Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Núm. 520425
Aprovació definitiva - Mod. Crèdit 29/2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Als efectes establerts a l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, R.D.L. 2/2004 de 5 de març, en relació a l'article 177.2 de l'esmentada Llei, es posa de manifest que aquesta Corporació en sessió plenària celebrada el dia 6/10/2021 va aprovar inicialment l'Expedient de Modificació de Crèdit núm. 29/2021 que afecta al Pressupost General.

Atès que no s'han presentat reclamacions contra dit acord inicial, ha esdevingut definitiu en virtut de la presumpció legal establerta a l'article 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local, R.D.L. 2/2004, de 5 de març.

A continuació es transcriu el resum de les modificacions definitivament aprovades:

Suplement de Crèdit

Partida: 342.623.00

Denominació: Adquisició electrodomèstics Poliesportiu

Import: 8.736,19 euros

Total partides a suplementar ................................................. 8.736,19 €

Finançament: Per majors ingressos

Partida: 550.00

Denominació: CANON POLIESPORTIU

Import: 8.736,19 euros

 

Lloret de Vistalegre, en el dia de la signatura electrònica (31 d'octubre de 2021)

El batle Antoni Bennàsar Pol