Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 624893
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 22 de desembre de 2021 per la qual s’aprova, la convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure grans actuacions d’inversió per a la modernització de l’estructura productiva i digital de l’activitat industrial dins l’àmbit territorial de les Illes Balears per a l’any 2022 i la convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure la modernització de l'estructura productiva i digital de l'activitat industrial dins l’àmbit territorial de les Illes Balears per a l’any 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El sector industrial dels països tecnològicament més desenvolupats s'han caracteritzar per la capacitat de generar llocs de treball de qualitat, estables i millor remunerats. A l'altra extrem de l'espectre es troba la indústria de les nostres Illes amb un pes inferior al 6% sobre el valor afegit brut. Entre d'altres factors, la manca d'inversions en R+D+I, la baixa productivitat, la deslocalització, l'escassetat de formació laboral especialitzada, la petita dimensió de les empreses, els elevats costos de subministrament i transport derivats del fet insular condicionen notablement el desenvolupament i la competitivitat de la nostra indústria.

Els efectes d'aquesta progressiva pèrdua de pes industrial redunden en una economia cada vegada menys resilient, amb poca capacitat exportadora, baix efecte d'arrossegament i una agreujada dependència de productes essencials procedents de l'exterior. Aquest fet, s'ha vist magnificat durant els moments més durs derivats de la situació epidemiològica sorgida arran del coronavirus SARS-COV-2 davant la impossibilitat de disposar d'una indústria amb capacitat productiva pròpia.

Per revertir aquesta situació es requereix l'activació de polítiques industrials destinades a crear un entorn favorable pel desenvolupament del teixit industrial balear orientat aquest cap a la innovació,  la millora competitiva, l'aprofitament eficient dels recursos i l'alt valor afegit. En aquest sentit, esdevé fonamental impulsar la inversió productiva i promoure l'execució de projectes industrials que contribueixin al creixement, la dinamització i la diversificació econòmica, amb capacitat de  generar llocs de treball de qualitat alhora que es fomenta la desestacionalització productiva.

En l'actual context, superada l'etapa més incipient de la crisis sanitària derivada de la COVID-19, esdevé fonamental afavorir la recuperació econòmica mitjançant l'acompanyament públic a les inversions empresarials industrials caracteritzades aquestes per requerir elevades inversions privades que sense l'activació de polítiques d'estímul públic difícilment poden ser escomeses pel nostre teixit productiu.

Especialment rellevants són els reptes que haurà d'afrontar la indústria manufacturera a l'hora d'actualitzar els seus models productius actuals cap a models industrials més resilients, competitius i sostenibles recolzats aquests sobre les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies, la indústria 4.0 i la digitalització.

Sense oblidar l'impuls a les indústries més tradicionals, essencials pel seu demostrat efecte arrossegament, cal ampliar l'espectre i fomentar nous nínxols industrials on el fet insular no esdevingui  una amenaça sinó una oportunitat de creixement. La indústria dels videojocs presenta característiques especialment atractives pel nostre territori. Una indústria neta, de caràcter transversal, amb capacitat internacional, llocs de treball desestacionalitzats i no depenent de matèries primeres conformen, entre d'altres,  el conjunt de fortaleses i oportunitats que amb l'adequat impuls poden erigir-se com un potencial vector de diversificació econòmica.

La Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, estableix, en l'article 5, que l'Administració ha d'adoptar programes per afavorir l'expansió, el desenvolupament, la modernització i la competitivitat de l'activitat industrial, millorar el nivell tecnològic de les empreses i potenciar els serveis i el finançament adequat a la indústria, amb especial atenció a les empreses de dimensió petita i mitjana.

La Llei 4/2017, de 12 de juliol, d'indústria de les Illes Balears, té com un dels objectius el foment de la competitivitat industrial, l'estímul, la promoció i la modernització de l'activitat industrial. Tenint present aquest i altres objectius de la Llei esmentada, es va dissenyar una planificació de la política industrial basada en dos instruments fonamentals. D'una banda, el Pla Director de la Indústria de les Illes Balears, document que estableix les línies generals i les directrius bàsiques de la política industrial, que va aprovar el Consell de Govern en la sessió de 26 de gener de 2018, i, d'altra banda, els programes de foment de l'activitat industrial, que són documents estratègics en els quals s'indiquen els objectius que es preveu aconseguir en un termini determinat, es determinen els mecanismes i els mitjans per aconseguir-los, i s'indiquen els sistemes per avaluar-ne l'eficàcia i l'eficiència. Entre aquests programes de foment hi ha els programes de millora de la competitivitat i la promoció industrial.

El Pla Director de la Indústria de les Illes Balears, aprovat pel Consell de Govern en la sessió de 26 de gener de 2018, una vegada analitzades, entre altres factors, les febleses del sector industrial, va assenyalar que cada vegada era més difícil per a les empreses i els territoris mantenir els avenços competitius, i va marcar com a repte impulsar la millora de la productivitat de les empreses de manera permanent com a única via per mantenir o millorar els avenços competitius i el valor per a l'empresa mateixa i per a la seva societat.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, conscient de les dificultats que passen les empreses del sector industrial en el context econòmic actual, ha decidit adoptar diversos programes per afavorir l'expansió, el desenvolupament, la modernització i la competitivitat de l'activitat industrial; millorar el nivell tecnològic de les empreses i potenciar els serveis i el finançament adequat en la indústria, amb especial atenció a les empreses de dimensió petita i mitjana. Entre aquests, i en desenvolupament del Pla Director de la Indústria de les Illes Balears, mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de dia 26 de novembre de 2021, es va aprovar el programa de millora de la competitivitat i la productivitat industrial per a l'any 2022, les quals són objecte d'aquesta convocatòria.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears va assumir, d'acord amb l'article 30.34 de l'Estatut d'autonomia, segons la redacció que en fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, les competències exclusives en matèria d'indústria, i, d'acord amb els articles 30.21 i 42, les del foment del desenvolupament econòmic i la promoció de la competència, aspectes en els quals està de nou implicada l'activitat industrial.

L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de promoció industrial (BOIB núm. 52, de 17 d'abril de 2008) estableix les bases reguladores per a les subvencions en matèria de foment de l'activitat industrial que convoqui la Conselleria de Transició Energètica,  Sectors Productius i Memòria Democràtica. L'article 4.1 d'aquesta Ordre preveu que pot ser objecte de subvenció qualsevol persona física o jurídica relacionada amb l'activitat industrial. Per la seva banda, l'article 5 de la mateixa Ordre disposa que la persona titular de la conselleria competent en matèria d'indústria ha d'aprovar, per mitjà d'una resolució, les convocatòries corresponents, les quals s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

D'altra banda, l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, estableix el contingut mínim de la convocatòria d'ajuts, que ha de ser aprovada per l'òrgan competent i publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Aquestes subvencions es troben incloses en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis de 2018-2020, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de dia 9 de març de 2018 (BOIB núm. 31, de 10 de març) i prorrogat per l'Acord del Consell de Govern de dia 25 de gener de 2021 (BOIB núm. 11, de 26 de gener), i estan destinades a projectes d'inversió de indústries situades a les Illes Balears, per al foment de la modernització dels sistemes de gestió i dels sistemes productius, finançament de recerca industrial, promoció i implantació de la transformació digital en la indústria i impuls del disseny industrial.

Per tot això, d'acord amb els preceptes esmentats abans, dict la següents

Resolució

1. Aprovar les bases de la convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure grans actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva i digital de l'activitat industrial dins l'àmbit territorial de les Illes Balears per a l'any 2022 incloses dins l'Annex I.

2. Aprovar les bases de la convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure  actuacions  d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva i digital de l'activitat industrial dins l'àmbit territorial de les Illes Balears per a l'any 2022 incloses dins l'Annex II.

3. Aprovar el model de la sol·licitud de l'ajut inclòs dins l'Annex III i el model de la sol·licitud de pagament inclòs dins l'Annex IV

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i disposar que tindrà efectes l'endemà de la publicació.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril), i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE núm. 167, de 14 de juliol).

 

 

​​​​​​​Palma, 22 de desembre de 2021

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica La Consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació  (Per suplència d'acord amb l'article 2 del Decret 10/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears) Maria Asunción Jacoba Pia de la Concha García-Mauriño

 

ANNEX I Bases de la convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure grans actuacions   d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva i digital de l'activitat industrial dins l'àmbit territorial de les Illes Balears per a l'any 2022

Primer

Objecte

1. Aquestes bases tenen per objecte regular la convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure grans actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva i digital de l'activitat industrial dins l'àmbit territorial de les Illes Balears per a l'any 2022.

2. Els ajuts consisteixen en subvencions destinades a donar suport a la realització de grans inversions de caràcter industrial mitjançant l'adquisició d'actius fixos i a l'adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial que hagin de ser utilitzades o entrar en funcionament per primera vegada.

3. La concessió d'aquests ajuts comporta l'obligació per al beneficiari d'incrementar la seva massa laboral en al manco un treballador a jornada completa i que aquest o aquets treballadors o treballadores s'incorporin al centre de treball on s'han fet les actuacions subvencionades. No s'entendrà com a creació de lloc treball el mer reintegrament dels treballadors en situació d'expedient de regulació temporal d'ocupació.

Segon Beneficiaris i requisits

1. Podran ser beneficiaris les empreses que tinguin la consideració de PIME que en la seva condició desenvolupen o desenvoluparan una activitat industrial productiva a les Illes Balears sempre i quan les seves activitats estiguin incloses dins les següents classificacions d'activitats econòmiques (CNAE) de l'any 2009:

 1. Secció C , Indústries Manufactureres, sempre que la inversió mínima subvencionable superi els 100.000€ IVA exclòs.
 2. CNAE 5821, Edició de videojocs sempre que la inversió mínima subvencionable superi els 25.000€ IVA exclòs.

CNAE

Descripció activitat

Inversió mínima (euros)

Grup C

Indústries Manufactureres

100.000€

5821

Edició de videojocs

25.000€

2. Es considera PIME la que, en el moment de la sol·licitud, compleixi els requisits d'acord amb l'annex 1 del Reglament (CE) número 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (Reglament general d'exempció per categories), publicat en el DOUE de 26 de juny de 2014 (L 187/1 en L 187/77); tota entitat que, independentment de la seva forma jurídica, exerceix una activitat econòmica:

— Que ocupa menys de 250 persones.

— Amb un volum de negoci anual que no excedeix de 50 milions d'euros o el balanç general anual del qual no excedeix de 43 milions d'euros.

— No estar participades en un 25 % o més del seu capital o dels seus drets de vot per altres empreses o grups d'empreses que no compleixen els requisits anteriors.

En la categoria de PIME, es considera petita empresa la que té menys de 50 persones treballadores i una xifra de negoci anual o un balanç general anual que no superi la quantia de 10.000.000 d'euros.

D'altra banda, en el grup de petites empreses, es considera microempresa la que té menys de deu persones treballadores i una xifra de negoci anual o un balanç general anual que no superi la quantia de 2.000.000 d'euros.

3. A més, totes les persones o entitats que sol·licitin aquests ajuts han de complir els requisits següents:

a) Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social. La sol·licitud dels ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pugui comprovar d'ofici que la persona o l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquesta obligació, excepte en cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o entitat sol·licitant ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

b) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de la proposta de resolució. La sol·licitud dels ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pugui comprovar d'ofici que la persona o l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, excepte en cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar els certificats corresponents, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

c) Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones i entitats que desenvolupin o desenvoluparan projectes d'inversió als centres de treball ubicats a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

d) El beneficiari, per a l'obtenció dels ajuts, ha de presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que s'estableixen en els punts setè i dotzè d'aquesta convocatòria.

e) En cas que el sol·licitant de la subvenció sigui una persona física ha d'estar inscrita en el règim especial de treballadors autònoms o en un règim alternatiu equivalent.

4. En queden excloses com a beneficiàries:

a) Les societats públiques i les entitats de dret públic, així com qualsevol empresa o organització en la qual la participació d'aquests ens sigui majoritària.

b) No poden obtenir la condició de beneficiaris els sol·licitants en els quals es doni alguna de les circumstàncies que preveu l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre; tampoc en poden tenir la condició de beneficiaris els sol·licitants que hagin estat sancionats d'acord amb el que estableix l'article 11 de la Llei 11/2016 de 28 de juliol d'igualtat d'homes i dones o per l'article 37 de la llei 8/2016 de 30 de maig per garantir els drets de lesbianes gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia.

c) Les unions temporals d'empreses (UTE).

d) Les empreses en crisis. Tenen la consideració d'empresa en crisis quan concorri alguna circumstància establerta en l'article 2 apartat 18 del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014.

Tercer Actuacions subvencionables

1. Són susceptibles de subvenció les actuacions d'inversió per a la implantació de nous centres productius, productes o serveis, així com per a l'ampliació, millora o modernització dels ja existents.

2. Els centres productius en els quals es faci la inversió han d'estar situats a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. Es consideren subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades dins el període comprés entre l'11 de novembre de 2021 i el 10 de novembre de 2022, ambdós inclosos.

4. Tenen la consideració d'inversions o despeses subvencionables les següents:

 1. Cost de contractació a entitats externes de projectes tècnics d'ampliació d'instal·lacions industrials, per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o que permetin millorar considerablement els ja existents. Dins aquest apartat queda inclòs el cost de l'informe de l'Auditor de comptes per justificar aquesta ajuda, d'acord l'apartat dotzè de la convocatòria.
 2. Adquisició i instal·lació de maquinària per instal·lar en un centre de treball de l'entitat sol·licitant, relacionada directament amb l'activitat de l'empresa. A aquest efecte, s'entén per màquina la definició recollida en l'article 2.2 del Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines, amb les exclusions establertes en l'article 1.3 del Reial decret esmentat. Dins aquest punt, s'ha de preveure l'adquisició d'elements i maquinària de transport intern.
 3. Adquisició i instal·lació d'accessoris, instal·lacions tècniques i TIC associats i integrats a la maquinària indicada en el punt anterior.
 4. Adquisició i instal·lació d'accessoris, instal·lacions tècniques i TIC associats i integrats a la maquinària existent en el centre de treball.
 5. Adquisició i instal·lació de motlles, prototips i patrons per a la fabricació de productes, que han de ser utilitzats en els centres de treball de l'entitat sol·licitant situats a les Illes Balears.
 6. Adquisició i instal·lació de tancs, barriques, tambors i similars destinats a les fases de fermentació, maduració, repòs o clarificació del procés productiu de vi, cervesa, licors o productes assimilables, que han de ser utilitzats en els centres de treball de l'entitat sol·licitant situats a les Illes Balears.
 7. Adquisició i instal·lació d'actius materials destinats a l'automatització i/o digitalització de l'emmagatzematge que permetin una millora en la logística del producte.
 8. Adquisició, tant material com immaterial, destinada a la digitalització del sistema productiu, com ara SAI, equips de diagnosi, impressores industrials, impressores 3D, així com el programari (software) i TIC relacionat amb aquests.
 9. Adquisició i instal·lació de les tecnologies vinculades a la Indústria 4.0 com poden ser: intel·ligència artificial, Big-data, robòtica col·laborativa, cloud computing, realitat virtual i realitat augmentada.
 10. Cost de contractació a entitats externes d'elements digitals associats al comerç electrònic (disseny de pàgines i entorns web).

5.  Queden excloses de subvenció les adquisicions d'actius que no es facin d'acord amb els requisits d'aquesta Resolució, així com les que no vagin acompanyades de la documentació a la qual es refereix l'apartat vuitè, i, en particular, queden expressament excloses les inversions següents:

a) La compra de béns d'equipament usats.

b) La compra de vehicles de transport i l'adquisició i instal·lació de maquinària sobre aquests, excepte quan es tracti de transport interior de l'activitat industrial no habilitats per circular per via pública.

c) L'adquisició de terrenys.

d) L'adquisició de locals i immobles.

e) La compra d'eines.

f)     Les finances, inversions financeres i similars.

g) L'adquisició d'accessoris i recanvis de vehicles.

h) Els treballs realitzats pel sol·licitant de l'ajut.

i)  L'adquisició d'empreses o societats, o de part d'aquestes.

j)  Adquisicions de telèfons mòbils, ordinadors personals, impressores no industrials, PDA, tablets, televisors, consoles i elements similars.

k) Compra de béns destinats a la venda o lloguer.

l) Les despeses d'obra civil necessaris per a l'activitat, ni les inversions per a la

construcció, ampliació o adequació de béns immobles.

m) Vehicles de transport exterior de mercaderies.

n) Instal·lacions i equips per la producció d'energia procedents de fonts renovables.

o) Les inversions o actuacions que hagin rebut ajuts en anteriors convocatòries destinades a promoure actuacions d'inversió per a la modernització industrial convocades per la Direcció General de Política Industrial.

6.  No es consideren despeses subvencionables:

a) Els imposts, les taxes i els tributs.

b) Les adquisicions mitjançant qualsevol tipus d'arrendament financer, com poden ser rènting, leasing, lloguer o similars.

c) Els desplaçaments, la manutenció i les dietes de personal.

d) Les nòmines o qualsevol despesa derivada del personal de l'empresa.

Quart Quantia dels ajuts

1.  Els ajuts que es regulen revesteixen la modalitat de lliurament dinerari sense contraprestació i s'han d'instrumentar en forma de subvencions del 50 % de l'import de la factura (IVA exclòs) de les despeses d'adquisició dels actius, documentació tècnica i inversions inclosos en l'apartat tercer de la convocatòria, en el qual la suma de totes les despeses subvencionables seran igual o superior als establerts en l'apartat segon, punt primer de la convocatòria,  d'acord a l'activitat que desenvolupa el possible beneficiari d'acord al CNAE, IVA exclòs.

L'import màxim subvencionable del conjunt d'aquest programa és de 200.000 euros per beneficiari.

El cost de contractació a entitats externes de projectes tècnics d'ampliació d'instal·lacions industrials, per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o que permetin millorar considerablement els ja existents queda limitat a un import màxim de 20.000€, IVA exclòs.

2. En cap cas s'admeten els tiquets de caixa com a justificants de la inversió, ni factures justificatives i/o conceptes individuals inferiors a 500 euros (IVA exclòs).

3.  Pel que fa a la quantia, i d'acord amb l'article 40.3 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, per als projectes de quantia superior o igual a 40.000 euros, en cas d'execució d'obres, o de 15.000 euros, en cas de subministrament de béns d'equipament o prestació de serveis per una empresa de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de presentar, com a mínim, tres ofertes de proveïdors diferents, anteriors a l'execució del projecte, tret que per les seves característiques especials no hi hagi entitats suficients per poder fer-les o llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció. L'elecció de les ofertes presentades s'ha de fer de conformitat amb els criteris d'eficàcia i d'economia, i s'ha de justificar expressament en cas que l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

La manca de presentació de les tres ofertes s'entén com un anomalia a la totalitat de la sol·licitud, i s'ha d'actuar d'acord amb el que s'estableix en l'apartat setè, punt 9.

En cas que es tracti d'una inversió efectuada amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció s'ha d'acreditar aquest fet mitjançant la presentació de la factura corresponent.

4.  El sol·licitant ha de declarar tots els ajuts que hagi sol·licitat o obtingut per a la mateixa inversió, tant en iniciar-se l'expedient com en qualsevol moment del procediment en què això es produeixi.

5. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió ha de ser declarada i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions atorgades per qualsevol entitat pública o privada, nacional o internacional, pot donar lloc a la modificació de la subvenció atorgada.

Cinquè Partides pressupostàries

1.  El crèdit assignat a aquesta convocatòria és d'un milió  d'euros (1.000.000 €) amb càrrec a la partida pressupostària 19401 723A01 77000 00, dels pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de l'any 2022.

2.  Aquesta convocatòria es tramita com a expedient de despesa anticipada, d'acord amb l'article 43.1 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i queda sotmesa a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2022.

3. Sempre que la disponibilitat pressupostària ho permeti, es pot incrementar l'import d'aquesta convocatòria. L'import consignat inicialment es pot ampliar mitjançant una resolució d'ampliació del crèdit assignat. Aquesta ampliació, tret que s'estableixi una altra cosa, no implica que el termini per presentar sol·licituds s'ampliï i no afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes de forma expressa.

Sisè Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades mitjançant l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de promoció industrial (BOIB núm. 52, de 17 d'abril de 2008).

Setè Termini i presentació de sol·licituds

1.  El termini per presentar les sol·licituds és d'un mes comptador a partir de dia 24 de gener de 2022.

Si la quantia consignada en aquesta convocatòria s'exhaureix abans de l'expiració del termini d'un mes per presentar sol·licituds, es pot suspendre la concessió dels ajuts mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució corresponent del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

2.  Només es pot presentar una sol·licitud per beneficiari i per un únic centre de treball, en el cas que disposi de més d'un centre de treball localitzat geogràficament a la Comunitat Autònoma. Serà beneficiària la persona física o jurídica que desenvolupa la seva activitat en un centre de treball. S'entén per centre de treball el conjunt d'edificis, edifici, zona d'aquest, instal·lació o espai obert d'ús industrial per una o diverses empreses.

En cas de presentació d'una nova sol·licitud, s'haurà de desistir expressament de l'anterior; en cas de no fer-ho, només es tindrà en compte la primera sol·licitud registrada. En cas de desistiment exprés, la data en l'ordre de prelació dels expedients serà la de la nova sol·licitud registrada o la data de registre de desistiment en cas que aquest sigui posterior a la segona sol·licitud.

3.  El model de sol·licitud que s'ha de presentar és el que figura en l'annex III d'aquesta convocatòria i que es troba a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, situada a la plaça de Son Castelló, 1, 07009 Palma; en qualsevol de les oficines públiques de la UDIT; així com també a la pàgina web industria.caib.es.

4.  Les sol·licituds s'han d'adreçar a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, acompanyades de la documentació prevista en la convocatòria, sempre que els sol·licitants siguin persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb l'administració.

Les persones, que d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, han de presentar les seves sol·licituds electrònicament a través de la pàgina web industria.caib.es

Si algun dels subjectes a què fa referència l'article 14.2 de la Llei 39/2015 presenta la seva sol·licitud presencialment serà requerit perquè la repari a través de la seva presentació electrònica. A aquest efecte, es considera com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'hagi dut a terme l'esmena.

5.  Quan el sol·licitant sigui una persona jurídica ha de dur a terme la petició de l'ajut per mitjà del seu representant legal adequadament acreditat.

6. La sol·licitud d'ajut implica l'autorització perquè l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pugui verificar les dades i afirmacions declarades per la persona o l'entitat sol·licitant, excepte en cas de denegació expressa. En aquest cas, la persona o entitat sol·licitant ha d'aportar els certificats i la documentació corresponents, juntament amb la sol·licitud de l'ajut.

7.  La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pot sol·licitar tota la documentació complementària que consideri necessària per avaluar correctament els expedients o per comprovar les dades presentades.

8.  En cas que algun dels documents requerits per tramitar la subvenció ja s'hagi aportat a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, no és necessari aportar-lo de nou, sempre que es faci constar la data i l'òrgan o dependència en què es va presentar i que no hagi sofert modificacions.

9.  Si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els exigits en l'Ordre de bases reguladores i en aquesta convocatòria, s'ha de requerir una sola vegada la persona interessada perquè esmeni les deficiències dins un termini de deu dies, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21 de la Llei 39/2015.

Vuitè Documentació

1.  Documentació genèrica a adjuntar en el moment de la sol·licitud:

1.1. Original de la sol·licitud de subvenció, segons el model de l'annex III d'aquesta convocatòria, degudament emplenada i signada electrònicament, en el qual figuri un resum econòmic de l'actuació prevista, d'acord amb l'apartat segon d'aquestes bases, i els seus pressupostos corresponents.

1.2. En cas de persones jurídiques:

Documentació acreditativa de les facultats de representació de la persona que signa la sol·licitud d'ajut com a representant de l'empresa beneficiària, com pot ser l'escriptura de poders de representació, la signatura de la sol·licitud amb el certificat digital de representació de l'empresa o documents similars.

1.3. Respecte de l'acreditació de les obligacions tributàries, la sol·licitud d'ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pugui obtenir de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de l'Agència Tributària de les Illes Balears la informació relativa al compliment d'aquestes obligacions, excepte en cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

1.4. Pel que fa a l'acreditació del requisit d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, la sol·licitud dels ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pugui obtenir de la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació acreditativa del compliment d'aquesta obligació, excepte en cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

1.5. Document acreditatiu del CNAE del beneficiari de l'ajuda, com pot ser una nota registral del registre mercantil.

1.6. Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, que es troba inclosa en la sol·licitud.

1.7. Declaració de no trobar-se en cap de les circumstàncies de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que es troba inclosa en la sol·licitud.

1.8. Declaració relativa als ajuts de minimis, que es troba inclosa en la sol·licitud.

1.9. Relació nominal de treballadors/es (RNT) o qualsevol altre document acreditatiu del nombre de treballadors, com pot ser l'informe de vida laboral dels treballadors adscrits emès per la Seguretat Social, que acrediti fefaentment la massa laboral de l'empresa durant el període comprés entre l'1 de gener de 2021 i el moment de la presentació de la sol·licitud.

1.10. Declaració responsable de no incórrer en les circumstàncies de "empreses en crisi" segons el Reglament (UE) 651/2014, que estarà inclosa en la sol·licitud.

2.  Documentació tècnica a adjuntar en el moment de la sol·licitud:

2.1. Memòria tècnica, en la qual s'han d'especificar aspectes com l'activitat industrial que es desenvolupa, el centre de treball on es du a terme l'actuació, nombre de llocs de feina a crear, tots els ajuts que hagi sol·licitat o obtingut per a la mateixa inversió, l'abast, les característiques i la repercussió de la inversió que s'ha de fer, i les despeses o inversions previstes amb l'IVA desglossat amb els pressuposts o proformes corresponents d'acord amb l'apartat tercer, punt 4. En cas que l'actuació es dugui a terme sobre una màquina existent (apartat tercer 4.2.c), s'haurà d'aportar una fotografia de la màquina i de la placa de característiques d'aquesta.

 En el cas que en el moment de la presentació de la sol·licitud ja s'hagi iniciat l'execució del projecte i s'hagi augmentat la massa laboral de la empresa, el sol·licitant haurà d'aportar la documentació acreditativa de les característiques de la persona o persones contractades per tal de que la comissió avaluadora pugui realitzar les valoracions d'acord amb el punt 4.1.4. de l'apartat novè d'aquestes bases.

2.2. Pressuposts, factures proforma o document equivalent de les inversions que es vulguin dur a terme, o factures en cas que la inversió estigui feta.

Novè Criteris per seleccionar els beneficiaris

1. La concessió de les subvencions es regirà pel procediment de concurs, mitjançant la comparació en un únic procediment de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació entre aquestes, amb l'objectiu d'aplicar el pressupost disponible, d'acord amb els criteris de valoració.

2. Només podran optar a l'ajut les sol·licituds que hagin assolit una puntuació mínima de 20 punts.

3. Una vegada valorades les sol·licituds presentades, s'elaborarà una relació de les que hagin assolit una puntuació mínima de 20 punts i es concediran els ajuts respectant l'ordre de major a menor puntuació. En el cas que el crèdit sigui insuficient per concedir l'ajut a totes les sol·licituds valorades amb més de 20 punts, només s'atorgarà a aquelles que tinguin la puntuació més elevada.

4. L'ordre de prelació dels beneficiaris de l'ajut es realitzarà aplicant els següents criteris i regles:

4.1  Per determinar l'ordre de prelació dels beneficiaris, la suma dels següents apartats:

4.1.1 Punts per creació i posada en marxa de noves empreses.

Per beneficiaris inclosos en aquesta convocatòria que compleixin la condició de nova empresa, per la qual cosa hagin iniciat l'activitat en posterioritat a l'1 de gener de 2020 atenent a la definició d'emprenedor establerta a la Llei 2/2012, de 4 d'abril, de suport als emprenedors i les emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa. Punts per nova empresa = 10 punts.

4.1.2 Punts per tipus d'empresa i creació de llocs de feina

La puntuació d'aquest subapartat es regirà per la següent fórmula:

 P= F + G +  (5 x N) + (A+B+C+D)

F: Factor que depèn del número de treballadors actuals de l'empresa

 • Empresa de menys de 10 treballadors, F=15
 • Empresa entre 10 i 49 treballadors, F=10
 • Empresa de 50 o més treballadors, F=5

G: Empreses adherida al programa Indústria Local i Sostenible, impulsat per l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (5 punts)

N: Número de llocs de feina a crear a jornada completa. En cas de llocs de feina amb jornada inferior es tindrà en compte les fraccions fins completar la jornada completa segons el coeficient de parcialitat (CTP) de l'informe de vida laboral de l'empresa.

A: En cas que qualque lloc de feina a crear sigui per una dona, 3 punt per lloc

B: En cas que qualque lloc de feina a crear sigui per una persona de més de 45 anys, 3 punt per lloc

C: En cas que qualque lloc de feina sigui per una persona menor de 30 anys, 3 punt per lloc

D: En cas que qualque lloc de feina sigui per una persona amb discapacitat reconeguda física o intelectual, 3 punt per lloc

4.1.3 Punts per qualitat empresarial

Per disposar de certificats ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ISO 51000, ISO 45001, ISO 27001. 1 punt per cada certificat descrit anteriorment amb un màxim de 5 punts.

Per justificar l'actuació s'ha de presentar el corresponent certificat elaborat per una institució acreditada per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) o per un organisme equivalent.

4.1.4 Punts per projecte

Per inversió sol·licitada, que sigui subvencionable:

 • Per inversions amb un import subvencionable (IVA exclòs) entre 100.000 euros i 125.000 euros, 10 punts. En el cas d'empreses de videojocs, les inversions amb un import subvencionable (IVA exclòs) entre 25.000 euros i 50.000 euros també es valoraran amb 10 punts.
 • Per inversions amb un import subvencionable (IVA exclòs) entre 125.000 euros i 150.000 euros, 15 punts. En el cas d'empreses de videojocs, les inversions amb un import subvencionable (IVA exclòs) entre 50.000 euros i 75.000 euros, també es valoraran amb 15 punts.
 • Per inversions amb un import subvencionable (IVA exclòs) entre 150.000 euros i 200.000 euros, 20 punts. En el cas d'empreses de videojocs, les inversions amb un import subvencionable (IVA exclòs) entre 75.000 euros i 100.000 euros, també es valoraran amb 20 punts.
 • Per inversions amb un import subvencionable (IVA exclòs) superior a 200.000 euros, 25 punts. En el cas d'empreses de videojocs, les inversions amb un import subvencionable (IVA exclòs) superior a 100.000 euros, també es voloraran amb 25 punts.

Si dins aquestes inversions es preveu un import superior a 10.000 (IVA exclòs) destinat a la digitalització del sistema productiu , es valorà amb 10 punts addicionals.

Així mateix, si dins aquestes inversions també es preveu l'aprofitament de subproductes d'altres sectors o materials generats dins el propi procés productiu per a la seva incorporació al producte final, es valorarà amb 15 punts addicionals.

4.2  En cas d'empat, s'han d'aplicar successivament els següents criteris de preferència per a l'atorgament de l'ajuda:

 1. Les sol·licituds de les empreses que disposen d'un major percentatge de persones treballadores amb contracte indefinit en relació amb la seva pròpia plantilla a data de la sol·licitud.
 2. Per volum d'empresa, seguint la preferència de menys a més treballadors a la data de la sol·licitud de l'ajut.
 3. L'ordre d'entrada de les sol·licituds en el registre electrònic. Es considerarà com a hora i data d'entrada, als mers efectes de desempat, aquelles sol·licituds completes, acompanyades de tota la documentació exigida en la present convocatòria. En cas d'haver-se requerit a l'empresa per a l'esmena de la sol·licitud, es considerarà com a data per al desempat la d'entrada de la documentació requerida, sempre que aquesta es consideren completa per la Direcció General de Política Industrial.

4.3  En el cas que es mantengui la igualtat, la Comissió Avaluadora ha de decidir motivadament el projecte elegit.

Desè

Comissió Avaluadora

1. La Comissió Avaluadora està formada per:

President:

El director general de Política Industrial.

Secretari:

Un funcionari adscrit a la Direcció General de Política Industrial.

Vocals:

El cap del Servei d'Activitats Radioactives.

El cap del Servei de la UDIT, ITV i Registre Industrial

El cap de Secció V de subvencions de Política Industrial

2. La comissió avaluadora li correspon, atenent als criteris establerts en la present resolució, supervisar els informes tècnics i elevar a l'òrgan competent les propostes d'aprovació o de denegació de les sol·licituds presentades suficientment motivades.

3. La presidència de la Comissió podrà convocar a les reunions a aquells experts l'assistència tècnica dels quals es consideri necessària o d'interès per facilitar la tasca de la Comissió, i que assistiran a les reunions amb veu però sense vot.

4. El règim de funcionament de la comissió serà l'establert en la Secció 3ª del Capítol II del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, relatiu als òrgan col·legiats. Les comissions avaluadora tendran les funcions i composició que s'estableix en l'article 19 del Decret legislatiu 2/2005.

Onzè

Instrucció i resolució del procediment

1.  En aplicació de l'article 9.2 de les bases reguladores, correspon a la Direcció General de Política Industrial la tramitació de les sol·licituds, i al personal que hi està adscrit, la seva ordenació i instrucció. El director general de Política Industrial ha d'emetre una proposta de resolució, d'acord a les valoracions de la comissió avaluadora, la qual s'haurà de notificar a totes les persones interessades perquè, en el termini màxim de deu dies, puguin al·legar el que considerin oportú.

2.  D'acord amb l'article 9.3 de les bases reguladores, l'òrgan competent per resoldre és el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, que ha de dictar una resolució motivada en la qual s'ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia de la subvenció concedida. Així mateix, la resolució ha d'especificar els aspectes següents: beneficiari, descripció i import de l'activitat que se subvenciona, quantia, partida pressupostària a la qual s'aplica, forma de pagament, termini per dur a terme l'activitat, justificació de les activitats objecte d'ajut i terminis per presentar justificants.

3.  El termini per dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos  a partir de la data en què finalitza el termini per presentar les sol·licituds.

4.  Les resolucions del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que concedeixin o deneguin la subvenció sol·licitada exhaureixen la via administrativa i, contra aquestes, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagin notificat.

5.  Les notificacions de les resolucions s'han de fer amb les exigències i en la forma que estableixen els articles 40 a 46 de la Llei 39/2015.

Dotzè

Justificació i pagament

1. L'activitat subvencionada s'ha d'entendre justificada amb l'acreditació de la seva realització efectiva, mitjançant la instal·lació i funcionament de les inversions, i el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit.

2. La data màxima de justificació dels ajuts és el dia 15 de novembre de 2022, o la data que estableixi la resolució de concessió, si és posterior.

En cas que les inversions no es puguin trobar instal·lades i en funcionament per raons sobrevingudes, alienes a l'empresa, com poden ser demores en la fabricació, lliurament, transport de la inversió i similars, s'ha de notificar i acreditar aquesta situació a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, i cal adjuntar un certificat del distribuïdor i indicar el termini previst per tenir les inversions instal·lades i en funcionament. En aquests casos es pot autoritzar un nou termini al que s'estableix en la convocatòria, que s'ha d'indicar en la resolució de reconeixement de l'obligació i proposta del pagament de la subvenció. Una vegada transcorregut aquest nou termini, el beneficiari haurà d'acreditar l'execució de les inversions i presentar les fotografies corresponents.

3.  No tenen consideració de justificants de la inversió subvencionada les factures emeses o els extractes bancaris fets amb anterioritat a l'11 de novembre de 2021 i posterioritat a 10 de novembre de 2022.

4. Les sol·licituds de pagaments es poden presentar de forma telemàtica,d'acord amb els procediments establerts en la Llei 39/2015, a la web industria.caib.es. El model de sol·licitud que s'ha de presentar és el que figura en l'annex IV d'aquesta convocatòria i que es troba a la web de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, industria.caib.es.

4.1. Original de la sol·licitud de pagament, segons el punt 4 anterior i que figura a l'annex IV, degudament emplenat i signat correctament.

4.2. Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, en què es descriguin de manera detallada el projecte que s'ha realitzat i els resultats que s'han obtingut; referències i dades tècniques de les instal·lacions, les màquines i els seus accessoris objecte de la subvenció i document fotogràfic de les actuacions realitzades i de les plaques de les característiques de la maquinària adquirida. En cas d'inversions corresponents a projectes s'ha d'adjuntar una còpia del projecte en format digital.

4.3. Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats, que ha de contenir:

4.3.1. Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament. En cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, s'han d'indicar les desviacions produïdes.

4.3.2. Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions, amb la indicació de l'import, la procedència i l'objecte.

4.4. Informe auditor de comptes

4.4.1 Per a la justificació de les despeses imputables, s'haurà de presentar l'informe d'un auditor de comptes inscrit com a exercent en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes depenent de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes que acrediti, fefaentment, la destinació de l'ajut al pagament de les despeses subvencionables establertes en aquesta ordre així respecte a l'ordre de prelació en el pagament establert en la mateixa.

4.4.2 En aquells casos en què el beneficiari estigui obligat a auditar els seus comptes anuals per un auditor sotmès a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, la revisió del compte justificatiu es durà a terme pel mateix auditor. En el supòsit en què el beneficiari no estigui obligat a auditar els seus comptes anuals, la designació de l'auditor de comptes l'ha de fer ell.

4.4.3 El beneficiari estarà obligat a posar a disposició de l'auditor de comptes tots els llibres, registres i documents que li siguin exigibles en aplicació del que disposa l'apartat f) de l'article 14.1 de la Llei general de subvencions. Així com a conservar a l'objecte de les actuacions de comprovació i control previstes en la Llei.

5. En el cas que la contractació del personal s'hagi fet amb posterioritat a la sol·licitud de la subvenció, el beneficiari ha de presentar la relació nominal de treballadors/es (RNT) o qualsevol altre document acreditatiu del nombre de treballadors, com pot ser l'informe de vida laboral dels treballadors adscrits emès per la Seguretat Social, que acrediti fefaentment la massa laboral de l'empresa a la data de la sol·licitud de pagament, així com les característiques del personal contractat.

6. En cas que l'expedient de pagament no disposi de la documentació necessària per comprovar que s'ha justificat i aplicat la subvenció, l'òrgan competent ha de sol·licitar al beneficiari que esmeni els defectes de la justificació dins els quinze dies següents comptadors a partir de l'endemà d'haver rebut el requeriment d'esmena.

7. En cas que no es justifiqui totalment la realització de l'activitat subvencionada, però s'hagi complert parcialment la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció, aquesta s'ha de revisar i s'ha de minorar proporcionalment.

8. Tota alteració de les condicions que s'han tingut en compte per concedir la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions o ens, públics o privats, nacionals o internacionals, pot donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.

9. La falta de justificació en els termes i en els terminis que estableixi la resolució d'atorgament de la subvenció, la modificació significativa del projecte presentat sense que aquesta Conselleria l'hagi aprovat prèviament, i també la desviació de les subvencions o l'aplicació diferent a la qual estableix la norma, poden determinar la revocació de la subvenció.

10. La concessió de la subvenció no eximeix el titular de la instal·lació de complir totes les autoritzacions i registres administratius que siguin necessaris.

Tretzè

Concurrència d'ajuts o subvencions i règim de minimis

1. L'import dels ajuts o subvencions que estableix aquesta convocatòria no pot ser, en cap cas, d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajuts d'altres administracions públiques, o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el 100 % del cost de la inversió que hagi de desenvolupar l'entitat beneficiària.

2. Aquests ajuts no són compatibles amb les subvencions previstes a l'annex II de la resolució d'aquesta convocatòria.

3. Als beneficiaris d'aquesta convocatòria se'ls ha d'aplicar la norma dels ajuts de minimis regulada pel Reglament (CE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, en què s'estableix una quantia total d'ajuts de minimis no superior a 200.000 euros per beneficiari, durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors.

Catorzè

Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris dels ajuts les que estableix l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions. Els beneficiaris han de complir, a més de les obligacions que s'estableixen en aquest article, les següents:

a) Dur a terme l'activitat o la inversió que fomenta la concessió de la subvenció en la forma i dins el termini que estableix aquesta convocatòria.

b) Garantir la permanència de la inversió durant un període mínim de cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic, i de dos anys per a la resta de béns.

c) Augmentar la massa laboral de l'empresa en al manco una unitat equivalent a temps complet (ETC) dins el període subvencionable.

L'ocupació creada haurà de suposar un increment net de la plantilla de l'empresa respecte al moment anterior a l'execució del projecte subvencionat i mantenir-la durant al manco 2 anys des del moment de la contractació.

L'incompliment per l'empresa beneficiària del manteniment de l'ocupació creada durant el termini indicat, comportarà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora corresponent. A tots els efectes, no s'entendrà com a creació de lloc treball el mer reintegrament dels treballadors en situació d'expedient de regulació temporal d'ocupació.

Els llocs de feina existents i de nova creació que es consideraran a tots els efectes seran els del centre de treball a les Illes Balears on es realitza la inversió.

d) Destinar l'import de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat i mantenir l'afectació de les inversions a l'activitat subvencionada, en la forma i dins el termini que s'indica en la convocatòria.

e) Comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits exigits per concedir la subvenció.

f) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que faci la Direcció General de Política Industrial i a les actuacions de control financer de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Sindicatura de Comptes.

g) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada, nacional o internacional.

h) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions.

i)   Donar compliment a la normativa comunitària, nacional i autonòmica aplicable en l'àmbit de contractació, subvencions, ajuts de l'Estat (Reglament [UE] 651/2014 i Reglament [UE] 1407/2013, de minimis)

Quinzè

Interpretació i execució

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pot dictar les resolucions, les circulars i les instruccions que siguin necessàries per interpretar i executar aquesta convocatòria.

 

ANNEX II Bases de la convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure actuacions  d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva i digital de l'activitat industrial per a l'any 2022.

Primer

Objecte

1. Aquestes bases tenen per objecte aprovar la convocatòria per concedir ajuts destinats a la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria, i la promoció i implantació de les TIC dins l'àmbit territorial de les Illes Balears.

2. Els ajuts consisteixen en tres programes de subvencions destinats a l'adquisició d'actius fixos i a l'adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada

Segon

Beneficiaris i requisits

1.  En són beneficiàries les empreses de caràcter industrial amb els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3, 4 i 691.2 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. També en són beneficiàries les empreses incloses en el grup 504 de l'IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B corresponent a les empreses de serveis relatives a l'activitat industrial del Registre Integrat Industrial.

En el cas que es tracti de inversions a instal·lar en nous centres productius la inscripció en el Registre Integrat d'Indústria s'haurà d'acreditar amb la justificació de la inversió efectuada.

2.  Totes les persones o entitats que sol·licitin aquests ajuts han de complir els requisits següents:

a) Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social. La sol·licitud dels ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pugui comprovar d'ofici que la persona o l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquesta obligació, excepte en cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o entitat sol·licitant ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

b) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de la proposta de resolució. La sol·licitud dels ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pugui comprovar d'ofici que la persona o l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, excepte en cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar els certificats corresponents, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

c) Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones i entitats el centre de treball de les quals estigui situat a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

e) El beneficiari, per a l'obtenció dels ajuts, ha de presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que s'estableixen en els punts setè i onzè d'aquesta convocatòria.

f) En cas que el sol·licitant de la subvenció sigui una persona física ha d'estar inscrita en el règim especial de treballadors autònoms o en un règim alternatiu equivalent.

3.  En queden excloses com a beneficiàries:

a) Les societats públiques i les entitats de dret públic, així com qualsevol empresa o organització en la qual la participació d'aquests ens sigui majoritària.

b) No poden obtenir la condició de beneficiaris els sol·licitants en els quals es doni alguna de les circumstàncies que preveu l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre; tampoc en poden tenir la condició de beneficiaris els sol·licitants que hagin estat sancionats d'acord amb el que estableix l'article 11 de la Llei 11/2016 de 28 de juliol d'igualtat d'homes i dones o per l'article 37 de la llei 8/2016 de 30 de maig per garantir els drets de lesbianes gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia.

c) Les unions temporals d'empreses (UTE).

d) Les empreses en crisis. Tenen la consideració d'empresa en crisis quan concorri alguna circumstància establerta en l'article 2 apartat 18 del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014

Tercer

Actuacions subvencionables

1. Són susceptibles de subvenció les actuacions d'inversió per a la implantació de nous centres productius, així com per a l'ampliació, millora o modernització dels ja existents.

2. Els centres productius en els quals es faci la inversió han d'estar situats a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. Es consideren subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades dins el període comprés entre l'11 de novembre de 2021 i el 24 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

4. Tenen la consideració d'inversions o despeses subvencionables les següents:

4.1. Per al programa I. Disseny i innovació:

 1. Cost de contractació a entitats externes de projectes de disseny i innovació industrial, encaminades a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o que permetin millorar considerablement els ja existents.
 2. Adquisició de prototips que han de ser utilitzats als centres de treball de l'entitat sol·licitant situats a les Illes Balears.

4.2. Per al programa II. Producció:

 1. Adquisició i instal·lació de maquinària per instal·lar en un centre de treball de l'entitat sol·licitant, relacionada directament amb l'activitat de l'empresa. A aquest efecte, s'entén per màquina la definició recollida en l'article 2.2 del Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines, amb les exclusions establertes en l'article 1.3 del Reial decret esmentat. Dins aquest punt, s'ha de preveure l'adquisició d'elements i maquinària de transport intern.
 2. Adquisició i instal·lació d'accessoris, instal·lacions tècniques associades i integrades a la maquinària indicada en el punt anterior.
 3. Adquisició i instal·lació d'accessoris, instal·lacions tècniques associades i integrades a la maquinària existent en el centre de treball.
 4. Adquisició i instal·lació de motlles i patrons per a la fabricació de productes, que han de ser utilitzats en els centres de treball de l'entitat sol·licitant situats a les Illes Balears.
 5. Adquisició i instal·lació de tancs, barriques, tambors i similars destinats a les fases de fermentació, maduració, repòs o clarificació del procés productiu de vi, cervesa, licors o productes assimilables, que han de ser utilitzats en els centres de treball de l'entitat sol·licitant situats a les Illes Balears.

4.3. Per al programa III. Digitalització

 1. Adquisició i instal·lació d'actius materials destinats a l'automatització i/o digitalització de l'emmagatzematge que permetin una millora en la logística del producte.
 2. Adquisició, tant material com immaterial, destinada a la digitalització del sistema productiu: SAIs, equips electrònics, equips de diagnosi, impressores industrials, impressores 3D,  així com el programari (software) i TIC relacionat amb aquests.
 3. Adquisició i instal·lació de les tecnologies vinculades a la Indústria 4.0 com poden ser: intel·ligència artificial, Big-data, robòtica col·laborativa, cloud computing, realitat virtual i realitat augmentada
 4. Cost de contractació a entitats externes d'elements digitals associats al comerç electrònic (disseny de pàgines i entorns web).

5.  Queden excloses de subvenció les adquisicions d'actius que no es facin d'acord amb els requisits d'aquesta Resolució, així com les que no vagin acompanyades de la documentació a la qual es refereix l'apartat vuitè, i, en particular, queden expressament excloses les inversions següents:

a) La compra de béns d'equipament usats.

b) La compra de vehicles de transport i l'adquisició i instal·lació de maquinària sobre aquests, excepte quan es tracti de transport interior de l'activitat industrial no habilitats per circular per via pública.

c) L'adquisició de terrenys.

d) L'adquisició de locals i immobles.

e) La compra d'eines.

f)  Les finances, inversions financeres i similars.

g) L'adquisició d'accessoris i recanvis de vehicles.

h) Els treballs realitzats pel sol·licitant de l'ajut.

i) L'adquisició d'empreses o societats, o de part d'aquestes.

j) Adquisicions de telèfons mòbils, ordinadors personals, impressores no industrials, PDA, tablets, televisors, consoles i elements similars.

k) Compra de béns destinats a la venda o lloguer.

l) Les despeses d'obra civil necessaris per a l'activitat, ni les inversions per a la construcció, ampliació o adequació de béns immobles.

m)  Vehicles de transport exterior de mercaderies.

n) Instal·lacions i equips per la producció d'energia procedents de fonts renovables.

o) Les inversions o actuacions que hagin rebut ajuts en anteriors convocatòries destinades a promoure actuacions d'inversió per a la modernització industrial convocades per la Direcció General de Política Industrial.

6.  No es consideren despeses subvencionables:

a) Els imposts, les taxes i els tributs.

b) Les adquisicions mitjançant qualsevol tipus d'arrendament financer, com poden ser rènting, leasing, lloguer i similars.

c) Els desplaçaments, la manutenció i les dietes de personal.

d) Les nòmines o qualsevol despesa derivada del personal de l'empresa.

Quart Quantia dels ajuts

1.  Els ajuts que es regulen revesteixen la modalitat de lliurament dinerari sense contraprestació i s'han d'instrumentar en forma de subvencions, com s'indica a continuació.

1.1. Per al programa I. Disseny i innovació:

Aquests ajuts s'han d'instrumentar en forma de subvencions del 50 % de l'import de la factura (IVA exclòs) de les despeses d'adquisició dels actius, documentació tècnica i inversions incloses en l'apartat tercer de la convocatòria, en el qual la suma de totes les despeses subvencionables sigui igual o superior a 2.000 euros, IVA exclòs,  i per conceptes subvencionables individuals no inferiors a 500 euros, IVA exclòs.

L'import màxim subvencionable d'aquest programa és de 10.000 euros  per beneficiari.

1.2. Per al programa II. Producció:

Aquests ajuts s'han d'instrumentar en forma de subvencions del 50 % de l'import de la factura (IVA exclòs) de les despeses d'adquisició dels actius i inversions inclosos en l'apartat tercer de la convocatòria, en el qual la suma de totes les despeses subvencionables sigui igual o superior a 5.000 euros, IVA exclòs, i per conceptes subvencionables individuals no inferiors a 500 euros, IVA exclòs.

L'import màxim subvencionable del conjunt d'aquest programa és de 20.000 euros per beneficiari.

1.3.   Per al programa III. Digitalització:

Aquests ajuts s'han d'instrumentar en forma de subvencions del 50 % de l'import de la factura (IVA exclòs) de les despeses d'adquisició dels actius i inversions inclosos en l'apartat tercer de la convocatòria, en el qual la suma de totes les despeses subvencionables sigui igual o superior a 5.000 euros, IVA exclòs, i per conceptes subvencionables individuals no inferiors a 500 euros, IVA exclòs.

L'import màxim subvencionable del conjunt d'aquest programa és de 20.000 euros per beneficiari.

2. No s'admeten els tiquets de caixa com a justificants de la inversió en cap cas, ni factures justificatives i/o conceptes individuals inferiors a 500 euros (IVA exclòs).

3.  Pel que fa a la quantia, i d'acord amb l'article 40.3 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, per als projectes de quantia superior o igual a 40.000 euros, en cas d'execució d'obres, o de 15.000 euros, en cas de subministrament de béns d'equipament o prestació de serveis per una empresa de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de presentar, com a mínim, tres ofertes de proveïdors diferents, previ a l'execució del projecte, tret que per les seves característiques especials no hi hagi entitats suficients per poder fer-les o llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció. L'elecció de les ofertes presentades s'ha de fer de conformitat amb els criteris d'eficàcia i d'economia, i s'ha de justificar expressament en cas que l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

La manca de presentació de les tres ofertes s'entén com un anomalia a la totalitat de la sol·licitud, i s'ha d'actuar d'acord amb el que s'estableix en l'apartat setè, punt 9.

En cas que es tracti d'una inversió efectuada amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció s'ha d'acreditar aquest fet mitjançant la presentació de la factura corresponent.

4.  El sol·licitant ha de declarar tots els ajuts que hagi sol·licitat o obtingut per a la mateixa inversió, tant en iniciar-se l'expedient com en qualsevol moment del procediment en què això es produeixi.

5. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió ha de ser declarada i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions atorgades per qualsevol entitat pública o privada, nacional o internacional, pot donar lloc a la modificació de la subvenció atorgada.

Cinquè

Partides pressupostàries

1. El crèdit assignat a aquesta convocatòria és de tres milions set-cents mil  euros (3.700.000 €) amb càrrec a la partida pressupostària 19401 542A01 77000 00, dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de l'any 2022.

2.  Aquesta convocatòria es tramita com a expedient de despesa anticipada, d'acord amb l'article 43.1 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i queda sotmesa a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2022.

3.  Sempre que la disponibilitat pressupostària ho permeti, es pot incrementar l'import d'aquesta convocatòria. L'import consignat inicialment es pot ampliar mitjançant una resolució d'ampliació del crèdit assignat. Aquesta ampliació, tret que s'estableixi una altra cosa, no implica que el termini per presentar sol·licituds s'ampliï i no afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes de forma expressa.

Sisè

Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades mitjançant l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de promoció industrial (BOIB núm. 52, de 17 d'abril de 2008.

Setè

Termini i presentació de sol·licituds

1.  El termini per presentar les sol·licituds és d'un mes comptador a partir de dia 24 de gener de 2022.

Si la quantia consignada en aquesta convocatòria s'exhaureix abans de l'expiració del termini d'un mes per presentar sol·licituds, es pot suspendre la concessió dels ajuts mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució corresponent del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

2.  Només es pot presentar una sol·licitud per beneficiari i per un únic centre de treball, en el cas que disposi de més d'un centre de treball localitzat geogràficament a la Comunitat Autònoma. Serà beneficiària la persona física o jurídica que desenvolupa la seva activitat en un centre de treball. S'entén per centre de treball el conjunt d'edificis, edifici, zona d'aquest, instal·lació o espai obert d'ús industrial per una o diverses empreses. S'acceptarà una única sol·licitud de subvenció per centre de treball.

En cas de presentació d'una nova sol·licitud, s'haurà de desistir expressament de l'anterior; en cas de no fer-ho, només es tindrà en compte la primera sol·licitud registrada. En cas de desistiment exprés, la data en l'ordre de prelació dels expedients serà la de la nova sol·licitud registrada o la data de registre de desistiment en cas que aquest sigui posterior a la segona sol·licitud.

En cas de presentació de diverses sol·licituds per centre de treball es respectarà el rigorós ordre de prelació per data d'entrada, segons l'apartat novè de la convocatòria.

3.  El model de sol·licitud que s'ha de presentar és el que figura en l'annex III d'aquesta convocatòria i que es troba a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, situada a la plaça de Son Castelló, 1, 07009 Palma; en qualsevol de les oficines públiques de la UDIT; així com també a la pàgina web industria.caib.es.

4.  Les sol·licituds s'han d'adreçar a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, acompanyades de la documentació prevista en la convocatòria, sempre que els sol·licitants siguin persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb l'administració.

Les persones, que d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, han de presentar les seves sol·licituds electrònicament a través de la pàgina web industria.caib.es

Si algun dels subjectes a què fa referència l'article 14.2 de la Llei 39/2015 presenta la seva sol·licitud presencialment serà requerit perquè la repari a través de la seva presentació electrònica. A aquest efecte, es considera com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'hagi dut a terme l'esmena.

5.  Quan el sol·licitant sigui una persona jurídica ha de dur a terme la petició de l'ajut per mitjà del seu representant legal, acreditat adequadament.

6.  La sol·licitud d'ajut implica l'autorització perquè l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pugui verificar les dades i afirmacions declarades per la persona o l'entitat sol·licitant, excepte en cas de denegació expressa. En aquest cas, la persona o entitat sol·licitant ha d'aportar els certificats i la documentació corresponents, juntament amb la sol·licitud de l'ajut.

7.  La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pot sol·licitar tota la documentació complementària que consideri necessària per avaluar correctament els expedients o per comprovar les dades presentades.

8.  En cas que algun dels documents requerits per tramitar la subvenció ja s'hagi aportat a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, no és necessari aportar-lo de nou, sempre que es faci constar la data i l'òrgan o dependència en què es va presentar i que no hagi sofert modificacions.

9.  Si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els exigits en l'Ordre de bases reguladores i en aquesta convocatòria, s'ha de requerir una sola vegada la persona interessada perquè esmeni les deficiències dins un termini de deu dies, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21 de la Llei 39/2015.

Vuitè

Documentació

1.  Documentació genèrica:

1.1. Original de la sol·licitud de subvenció, segons el model de l'annex III d'aquesta convocatòria, degudament emplenat i signat correctament, en el qual figuri un resum econòmic de l'actuació prevista, d'acord amb l'apartat segon d'aquestes bases, i els seus pressuposts corresponents.

1.2. En cas de persones jurídiques:

Documentació acreditativa de les facultats de representació de la persona que signa la sol·licitud d'ajut com a representant de l'empresa beneficiària, com pot ser l'escriptura de poders de representació, la signatura de la sol·licitud amb el certificat digital de representació de l'empresa o documents similars.

1.3. Respecte de l'acreditació de les obligacions tributàries, la sol·licitud d'ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pugui obtenir de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de l'Agència Tributària de les Illes Balears la informació relativa al compliment d'aquestes obligacions, excepte en cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

1.4. Pel que fa a l'acreditació del requisit d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, la sol·licitud dels ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pugui obtenir de la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació acreditativa del compliment d'aquesta obligació, excepte en cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

1.5. Quant a  l'acreditació de l'epígraf de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), la sol·licitud d'ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pugui obtenir de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de l'Agència Tributària de les Illes Balears la informació relativa a l'activitat econòmica del sol·licitant, excepte en cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

1.6. Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, que es troba inclosa en la sol·licitud.

1.7. Declaració de no trobar-se en cap de les circumstàncies de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que es troba inclosa en la sol·licitud.

1.8. Declaració relativa als ajuts de minimis, que es troba inclosa en la sol·licitud.

1.9. Declaració responsable de no incórrer en les circumstàncies de "empreses en crisi" segons el Reglament (UE) 651/2014, que es troba inclosa en la sol·licitud.

2.  Documentació tècnica:

2.1. Memòria tècnica, en la qual s'han d'especificar aspectes com l'activitat industrial que es desenvolupa, el centre de treball on es du a terme l'actuació, tots els ajuts que hagi sol·licitat o obtingut per a la mateixa inversió, l'abast, les característiques i la repercussió de la inversió que s'ha de fer, i les despeses o inversions previstes amb l'IVA desglossat amb els pressuposts o proformes corresponents d'acord amb l'apartat tercer, punt 4. En cas que l'actuació es dugui a terme sobre una màquina existent (apartat tercer 4.2.c), s'haurà d'aportar una fotografia de la màquina i de la placa de característiques d'aquesta.

2.2. Pressuposts, factures proforma o document equivalent de les inversions que es vulguin dur a terme, o factures en cas que la inversió estigui feta.

Novè Criteris per seleccionar els beneficiaris

1.  Per a la concessió dels ajuts que estableix aquesta convocatòria s'aplicarà un criteri de resolució per rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds en el Registre General de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o en el Registre Electrònic Comú, atès que, d'acord amb la seva naturalesa, no són necessàries ni la comparació ni la prelació de les sol·licituds en un únic procediment, segons l'article 7.3 de l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de promoció industrial.

2.  Les sol·licituds d'ajuts es poden resoldre individualment encara que no hagi acabat el termini de presentació, fins que s'exhaureixin els crèdits destinats a la convocatòria i, si no és el cas, fins que es resolguin tots els expedients presentats dins el termini.

3.  En cas que dins l'expedient no consti la documentació que es requereix o hi hagi anomalies en la documentació presentada que impedeixin avaluar correctament l'expedient, i una vegada que s'hagi requerit d'acord amb l'apartat setè, punt 9, la data de presentació de l'esmena estableix l'ordre de prelació per a l'atorgament de la subvenció.

Desè

Instrucció i resolució del procediment

1.  En aplicació de l'article 9.2 de les bases reguladores, correspon a la Direcció General de Política Industrial la tramitació de les sol·licituds, i al personal que hi està adscrit, la seva ordenació i instrucció. El director general de Política Industrial ha d'emetre una proposta de resolució, la qual s'ha de notificar a totes les persones interessades perquè, en el termini màxim de deu dies, puguin al·legar el que considerin oportú.

2.  D'acord amb l'article 9.3 de les bases reguladores, l'òrgan competent per resoldre és el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, que ha de dictar una resolució motivada en la qual s'ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia de la subvenció concedida. Així mateix, la resolució ha d'especificar els aspectes següents: beneficiari, descripció i import de l'activitat que se subvenciona, quantia, partida pressupostària a la qual s'aplica, forma de pagament, termini per dur a terme l'activitat, justificació de les activitats objecte d'ajut i terminis per presentar justificants.

3.  El termini per dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos a partir de la data en què finalitza el termini per presentar les sol·licituds.

4.  Les resolucions del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que concedeixin o deneguin la subvenció sol·licitada exhaureixen la via administrativa i, contra aquestes, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagin notificat.

5.  Les notificacions de les resolucions s'han de fer amb les exigències i en la forma que estableixen els articles 40 a 46 de la Llei 39/2015.

6.  En cas que s'exhaureixi el crèdit de la convocatòria, per a totes les sol·licituds que no hagin rebut concessió, s'ha d'emetre una proposta de resolució col·lectiva que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la web industria.caib.es, d'acord amb l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015.

Una vegada transcorregut el termini d'al·legacions a la proposa, s'ha d'emetre una resolució col·lectiva que igualment s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la web industria.caib.es.

Onzè

Justificació i pagament

1.  L'activitat subvencionada s'ha d'entendre justificada amb l'acreditació de la seva realització efectiva, mitjançant la instal·lació i funcionament de les inversions, i el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit i, en cas de les inversions indicades en el punt 4.2 de l'apartat tercer, s'ha de garantir la permanència de la inversió durant un període mínim de cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic, i de dos anys per a la resta de béns.

2. Les inversions objecte dels ajuts han d'estar instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període comprès entre l'11 de novembre de 2021 al 24 de setembre de 2022 (ambdós inclosos). El termini per justificar la realització de les activitats subvencionades finalitza el 29 de setembre de 2022 o en la data que estableixi la resolució de concessió, si és posterior.

En cas que les inversions no es puguin trobar instal·lades i en funcionament per raons sobrevingudes, alienes a l'empresa, com poden ser demores en la fabricació, lliurament, transport de la inversió i similars, s'ha de notificar i acreditar aquesta situació a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, i cal adjuntar un certificat del distribuïdor i indicar el termini previst per tenir les inversions instal·lades i en funcionament. En aquests casos es pot autoritzar un nou termini al que s'estableix en la convocatòria, que s'ha d'indicar en la resolució de reconeixement de l'obligació i proposta del pagament de la subvenció. Una vegada transcorregut aquest nou termini, el beneficiari haurà d'acreditar l'execució de les inversions i presentar les fotografies corresponents.

3. No tenen consideració de justificants de la inversió subvencionada les factures emeses o els extractes bancaris fets amb anterioritat a l'11 de novembre de 2021 ni amb posterioritat al 24  de setembre de 2022.

4.  Les sol·licituds de pagament es poden presentar de forma telemàtica d'acord amb els procediments establerts en la Llei 39/2015, en la web industria.caib.es. El model de sol·licitud que s'ha de presentar és el que figura en l'annex III d'aquesta convocatòria i que es troba a la web de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, industria.caib.es.

El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada dictada la resolució corresponent i justificada de manera suficient la realització de l'activitat subvencionada amb la presentació de la documentació següent:

4.1.  Original de la sol·licitud de pagament, segons el punt 4 anterior i que figura a l'annex III, degudament emplenat i signat correctament.

4.2.  Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, en què es descriguin de manera detallada el projecte que s'ha realitzat i els resultats que s'han obtingut; referències i dades tècniques de les instal·lacions, les màquines i els seus accessoris objecte de la subvenció i document fotogràfic de les actuacions realitzades i de les plaques de les característiques de la maquinària adquirida.

4.3.  Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats, que ha de contenir:

4.3.1. Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament. En cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, s'han d'indicar les desviacions produïdes.

4.3.2. Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions, amb la indicació de l'import, la procedència i l'objecte.

4.4. Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa que justifiquin les despeses i especifiquin clarament la inversió corresponent a l'objecte de la subvenció.

4.5. Document acreditatiu que justifiqui el pagament de les factures objecte de la subvenció. S'ha d'acreditar d'alguna de les maneres següents:

4.5.1. Còpia de l'extracte bancari del beneficiari, justificatiu del pagament, en el qual figurin la data de la transferència, l'import transferit, la identificació del concepte de transferència amb l'objectiu que quedi identificat el pagament de la factura, així com les dades de l'ordenant i del destinatari.

No s'admeten, en cap cas, com a justificants de la inversió els tiquets de caixa.

5.  En cas que l'expedient de pagament no tengui la documentació necessària per comprovar que s'ha justificat i aplicat la subvenció, l'òrgan competent ha de sol·licitar al beneficiari que esmeni els defectes de la justificació dins els deu dies següents comptadors a partir de l'endemà d'haver rebut el requeriment d'esmena.

6.  En cas que no es justifiqui totalment la realització de l'activitat subvencionada, però s'hagi complert parcialment la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció, aquesta s'ha de revisar i s'ha de minorar proporcionalment.

7.  Tota alteració de les condicions que s'han tingut en compte per concedir la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions o ens, públics o privats, nacionals o internacionals, pot donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.

8.  La falta de justificació en els termes i en els terminis que estableixi la resolució d'atorgament de la subvenció, la modificació significativa del projecte presentat sense que aquesta Conselleria l'hagi aprovat prèviament, i també la desviació de les subvencions o l'aplicació diferent a la qual estableix la norma, poden determinar la revocació de la subvenció.

9.  La concessió de la subvenció no eximeix el titular de la instal·lació de complir totes les autoritzacions i registres administratius que siguin necessaris.

Dotzè

Concurrència d'ajuts o subvencions i règim de minimis

L'import dels ajuts o subvencions que estableix aquesta convocatòria no pot ser, en cap cas, d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajuts d'altres administracions públiques, o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el 100 % del cost de la inversió que hagi de desenvolupar l'entitat beneficiària.

Aquests ajuts no són compatibles amb les subvencions previstes a l'annex I de la resolució d'aquesta convocatòria.

Als beneficiaris d'aquesta convocatòria se'ls ha d'aplicar la norma dels ajuts de minimis regulada pel Reglament (CE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, en què s'estableix una quantia total d'ajuts de minimis no superior a 200.000,00 euros per beneficiari, durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors.

Tretzè

Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris dels ajuts les que estableix l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions. Els beneficiaris han de complir, a més de les obligacions que s'estableixen en aquest article, les següents:

a) Dur a terme l'activitat o la inversió que fomenta la concessió de la subvenció en la forma i dins el termini que estableix aquesta convocatòria.

b) Destinar l'import de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat i mantenir l'afectació de les inversions a l'activitat subvencionada, en la forma i dins el termini que s'indica en la convocatòria.

c) Comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits exigits per concedir la subvenció.

d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que faci la Direcció General de Política Industrial i a les actuacions de control financer de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Sindicatura de Comptes.

e) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada, nacional o internacional.

f) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions.

g) Donar compliment a la normativa comunitària, nacional i autonòmica aplicable en l'àmbit de contractació, subvencions, ajuts de l'Estat (Reglament [UE] 651/2014 i Reglament [UE] 1407/2013, de minimis)

Catorzè Interpretació i execució

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pot dictar les resolucions, les circulars i les instruccions que siguin necessàries per interpretar i executar aquesta convocatòria.

Documents adjunts