Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Núm. 522271
Correcció de l'error material detectat a l'anunci d'aprovació definitiva de l'expedient n.º2021/015727 de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria (BOIB núm. 151 de 02 de novembre de 2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Detectat un error material en les aplicacions de despeses de l'anunci publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 151 de 02 de novembre de 2021 sobre l'aprovació definitiva de l'expedient n.º 2021/015727 de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, es publica la següent modificació del mateix:

On diu:

FUNC

GRUP

CONCEPTE

 IMPORTE

2311

48002

Transferències a institucions sense fins de lucre

220.028,04 €

1511

62102

Compra de terrenys i construccions

900.000,00 €

TOTAL DESPESES:

1.120.028,04 €

Ha de dir:

FUNC

GRUP

CONCEPTE

 IMPORTE

2311

46102

Subvenció Consell Centre Sa Joveria

220.028,04 €

1511

62102

Compra de terrenys i construccions

900.000,00 €

TOTAL DESPESES:

1.120.028,04 €

 

Signat digitalment a Santa Eulària des Riu, (2 de novembre de 2021)

L'alcalde accidental Miguel Tur Rubio