Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 520126
Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits número 12.2021, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 16.09.21, va acordar l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 12.2021, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria.

En compliment de l'article 169.1, per remissió del 179.4 del Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició al públic, ha quedat automàticament elevat a definitiu l'acord plenari d'aprovació inicial d'aquest Ajuntament, adoptat en data 16.09.21 sobre la modificació de crèdits número 12.2021 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria, com segueix a continuació:

Suplements en Aplicacions de Despeses

Aplicació

Suplement de crèdit

Programa

Econòmic

011

91302

239.256,10€

011

91304

943.742,10€

011

91305

941.176,50€

TOTAL

2.124.174,70€

Crèdits extraordinaris en Aplicacions de Despeses

Aplicació

Crèdit extraordinari

Programa

Econòmic

011

31100

6.000,00€

011

31101

125.000,00€

TOTAL

131.000,00€

Finançament

Concepte

Descripció

Import

870.00

Romanent de Tresoreria per a despeses generals

2.255.174,70€

TOTAL

2.255.174,70€

Contra el present acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora d'aquesta Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició d'aquest recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o Acord impugnat.

 

Ciutadella de Menorca, 28 d'octubre de 2021

L'alcaldessa Joana Gomila Lluch