Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de correcció de les errades advertides en la publicació de la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 28 de setembre de 2023 per la qual s’aproven les llistes provisionals corresponents a la carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 134, de 30 de setembre)

    Número d'edicte 9266 - Pàgines 49343-49351

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució del director general de Funció Pública per la qual es citen a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 558/2023, seguit pels tràmits del procediment ordinari davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears Sala Contenciosa Administrativa

    Número d'edicte 9263 - Pàgina 49352

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es deneguen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (programes 4 i 5)

    Número d'edicte 9258 - Pàgines 49353-49356

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es deneguen les subvencions per al foment de vehicles de mobilitat personal per a persones físiques, en el marc de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible

    Número d'edicte 9259 - Pàgines 49357-49359

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

    Número d'edicte 9260 - Pàgines 49360-49363

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

    Número d'edicte 9261 - Pàgines 49364-49371

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats, a proposta del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives sobre l’establiment dels concerts educatius per als cursos escolars 2023-2024 al 2028-2029

    Número d'edicte 9235 - Pàgines 49372-49440

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats, de 25 de setembre de 2023, per la qual s’adjudica un premi als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2022-2023

    Número d'edicte 9236 - Pàgines 49441-49447

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats, a proposta del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives per la qual es prorroga el concert educatiu del centre Aixa-Llaüt per al curs 2023-2024

    Número d'edicte 9237 - Pàgines 49448-49451

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 27 de setembre de 2023 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next GenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

    Número d'edicte 9240 - Pàgines 49452-49460

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HABITATGE, TERRITORI I MOBILITAT

   • Resolució de la directora general de Mobilitat per la qual es convoquen proves per a l’obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera

    Número d'edicte 9238 - Pàgines 49461-49466

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TURISME, CULTURA I ESPORTS

   • Resolució del conseller de Turisme, Cultura i Esports de concessió de subvencions 65/2023 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

    Número d'edicte 9228 - Pàgines 49467-49469

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TURISME, CULTURA I ESPORTS

   • Modificació parcial dels Estatuts de la Federació Balear de Caça

    Número d'edicte 9229 - Pàgina 49470

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TURISME, CULTURA I ESPORTS

   • Resolució del director general d’Esports per la qual es revoca la Resolució del director general d’Esports d’11 d’octubre de 2019, de ratificació de la modificació dels Estatuts de la Federación Balear de Piragüismo en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears

    Número d'edicte 9230 - Pàgines 49471-49472

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de l’administrador tributari, dictada per vacant de la Direcció de l’Agència Tributària de les Illes Balears, d’acceptació de la delegació de competències de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni en matèria de pagaments i disposició material de fons

    Número d'edicte 9224 - Pàgines 49473-49474

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es modifica la Resolució de 23 de desembre de 2022 per la qual es convoca la subvenció per a donar suport a projectes d’inversió en infraestructures escèniques i musicals de les Illes Balears en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (finançat per la Unió Europea - Next Generation EU) per a l’any 2022

    Número d'edicte 9184 - Pàgines 49475-49476

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es modifica la Resolució de 22 de juliol de 2022 per la qual es convoca la subvenció per donar suport a les sales d’exhibició cinematogràfica de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU)

    Número d'edicte 9185 - Pàgina 49477

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació de l’Addenda que modifica el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la Federació Empresarial de la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (PIMEEF) per al finançament de despeses d’estructura i actuacions de l’any 2023

    Número d'edicte 9286 - Pàgines 49478-49480

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Acord de la Junta de Govern del Consell Insular de Formentera de data 29 de setembre de 2023 d’atorgament d’ajudes i requeriment definitiu de la convocatòria al lloguer d’habitatge del Consell Insular de Formentera per contribuir a pal·liar els efectes negatius que té l’encariment dels preus del lloguer de l’habitatge habitual entre gener i desembre de 2022

    Número d'edicte 9226 - Pàgines 49481-49486

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni per a formalitzar l'atorgament d'una subvenció per procediment de concessió directa entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Formenterers Solidaris, per a la distribució d'aliments a les famílies i persones més vulnerables residents a l'illa de Formentera, i per a l'execució de projectes de cooperació per al desenvolupament de països en vies de desenvolupament, a Formentera per a l'any 2023

    Número d'edicte 9300 - Pàgines 49487-49491

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Acords de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme presos en sessió de dia 29 de setembre de 2023, relatius a expedients per a la declaració d’interès general en diversos termes municipals

    Número d'edicte 9211 - Pàgines 49492-49497

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 7 de setembre de 2023, relativa a la modificació de quantitats de la prestació econòmica de suport als processos d’inserció social per al mes d’agost de 2023, en el marc de l’Ordenança de l’ajuda econòmica de suport als processos d’inserció social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 9014 - Pàgines 49498-49500

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució núm. 104/2023, de 19 de setembre de 2023, del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, relativa a l’aprovació de la modificació del model normalitzat per la comunicació d’activitats de lleure educatiu a Menorca (exp. 03121-2023-000007)

    Número d'edicte 9220 - Pàgines 49501-49508

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució núm. 98/2023, de 14 de setembre de 2023, del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, relativa a les ajudes per al foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i de suport a l’edició en llengua catalana any 2023 (exp. 1305-2023-000001)

    Número d'edicte 9221 - Pàgines 49509-49513

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució núm. 99/2023, de 15 de setembre de 2023, del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, relativa a la concessió dels ajuts del programa Menorca, Arts, Música i Teatre de l’any 2023 (exp. 1507-2023-000001)

    Número d'edicte 9222 - Pàgines 49514-49538

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de les llegendes de Menorca com a Bé d’Interès Cultural Immaterial de Menorca (BICIM) (Exp. 2109-2023-000003)

    Número d'edicte 9215 - Pàgines 49539-49546

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de les rondalles menorquines com a Bé d'Interès Cultural Immaterial de Menorca (BICIM) (Exp. 2109-2023-000004)

    Número d'edicte 9217 - Pàgines 49547-49554

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Departament d'Ordenació Territorial i Turística. Aprovació model de declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT) d'establiments d'allotjament: Hotel Rural

    Número d'edicte 9199 - Pàgines 49555-49562

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Departament d'Ordenació Territorial i Turística: Aprovació model de declaració responsable inici activitat (DRIAT), d'establiments d'allotjament: Turisme d'Interior

    Número d'edicte 9198 - Pàgines 49563-49569

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Departament d'Ordenació Territorial i Turística: Aprovació model de declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT) d'establiments d'allotjament: Agroturisme

    Número d'edicte 9202 - Pàgines 49570-49577

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Departament d'Ordenació Territorial i Turística. Aprovació model de declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT) d'establiments d'allotjament: Hostatgeria

    Número d'edicte 9204 - Pàgines 49578-49584

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Departament d'Ordenació Territorial i Turística. Aprovació model de declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT), d'establiments d'allotjament: Hotel de Benestar

    Número d'edicte 9205 - Pàgines 49585-49591

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Departament d'Ordenació Territorial i Turística. Aprovació model de declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT) d'establiments d'allotjament: Hotel de Ciutat

    Número d'edicte 9208 - Pàgines 49592-49598

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Departament d'Ordenació Territorial i Turística: Aprovació model de declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT) d'establiments d'allotjament: Hotel

    Número d'edicte 9200 - Pàgines 49599-49605

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Departament d' Ordenació Territorial i Turistica. Aprovació model de declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT) d'establiments d'allotjament: Hotel-Apartament

    Número d'edicte 9203 - Pàgines 49606-49612

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Modificació del règim de periodicitat de les sessions plenàries (Exp. núm. 680/2023)

    Número d'edicte 9270 - Pàgina 49613

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Establiment del règim de dedicació, retribució, dietes i indemnitzacions dels membres de la Corporació de l’Ajuntament de Maó

    Número d'edicte 9209 - Pàgines 49614-49616

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Secretaria General del Ple. Decret de batlia núm. 202317529, de 28 de setembre de 2023 de règim de dedicació del nou regidor del Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Palma

    Número d'edicte 9232 - Pàgina 49617

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Secretaria General del Ple. Acord del Ple de dia 28 de setembre de 2023 mitjançant el qual s'aprova el calendari de festes locals de Palma per a l'any 2024

    Número d'edicte 9231 - Pàgina 49618

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Modificació de membres amb dedicació exclusiva i fixació de les seves retribucions

    Número d'edicte 9201 - Pàgina 49619

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Modificació de la determinació del règim d’indemnitzacions per assistència efectiva a sessions i despeses ocasionades en l'exercici del seu càrrec

    Número d'edicte 9206 - Pàgina 49620

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Aprovació definitiva de Reglament d'honors i distincions de la policia local de Valldemossa

    Número d'edicte 9207 - Pàgines 49621-49625