Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix a l’entitat Agència Balear de l'Aigua i Qualitat Ambiental les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

    Número d'edicte 3239 - Pàgines 19047-19050

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució del secretari general de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es publica el Conveni en matèria de gestió electoral entre el Ministeri de l'Interior i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 3234 - Pàgines 19051-19067

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre el Procediment urbanístic extraordinari per a l’ordenació d’un sistema general municipal d’infraestructures i equipaments d'implantació d’activitats de recollida municipal de residus, C/Santa Catalina 41, Sa Torre (TM de Llucmajor). (Exp. 129e/2022)

    Número d'edicte 3199 - Pàgines 19068-19072

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre del Procediment urbanístic extraordinari per a l’ordenació d’un sistema general municipal d’infraestructures i equipaments d'implantació d’activitats de recollida municipal de residus, polígon 43 parcel·la 129, Son Gall (TM de Llucmajor).(Exp. 130e/2022)

    Número d'edicte 3200 - Pàgines 19073-19078

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord de Consell Executiu, de data 3 d’abril de 2023, d’acceptació d’una renúncia a l’ajuda a estudiants de l’illa d’Eivissa per al curs 2021-2022

    Número d'edicte 3185 - Pàgines 19079-19080

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió ordinària celebrada el 24 de febrer de 2023 d'aprovació de la rectificació d’errades del projecte d’Estudi de Detall presentat de la Unitat d’Actuació anomenada UA EPJ-06, emplaçada al nucli des Pujols, i l’Escriptura rectificada de Reparcel·lació voluntària, amb la finalitat de reordenar volumètricament, definir les alineacions i rasants de les parcel·les, i situar les noves edificacions on l'afecció a l'arbrat existent sigui menor, promogut per l'entitat Arrecife sa Palmera SL i altres

    Número d'edicte 3194 - Pàgina 19081

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Convocatòria i bases que han regir la concessió de la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera per a l’any 2023

    Número d'edicte 3193 - Pàgines 19082-19087

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Proposta d’aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club tennis illa de Formentera

    Número d'edicte 3238 - Pàgines 19088-19091

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Concessió de la convocatòria d’ajuts per al manteniment d’entitats de foment de la llengua catalana per a l’any 2023

    Número d'edicte 3218 - Pàgines 19092-19093

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Convocatòria de subvencions per a entitats juvenils per al 2023

    Número d'edicte 3232 - Pàgines 19094-19118

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de dia 29 de març de 2023, d'adjudicació de la concertació social del servei de suport a l’habitatge per a persones amb discapacitat física, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca

    Número d'edicte 3198 - Pàgines 19119-19123

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Bases reguladores d’ajudes econòmiques per a l’adquisició de primer habitatge 2023

    Número d'edicte 3187 - Pàgines 19124-19132

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Modificació de l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament de Calvià, publicada en data 26 de maig de 2022, en el BOIB núm. 68, en relació a les places d'administratiu, grup C, subgrup C1, respecte al sistema d'accés que ha de seguir-se en les seves respectives convocatòries

    Número d'edicte 3201 - Pàgines 19133-19137

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació de la Modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany 2023

    Número d'edicte 3205 - Pàgina 19138

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació definitiva modificació conveni col·lectiu i carrera professional de personal funcionari i laboral

    Número d'edicte 3227 - Pàgines 19139-19140