Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Núm. 520442
Aprovació definitiva - Modificació de Crèdit 30/2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Als efectes establerts a l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, R.D.L. 2/2004 de 5 de març, en relació a l'article 177.2 de l'esmentada Llei, es posa de manifest que aquesta Corporació en sessió plenària celebrada el dia 06/10/2021 va aprovar inicialment l'Expedient de Modificació de Crèdit núm. 30/2021 que afecta al Pressupost General.

Atès que no s'han presentat reclamacions contra dit acord inicial, ha esdevingut definitiu en virtut de la presumpció legal establerta a l'article 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local, R.D.L. 2/2004, de 5 de març.

A continuació es transcriu el resum de les modificacions definitivament aprovades:

- Suplement de Crèdit

Pressupost de despeses

Aplicació Pressupostària: 132.151.00

Denominació: Gratificacions policia local

Import: 2.000,00 €

 

Aplicació Pressupostària: 151.227.06

Denominació: Urbanisme

Import: 16.600,00 €

 

Aplicació Pressupostària: 323.221.05

Denominació: Alimentació

Import: 2.200,00 €

 

Aplicació Pressupostària: 342.221.00

Denominació: Electricitat

Import: 3.500,00 €

 

Aplicació Pressupostària: 326.480.00

Denominació: Subv. Transports Educatius

Import: 1.625,00 €

Total modificació pressupost de despeses: 25.925,00 €

Pressupost d'ingressos

Finançament:

Aplicació Pressupostària: 870.00

Denominació: Romanent de Tresoreria per a despeses generals

Import: 25.925,00

Total modificació pressupost d'ingressos: 25.925,00

 

Lloret de Vistalegre, en el dia de la signatura electrònica (31 d'octubre de 2021)

El batle

Antoni Bennàsar Pol