Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Extracte de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 22 d’octubre de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l’objectiu de mantenir la seva activitat

    Número de registre 10944 - Pàgina 42574

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de juny de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 10916 - Pàgina 42575

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 23 de setembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 10917 - Pàgina 42576

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 20 de setembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 10918 - Pàgina 42577

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de setembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 10919 - Pàgina 42578

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 8 de setembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 10920 - Pàgina 42579

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Acord del Ple del Consell de Mallorca de 14 d’octubre de 2021 relatiu a l’aprovació inicial de l’expedient de rectificació de modificació de crèdit núm. 13 en el pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de l’exercici de 2021 per crèdit extraordinari EXT 02/2021

    Número de registre 10799 - Pàgines 42580-42581

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Acord del Ple del Consell de Mallorca de 14 d’octubre de 2021 relatiu a l’aprovació inicial de l’expedient núm. 16 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de l’exercici de 2021 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit (EXT 04/2021 SUP 03/2021)

    Número de registre 10800 - Pàgines 42582-42583

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública del text refós del projecte d’urbanització de la unitat d’execució núm. 1 (UE-1, C/ de Solleric, Son Mas)

    Número de registre 10923 - Pàgina 42584

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació inicial projecte millora infrastructures i pavimentació carrer Estret

    Número de registre 10941 - Pàgina 42585

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació del padró de rebuts de vedats privats de caça de l'exercici 2021, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 10942 - Pàgina 42586

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la recollida dels residus urbans, gestió de la deixalleria municipal i neteja viària de l’Ajuntament d’Esporles. Exped. 869/21

    Número de registre 10956 - Pàgina 42587

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació provisional de modificació de les Ordenançes Fiscals 18T.OD reguladora de la Taxa sobre l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa i 19T.OD, reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, enderrocs, material de construcció, bastiments i d'altres materials anàlegs

    Número de registre 10938 - Pàgina 42588

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació provisional modificació de l'ordenança fiscal núm. 05T.OD, que regula la taxa per als documents que expedesqui o entengui l'administració o les autoritats municipals del municipi de Manacor per a l'exercici de 2021

    Número de registre 10939 - Pàgina 42589

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació provisional ordenança fiscal per a l'establiment de la Taxa pel servei de recollida, assistència i allotjament d'animals perduts i abandonats o rodamons que es trobin en la via pública

    Número de registre 10940 - Pàgina 42590

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Nova informació pública de la Modificació puntual núm. 4 de les Normes Subsidiàries del municipi de Porreres per a l’ordenació del SUDO URB-OR-01 i la modificació de l’article 116 per a l’ampliació de l’equipament docent

    Número de registre 10924 - Pàgina 42591

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Extracte de la resolució de 22 d’octubre de 2021 per la qual es convoquen subvencions per a les entitats, associacions i clubs esportius aquest any 2021

    Número de registre 10937 - Pàgina 42592

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Aprovació Padró Fiscal del 3r trimestre de 2021 de la taxa pel subministrament d'aigua i servei de clavegueram

    Número de registre 10935 - Pàgina 42593