Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 520135
Aprovació definitiva de l’expedient del Patronat Municipal de l’Hospital de modificació de crèdits número 2.2021, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 16.09.21, va acordar l'aprovació inicial de l'expedient del Patronat Municipal de l'Hospital de modificació de crèdits número 2.2021, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari .

En compliment de l'article 169.1, per remissió del 179.4 del Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició al públic, ha quedat automàticament elevat a definitiu l'acord plenari d'aprovació inicial d'aquest Ajuntament, adoptat en data 16.09.21 sobre la modificació de crèdits número 2.2021 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria, com segueix a continuació:

APLICACIÓ:

Suplements en aplicació de despeses

Aplicació

Suplement de crèdit

Programa econòmic

231.131.02

25.000€

231.214.00

5.000€

231.221.04

16.000€

231.221.10

10.000€

TOTAL 56.000€

Crèdits extraordinaris en aplicacions de despeses

Aplicació

Suplement de crèdit

Programa econòmic

231.632.00

400.000€

231.632.01

100.000€

231.633.00

24.905,19€

231.633.01

16.994,27€

231.633.02

29.842,23€

231.623.00

2.956,60€

231.633.03

119.816,00€

231.629.00

2.417,05€

231.633.04

168.543,21€

231.633.05

6.140,75€

231.625.01

15.000€

231.626.00

600€

TOTAL 887.215,3€

2n. FINANÇAMENT

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, en els termes següents:

 

Concepte

Descripció

Import

870.00

Romanent de Tresoreria per a despeses generals

943.215,3€

TOTAL 943.215,3€

Contra el present acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora d'aquesta Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició d'aquest recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o Acord impugnat.

 

Ciutadella de Menorca, 28 d'octubre de 2021

L'alcaldessa Joana Gomila Lluch