Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSORCI DE RESIDUS URBANS I ENERGIA DE MENORCA

Núm. 30934
Delegació de competències a la Presidència del Consorci de Residus i Energia de Menorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern del Consorci de Residus i Energia de Menorca, en la seva reunió ordinària de dia 14 de novembre de 2021 va acordar, en el marc de l'expedient de contractació pel subministrament d'elements de contenció necessaris per dur a terme la prestació del servei públic de recollida de residus de les fraccions de paper/cartó, vidre, envasos lleugers i matèria orgànica en els municipis de Ciutadella, Ferreries, Es Migjorn Gran, Es Mercadal, Alaior i Sant Lluís, delegar a la presidència del Consorci l'adopció dels actes administratius de tràmit o definitius relatius a l'aprovació i tramitació de l'expedient de contractació fins a la formalització del contracte, inclosa l'aprovació de la despesa, l'adjudicació i la designació del responsable del contracte, de tot el qual n'haurà de donar compte a la Junta de Govern del Consorci.

La Junta de Govern del Consorci de Residus i Energia de Menorca, en la seva reunió ordinària de dia 09 de desembre de 2021 va acordar, en el marc de l'expedient de contractació del subministrament d'elements de contenció necessaris per a l'execució del contracte del servei públic de recollida de residus en els municipis de Maó i es Castell, delegar a la presidència del Consorci l'adopció dels actes administratius de tràmit o definitius relatius a l'aprovació i tramitació de l'expedient de contractació fins a la formalització del contracte, inclosa l'aprovació de la despesa, l'adjudicació i la designació del responsable del contracte, de tot el qual n'haurà de donar compte a la Junta de Govern del Consorci.

Per l'anterior, i de conformitat amb el que disposa article 9.3 de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, es fan públiques les delegacions acordades.

 

Maó, en el dia de la signatura electrònica (21 de gener de 2022)

El president

Josep Juaneda Mercadal