Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

Núm. 26321
Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia per la qual se sotmet a informació pública el projecte de decret regulador de la Comissió de Garantia i Avaluació del Dret a la Prestació de l’Ajuda per Morir i del Registre de professionals sanitaris objectors de consciència a l’eutanàsia de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 15 de novembre de 2021, la consellera de Salut i Consum va ordenar l'inici del procediment d'elaboració del projecte de decret regulador de la Comissió de Garantia i Avaluació del Dret a la Prestació de l'Ajuda per Morir i del Registre de professionals sanitaris objectors de consciència a l'eutanàsia de les Illes Balears, i va designar l'òrgan encarregat de la tramitació.

2. Una vegada elaborat l'esborrany del projecte de decret, d'acord amb la normativa aplicable, se sotmet al tràmit d'informació pública.

Fonaments de dret

1.  La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. L'article 58.1.e) de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Sotmetre a informació pública l'esborrany del projecte de decret regulador de la Comissió de Garantia i Avaluació del Dret a la Prestació de l'Ajuda per Morir i del Registre de professionals sanitaris objectors de consciència a l'eutanàsia de les Illes Balears, i posar-lo a disposició de les persones interessades a la Direcció General de Prestacions i Farmàcia (pl. d'Espanya, 9, de Palma) i en el Portal de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears.

2. Fixar el termini per a la informació pública en 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Disposar que les al·legacions s'han de presentar a la Direcció General de Prestacions i Farmàcia (pl. d'Espanya, 9, de Palma), o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d'anar adreçades a la Direcció General de Prestacions i Farmàcia.

4. Habilitar la possibilitat de presentar-hi al·legacions per mitjans telemàtics a través de l'apartat Participació en l'elaboració de normativa de la pàgina web del Portal de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears, dins el termini que estableix  l'apartat 2 anterior, d'acord amb l'article 34.2.f) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que fa les al·legacions, s'inclouran en l'expedient d'elaboració normativa, tot i que no constin en el registre d'entrada electrònic de l'Administració de la Comunitat Autònoma. A aquest efecte, el funcionari o funcionària de l'òrgan competent de la tramitació del procediment normatiu que les rebi electrònicament emetrà una diligència de les al·legacions presentades.

5. Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 19 de gener de 2022

El director general de Prestacions i Farmàcia

Atanasio García Pineda