Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 522121
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 16/2021 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent finalitzat el termini d'exposició pública de la modificació de crèdit 16/2021, per  crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en sessió del dia 30 de setembre de 2021, i no havent estat formulada cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial, aquest esdevé definitiu i en compliment del que disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la llei reguladora de les hisendes locals, es publica a continuació la modificació realitzada a nivell d'aplicació pressupostària.

Crèdit extraordinari i Suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals.

Altes en aplicacions de despeses

Partida

 Descripció

Crèdit inicial (€)

Import modificació (€)

Crèdit  definitiu (€)

000.33000.4810001

Cultura, normalització lingüística i memòria democràctica. Transferència a la Fundació Teatre Principal d'Inca

150.000,00

150.000,00

300.000,00

000.43300.4860005

Innovació i empresa. Compensació econòmica entitat col·laboradora subvenció “Reiniciam Inca-bons consum”

-

40.656,00

40.656,00

000.45900.6000003

Altres infraestructures. Expropiació relativa a l'ampliació del sistema general d'espai lliure públic (SGLEP-11 zona verda interior) situat entre Carrer d'Artà i l'Avinguda d'Alcudia.

-

712.087,50

712.087,50

TOTAL

 

150.000,00

902.743,50

1.052.743,50

Altes en aplicacions d'ingressos

Partida

Descripció

Crèdit definitiu  inicial (€)

Import modificació (€)

Crèdit definitiu final (€)

000.8700000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

9.892.223,31

902.743,50

10.749.966,81

TOTAL

 

9.892.223,31

902.743,50

10.749.966,81

  

Inca, en el dia de la signatura electrònica (2 dse novembre de 2021)

El batle-president

Virgilio Moreno Sarrio