Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 521654
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de correcció d'errors de l’Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 14 de juliol de 2021, per la qual s’aproven la relació de funcions dels llocs de treball del personal funcionari de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball i la del personal dels ens públics instrumentals autonòmics adscrits a la Conselleria (BOIB número 101, de 29 de juliol de 2021)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 29 de juliol de 2021, es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 101, l'Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 14 de juliol de 2021 per la qual s'aproven la relació de funcions dels llocs de treball del personal funcionari de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball i la del personal dels ens públics instrumentals autonòmics adscrits a la Conselleria.

2. Revisada l'Ordre, s'ha detectat la inclusió del cap de la Secció III (F01130012) en les funcions que li corresponen a l'inspector o inspectora de turisme (F00910002).

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials de fet o aritmètics existents en els seus actes.

2. L'article 56.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, del règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la rectificació dels errors materials aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que ha dictat l'acte o disposició.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Rectificar l'error contingut en l'Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 14 de juliol de 2021 per la qual s'aproven la relació de funcions dels llocs de treball del personal funcionari de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball i la del personal dels ens públics instrumentals autonòmics adscrits a la Conselleria (BOIB número 101, de 29 de juliol de 2021), en el sentit següent:

On diu:

Inspector/a de turisme (F00910002). Sota la dependència directa dels caps de la Secció VIII i de la Secció XI, segons la campanya que es dugui a terme:

 • Fer la vigilància i el control del compliment de la normativa turística del sector, sota la supervisió del cap o la cap del Servei d'Inspecció i Estratègia Turística.
 • Fer les tasques que els encomanin els seus superiors jeràrquics.
 • Cap de la Secció III (F01130012). Sota la dependència directa del cap o la cap del Servei d'Ordenació Turística:
 • Gestionar el Registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i el Registre insular de Mallorca.
 • Gestionar el Catàleg d'hoteleria.
 • Donar suport al cap o a la cap del Servei d'Ordenació Turística.

Ha de dir:

Inspector/a de turisme (F00910002). Sota la dependència directa dels caps de la Secció VIII i de la Secció XI, segons la campanya que es dugui a terme:

 • Fer la vigilància i el control del compliment de la normativa turística del sector, sota la supervisió del cap o la cap del Servei d'Inspecció i Estratègia Turística.
 • Fer les tasques que els encomanin els seus superiors jeràrquics.

Cap de la Secció III (F01130012). Sota la dependència directa del cap o la cap del Servei d'Ordenació Turística:

 • Gestionar el Registre general d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears i el Registre insular de Mallorca.
 • Gestionar el Catàleg d'hoteleria.
 • Donar suport al cap o a la cap del Servei d'Ordenació Turística.

2. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver rebut la notificació, d'acord amb els articles 124 i següents de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot impugnar directament aquesta Resolució davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, mitjançant demanda, que s'ha d'interposar en el termini de dos mesos igualment comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació. No obstant això, si s'interposa recurs potestatiu de reposició no es pot interposar la demanda fins que no s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (28 d'octubre dre 2021)

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball Iago Negueruela Vázquez