Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 17 de gener de 2022 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de medicina del treball dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent

    Número de registre 314 - Pàgines 2783-2786

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca de 18 de gener de 2021 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea d’Hematologia i hemoteràpia de l’Hospital Mateu Orfila (Exp. MEN-02/2022)

    Número de registre 423 - Pàgines 2787-2796

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca de 18 de gener de 2021 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de Cirurgia general i aparell digestiu de l’Hospital Mateu Orfila (Exp. MEN-01/2022)

    Número de registre 424 - Pàgines 2797-2807

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, un lloc de treball de Supervisor/a de Consultes Externes de l’Hospital Mateu Orfila

    Número de registre 425 - Pàgines 2808-2809

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca de 19 de gener de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’ infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Dalt Sant Joan de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut de Menorca

    Número de registre 426 - Pàgines 2810-2811

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria facultatiu/facultativa especialista en pediatria i puericultura de àrea i EAP en l’Equip d’Atenció Primària Canal Salat de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 9/2021)

    Número de registre 427 - Pàgines 2812-2813

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de dia 18 de gener de 2022, relativa a la rectificació de l’error material detectat a l’annex 1 de la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 14 de gener de 2022, per la qual es constitueix la borsa ordinària de treball especialitat Psicòleg/a

    Número de registre 372 - Pàgines 2814-2820

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Convocatòria i bases que ha de regir la creació d'una borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interi necessitats urgents existents a la Policia Local des Migjon Gran

    Número de registre 414 - Pàgines 2821-2826

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Llistat definitiu de persones aspirants admeses a la convocatòria d'oficial de jardineria

    Número de registre 444 - Pàgina 2827

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Resolució del gerent nomenament Tribunal pel concurs oposició pel torn lliure de Tècnic mitjà en habitatge del Patronat Municipal de l'Habitatge i de Rehabilitació Integral de Barris -PMHRIBA-

    Número de registre 441 - Pàgines 2828-2829