Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 520751
Aprovació definitiva de la modificació del pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2021 (modificació plantilla i ajuts nominatius) competència del Ple de la Corporació. (Exp. 0426-2021-000015)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter extraordinari de 27 de setembre de 2021 aprovà inicialment l'expedient de modificació pressupostària que comporta les modificacions següents:

- Modificació següent de la plantilla del Consell Insular de Menorca, conformement amb la memòria corresponent:

Volum I del Pressupost de 2021 del Consell Insular de Menorca (pàgina 136):

On diu:

13600 CAP INSULAR DE BOMBERS COO0301 F AESE A2 24 MAÓ C1 1720 Concurs

Ha de dir:

13600 CAP INSULAR DE BOMBERS COO0301 F AESE A1 24 MAÓ C1 1720 Concurs

- Addició en l'annex previst en la base d'execució 22a del pressupost vigent, conformement amb la memòria corresponent, dels ajuts nominatius següents:

  • Subvenció, amb càrrec al programa pressupostari 91200 Òrgans de Govern (aplicació pressupostària 1-91200-4890000), a favor de la Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, per un import màxim de 5.842,47 €, per dur a terme les activitats commemoratives del seu 250è aniversari.

  • Subvenció, amb càrrec al programa pressupostari 91200 Òrgans de Govern (aplicació pressupostària 1-91200-4890000), a favor del Grup de Pessebristes de Maó, per un import màxim de 2.700,00 €, per dur a terme les activitats commemoratives del seu 50è aniversari.

- Modificació de l'import dels ajuts nominatius següents, conformement amb la memòria corresponent, inclosos en l'annex previst en la base d'execució 22a del pressupost vigent:

  • Subvenció, amb càrrec al programa pressupostari 43900 Comerç i Indústria (aplicació pressupostària 5-43900-4890004), a favor de l'Asociación de Comerciantes de Menorca (ASCOME), per un import màxim de 26.000,00 € (en tost dels 20.000,00 € previstos inicialment), amb l'objecte de donar suport a les actuacions de formació i campanyes de suport al comerç.

  • Subvenció, amb càrrec al programa pressupostari 41240 Ramaderia (aplicació pressupostària 5-41240-4890004), a favor de Cooperativa Virgen de Monte Toro, per un import màxim de 82.500,00 €, amb l'objecte de donar suport a campanyes de divulgació i promoció de producte així com a despeses de formació, assessorament i operativa diària de la cooperativa. Inicialment estaven previstos 32.500,00 € (aplicació pressupostària 5-41900-4890001).

Publicat el pertinent anunci en el BOIB núm. 135, de data 02-10-2021, en el tauler d'edictes i en la plana web del Consell Insular, i transcorregut el termini de 15 dies hàbils, legalment establert, sense que s'hagi presentat cap tipus de reclamació;

De conformitat amb l'art. 177, en relació amb el 169, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei que regula les Hisendes Locals, s'entenen definitivament aprovat l'espedient esmentat.

El que es fa públic per a general coneixement i per tal que tengui els efectes que corresponguin, al mateix temps que es fa saber que contra l'acord precedent, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació del present edicte en el BOIB, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears; tot això sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre recurs que s'estimi procedent en dret.

 

Tot l'anterior d'acord amb l'article 171 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosa administrativa.

Finalment, escau indicar que la interposició dels recursos pertinents no suspèn l'eficàcia de la resolució impugnada ni interromp els terminis que se'n puguin derivar, excepte que l'autoritat competent ho acordi expressament.

 

Maó, 29 d'octubre de 2021

Per delegació de la presidenta La secretària Rosa Salord Olèo (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)