Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca de modificació del Decret per qual s’estableixen les competències dels departaments del Consell Insular de Mallorca

    Número d'edicte 9234 - Pàgina 49211

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Acord d’aprovació definitiva de la modificació puntual de les normes subsidiàries relativa a la correcció de l’errada material detectada en la qualificació d’un equipament públic en sòl rústic al municipi de Sencelles

    Número d'edicte 9212 - Pàgina 49212

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva exp. Modificació Pressupostària MP ORD 15/2023 baix la modalitat de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit finançats amb el romanent de tresoreria per a despeses generals de l'exercici anterior

    Número d'edicte 9210 - Pàgina 49213

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica

    Número d'edicte 9168 - Pàgines 49214-49220

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Acord del Ple de data 6 de setembre de 2023, de l’Ajuntament de Mancor de la Vall, pel qual s'aprova definitivament l'expedient de modificació de crèdits n. º 11/2023 del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec a Romanent de Tresoreria

    Número d'edicte 9244 - Pàgina 49221

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Acord del Ple de data 6 de setembre de 2023, de l’Ajuntament de Mancor de la Vall, pel qual s'aprova definitivament l'expedient de modificació de crèdits nº 12/2023 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec a Romanent de Tresoreria

    Número d'edicte 9246 - Pàgina 49222

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Acord del Ple de data 6 de setembre de 2023, de l’Ajuntament de Mancor de la Vall, pel qual s'aprova definitivament l'expedient de modificació de crèdits n.º 13/2023 del Pressupost en vigor, en la modalitat de transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa

    Número d'edicte 9247 - Pàgina 49223

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Modificació anunci ordenança reguladora del preu públic pel servei d'escola infantil de Valldemossa

    Número d'edicte 9148 - Pàgines 49224-49226