Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Rectorat del dia 20 de desembre de 2017 per la qual es nomena un membre del Consell Social de la Universitat

    Número de registre 14448 - Pàgina 42410

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 20 de desembre de 2017, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomenen professors dels cossos docents universitaris

    Número de registre 14449 - Pàgina 42411

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 21 de desembre de 2017, del Director Gerent de l’Àrea de Salut de Menorca, per la qual es convoca pel sistema de lliure designació el lloc de Cap de Secció de Medicina Interna de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila

    Número de registre 14475 - Pàgines 42412-42415

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 21 de desembre de 2017, del Director Gerent de l’Àrea de Salut de Menorca, per la qual es convoca pel sistema de lliure designació el lloc de Cap de Secció de Aparell Digestiu de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila

    Número de registre 14476 - Pàgines 42416-42419

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 21 de desembre de 2017, del Director Gerent de l’Àrea de Salut de Menorca, per la qual es convoca pel sistema de lliure designació el lloc de Cap de Secció de Neurologia de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila

    Número de registre 14477 - Pàgines 42420-42423

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup de gestió de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 1/2017)

    Número de registre 14533 - Pàgines 42424-42425

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 19 de desembre de 2017 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Coll d'en Rabassa de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 14534 - Pàgines 42426-42427

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 19 de desembre de 2017 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Son Ferriol de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 14535 - Pàgines 42428-42429

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 19 de desembre de 2017 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Trencadors de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 14537 - Pàgines 42430-42431

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director de Recursos Humans i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de desembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de cap del Servei de Serveis Generals i Tecnologia Sanitària del Servei de Salut

    Número de registre 14622 - Pàgines 42432-42434

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució de la consellera executiva de Modernització i Funció Pública per la qual es modifica la convocatòria per a constituir una borsa de la subescala, classe o categoria d’auxiliar administració general, pel procediment específic de selecció, mitjançant prova escrita, per a cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del Consell de Mallorca

    Número de registre 14459 - Pàgines 42435-42436