Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 32269
Acord del Consell de Govern de 24 de gener de 2022 pel qual s’autoritza la Universitat de les Illes Balears a implantar i impartir els ensenyaments oficials del Màster Universitari en Investigació en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (codi RUCT 4317924)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, estableix en l'article 36.4 que, en matèria d'ensenyament universitari, la comunitat autònoma de les Illes Balears té competència exclusiva, sens perjudici de l'autonomia universitària, en la programació i la coordinació del sistema universitari, en el finançament propi de les universitats i en la regulació i la gestió del sistema propi de beques i ajuts.

L'article 87 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, estableix que, en l'àmbit de les competències respectives, el Govern de l'Estat, les comunitats autònomes i les universitats han d'adoptar les mesures necessàries per completar la integració plena del sistema universitari espanyol a l'espai europeu d'educació superior. L'article 37 de la mateixa Llei defineix l'estructura dels ensenyaments universitaris oficials en tres cicles: grau, màster i doctorat.

D'acord amb l'article 8.2 d'aquesta Llei, la implantació i la supressió dels ensenyaments que condueixen a l'obtenció de títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional, les acorda la comunitat autònoma per iniciativa pròpia, amb l'acord del consell de govern de la universitat, o per iniciativa de la universitat, mitjançant una proposta del seu consell de govern, en ambdós casos amb l'informe previ favorable del consell social de la universitat. D'altra banda, l'article 35.2 de la mateixa Llei estableix que, per impartir ensenyaments oficials amb validesa a tot el territori nacional, les universitats han d'obtenir del Consell d'Universitats la verificació que el pla d'estudis s'ajusta a les directrius i condicions establertes pel Govern de l'Estat.

Finalment, el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat, estableix, en l'article 27, que el pla d'estudis ha de ser verificat pel Consell d'Universitats i ha de ser autoritzat per la comunitat autònoma. Així mateix estableix que el caràcter oficial del títol es declara per un Acord posterior del Consell de Ministres i per la inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT). Aquesta inscripció té efectes constitutius respecte de la creació de títols universitaris oficials, i duu aparellada la consideració inicial de títol acreditat als efectes legalment establerts.

El punt tercer d'aquest mateix article estableix que l'inici de la impartició de la docència del títol universitari oficial no pot tenir lloc fins haver donat compliment als tràmits anteriorment esmentats.

Per això, la Universitat de les Illes Balears va sotmetre el pla d'estudis del Màster Universitari en Investigació en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (codi RUCT 4317924) a la consideració del Consell d'Universitats, el qual, a través de la Comissió de Verificació de Plans d'Estudis, reunida el 16 de novembre de 2021, el va verificar positivament.

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears, en la sessió ordinària de dia 26 de març de 2021, va aprovar el programa del Màster Universitari en Investigació en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (codi RUCT 4317924).

El 23 de novembre de 2021, el Ple del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears va emetre un informe favorable a la implantació del programa de Màster Universitari en Investigació en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (codi RUCT 4317924).

El 17 de desembre de 2021, el vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent va emetre un informe econòmic segons el qual la implantació i la impartició d'aquests estudis no suposa cap cost afegit ni genera necessitats de plantilla de personal docent i investigador a la Universitat de les Illes Balears.

A l'empara de les competències que té atribuïdes la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en virtut de la Llei 2/2003, de 20 de març, d'organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears, i d'acord amb el Reial decret 822/2021, la Universitat de les Illes Balears va presentar, el 23 de desembre de 2021, una sol·licitud d'autorització, amb el número de registre GOIBE626016/2021, per implantar i impartir el programa del Màster Universitari en Investigació en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (codi RUCT 4317924).

En aquesta sol·licitud, la Universitat de les Illes Balears sol·licita que, a l'efecte del preu de matrícula, s'estableixi el nivell l'experimentalitat d'aquests estudis.

Per tot això, a proposta del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, en la sessió de dia 24 de gener de 2022 adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Autoritzar la Universitat de les Illes Balears a implantar i impartir el programa del Màster Universitari en Investigació en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (codi RUCT 4317924).

 

Segon. Establir, de conformitat amb l'apartat 3 de l'article 27 del Reial decret 822/2021, que l'inici de la impartició de la docència no podrà tenir lloc fins a la declaració, per part del Consell de Ministres, del caràcter d'oficial dels estudis i la posterior inscripció al RUCT.

 

Tercer. Establir el grau d'experimentalitat 5 per als estudis del Màster Universitari en Investigació en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (codi RUCT 4317924) de la Universitat de les Illes Balears.

 

Quart. Comunicar aquest Acord a la Conferència General de Política Universitària.

 

Cinquè. Notificar aquest Acord a la Universitat de les Illes Balears.

 

Sisè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 24 de gener de 2022

La secretària del Consell de Govern

Mercedes Garrido Rodríguez