Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 516942
Modificació pressupostària 17/2021 per transferència de crèdit. Aprovació definitiva

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent finalitzat el termini d'exposició al públic de la modificació pressupostària 17/2021 per transferència de crèdit, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple, en la sessió de data 16 de setembre de 2021, i no havent estat formulada cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial, aquest esdevé definitiu, i, en compliment del que disposa l'article 169 del R.D.2/2004 T.R. de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, es publica a continuació la modificació realitzada:

Partides que augmenten:

Pro.

Eco.

Descripció

Import

1532

619006

SOTERRAMENT DELS SERVEIS SON MORO BONAVISTA

400.000,00

Partides que disminueixen:

Pro.

Eco.

Descripció

Import

231

622004

CONSTRUCCIÓ RESIDENCIA

400.000,00

 

Sant Llorenç des Cardassar, 28 d'octubre de 2021

El batle Mateu Puigròs Sureda