Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

   • Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 02 d’octubre de 2023 per la qual es publica el nomenament de personal eventual de la Conselleria d'Economia Hisenda i Innovació

    Número de registre 9257 - Pàgina 49227

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats, a proposta de la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat, per la qual se cessa el director del Museu de l’Educació de les Illes Balears

    Número de registre 9297 - Pàgines 49228-49229

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Nomenament personal funcionari de carrera de l'Ajuntament des Castell

    Número de registre 9255 - Pàgina 49230

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Nomenament funcionari de carrera

    Número de registre 9193 - Pàgina 49231

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució de el director general de Personal Docent de 27 de setembre de 2023 per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció de professors experts del sector productiu per cobrir vacants i substitucions d’especialitats de formació professional a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears

    Número de registre 9190 - Pàgines 49232-49245

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del director general de Personal Docent de dia 28 de setembre de 2023, per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents per l’acompanyament del professorat en la gestió del programa Codi Escola 4.0

    Número de registre 9191 - Pàgines 49246-49254

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques que modifica la llista, de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés pel torn lliure de l’illa de Mallorca i la de Menorca, publicada a la Resolució de 7 d’agost de 2023 per la qual s’ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s’ofereixen a l’efecte de l’adjudicació

    Número de registre 9214 - Pàgines 49255-49259

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’acorda l’exclusió del procés d'estabilització per concurs oposició, de les persones aspirants que han obtingut la condició de funcionari de carrera del cos auxiliar

    Número de registre 9267 - Pàgines 49260-49263

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir borses de personal funcionari de carrera per cobrir, pel sistema de nomenament provisional per a la millora de l’ocupació, places de funcionari dels cossos generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca, Menorca ,Eivissa i Formentera

    Número de registre 9269 - Pàgines 49264-49278

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’acorda l’exclusió del procés d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de les persones aspirants que han obtingut la condició de funcionari de carrera del cos auxiliar

    Número de registre 9277 - Pàgines 49279-49282

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’acorda l’exclusió del procés selectiu (convocatòria ope 2022), de les persones aspirants que han obtingut la condició de funcionari de carrera del cos auxiliar

    Número de registre 9281 - Pàgines 49283-49286

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’acorda l’exclusió del procés d'estabilització per concurs oposició de les persones aspirants que han obtingut la condició de funcionari de carrera del cos subaltern

    Número de registre 9282 - Pàgines 49287-49289

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’acorda l’exclusió del procés d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de les persones aspirants que han obtingut la condició de funcionari de carrera del cos subaltern

    Número de registre 9284 - Pàgines 49290-49292

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’acorda l’exclusió del procés selectiu per cobrir les places de personal funcionari de les persones aspirants que han obtingut la condició de funcionari de carrera del cos subaltern

    Número de registre 9285 - Pàgines 49293-49295

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’acorda l’exclusió del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits de les persones aspirants que han obtingut la condició de funcionari de carrera del cos de gestió

    Número de registre 9287 - Pàgines 49296-49297

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’acorda l’exclusió del procés d'estabilització per concurs oposició de les persones aspirants que han obtingut la condició de funcionari de carrera del cos de gestió

    Número de registre 9288 - Pàgines 49298-49299

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’acorda l’exclusió proves selectives per a l’ingrés a places de personal funcionari de les persones aspirants que han obtingut la condició de funcionari de carrera del cos de gestió

    Número de registre 9289 - Pàgines 49300-49301

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de director mèdic / directora mèdica de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 9293 - Pàgines 49302-49303

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es resol amb caràcter definitiu el concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de personal estatutari de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’Àrea d’Oftalmologia

    Número de registre 9292 - Pàgines 49304-49305

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de director d’infermeria/directora d’infermeria de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 9296 - Pàgines 49306-49307

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de director mèdic / directora mèdica de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 9299 - Pàgines 49308-49309

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Resolució núm. 130, de data del 19 de setembre de 2023, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, referent al nomenament com a personal laboral fix la persona aspirant que ha superat el procés de selecció de la convocatòria d’administratiu/va del Patronat Municipal de l’Hospital, del grup C, subgrup C1, amb vincle jurídic laboral, pel procediment de concurs, del procés d'estabilització

    Número de registre 9153 - Pàgina 49310

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Resolució de Batlia del expedient n.º 0148/2023, de data 29 de setembre de 2023, referent a l'aprovació definitiva i la relació de persones aspirants admeses que reuneixen tots els requisits de les bases del procés selectiu per cobrir una plaça pel sistema de concurs- oposició per torn lliure, per a la provisió en propietat d'una plaça d'oficial /a primera de manteniment de l'Ajuntament de Deià

    Número de registre 9213 - Pàgines 49311-49312

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Bases que regiran la convocatòria per proveir, mitjançant contractació laboral fixa, una plaça de treballador/a familiar de l’Ajuntament de Felanitx

    Número de registre 9264 - Pàgines 49313-49322

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Bases que regiran la convocatòria per proveir, en propietat, una plaça d’operari/ària polivalent de la Brigada Municipal, per torn lliure, de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Felanitx

    Número de registre 9265 - Pàgines 49323-49331

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Elecció Jutge/essa de Pau substitut/a

    Número de registre 9219 - Pàgina 49332

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Constitució Borsí de Treballadors/es Familiars, personal laboral temporal de l'Ajuntament de Lloseta

    Número de registre 9223 - Pàgina 49333

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Constitució borsa de feina d’arquitectes

    Número de registre 9249 - Pàgines 49334-49335

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA

   • Procés de selecció mediant concurs oposició per al personal de Grup professional 1: Cap Departament de Taller (3/2023)

    Número de registre 9173 - Pàgines 49336-49341

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Designació Tribunal qualificador borsa de treball funcionaris i funcionàries interins arquitectes tècnics de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, especialitat arquitectura tècnica, grup A, subgrup A2

    Número de registre 9262 - Pàgina 49342