Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 25 d’octubre de 2021 pel qual s’aprova l’increment retributiu, per a l’any 2021, previst en la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2021, de determinades retribucions del personal de la Universitat de les Illes Balears

    Número d'edicte 10970 - Pàgines 42393-42394

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 25 d’octubre de 2021 pel qual s’autoritza la Universitat de les Illes Balears a implantar i impartir els ensenyaments oficials del Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa (codi RUCT 4317705)

    Número d'edicte 10971 - Pàgines 42395-42396

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 25 d’octubre de 2021 pel qual s’aproven el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19 i el Pla Específic de Mesures de Prevenció i Contenció de la COVID-19 en els Serveis Socials, i s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar en cada una de les illes

    Número d'edicte 10965 - Pàgines 42397-42422

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 18 d’octubre de 2021 pel qual es prorroga l’Acord del Consell de Govern de 20 de setembre de 2021 pel qual s’estableixen condicions excepcionals en el règim de visites i sortides en els serveis socials de tipus residencial, habitatges supervisats per a gent gran, persones en situació de dependència i persones amb discapacitat, com a mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19

    Número d'edicte 10973 - Pàgines 42423-42429

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es modifica l’autorització administrativa, i s’aprova l’addenda del projecte d’execució del parc fotovoltaic Can Mariano Lluqui, promogut per Sun Awip 2020, SL, al polígon 3, parcel•la 82, de Sant Joan de Labritja

    Número d'edicte 10921 - Pàgines 42430-42432

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa, es declara la utilitat pública i s’aprova el projecte d’execució de l’agrupació fotovoltaica Santa Eulàlia, formada pel parc fotovoltaic Santa Eulàlia 1, de 4,81 MWp i 4,04 MWn, promogut per Terbio Fotovoltaico, SL, i Santa Eulàlia 2, de 4,81 MWp i 4,04 MWn, promogut per Ventaja Solar 3, SL, al polígon 14, parcel·la 90, de Santa Margalida

    Número d'edicte 10922 - Pàgines 42433-42435

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s'estimen les sol·licituds de pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació, d'acord amb el que estableix el Reial decret llei 18/2021 , de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball

    Número d'edicte 10951 - Pàgines 42436-42448

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 20 d’octubre de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació

    Número d'edicte 10927 - Pàgines 42449-42465

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Correcció d’errades advertides en la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 27 d’abril de 2021 per la qual s’autoritza de manera condicionada l’ampliació de la configuració del Centre privat d’Educació Infantil de primer cicle la Vall, de Marratxí amb una unitat més d’educació infantil

    Número d'edicte 10933 - Pàgines 42466-42467

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de dia 21 d'octubre de 2021, per la qual s'obre la convocatòria anual per sol·licitar la consolidació personal parcial del complement retributiu específic per l'exercici del càrrec de director als centres docents públics de les Illes Balears

    Número d'edicte 10925 - Pàgines 42468-42472

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 22 d’octubre de 2021 per la qual s’amplia la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2021/2022

    Número d'edicte 10932 - Pàgines 42473-42474

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 d’octubre de 2021 per la qual s’amplia la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2021/2022

    Número d'edicte 10934 - Pàgines 42475-42476

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 22 d’octubre de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l’objectiu de mantenir la seva activitat

    Número d'edicte 10943 - Pàgines 42477-42512

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementen i es traslladen els crèdits, es reobri el termini de sol·licituds i es modifica la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors

    Número d'edicte 10930 - Pàgines 42513-42516

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Estructura organitzativa i competencial del Consell Insular de Formentera, així com de les delegacions de presidència i del Ple, per a la segona part del mandat 2019-2023, anys 2021-2023

    Número d'edicte 10928 - Pàgines 42517-42550

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Conveni col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i l’Ajuntament de Palma

    Número d'edicte 10839 - Pàgines 42551-42563

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Bases i convocatòria que han de regir les subvencions per a les entitats, associacions i clubs esportius que tenguin el seu domicili al terme municipal de Santanyí

    Número d'edicte 10936 - Pàgines 42564-42569

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació de les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts a la mobilitat destinades a col·laborar amb les despeses derivades del transport per a estudiants per al curs 2021-2022 dirigides als alumnes empadronats al Municipi de Ses Salines que assisteixen a IES de Mallorca per a cursar nivells educatius no obligatoris, (exceptuant estudis universitaris)

    Número d'edicte 10883 - Pàgines 42570-42573