Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT JOAN

Núm. 518735
Aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm. 09/2021 (exp.428/2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment de l'article 169.1, per remissió de l'article 177.2 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, al no haver-ne presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública, queda automàticament elevat a definitiu l'acord plenari de la sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2021, sobre l'expedient de modificacions de crèdits que es relaciona a continuació i que ofereixen el següent resum per capítols:

Modificació de crèdit 09/2021:

     Capítol

Consignació

Altes

 Baixes

         Total

1

710.067,00

0,00

        0,00

710.067,00

2

770.616,60

            0,00

        10.00,00

760.616,60

3

    4.030,00

            0,00

       0,00

     4.030,00

4

263.650,00

   10.000,00

       0,00

       273.650,00

5

          0,00

            0,00

       0,00

            0,00

6

        1.205.343,56

            0,00

               0,00

    1.205.343,56

9

 13.000,00

            0,00

       0,00

   13.000,00

TOTAL

        2.966.707,16

     10.000,00

        10.000,00

     2.966.707,16

Contra el present acord, en virtut de lo disposat a l'article 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 al 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de dita Jurisdicció.

No obstant, i de conformitat a l' establert a l'article 171.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l' interposició de tal recurs no suspendrà per ella mateixa la efectivitat de l'acta o acord impugnat.

                                                                 

Sant Joan, 29 d'octubre de 2021

El batle Francesc Mestre Estelric