Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Núm. 28331
Revocació decret de batlia núm. 2021-0461 referent a l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització d’ocupació temporal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per acord de la Junta de Govern Local, de data 03 de gener de 2022, va prendre, entre d'altres, l'acord següent:

Vists els següents antecedents:

Document

Data/Núm.

Provisió d'Alcaldia

28/10/2021

Documents trobats en data d'avui a l'arxiu de cada treballador/a

S'ha incorporat a l'expedient tot el que s'ha trobat en data d'avui (s.e.u.o.)

Negociacions de la RLLT

Expdt. 994/2021

Informe de Secretaria

20/12/2021

Informe de Intervenció

20/12/2021

Decret Batlia aprovació oferta publica d'estabilització d'ocupació

21/12/2021 núm. 2021-0461

Vista l'aprovació l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal, publicada en el BOIB núm. 178 de dia 28 de desembre de 2021, amb la següent relació de places:

PERSONAL FUNCIONARI:

GRUP/

SUBGRUP

ESCALA

SUBESCALA

VACANTS

DATA OCUPACIÓ

C2

Administració General

Auxiliar administratiu

2

18/12/2008

C2  (fins ara laborals)

Administració General

Auxiliar Administratiu

3

10/04/2000, 14/11/1995, 23/11/2017

A2 (fins ara laboral)

Administració  Especial

Treballador social

1

25/03/2006

PERSONAL LABORAL:

CATEGORIA LABORAL

VACANTS

DATA  OCUPACIÓ

Encarregat aigües i enllumenat públic

1

08/05/1989

Oficial 1ª

1

26/09/1999

Peó

3

02/05/2019,

11/10/2017,

02/05/2012

Jardiner

1

23/04/2013

Vigilant  Museu

2

07/07/2004, 19/07/2004

Vigilant ORA

1

20/04/2017

Auxiliar Biblioteca

1 (jornada 52,6%)

14/05/1990

Treballador familiar

1

23/07/2005

Treballador familiar

1 (jornada 92,1%)

01/12/1996

Personal neteja

2

18/07/2011, 01/03/2016

Personal neteja

2 (jornada 52,6%)

13/09/2017,

08/07/2010

Dinamitzador juvenil/ infantil

1 (jornada 31,5%)

14/01/2005

Auxiliar turisme

1

05/11/2000

Vist el Sr. Batle vol dur aquest acord a la mesa de negociació.

I vista la nova normativa publicada al BOE en data 30/12/2021, la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Per tot l'anterior, s'eleva a l'òrgan de govern la següent proposta d'

ACORD:           

PRIMER. Revocar el  Decret núm. 2021-00461 de data 21 de desembre de 2021 i deixar sense efecte l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 178 de dia 28 de desembre de 2021.

SEGON. Publicar el present acord en el tauler de la seu electrònica (http://valldemossa.sedelectronica.es) de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma corresponent (BOIB).

TERCER. Comunicar el present decret a les administracions corresponents així com als interessats.

 

Valldemossa, en el dia de la signatura electrònica (21 de gener de 2022)

El batle Nadal Torres Bujosa