Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 32118
Acord del Consell de Govern de 24 de gener de 2022 pel qual es prorroga l’eficàcia de la determinació dels nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar en cada una de les illes duita a terme per l’Acord del Consell de Govern de 10 de gener de 2022, i es modifica puntualment el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 25 d’octubre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

I

L'Acord del Consell de Govern de 25 d'octubre de 2021 va aprovar el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19 i el Pla Específic de Mesures de Prevenció i Contenció de la COVID-19 en els Serveis Socials, i va establir els nivells d'alerta sanitària que s'havien d'aplicar temporalment en cada una de les illes, nivells que es varen revisar els dies 8 i 23 de novembre, el 3, 13 i 23 de desembre de 2021 i el 10 de gener de 2022.

El nou Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19 estableix unes mesures bàsiques de seguretat i prevenció ús de la mascareta, higiene de mans, manteniment de distàncies interpersonals, ventilació d'espais tancatsde caràcter i aplicació general, qualsevol que sigui el nivell d'alerta sanitària declarat per a cada illa, com també un seguit de mesures aplicables a determinats sectors d'activitat de major risc en funció del nivell d'alerta sanitària declarat per a cada illa.

Així doncs, les determinacions del nivell d'alerta sanitària que periòdicament es duen a terme són les que determinen quin és el conjunt efectiu de mesures de prevenció i protecció front a la transmissió de la COVID-19 establertes en el Pla esmentat que són aplicables en cada moment en cada illa.

Així mateix, el Consell de Govern, en la sessió del dia 29 de novembre, va aprovar l'Acord pel qual s'estableixen mesures temporals i excepcionals en l'àmbit de l'activitat de determinats establiments en funció del nivell d'alerta sanitària de l'illa on estiguin radicats, com a mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19. Els termes d'aquest Acord varen ser ampliats per l'Acord de Consell de Govern de 23 de desembre de 2021 i, alhora, prorrogats per l'Acord del Consell de Govern de 17 de gener de 2022.

Aquests acords varen rebre l'autorització de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears mitjançant, respectivament, les interlocutòries 382/2021, d'1 de desembre de 2021, 411/2021, de 28 de desembre, i 8/2022, de 19 de gener de 2022, i els dos primers acords així autoritzats es varen publicar, respectivament, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 167, de 4 de desembre, i en el núm. 179, de 29 de desembre de 2021, ambdós amb una eficàcia temporal que s'estenia fins al dia 24 de gener de 2022. Quant a l'Acord del 17 de gener de 2022 —en el moment de signar aquest Acord— està pendent de publicació.

L'eix central d'aquests acords consisteix a determinar l'obligatorietat de l'ús del denominat certificat COVID Digital UE (CCD-UE), o la documentació autèntica que acredita un contingut idèntic a aquest certificat acredita que el seu titular es troba vacunat amb pauta completa, o que ha superat la COVID dins dels sis mesos anteriors o que ha obtingut un resultat negatiu en una prova de detecció d'infecció activa en dates immediatament anteriors, per poder accedir a determinats locals o establiments en els quals hi ha un major risc de transmissió de la malaltia. A més, aquest Acord condiciona al nivell d'alerta sanitària declarat en cada illa la determinació de l'àmbit objectiu d'exigència de l'ús d'aquesta documentació, de manera que com més alt sigui el nivell d'alerta sanitària en el qual es trobi una illa més categories d'establiments han de demanar aquesta documentació per permetre-hi l'accés.

II

El 10 de gener el Consell de Govern va adoptar l'Acord pel qual s'establien els nivells d'alerta sanitària que s'havien d'aplicar en cada una de les illes des que es publicàs fins a les 24.00 hores del dia 24 de gener de 2022.

Amb aquest Acord i una vegada paleses les dades relatives als factors de risc epidemiològic i assistencial que concorrien en aquell moment, el Consell de Govern va declarar que cada una de les Illes Balears es trobava en nivell d'alerta sanitària 3.

Des del dia 10 de gener de 2022 fins ara, la situació epidemiològica dominada per la variant òmicron ha evolucionat de manera que en el moment actual ens trobem en una situació incerta, ja que d'acord amb les dades epidemiològiques sembla que malgrat que les incidències acumulades per cent mil habitants segueixen en uns paràmetres que fa poc temps resultaven inversemblants, també sembla que, a hores d'ara, les xifres de contagis diaris i, en conseqüència, l'evolució de les incidències acumulades disminueixen.

És per això que es considera oportú prorrogar una setmana l'eficàcia de la determinació dels nivells d'alerta sanitària que es va dur a terme mitjançant l'Acord del dia 10 de gener, de manera que es pugui disposar d'un marge temporal que permeti confirmar si aquesta tendència a la disminució de les xifres de contagis es manté i es pot pensar tenir certesa que s'ha entrat en una fase de descens dins d'aquesta onada pandèmica o si, per contra, aquestes xifres s'inverteixen i esdevé necessari plantejar altres mesures de contenció addicionals.

III

Com s'ha fet palès abans, l'Acord del Consell de Govern de 25 d'octubre de 2021 va aprovar el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19 i el Pla Específic de Mesures de Prevenció i Contenció de la COVID-19 en els Serveis Socials. Aquest nou Pla de Mesures estableix, per una banda, un seguit de mesures bàsiques de seguretat i prevenció de caràcter i aplicació general qualsevol que sigui el nivell d'alerta sanitària declarat per a cada illa, i, de l'altra, un seguit de mesures aplicables a determinats sectors d'activitat de major risc, en funció del nivell d'alerta sanitària declarat per a cada illa.

Per altra banda, l'article 23 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, referent a la regulació relativa als productes d'un sol ús, disposa que:

1. A partir de l'1 de gener de 2021, s'adoptaran les mesures següents:

[...]

h) No es podrà fer ús de productes alimentaris en monodosis, a excepció de les restriccions establertes pel Reial decret 895/2013, ni estris d'un sol ús en els establiments i les empreses turístiques del sector HORECA per al consum d'aliments i begudes en el mateix local, a excepció dels consumibles de cel·lulosa. A partir de l'aprovació d'aquesta Llei s'impulsaran campanyes de sensibilització al sector HORECA per eliminar l'ús de productes alimentaris en monodosis i estris d'un sol ús elaborats amb plàstics i altres productes de difícil gestió.»

Una de les mesures que es va establir en el Pla de 25 d'octubre de 2021, arran d'una modificació introduïda mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 3 de desembre de 2021, va ser permetre que els establiments de restauració poguessin fer servir envasos monodosi de productes alimentaris amb l'objecte d'evitar un ús compartit dels envasos.

Es considera que aquesta previsió és a hores d'ara innecessària i contraproduent, ja que el perjudici mediambiental que genera a la societat l'ús generalitzat d'envasos monodosi és major que els efectes beneficiosos que usar-los pugui tenir en la prevenció dels contagis de la COVID-19, ja que una higiene de mans adequada pot produir el mateix efecte profilàctic.

Per tot això, el Consell de Govern, com a responsable màxim de la política sanitària a les Illes Balears, a proposta de la consellera de Salut i Consum, en la sessió de 24 de gener de 2022, adoptà entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Prorrogar fins a les 24.00 hores del dia 31 de gener de 2022 l'eficàcia de la determinació dels nivells d'alerta sanitària aplicables a cada una de les Illes Balears duita a terme en el punt primer de l'Acord del Consell de Govern de 10 de gener de 2022 pel qual s'estableixen els nivells d'alerta sanitària que s'han d'aplicar en cada una de les illes, de manera que fins que expiri aquesta pròrroga cada una de les Illes Balears romandrà en el nivell d'alerta sanitària 3.

Segon. Modificar el darrer incís del punt 5 de l'apartat III de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 25 d'octubre de 2021 pel qual s'estableixen els nivells d'alerta sanitària que s'han d'aplicar en cada una de les illes i es modifica puntualment el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19, el qual passa a tenir la redacció següent:

- El sistema de gestió de seguretat alimentària (sistema APPCC) de l'establiment ha de preveure les mesures de gestió de risc de transmissió de la COVID-19, el qual ha de ser proporcional a les característiques del local.

Tercer. Notificar aquest Acord a la Delegació del Govern a les Illes Balears, així com a la direcció operativa del Pla Territorial de Protecció Civil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (PLATERBAL) per a la transició cap a una nova normalitat derivada de la situació d'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19.

Quart. Fer constar que corresponen a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i als ajuntaments, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control del compliment correcte de les obligacions que preveu aquest Acord, per tal de garantir-ne l'efectivitat. A aquest efecte, les administracions esmentades poden sol·licitar la col·laboració dels cossos i forces de seguretat de l'Estat. L'incompliment de les mesures es pot sancionar de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de salut pública.

Cinquè. Comunicar a la Direcció de l'Advocacia aquest Acord a fi que, si ho considera oportú, el presenti davant l'òrgan judicial competent a l'efecte que estableix l'article 10.8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Sisè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Setè. Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que el dicta, en el termini d'un mes comptador des que es publiqui, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o, alternativament, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des que es publiqui, de conformitat amb els articles 10.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 24 de gener de 2022

La secretària del Consell de Govern

Mercedes Garrido Rodríguez