Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 28280
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes corresponents a l’any 2022 per al foment de les races autòctones de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Reial decret 1625/2011, de 14 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de races autòctones espanyoles (BOE núm. 295, de 8 de desembre de 2011), modificat pel Reial decret 181/2015, de 13 de març (BOE núm. 63, de 14 de març de 2015), pretén fomentar i preservar el gran patrimoni genètic que suposen aquestes races mitjançant unes ajudes adreçades a les organitzacions o les associacions de ramaders reconegudes per les comunitats autònomes per promocionar i defensar les races autòctones espanyoles que preveu l'annex I del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes.

A l'efecte d'aplicar el Reial decret esmentat en aquesta comunitat autònoma, s'ha d'adaptar a les particularitats organitzatives i procedimentals que s'hi estableixen, de conformitat amb el que preveu l'article 3.2 del text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

D'altra banda, atesa la singularitat de les Illes Balears, es considera d'interès públic finançar totes les associacions que compleixin els requisits perquè, d'aquesta manera, puguin continuar fent les gestions administratives i de camp necessàries per tenir tots els exemplars de cada raça en els registres genealògics corresponents i complir l'objectiu final d'aquestes ajudes, que és preservar els recursos zoogenètics de les Illes Balears. Per això, es considera adient aplicar el punt 2 de l'article 6 del Reial decret 1625/2011, de 14 de novembre.

L'1 de març del 2019 es va publicar al BOE núm. 52 el Reial decret 45/2019, de 8 de febrer, pel qual s'estableixen les normes zootècniques aplicables als animals reproductors de raça pura, als porcins reproductors híbrids i al seu material reproductiu; s'actualitza el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes, i es modifiquen els reials decrets 558/2001, de 25 de maig; 1316/1992, de 30 d'octubre; 1438/1992, de 27 de novembre, i 1625/2011, de 14 de novembre.

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació és conscient de la importància de les races autòctones de les Illes Balears i té presents les condicions que han de reunir determinades ajudes dirigides al sector ramader per acollir-se a les exempcions que s'estableixen al Reglament (UE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.

Concretament, en data 24 de desembre del 2019 es va publicar al BOIB núm.172 la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 19 de desembre de 2019, per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes corresponents a l'any 2020 per al foment de les races autòctones de les Illes Balears. Aquesta ajuda es va comunicar degudament a la Comissió Europea, que li va assignar el número SA 40300 (2014/XA).

D'acord amb el que disposa l'article 11.bis del Reglament (UE) núm. 702/2014 esmentat, quan un estat membre desitja prorrogar mesures sobre les quals hagi presentat informació resumida a la Comissió, es considera que la informació resumida relativa a la pròrroga d'aquestes mesures s'ha comunicat a la Comissió i s'ha publicat, sempre que les mesures de què es tracti no experimentin cap modificació substancial, tret d'un augment del pressupost.

Atès tot això, es considera convenient prolongar la duració del règim aprovat, fins al 31 de desembre del 2022, i obrir un nou període de sol·licituds.

D'altra banda, el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, a l'article 2.a, estableix que el FOGAIBA té per objecte executar la política de la conselleria competent en matèria d'agricultura i pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, incloses les derivades de la política agrícola comuna i dels fons procedents de l'Instrument Financer d'Orientació de la Pesca, de les mesures de desenvolupament rural i d'altres règims d'ajudes que preveu la normativa de la Unió Europea.

Mitjançant el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Concretament, a l'annex 1 s'acorda l'adscripció del FOGAIBA a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

D'acord amb el que disposa l'article 15 del text refós de la Llei de subvencions esmentat, correspon aprovar la convocatòria d'aquestes subvencions mitjançant una resolució.

Per tot això, en virtut del que estableix l'article 6.1.g del Decret 64/2005, de 10 de juny, i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer Objecte de les ajudes i àmbit d'aplicació

1. S'aprova la convocatòria d'ajudes de l'any 2022 per a les organitzacions o les associacions de ramaders reconegudes oficialment per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al foment de les races autòctones de les Illes Balears que preveu l'annex I del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes (BOE núm. 23, de 27 de gener de 2009).

2. Aquestes ajudes es concedeixen d'acord amb el Reglament (UE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (DOUE L193, d'1 de juliol de 2014), i d'acord amb el Reial decret 1625/2011, de 14 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de races autòctones espanyoles (BOE núm. 295, de 8 de desembre de 2011).

3. L'àmbit territorial d'aplicació d'aquestes ajudes és la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Segon Finançament de la convocatòria

1. A aquesta convocatòria s'hi destina un import màxim de cent cinquanta-sis mil euros (156.000,00 €), amb la possibilitat d'ampliar-lo, amb càrrec als pressupostos del FOGAIBA.

2.El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha de finançar les actuacions que preveu aquesta resolució de conformitat amb el que estableix l'article 8 del Reial decret 1625/2011, amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat.

3. De conformitat amb el que disposa l'article 58 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la quantia que preveu el punt 1 anterior es pot incrementar amb la quantia addicional màxima de dos-cents mil euros (200.000,00 €). L'efectivitat de la quantia addicional esmentada queda condicionada a la declaració de disponibilitat del crèdit com a conseqüència de les circumstàncies que assenyala el punt 2.a de l'article 58 esmentat i a l'aprovació prèvia de la modificació pressupostària, si escau, amb anterioritat a la resolució de concessió de la subvenció.

Tercer Beneficiaris

1. Es poden beneficiar de les ajudes que preveu aquesta resolució les organitzacions o les associacions de ramaders de les Illes Balears que, abans de dictar-se la proposta de resolució, compleixin els requisits següents:

a. Que estiguin oficialment reconegudes per a la gestió del llibre o els llibres genealògics de la raça o les races autòctones per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació o pel consell insular corresponent.

b. Que compleixin els requisits que exigeixen els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c. Que compleixin el que disponen el Reglament (UE) 2016/1012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, relatiu a les condicions zootècniques i genealògiques per a la cria, el comerç i l'entrada a la Unió d'animals reproductors de raça pura, de porcins reproductors híbrids i el seu material reproductiu, i pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 652/2014 i les directives 89/608/CEE i 90/425/CEE del Consell i es deroguen determinats actes en l'àmbit de la cria animal (Reglament sobre cria animal), i el Reial decret 45/2019, de 8 de febrer, pel qual s'estableixen les normes zootècniques aplicables als animals reproductors de raça pura, als porcins reproductors híbrids i al seu material reproductiu; s'actualitza el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes, i es modifiquen els reials decrets 558/2001, de 25 de maig; 1316/1992, de 30 d'octubre; 1438/1992, de 27 de novembre, i 1625/2011, de 14 de novembre.

d. Que tinguin la condició de pimes d'acord amb el que estableixen l'article 2.2 i l'annex 1 del Reglament (UE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014.

e. Que no tinguin la consideració d'empreses en crisi d'acord amb l'article 2.14 del Reglament (UE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, i segons la definició d'empresa en crisi que s'inclou en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi, d'acord amb les directrius sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empreses no financeres en crisi (Comunicació 2014/C 249/01 de la Comissió, de 31 de juliol de 2014).

f. Que no estiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior.

g. En el cas que hi hagi diverses associacions reconegudes per a una mateixa raça, tant si és a la mateixa comunitat autònoma com en diferents comunitats autònomes, han d'estar integrades en un única associació de segon grau, segon el que es disposa a l'article 13.1 del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes, per poder accedir a aquestes ajudes; aquesta associació de segon grau ha de ser la que sol·liciti les ajudes.

Les explotacions ramaderes en les quals es duguin a terme les activitats subvencionables també han de complir els requisits que preveuen les lletres b, d, e i f.

2. D'acord amb el que disposa l'article 13.2.e de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es considerarà que els beneficiaris estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social quan quedi verificat el que disposen l'article 38 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La circumstància d'estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social ha de quedar acreditada abans que es dicti la proposta de resolució de concessió i en el moment del pagament.

L'acreditació que es compleix aquest requisit s'ha de fer mitjançant la presentació de les certificacions que preveu l'article 22 del Reial decret 887/2006. No obstant això, la persona interessada pot autoritzar el FOGAIBA i/o la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació perquè comprovi d'ofici que es compleix el requisit esmentat i, en aquest cas, no cal presentar els certificats corresponents. Quan el sol·licitant de l'ajuda no estigui obligat a presentar les declaracions o els documents a què es refereixen les obligacions que preveu el paràgraf anterior, n'haurà d'acreditar el compliment mitjançant una declaració responsable.

3. La comprovació dels requisits que preveuen els punts 1.a i 1.c, així com de les dades referides a les activitats que preveu l'article 4 i l'annex I del Reglament (UE) 2016/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, la fa d'ofici l'òrgan instructor del procediment, tret d'una manifestació contrària de la persona interessada, ja que amb la presentació de la sol·licitud d'ajuda s'entén atorgada aquesta autorització. En cas de denegar l'autorització esmentada, s'ha de presentar un certificat de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural o del consell insular corresponent.

4. De conformitat amb el que disposa l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, tampoc no es poden beneficiar de les subvencions que preveu aquesta resolució les empreses i les entitats sol·licitants sancionades o condemnades, els darrers tres anys, per una resolució administrativa o una sentència judicial fermes per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

Quart Activitats subvencionables

1. Es poden subvencionar les actuacions següents:

a. Creació o manteniment de llibres genealògics.

Els conceptes subvencionables són les despeses derivades d'aquesta activitat, incloses les despeses de local o oficines, d'ordinadors i material informàtic i el seu manteniment o la seva actualització, de l'adquisició de material d'oficina no inventariable i la contractació, i les despeses de personal tècnic i administratiu.

b. Les que es derivin del desenvolupament del programa de millora oficialment reconegut per a la raça, en el qual s'han de recollir les activitats destinades a la seva conservació in situ, així com la creació i el manteniment de bancs de germoplasma en centres autoritzats oficialment i les proves destinades a determinar la qualitat genètica o el rendiment del ramat. Les ajudes van encaminades a sufragar les despeses relatives a la implantació i al desenvolupament dels programes de millora aprovats oficialment i els controls de rendiments per fer les avaluacions genètiques dels animals i els programes de difusió de millora.

Les activitats del paràgraf b les ha d'incloure i aprovar en el Programa de millora el Servei de Ramaderia de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural.

2. Quant a les despeses subvencionables, s'aplica el que estableixen els articles 31 a 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableix l'article 83 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

3. Quan l'import de la despesa subvencionable superi la quantia de divuit mil euros (18.000,00 €), en cas de subministrament de béns d'equipament o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de proveïdors diferents, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte quan, a causa de les característiques especials de les despeses subvencionables, no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o l'ofereixin.

L'elecció entre les ofertes es presentin, que s'han d'aportar juntament amb la justificació o, si escau, amb la sol·licitud de la subvenció, es fa d'acord amb criteris d'eficiència i economia, amb la justificació expressa en una memòria de l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

4. Únicament són subvencionables les despeses que faci i pagui el beneficiari des de la data de presentació de la sol·licitud d'ajuda fins al 31 de desembre del 2022, totes dues dates incloses.

5. L'impost sobre el valor afegit (IVA) no és subvencionable, excepte quan el beneficiari no el pugui recuperar. A aquest efecte, el beneficiari que sol·liciti la subvencionabilitat de l'IVA ha de presentar el certificat 036 o la resolució d'excepció.

Cinquè Quantia de les ajudes

1. La quantia màxima de les ajudes és, en funció del tipus d'actuació que se sol·liciti, la següent:

a. Creació o manteniment del llibre genealògic: fins al 100 % de la despesa subvencionable.

b. Despeses relatives a la implantació i al desenvolupament dels programes de millora oficialment aprovats i els controls de rendiments per fer les avaluacions genètiques dels animals i els programes de difusió de millora: fins al 70 % de la despesa subvencionable.

2. La quantia màxima de la subvenció que pot rebre l'organització o l'associació és de seixanta mil euros (60.000,00 €) per raça.

3. En cap cas aquest import per explotació ramadera pot superar els tres mil euros (3.000,00 €).

4. L'import de la subvenció que regula aquesta convocatòria no pot superar en cap cas, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajudes d'altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, destinades a la mateixa finalitat, el cost de l'activitat subvencionada ni els límits que estableixen en cada cas les lletres a i b de l'apartat primer de l'article 27 del Reglament (UE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014. Aquests ajuts no s'acumulen a cap ajuda de minimis corresponent als mateixos costos subvencionables si aquesta acumulació dona lloc a una intensitat o un import de l'ajuda superior al límit esmentat.

Sisè Sol·licituds

1. El període per presentar les sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al BOIB i acaba el 28 de febrer del 2022.

2. Les persones interessades que compleixin els requisits que preveu aquesta convocatòria poden presentar les sol·licituds d'ajuda, d'acord amb el formulari que figura a la pàgina web del FOGAIBA, i les han d'adreçar al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (A04026954).

Les sol·licituds s'han de presentar pels mitjans electrònics, d'acord amb el que preveu el article 14.2.a de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Cal subministrar totes i cadascuna de les dades que s'indiquen a l'annex citat, així com assumir els compromisos, atorgar les autoritzacions i fer les declaracions que conté aquest formulari.

Aquestes sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació següent:

a. Fotocòpia del NIF del sol·licitant.

b. Acreditació de la representació amb la qual actua la persona que signa la sol·licitud.

c. Relació, signada pel secretari, dels ramaders que integren l'organització o l'associació. En aquesta relació hi han de constar, com a mínim, el nom i els cognoms i el NIF de cada associat.

d. Declaració responsable de cada associat d'acord amb el model del formulari 4, que figura al web del FOGAIBA, emplenat degudament. Si la declaració presentada no conté totes les dades d'aquest formulari 4, o bé presenta ratllades o esmenes, es considerarà no presentada. El beneficiari ha de presentar aquestes declaracions de manera ordenada i numerada d'acord amb la relació de ramaders presentada.

e. Programa que s'ha de desenvolupar durant el període que s'ha establert, en el qual s'especifiqui la descripció de les actuacions que es desenvoluparan, d'acord amb l'apartat quart d'aquesta resolució.

f. Pressupost detallat i desglossat per activitats, d'acord amb l'apartat quart d'aquesta resolució, en què s'indiqui la base imposable i l'import de l'IVA corresponent. Si l'associació sol·licita altres ajudes per a la mateixa finalitat, en el pressupost detallat s'han de separar les despeses que seran subvencionables per a cada entitat.

g. Documentació per demostrar que l'IVA no és recuperable pel beneficiari, en cas que sol·liciti la subvencionabilitat de l'IVA: certificat 036 o resolució d'excepció.

La comprovació del DNI del representant de l'agrupació la fa d'ofici el FOGAIBA. En cas que la persona interessada, o els seus associats, no autoritzi expressament el FOGAIBA i/o la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per obtenir el DNI, els certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social i per comprovar que es compleixen els requisits que preveuen els punts 1.a i 1.c de l'apartat tercer o el grau de compliment del programa, ha d'aportar els certificats o la documentació corresponents. En cas que no s'estigui obligat a presentar les declaracions o els documents a què es refereixen les obligacions anteriors, s'ha de presentar una declaració responsable que acrediti que es compleixen. Així mateix, els beneficiaris finals de l'ajuda poden acreditar que es compleixen aquestes obligacions mitjançant una declaració responsable.

3. D'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, no cal presentar la documentació ni les dades que es puguin obtenir per mitjans telemàtics.

A més, en cas que, per haver tramitat altres expedients al FOGAIBA i/o a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, ja s'hagi presentat algun d'aquests documents, no caldrà aportar-lo de nou i n'hi haurà prou d'esmentar l'expedient en què consta o, si escau, que la informació figuri a la base de dades documental que preveu el Decret 53/2006, de 16 de juny. No obstant això, l'acreditació de facultats ha de ser vigent en la data en què es presenti la sol·licitud.

4. Si la sol·licitud d'ajuda o qualsevol dels documents que siguin necessaris no reuneixen els requisits que s'han assenyalat, s'ha de requerir a la persona interessada que, en un termini de 10 dies, repari la falta o hi adjunti els documents preceptius, i se li ha d'indicar que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició amb la resolució prèvia, que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5. La presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació, per part de la persona interessada, de tot el que conté aquesta convocatòria, les bases reguladores que estableix el Reial decret 1625/2011, de 14 de novembre, i la resta de la normativa d'aplicació, i comporta l'autorització del sol·licitant perquè el FOGAIBA obtingui, de manera directa, l'acreditació de les circumstàncies que preveuen els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei general de subvenciones esmentat, mitjançant certificats telemàtics, cas en què el sol·licitant no ha d'aportar la certificació corresponent.

No obstant això, el sol·licitant pot denegar-li expressament el consentiment; en aquest cas, ha d'aportar la certificació en els termes que preveu l'article 22 del reglament esmentat.

En els casos que preveu l'article 24 del Reglament de la Llei general de subvencions, es pot presentar una declaració responsable que acrediti que no s'ha incorregut en les prohibicions de l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Setè Selecció dels beneficiaris i criteris objectius i de preferència

1. El procediment de concessió de les subvenciones que regula aquesta resolució s'ha de tramitar d'acord amb el que disposa l'article 6.2 del Reial decret 1625/2011, de 14 de novembre, que estableix les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de les races autòctones espanyoles. En conseqüència, les subvencions es concedeixen en condicions d'igualtat a totes les sol·licituds que compleixin els requisits que s'exigeixen en aquesta resolució i que aportin la documentació corresponent.

2. En el supòsit que el conjunt de sol·licituds amb dret a ajuda superi l'import que es destina a aquesta convocatòria, s'ha de reduir a cada beneficiari la quantia revocada, per incompliment de la persona beneficiària, en la darrera convocatòria, resolta i pagada, d'ajudes al foment de les races autòctones de les Illes Balears i, si no n'hi ha prou, s'han de reduir els imports resultants en el mateix percentatge unitari corresponent a l'ajustament pressupostari.

Vuitè Instrucció del procediment

1. L'òrgan competent per instruir el procediment de concessió de les ajudes és l'Àrea de Gestió d'Ajudes del FOGAIBA. Aquest òrgan du a terme, d'ofici, les actuacions necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució.

 

​​​​​​​2. La resolució dels expedients la dicta el vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, a proposta del cap del Servei d'Ajudes OCM, de l'Estat i de Pesca, sobre la base de l'informe previ de la unitat gestora, en el qual s'acrediten, en cas que sigui favorable, la legalitat de l'ajuda i l'import.

3. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos a comptar de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, i s'ha de notificar individualment a les persones interessades. Una vegada hagi passat aquest temps, si no s'ha notificat cap resolució expressa, s'ha d'entendre desestimada la sol·licitud.

4. Les comunicacions i notificacions a la persona interessada en aquest procediment es fan de manera telemàtica.

5. Contra la resolució esmentada abans es pot interposar un recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el que estableixen l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Novè Obligacions dels beneficiaris

1. Són obligacions dels beneficiaris les que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El règim jurídic aplicable per incomplir les obligacions esmentades és el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, amb les especificitats procedimentals i organitzatives que preveu el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i comprèn des del reintegrament de l'ajuda i el pagament de l'interès de demora fins a la imposició de les sancions corresponents.

3. A més de les obligacions que assenyala el punt 1 anterior, el beneficiari està obligat a desenvolupar el programa i el pressupost que s'aprovin.

Desè Justificació i pagament de les ajudes

1. El període per justificar l'execució de l'actuació i les despeses objecte de subvenció acaba el 31 de març del 2023 i són elegibles les activitats o inversions que el beneficiari hagi fet i pagat entre la data de presentació de la sol·licitud i el 31 de desembre del 2022.

No obstant això, s'accepta el pagament de les despeses corresponents als salaris i a la Seguretat Social del mes de desembre i a les retencions de l'IRPF del quart trimestre de l'any 2022, fins al dia de la sol·licitud de pagament.

2. Quant a la manera de justificar la despesa que s'hagi fet i els justificants de la despesa, s'aplica el que disposen l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els capítols II i III del títol II del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. Durant el termini de justificació establert, els beneficiaris han de presentar el formulari de sol·licitud de pagament, el qual s'ha d'ajustar al model que figura al web del FOGAIBA, i l'han d'adreçar al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (A04026954).

Cal subministrar totes i cadascuna de les dades que s'indiquen en el formulari esmentat, així com assumir els compromisos, atorgar les autoritzacions i fer les declaracions que conté aquest formulari.

A aquestes sol·licituds s'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

a. Memòria de les activitats que s'han fet i dels resultats que s'han obtingut. La memòria ha d'incloure la llista de les explotacions amb animals inscrits al llibre genealògic.

b. Documentació justificativa de les despeses que s'han fet. La justificació de la despesa s'entén efectuada mitjançant la presentació de:

- Factures que reuneixin els requisits i les formalitats que preveu el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre (BOE núm. 289, d'1 de desembre de 2012), i justificants de pagament.

- Nòmines dels treballadors i justificants de pagament dels sous.

- Documents TC1 i TC2, juntament amb una llista en què figurin, de manera detallada, per mes i treballador, els imports corresponents al total meritat en la nòmina, i justificants de pagament.

- Document de l'IRPF i justificant de pagament.

Es poden considerar justificants de pagament els documents següents:

 

1r. Extracte bancari en el qual quedi identificat el pagament que s'hagi fet. Ha d'incloure el concepte, l'import i la identificació del pagador i del destinatari.

2n. Factura que incorpori l'acreditació del cobrament per part del seu emissor o la persona responsable de l'empresa amb capacitat de cobrament. A aquest efecte, han de quedar consignats en la factura la data de cobrament, la identificació (amb el nom, el NIF i la signatura) del declarant del cobrament de la factura i el segell de l'empresa. Aquest darrer ha de ser facultatiu en cas que l'emissor sigui una persona física.

3r. Comprovant de transferència bancària en el qual quedi identificat el pagament que s'hagi fet. Ha d'incloure l'import i la identificació del pagador i del destinatari.

4t. Qualsevol altre document de valor probatori equivalent, vàlid en dret, mitjançant el qual s'acrediti que s'ha fet efectiu el pagament.

 

Aquesta documentació estarà a disposició de l'Agència Tributària i de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors per fer qualsevol control que es consideri oportú.

No s'admeten pagaments en efectiu iguals o superiors als mil euros (1.000,00 €), en els termes que preveu l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació a la normativa financera per a la intensificació de les actuacions i la lluita contra el frau.

 

c. Si escau, indicació dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats a la relació de justificants de despeses.

d. Si escau, els tres pressupostos que, en aplicació de l'article 31.3 de la Llei general de subvencions, hagi sol·licitat el beneficiari, com també la memòria justificativa de l'elecció, si escau.

e. Declaració expressa, si escau, d'altres ajudes que s'hagin rebut per a la mateixa finalitat i aportació de la documentació justificativa de les ajudes que s'hagin rebut, per tal de comprovar els límits que preveu l'apartat onzè d'aquesta convocatòria.

f. Compte justificatiu, que ha d'incloure la relació de justificants imputats, d'acord amb el model de formulari 3 que figura a la pàgina web del FOGAIBA.

4. En cas que la persona interessada no autoritzi expressament el FOGAIBA i/o la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per obtenir els certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, ha d'aportar els certificats corresponents.

5. L'import de l'ajuda concedida s'ha d'abonar al beneficiari mitjançant una transferència bancària, una vegada hagi justificat el compliment de la finalitat i l'aplicació de la subvenció, amb l'autorització prèvia del director gerent del FOGAIBA. El fet de no presentar la documentació justificativa en el termini i en els termes que s'estableixen suposa un incompliment al qual s'aplica el que s'estableix el punt 2 de l'apartat novè d'aquesta resolució.

6. D'acord amb el que preveu l'article 5 del Reial decret 1625/2011, de 14 de novembre, els beneficiaris poden presentar sol·licituds de bestreta de pagament de l'ajuda fins al 50 % de la subvenció concedida. Aquestes sol·licituds s'han de formular d'acord amb el model de formulari 5 que figura al web del FOGAIBA, degudament emplenat, i s'han de subministrar totes i cadascuna de les dades que s'indiquen en aquest formulari.

La concessió de la bestreta no eximeix el beneficiari de l'obligació de justificar la realització de l'activitat objecte de subvenció ni d'aplicar els fons que s'hagin percebut en el termini i els termes que preveuen els punts anteriors. La falta de justificació implica el reintegrament de les quantitats que s'hagin percebut més els interessos legals a comptar del moment del pagament de la bestreta.

Onzè Compatibilitat de les ajudes Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria són compatibles amb les de qualsevol altra que, per a la mateixa finalitat i el mateix objecte, puguin establir altres administracions públiques o altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, sempre que no se superin els límits a què es refereix l'apartat cinquè.

Dotzè Règim jurídic aplicable

El règim jurídic que s'aplica a aquesta convocatòria és el que estableix el Reial decret 1625/2011, de 24 novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de races autòctones, així com el que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta de la normativa d'aplicació vigent.

 

​​​​​​​Tretzè Publicació

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 19 de gener de 2022

​​​​​​​La presidenta del FOGAIBA María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño