Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2021/03455E relativa al projecte d'un habitatge unifamiliar aïllat i piscina situat al polígon 3, parcel·les 279 i 396, al terme municipal de Sant Joan

    Número de registre 3109 - Pàgina 19141

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears de la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera procedent del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 3230 - Pàgina 19142

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears de la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera procedent del port de Portocolom

    Número de registre 3231 - Pàgina 19143

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la convocatòria d'ajuts a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana per a l'any 2023

    Número de registre 3219 - Pàgines 19144-19145

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Extracte de la convocatòria de subvencions per a la concessió per part de l'Ajuntament d'ajudes per a l'adquisició de primer habitatge per a l'any 2023

    Número de registre 3186 - Pàgines 19146-19148

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Informació Pública de l'expedient de cessió gratuïta d'ús d'un solar ubicat en el Polígon Son Bugadelles (Santa Ponça, Calvià) a la Fundació Deixalles

    Número de registre 3240 - Pàgina 19149

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial del pressupost exercici 2023

    Número de registre 3215 - Pàgina 19150

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Providència d'emplaçament judicial tercers interessats. Procediment Abreujat núm. 701/22 Jutjat contenciós administratiu núm. 1

    Número de registre 3190 - Pàgina 19151

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació provisional de la Modificació de l’Ordenança fiscal n.º 3 reguladora de 1’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

    Número de registre 3203 - Pàgina 19152

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació inicial exp. 1840/2023 Crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit pressupostari – Exp. 007/2023 Crèdit extraordinari

    Número de registre 3204 - Pàgina 19153

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació inicial expt 1926/2023 modificació de les transferències nominatives del pressupost 2023 (prorrogat 2022)

    Número de registre 3206 - Pàgina 19154

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació projecte d'obra

    Número de registre 3223 - Pàgina 19155

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació projecte d'obra

    Número de registre 3226 - Pàgina 19156

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 04/2023

    Número de registre 3202 - Pàgines 19157-19158