Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la licitació del contracte de servei de suport i manteniment de llicències i components IBM Domino i IBM Spectrum Protect

    Número de registre 14396 - Pàgines 42572-42573

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ

   • Contracte de serveis d’assistència psicològica a persones que han patit una situació traumàtica a les Illes Balears, i als seus familiars directes

    Número de registre 14341 - Pàgines 42574-42575

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Licitació del contracte de servei per a la gestió dels 7 camps de fondeig regulats en espais LIC de les Illes Balears per a la protecció de les praderes de posidonia

    Número de registre 14481 - Pàgines 42576-42577

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE (IBAVI)

   • Licitació del contracte d’execució de les obres d’un edifici de 4 habitatges de protecció pública en Sant Lluís, Menorca

    Número de registre 14443 - Pàgines 42578-42579

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Licitació del contracte per al servei d’assistència sanitària d’estades a la unitat de cures intensives per a pacients de l'Hospital de Manacor

    Número de registre 14495 - Pàgines 42580-42581

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

   • Anunci de formalització del contracte de subministrament de combustible d'automoció per als vehicles i maquinària de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca

    Número de registre 14538 - Pàgina 42582

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Servei d'agència de publicitat, comunicació, màrqueting i merchandasing per a la Fundació Mallorca Turisme

    Número de registre 14413 - Pàgines 42583-42584

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Anunci de la Formalització del contracte de les obres del projecte de millora de la mobilitat, il·luminació i accessibilitat en una zona entorn del Canal Salat

    Número de registre 14399 - Pàgina 42585

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament i instal·lació d’equipament de zones verdes i parcs infantils d’Inca

    Número de registre 13928 - Pàgines 42586-42587

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Contracte d'obres per dur a terme el projecte de pavimentació asfàltica de diversos camins rurals del terme municipal d'Inca-Novembre 2017

    Número de registre 14265 - Pàgines 42588-42589

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Secció de contractació. Anunci d’adjudicació i de formalització del contracte del lot 2: aportació de tots els personatges que participaran als actes objecte del contracte, com també dels serveis necessaris per a la seva execució i funcionament del Servei de producció artística, tècnica, gestió i participació ciutadana a la festivitat dels Reis Mags a Palma 2018, 2019 i 2020. Exp. 2017-032-A

    Número de registre 14463 - Pàgina 42590

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Adjudicació obres reforma Plaça Rectoria Vella i aparcament de Petra

    Número de registre 14506 - Pàgina 42591

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Tràmit d’informació pública de l'Esborrany inicial de l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears

    Número de registre 14245 - Pàgina 42592

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 20 de desembre de 2017 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017

    Número de registre 14644 - Pàgina 42593

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Informació pública del tràmit de competència sobre la concessió d’aigües depurades de l’EDAR de Maó-Es Castell. Exp. 2732/2017

    Número de registre 13546 - Pàgina 42594

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Correcció d’errades de l’anunci de la conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca relatiu a la informació pública del tràmit de competència sobre la concessió d’aigües depurades de l’EDAR de Maó-Es Castell. Exp. 2732/2017

    Número de registre 14619 - Pàgines 42595-42596

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera de Cultura, Participació Esports de dia 13 de desembre de 2017 per la qual s’estableix la convocatòria de subvencions per a dur a terme projectes habituals i/o puntuals d’activitats en matèria de joventut i per al manteniment de les entitats juvenils, corresponent a 2018

    Número de registre 14250 - Pàgines 42597-42598

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Extracte de la Resolució de 22 de desembre 2017, del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes per a la contractació d’assegurances agràries combinades a la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al 39è Pla d'assegurances agràries combinades

    Número de registre 14518 - Pàgina 42599

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca d'aprovació inicial del Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials (PECMA)

    Número de registre 14532 - Pàgina 42600

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Exposició pública del projecte d'obres 2017/140 d'urbanització del Pla Parcial Es Porrassar de l'Ajuntament d'Algaida

    Número de registre 14507 - Pàgina 42601

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Exposició pública del projecte de xarxa de clavegueram de la urbanització de cala Morell de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 14445 - Pàgina 42602

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial Pressupost General 2018 Ajuntament de Felanitx i Organisme Autònom Centre Cultural

    Número de registre 14548 - Pàgina 42603

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Notificació resolució de batlia de data 30.11.2017, expedient disciplinari 38/10

    Número de registre 14525 - Pàgina 42604

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Informació pública de l'aprovació d'estructura de costos del contracte de gestió de servei públic de proveïment d'aigua potable i sanejament en el municipi de Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 14464 - Pàgina 42605

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de l'aforament màxim d'activitats i els seus sistemes de control al municipi de Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 14465 - Pàgina 42606

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació inicial de la Declaració de Zona de Protecció Acústica Especial (ZPAE) del barri conegut com West End de Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 14599 - Pàgina 42607

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Acord de l'Ajuntament, Ple de data 21 de desembre de 2017

    Número de registre 14541 - Pàgina 42608

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació inicial Pressupost i Plantilla 2018

    Número de registre 14454 - Pàgina 42609