Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Anunci de la Conselleria de Empresa, Ocupació i Energia per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i utilitat pública del projecte del parc fotovoltaic SA COMA de 2.375 kW ubicat al polígon 1, parcel·les 342, 467 i 468 de Sant Llorenç des Cardassar(RE015/23)

    Número de registre 9111 - Pàgina 49626

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 20 de setembre de 2023 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació i Formació Professional en el segon quadrimestre de l’any 2023

    Número de registre 9241 - Pàgines 49627-49629

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HABITATGE, TERRITORI I MOBILITAT

   • Informació pública sobre el projecte i l’estudi d’impacte ambiental de la modificació substancial de l’autorització ambiental integrada del centre de recepció i pretractament d’hidrocarburs, olis usats i aigües olioses al dic de l’Oest a Palma, promoguda per SERVMAR, consistent en la instal·lació de nous dipòsits

    Número de registre 9031 - Pàgina 49630

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2021/03972E relativa al projecte de declaració de interès general d’una activitat permanent menor de compra- venda d’articles de segona mà, polígon 24 parcel·la 219, en el terme municipal Santa Eulària des Riu

    Número de registre 8923 - Pàgina 49631

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació total als beneficiaris de les ajudes, R20 de data 13 de setembre de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 12 de juny de 2021, per la qual es convoquen subvencions per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles, per als anys 2021

    Número de registre 9290 - Pàgines 49632-49634

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació parcial als beneficiaris de l’ajuda, de data 13 de setembre de 2023, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes destinades al foment de l’agricultura ecològica i les ajudes per al foment de pastures per a l’aprofitament de la ramaderia ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 9291 - Pàgines 49635-49638

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Anunci de l’obertura del període d’informació pública relatiu a l’aprovació inicial del Reglament de protecció del medi nocturn de l’illa d’Eivissa

    Número de registre 9239 - Pàgina 49639

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació inicial modificació pressupostària 04.2023

    Número de registre 9225 - Pàgina 49640

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Informació Pública de l’exhumació de les fosses ubicades al pati 2 del Cementeri Municipal de Formentera (Sant Francesc) per desenvolupar el IV pla d’actuacions a les fosses de la guerra civil i el franquisme per a 2023

    Número de registre 9301 - Pàgines 49641-49643

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARSFUNDACIÓ UNIVERSITAT - EMPRESA DE LES ILLES BALEARS

   • Convocatòria de les Beques i Ajuts Càtedra de la Mar Iberostar

    Número de registre 9251 - Pàgina 49644

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATAUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS

   • Resolució de l'Autoritat Portuària de Balears per la qual s'anuncia el concurs públic d'explotació, en règim d'autorització administrativa, d'una instal·llació amb destinació a serveis d'encallada i avarada d'embarcacions i subministraments en el moll de Cos Nou del port de Maó (AU-C-M-0001), l'elecció de la solució més avantatjosa i l'atorgament de la corresponent autorització administrativa

    Número de registre 9134 - Pàgines 49645-49646

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Compte General corresponent a l'exercici 2022

    Número de registre 9268 - Pàgina 49647

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró del preu públic per la prestació del servei de les escoletes municipals. Exp. 2023/5704

    Número de registre 9302 - Pàgina 49648

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la taxa reguladora pels serveis de l’Escola de Música. Exp. 2023/5870

    Número de registre 9303 - Pàgina 49649

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa pel servei de la residència de persones majors. Exp. 2023/5853

    Número de registre 9304 - Pàgina 49650

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Modificació de crèdit ple 2/2023

    Número de registre 9164 - Pàgina 49651

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀOFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS

   • Acord Provisional de modificació d'ordenances reguladores de tributs municipals de l'Ajuntament de Calvià

    Número de registre 9248 - Pàgina 49652

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Anunci de modificació de l'ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis a l'escoleta municipal els Taperons

    Número de registre 9192 - Pàgina 49653

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Anunci modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la recollida, tractament i eliminació de residus sòlids

    Número de registre 9197 - Pàgina 49654

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Traspàs de la titularitat de mitja part de la sepultura núm. 3 de la via Verge de Fàtima, del cementiri municipal de Campos

    Número de registre 9181 - Pàgina 49655

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora del preu públic pel servei de transport escolar a l’Institut d’Educació Secundària de Binissalem per alumnes de batxillerat

    Número de registre 9271 - Pàgina 49656

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre la gestió dels residus sòlids urbans

    Número de registre 9272 - Pàgina 49657

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa pel servei d’escola infantil municipal de 0 a 3 anys

    Número de registre 9273 - Pàgina 49658

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 15/2023 del Pressupost municipal per a l’exercici 2023

    Número de registre 9294 - Pàgina 49659

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació inicial de la modificació de les bases d’execució del Pressupost Municipal per a l’exercici 2023

    Número de registre 9295 - Pàgina 49660

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

    Número de registre 9253 - Pàgina 49661

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal 3.1 reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles

    Número de registre 9254 - Pàgina 49662

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Notificació d'incoació d'expedients de baixa d'ofici per inscripció indeguda al Padró municipal

    Número de registre 9256 - Pàgina 49663

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Anunci aprovació inicial de la modificació del reglament de la comissió de festes de l'Ajuntament de Lloseta

    Número de registre 9195 - Pàgina 49664

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostària 27/2023

    Número de registre 9227 - Pàgina 49665

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Aprovació provisional segon expedient de modificació de crèdit del Pressupost 2023

    Número de registre 9216 - Pàgina 49666

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, tribunes i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa

    Número de registre 9275 - Pàgina 49667

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida de residus urbans o municipals

    Número de registre 9276 - Pàgina 49668

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació en terrenys d’ús públic local de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

    Número de registre 9278 - Pàgina 49669

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial modificació de l’Annex del Pla Estratègic de Subvencions 2023-2026

    Número de registre 9279 - Pàgina 49670

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles

    Número de registre 9280 - Pàgina 49671

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Oficina Pressupostària.- Anunci aprovació inicial modificació de crèdit 2023CE08 de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi per a 2023

    Número de registre 9242 - Pàgina 49672

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Oficina Pressupostària.- Anunci aprovació inicial modificació annex subvencions nominatives a les Bases d'Execució del Pressupost 2023

    Número de registre 9243 - Pàgina 49673

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Oficina Pressupostària.- Anunci aprovació inicial modificació de crèdit 2023CE09 de crèdit extroardinari en el pressupost per a 2023

    Número de registre 9245 - Pàgina 49674

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Extracte de les bases de la convocatòria de concessió d'ajudes per als centres que imparteixin educació primària i secundària adherits al Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2022-23, que tenen alumnat empadronat en el municipi de Sant Antoni de Portmany, curs 2022-23, aprovades per la Junta de Govern Local de 3 d’agost de 2023

    Número de registre 9166 - Pàgines 49675-49676

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 09/2023 del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit

    Número de registre 9218 - Pàgina 49677

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Modificat de projecte bàsic i executiu per a la construcció d'escola d'educació infantil de primer cicle, 0-3 anys (Expedient 2360-2023)

    Número de registre 9233 - Pàgina 49678