Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per la qual s’autoritza la revocació de la cessió d’ús gratuïta i temporal d’una relació d’immobles (exp. DGTPFP 311/2017 PATRIM)

    Número d'edicte 14517 - Pàgines 42437-42440

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques per la qual s'aprova la convocatòria ordinària per accedir als diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera i laboral fix dels serveis general de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 14540 - Pàgines 42441-42450

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 20 de desembre de 2017 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017

    Número d'edicte 14623 - Pàgines 42451-42459

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears de 18 de desembre de 2017 per la qual es publica la relació de persones habilitades per exercir les funcions d’assessorament i d’avaluació en els procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació

    Número d'edicte 14498 - Pàgines 42460-42462

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears de 19 de desembre de 2017 per la qual es convoca un curs de formació específica per a l’habilitació com a assessors i avaluadors de les unitats de competència de diverses qualificacions professionals per al procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació

    Número d'edicte 14621 - Pàgines 42463-42473

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA

   • Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l’Acta d’aprovació del calendari laboral per a l’any 2018 del Conveni col·lectiu del sector de la indústria de la fusta i del moble de les Illes Balears (codi de conveni 07000495011981)

    Número d'edicte 14366 - Pàgines 42474-42476

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS

   • Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per dur a terme projectes d’activitats habituals i/o puntuals en matèria de joventut i per al manteniment de les entitats juvenils corresponent a 2018

    Número d'edicte 14251 - Pàgines 42477-42494

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA

   • Acord del Consell d’Administració del Consorci de Transports de Mallorca mitjançant el qual s’aprova l’actualització de les tarifes per a la inserció de publicitat estàtica de l’Estació Intermodal

    Número d'edicte 14497 - Pàgines 42495-42496

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Correcció d’errada a l’edicte núm. 14182, publicat en el BOIB 156 del 21-12-2017, referit a la publicació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, R4 de data 22 de novembre de 2017, per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número d'edicte 14520 - Pàgines 42497-42499

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes per a la contractació d’assegurances agràries combinades a la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al 39è Pla d'assegurances agràries combinades

    Número d'edicte 14519 - Pàgines 42500-42503

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, en relació amb el Conveni Específic entre el Consell Insular d'Eivissa i l'Ajuntament d'Eivissa per impulsar l'esperit emprenedor a Eivissa per a la promoció de polítiques actives, la promocio econòmica i el desenvolupament local Eivssa Crea 2017

    Número d'edicte 14436 - Pàgines 42504-42509

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret del president pel qual es deleguen les funcions de Secretaria de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) en els casos d’absència reglamentària o malaltia de la titular

    Número d'edicte 14536 - Pàgina 42510

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Acord del Ple del Consell de Mallorca pel qual s'aprova el règim de suspensió de llicències i autoritzacions per a la implantació o ampliació d’equipaments comercials fins a l'aprovació definitiva del Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials de Mallorca (PECMA)

    Número d'edicte 14531 - Pàgines 42511-42512

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Acord del Ple de classificació dels ens instrumentals vinculats o dependents del Consell Insular de Mallorca

    Número d'edicte 14539 - Pàgines 42513-42514

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 22 de desembre de 2017, per la qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal funcionari al servei de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a l'any 2017

    Número d'edicte 14524 - Pàgines 42515-42518

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Oferta pública 2017

    Número d'edicte 14607 - Pàgina 42519

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació de l'Oferta d'ocupació pública d'aquest Ajuntament per a l'any 2017. Exp. 3454-17

    Número d'edicte 14439 - Pàgines 42520-42521

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Nomenament batlle accidental, 23 a 26 de desembre

    Número d'edicte 14522 - Pàgina 42522

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. acord de la Junta de Govern d'Integració definitiva del personal del Patronal Municipal de Reallotjament i Reinserció Social (PMRRS) a l'ajuntament de Palma

    Número d'edicte 14419 - Pàgines 42523-42527

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria de subvencions per a grups, entitats i associacions folklòriques o culturals, sense ànim de lucre, del municipi de Sant Josep de sa Talaia, per a la realització de les següents actuacions que es facin dins l’any 2017: realització d’actuacions, iniciatives i projectes de caràcter folklòric o relacionats directament amb la cultura tradicional de les Pitiüses

    Número d'edicte 14417 - Pàgines 42528-42539

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria de subvencions adreçada a les associacions de vesins del municipi per a la realització d’activitats

    Número d'edicte 14513 - Pàgines 42540-42551

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació oferta empleo pública corresponent al exercici 2017

    Número d'edicte 14546 - Pàgina 42552

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Delegació funcions de batlia

    Número d'edicte 14514 - Pàgina 42553

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació oferta d'ocupació pública 2017

    Número d'edicte 14550 - Pàgina 42554