaran amb els guanyadors en dos terminis:

 • Estades del 15-17 de març i 22-24 de març, els establiments contactaran entre el 21 de febrer i el 4 de març. Del 4 al 14 de març contactaran amb els suplents.
 • Estades del 29-31 de març i 5-7 d'abril, els establiments contactaran entre el 21 de febrer i el 18 de març. Del 18 al 28 de març contactaran amb els suplents.

La llista dels guanyadors s'ha de publicar l'endemà del sorteig i s'ha de publicar al web gaudeixsenior.com. L'assignació de l'establiment és aleatòria, no modificable i intransferible.

21. Persones interessats en el sorteig

Les persones interessades han d'emplenar una sol·licitud en l'enllaç següent:

www.gaudeixsenior.com

El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies hàbils a partir de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

És necessari tenir 65 anys o més, o bé estar jubilat i estar empadronat en un municipi de Mallorca en el moment de presentar la sol·licitud.

És una sol·licitud per via telemàtica. Ha d'incloure el nom i els llinatges, el DNI/NIE en vigor i amb permís de residència en vigor, el municipi, el codi postal, un correu electrònic i acceptar la declaració responsable de complir els requisits per formar part del sorteig.

Han d'ajuntar a la sol·licitud:

 • El DNI/NIE, per les dues cares. S'ha de poder llegir i ha d'estar en vigor.
 • Justificant de la jubilació, si no té 65 anys.
 • Declaració responsable que està empadronat a Mallorca.

Entre totes les sol·licituds s'ha de fer un sorteig davant notari on quedarà constància de les a qui s'informarà dels allotjaments turístics on han de gaudir el bo. Les persones guanyadores s'han de posar en contacte amb l'allotjament per organitzar l'estada.

Per anar a l'establiment s'han de baixar el bo del mateix enllaç:

www.gaudeixsenior.com amb el qual han d'anar a l'hotel.

Aquest bo és personal i intransferible, només el pot gaudir la persona que l'ha guanyat.

22. Publicació de la convocatòria i de la concessió

D'acord amb el que preveuen els articles 19.2 i 14 de l'Ordenança general de subvencions, la Fundació ha d'enviar informació sobre aquesta convocatòria i sobre les resolucions de concessió que en derivin a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

L'extracte de la convocatòria s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per conducte de la Base de Dades Nacional de Subvencions, s'ha de penjar en el web de la Fundació Mallorca Turisme www.fundaciomallorcaturisme.net, i se li ha de donar la màxima difusió possible entre les persones que hi poden estar interessades.

La Resolució de concessió de les ajudes s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i s'ha de publicar en el web de la Fundació Mallorca Turisme, www.fundaciomallorcaturisme.net

 

23. Consultes relacionades amb la convocatòria

Per resoldre dubtes relacionats amb aquesta convocatòria, es pot trobar més informació al web de la Fundació Mallorca Turisme www.fundaciomallorcaturisme.net o es poden enviar les consultes al correu electrònic gaudeix@fundaciomallorcaturisme.com

 

Annex I

Sol·licitud per participar en la convocatòria de subvencions Gaudeix l'illa Sènior II

Dades sol·licitant

Nom i llinatges/ Nom o raó social: ...................................................................................

................................................................. DNI/CIF: .............................................................. Domicili (per a les notificacions): .................................................................................................... Núm.: ......... Pis: .......... Localitat: ......................................................... CP: .................................. Telèfon de contacte: ......................................................................... Fax: ................................... Correu electrònic: .................................................................................. Web de l'entitat/persona sol·licitant.............................................

Dades representant legal/persona autoritzada

Nom i llinatges: ................................................................................................................

DNI/NIE: .......................................... Telèfon: .................................................................

En qualitat de: ....................................................................

AUTORITZACIÓ (per acreditar d'ofici que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social)

Presentar la sol·licitud suposa autoritzar la Fundació Mallorca Turisme i el Consell Insular de Mallorca perquè obtinguin l'acreditació que està al corrent de les obligacions amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària de l'Estat i amb la Seguretat Social (en aquets cas no cal aportar cap certificat).

(  ) No ho AUTORITZ (en aquest cas s'ha d'aportar el certificat juntament amb la sol·licitud).

DECLAR sota la meva responsabilitat:

1. (  ) Que conec i accept les condicions de la convocatòria de subvencions Gaudeix l'illa Sènior II.

2. (  ) Que n'adjunt la documentació exigida.

3. (  ) Que el sol·licitant o centre de treball no ha estat sancionat per incomplir la normativa en matèria de contenció de la covid-19.

4. (  ) Que no ha acomiadat cap treballador ni treballadora afectada pels expedients de regulació temporal de l'ocupació (en ERTO).

5. (  ) Que l'establiment compleix amb la normativa sanitària, de consum i de qualitat que correspon a l'establiment en funció de la seva categoria.

6. (  ) Que eximeix de qualsevol responsabilitat a la Fundació Mallorca Turisme per possibles danys o malalties patides als establiments o en el gaudi de l'activitat, i que disposa de la pòlissa d'assegurança que els cobreixen.

7. (  ) Que es compromet a tenir obert l'establiment turístic, i les instal·lacions que hi ha des del 15 de març de 2022 fins al 7 d'abril de 2022, ambdós inclosos (si la normativa sanitària ho permet).

8. (  ) Que no tenen conveni signat amb cap Administració per acollir possibles contagis de covid-19.

9. (  ) Que accepta l'estada a l'establiment a una tarifa de 250,00 € per habitació, 2 nits/tres dies, IVA inclòs.

Per això,

SOL·LICIT: acollir-me a la convocatòria de subvencions en nom de l'establiment següent

Establiment: .............................................................

Núm. de registre de la CAIB: ..................................................

Línia a la qual demana subvenció:

(  )  Línia 1. Palma

(  )  Línia 2. Serra de Tramuntana i Raiguer

(  )  Línia 3. Migjorn

(  )  Línia 4. Pla de Mallorca i Llevant

Amb aquesta sol·licitud s'ofereix l'estada a l'establiment turístic de 281 bons per establiments de les línies 1 i 4, i 282 bons per establiments de les línies 3 i 4. Des del 15 de març de 2022 fins al 7 d'abril de 2022, de dimarts a dijous (dos vespres: dimarts i dimecres).

L'estada de dues nits/3 dies a l'establiment té un valor de 250 € (IVA inclòs) amb mitja pensió, per a dues persones. La Fundació subvenciona 200 €. Els 50 € (IVA inclòs) restants són a càrrec del client, per l'estada i l'impost sobre estades turístiques en les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible sempre és a càrrec del client.

Optatiu

Segon establiment. Nom: .............................................................

Núm. de registre de la CAIB: ..................................................

Línia a la qual demana subvenció:

(  ) Línia 1. Palma

(  ) Línia 2. Serra de Tramuntana i Raiguer

(  ) Línia 3. Migjorn

(  ) Línia 4. Pla de Mallorca i Llevant

Optatiu

Tercer establiment. Nom: .............................................................

Núm. de registre de la CAIB: ..................................................

Línia a la qual demana subvenció:

(  ) Línia 1. Palma

(  ) Línia 2. Serra de Tramuntana i Raiguer

(  ) Línia 3. Migjorn

(  ) Línia 4. Pla de Mallorca i Llevant

........................................................., .............. de ................................. de 20...

(Signatura)

Si el sol·licitant és una agrupació de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica o una comunitat de béns s'ha d'ajuntar el contracte signat entre els membres juntament amb la sol·licitud.

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

 

Annex II

Acreditació del representant de l'entitat sol·licitant

Dades sol·licitant

Nom i llinatges/ Nom o raó social: ....................................................................................

DNI/CIF: .................................. Nom de l'establiment: .....................................................

LÍNIA: ...........................

CERTIFIC:

1. Que en la reunió de dia ..................... de ...................................... de ......................, el/la ............................................................................ (indicau l'òrgan que va prendre l'acord), va acordar el nomenament del Sr./ de la Sra. .......................................................

amb DNI ................................................................................ com a .................................................................................... (càrrec) de l'entitat ................................................................ amb CIF ......................................... i per un mandat de ........................... anys,

2. Que, com a representant, té competència per formular sol·licituds i tramitar subvencions en nom de l'entitat.

........................................................., .............. de ................................. de 20 ...

(Signatura)

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

 

Annex III

Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions legalment establertes per tenir la condició de beneficiari de les subvencions

Dades sol·licitant

Nom i llinatges/ nom o raó social: .................................................................................................................................. En representació de: ...........................................................................................................

Sota la meva responsabilitat, i perquè en tingueu coneixement,

DECLAR:

(  ) Que estic al corrent de les obligacions amb la Fundació Mallorca Turisme així com de la justificació de contractes fets amb la Fundació.

(  ) Que, en els tres darrers anys, ni jo ni l'entitat que represent hem estat sancionats per resolució administrativa ferma ni condemnats per sentència judicial ferma per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

(  ) Que no som deutor/a per resolució de procedència de reintegrament d'una subvenció (article 48.4 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca).

(  ) Que no incorr en cap de les prohibicions de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de l'article 8 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca, en concret:

a) Haver estat condemnat/a, mitjançant una sentència ferma, a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics.

b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarat/ada insolvent en qualsevol procediment, estar declarats/ades en concurs (llevat que, en aquest, un conveni hagi adquirit l'eficàcia), estar subjectes a la intervenció judicial o haver estat inhabilitats/ades d'acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi acabat el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.

c) Haver donat lloc, per una causa de la qual hem estat declarats/ades culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració.

d) Que la persona física, els administradors de les societats mercantils o els que tinguin la representació legal d'altres persones jurídiques, estiguin sotmesos a algun dels supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, que regula l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat; de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d'incompatibilitats dels membres del Govern de les Illes Balears i dels alts càrrecs; de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que estableix aquesta normativa o la normativa autonòmica que regula aquestes matèries.

e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, així com de les obligacions tributàries davant el Consell Insular de Mallorca i els organismes autònoms que en depenen imposades per les disposicions vigents, en la forma que determina el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant RLGS).

f) Tenir la residència fiscal a un país o un territori qualificat de paradís fiscal per la normativa vigent.

g) No estar al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que es determina el RLGS.

h) Haver estat sancionats/ades, per resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions, segons la legislació de subvencions vigent o la Llei general tributària.

i) Que es pugui presumir, per les persones que les regeixen o per altres circumstàncies, que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, d'altres empreses en les quals s'ha esdevingut la prohibició d'obtenir subvencions.

j) Ser agrupacions previstes en l'apartat 2 de l'art. 7 de l'Ordenança general de subvencions, quan es doni alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels seus membres.

k) Ser associació sotmesa a les causes de prohibició que preveuen els apartats 5 i 6 de l'art. 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, que regula el dret d'associació.

l) Ser associació respecte de la qual s'ha suspès el procediment administratiu d'inscripció perquè s'hi han trobat indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació del que disposa l'art. 30.4 de la Llei orgànica 1/2002, esmentada, mentre no hi recaigui resolució judicial ferma en virtut de la qual es pugui inscriure en el registre corresponent.

m) Incórrer en algun dels supòsits que preveu l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

............................, ................... de ..................................... de 20...

(Signatura)

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

 

Annex IV

Declaració responsable d'altres subvencions, ajuts o suports rebuts per a aquest projecte

Dades del sol·licitant

Nom i llinatges/ nom o raó social: ....................................................................................

Nom de l'establiment: ........................................................................................................

LÍNIA: ........................................

Sota la meva responsabilitat, perquè en tingueu coneixement,

DECLAR:

A) (  ) No haver demanat cap altre suport, ajut o subvenció per a aquest projecte.

B) (  ) Haver demanat un altre suport, ajut o subvenció per a aquest projecte, aport la relació dels suports, les subvencions i les ajudes sol·licitades o concedides, amb indicació dels imports i de les entitats subvencionadores:

Projecte de la sol·licitud: ............................................................................................

Entitat subvencionadora: .............................................................................................

Quantia de l'ajut o subvenció: ....................................................................................

Data de l'ajuda: ...........................................................................................................

Tipus d'ajuda (subvenció, préstec, etc.) ......................................................................

Referència a la publicació de la convocatòria: ............................................................

Marcau amb una “X” la casella corresponent:

(  )  No resolta

(  )  Denegada

(  )  Concedida i no rebuda

(  )  Rebuda

 

Projecte de la sol·licitud: ............................................................................................

Entitat subvencionadora: ............................................................................................

Quantia de l'ajut o subvenció: .....................................................................................

Data de l'ajuda: ............................................................................................................

Tipus d'ajuda (subvenció, préstec, etc.) ......................................................................

Referència a la publicació de la convocatòria: ............................................................

Marcau amb una “X” la casella corresponent:

(  )  No resolta

(  )  Denegada

(  )  Concedida i no rebuda

(  )  Rebuda

 

Projecte de la sol·licitud: ............................................................................................

Entitat subvencionadora: .............................................................................................

Quantia de l'ajut o subvenció: ....................................................................................

Data de l'ajuda: ...........................................................................................................

Tipus d'ajuda (subvenció, préstec, etc.) ......................................................................

Referència a la publicació de la convocatòria: ............................................................

Marcau amb una “X” la casella corresponent:

(  )  No resolta

(  )  Denegada

(  )  Concedida i no rebuda

(  )  Rebuda

 

Projecte de la sol·licitud: ............................................................................................

Entitat subvencionadora: .............................................................................................

Quantia de l'ajut o subvenció: ....................................................................................

Data de l'ajuda: ...........................................................................................................

Tipus d'ajuda (subvenció, préstec, etc.) ......................................................................

Referència a la publicació de la convocatòria: ............................................................

Marcau amb una “X” la casella corresponent:

(  )  No resolta

(  )  Denegada

(  )  Concedida i no rebuda

(  )  Rebuda

 

Projecte de la sol·licitud: ............................................................................................

Entitat subvencionadora: .............................................................................................

Quantia de l'ajut o subvenció: ....................................................................................

Data de l'ajuda: ...........................................................................................................

Tipus d'ajuda (subvenció, préstec, etc.) ......................................................................

Referència a la publicació de la convocatòria: ............................................................

Marcau amb una “X” la casella corresponent:

(  )  No resolta

(  )  Denegada

(  )  Concedida i no rebuda

(  )  Rebuda

(Si heu demanat més ajudes, adjuntau un altre fulla.)

........................................................., .............. de ................................. de 20...

(Signatura)

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

 

Annex V

Memòria inicial del projecte subvencionat

Dades del sol·licitant

Nom i llinatges/ nom o raó social: ....................................................................................

Nom de l'establiment: ........................................................................................................

LÍNIA: ........................................

Descripció de l'establiment on s'ofereix l'estada

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

........................................................., .............. de ................................. de 20...

(Signatura)

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

 

Annex VI

Autobaremació

Valoració dels criteris objectius

Important: les empreses o persones físiques que disposau de diversos allotjaments, heu d'emplenar un full per a cada allotjament que presenteu.

ESTABLIMENT:

Població:

Ubicació (carrer / núm. CP):

a) Categoria de l'establiment

 

5 estrelles o superior

5 punts

4 estrelles / 4 estrelles superior

4 punts

3 estrelles superior

3 punts

 

 

b) Disposa de piscina interior o climatitzada

 

Té piscina interior climatitzada

3 punts

Té piscina interior no climatitzada

1 punt

 

 

c) Activitats d'animació pròpies

 

Té 3 o més activitats de temps lliure

2 punts

Fins a 2 activitats de temps lliure

1 punt

No té activitats de temps lliure

0 punts

Especificar quines activitats té (anomenar-les):

 

 

 

d) Disposa de balneari (hidroteràpia, SPA)

 

1 punt

No

0 punts

 

 

e) Disposa d'espais multiesportius exteriors

 

De 3 a 4 espais per a activitats

2 punts

Fins a 2 espais per a activitats (inclosos)

1 punt

No en té

0 punts

 

 

f) Compta amb sales interiors per fer-hi activitats, o escenaris

 

Té 5 o més espais interiors per a activitats

5 punts

Té 3 o 4 espais interiors per a activitats

4 punts

Té 2 espais interiors per a activitats

3 punts

Té 1 espai interior per a activitats

2 punts

No en té

0 punts

Especificar quines activitats té (anomenar-les):

 

 

 

g) Arribada i sortida dels guanyadors:

 

Ofereix entrar a partir de les 10.00 h

1 punt

Ofereix sortir a partir de les 15.00 h

1 punt

Total

    punts

 

 

h) Dietes especials per recomanació mèdica

 

Espai específic d'alimentació especial

1 punt

No en té

0 punts

 

 

i) Ubicació estratègica de l'allotjament (platja arena, parc natural ...)

 

Entre 0 i 100 metres del recinte d'allotjament

2 punts

Entre 101 i 300 metres del recinte d'allotjament

1 punt

Més de 300 metres del recinte d'allotjament

0 punts

 

 

j) Capacitat del menjador/s del recinte simultàniament

 

Més de 100 persones

2 punts

De 70 a 100 persones

1 punt

Menys de 70 persones

0 punts

 

 

k) Producte o gastronomia local

 

Producte km 0, amb productes DO Mallorca i plats típics de Mallorca

3 punts

Producte km 0, amb productes DO Mallorca

2 punts

Plats típics de Mallorca

1 punt

 

 

l) Turisme sostenible

 

Disposa d'un programa de conscienciació ambiental i de sostenibilitat

1 punt

No en té

0 punts

 

 

m) Qualitat del servei en turisme (qualitat turística com allotjament turístic)

 

Disposa de certificat, Sicted, ISO, homologat

1 punt

No en té

0 punts

 

 

Total

 

........................................................., .............. de ................................. de 20...

(Signatura)

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

 

Annex VII

Justificació: Declaració responsable d'haver fet el projecte subvencionat

Dades sol·licitant

Nom i llinatges/ nom o raó social: ....................................................................................

Nom de l'establiment: .......................................................................................................

LÍNIA:  .......................

En relació amb la convocatòria de subvencions Gaudeix l'illa Sènior II,

DECLAR:

1. (  ) Que el projecte esmentat s'ha realitzat.

2. (  ) Que la subvenció atorgada per la Fundació Mallorca Turisme s'ha aplicat a la finalitat per la qual es va concedir i que no supera ─amb les subvencions i altres ingressos concurrents, si n'hi ha─, el cost del projecte subvencionat.

3. (  ) Que s'adjunta una memòria d'actuacions del projecte fet.

4. (  ) Que s'adjunta la llista dels assistents amb la còpia dels bons.

5. (  ) Que no som deutor/a per resolució de procedència de reintegrament d'una subvenció (article 48.4 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca).

6.D'acord amb l'article 58.2 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca, si la justificació definitiva presentada és d'un import inferior a la subvenció concedida:

(  ) ACCEPT renunciar al romanent de la subvenció concedida no justificada.

........................................................., .............. de ................................. de 20...

(Signatura)

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME