Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 521470
Expedient núm. 3/21 de modificació de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per a inversió financerament sostenible i modificació de l’annex d’inversions del Pressupost de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT 3/21 PER A INVERSIÓ FINANCERAMENT SOSTENIBLE I MODIFICACIÓ DE L'ANNEX D'INVERSIONS.

Es fa públic, pel general coneixement, que aquesta Corporació en sessió plenària celebrada el 28 de setembre de 2021, adoptà l'acord que ha resultat definitiu, al no haver-se presentat reclamacions contra el mateix, d'aprovar l'expedient núm. 3/21 de modificació de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per a inversió financerament sostenible i modificació de l'annex d'inversions del Pressupost de 2021.

Els nous crèdits afecten als següents capítols de l'esmentat pressupost:

Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 3/21

Capítol

Denominació

Import

06

INVERSIONS REALS

990.765,21 €

Segons el que es disposa a l'article 171.1 del  Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es podrà interposar  directament contra els esmentats expedients, recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia següent a la publicació d'aquest anunci al BOIB.

 

Marratxí, 2 de novembre de 2021

El batle Miquel Cabot Rodríguez