Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 520340
Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit núm. 9 al Pressupost de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La batlessa de l'Ajuntament de Sant Lluís fa saber, de conformitat amb la legislació vigent en matèria d'hisendes locals, que contra l'acord d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 9 al Pressupost de 2021, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, per un import de 10.000,00 euros,  adoptat pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de dia 29 de setembre de 2021, no s'ha presentat cap reclamació, per la qual cosa queda aprovat definitivament, d'acord amb el següent detall: 

ALTA EN EL PRESSUPOST DE DESPESES 

ORG.

PROG.

ECONÒMIC

DESCRIPCIÓ INVERSIÓ

IMPORT

2

110

35200

Interessos de demora

10.000,00

 

 

 

TOTAL

10.000,00

ALTA EN EL PRESSUPOST D'INGRESSOS 

ECONÒMICA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

87000

Romanent tresoreria per a despeses generals

10.000,00

 

TOTAL

10.000,00

Contra l'aprovació definitiva es podrà interposat directament recurs contenciós – administratiu, en la forma i termini que estableixen les normes de dita jurisdicció, de conformitat amb el disposat a l'article 171.1 del Text refós de la Llei 39/88, de 28 de desembre i 23.1 del RD 500/90, de 20 d'abril.

 

Signat a Sant Lluís en la data que consta en la signatura electrònica (2 de novembre de 2021)

La batlessa M. Carolina Marquès Portella