Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

Núm. 241633
Aprovació definitiva modificació conveni col·lectiu i carrera professional de personal funcionari i laboral

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

No havent-se presentat cap reclamació o suggeriment, durant el període d'exposició al públic, respecte a l'aprovació de la modificació conveni col·lectiu i carrera professional de personal funcionari i laboral havent-se publicat l'anunci relatiu en el Boib núm. 19 de dia 11 de febrer de 2023, es dóna per aprovat definitivament l'esmentada modificació, publicant-se íntegrament a continuació el text complet:

Aprovació definitiva modificació conveni col·lectiu i carrera professional de personal funcionari i laboral

Modificar l'acord de carrera professional aprovat en Ple ordinari de 30 de novembre de 2016.

Allà on diu:

7è.-Estructura de carrera horitzontal

Consisteix enla progressió de nivell i esglaó del personal, sense necessitat de canviar de lloc de feina. L'efectivitat definitiva del sistema de carrera horitzontal tindrà lloc amb la implantació del sistema d'avaluació de l'acompliment, sense perjudici del procés extraordinari d'implantació inicial de la carrera que es preveu en aquest acord.

El model de carrera professional s'estructura en quatre nivells o esglaons, en cadascun dels quals el personal d'aquest Ajuntament ha de romandre un període de temps per adquirir les competències necessàries per accedir a l'esglaó superior. El sistema requereix formalitzar degudament la sol·licitud en el termini que s'estableix a les convocatòries i superar l'avaluació corresponent.

Es modifica per:

7è.- Estructura de carrera horitzontal

Consisteix en la progressió de nivell i esglaó del personal, sense necessitat de canviar de lloc de feina. L'efectivitat definitiva del sistema de carrera horitzontal tindrà lloc amb la implantació del sistema d'avaluació de l'acompliment, sense perjudici del procés extraordinari d'implantació inicial de la carrera que es preveu en aquest acord.

El model de carrera professional s'estructura en quatre nivells o esglaons, en cadascun dels quals el personal en plantilla de l'Ajuntament de Santa Eugènia en data de la signatura d'aquest acord, ha de romandre en l'Administració Pública un període de temps per adquirir les competències necessàries per accedir a l'esglaó superior. El sistema requereix formalitzar degudament la sol·licitud en el termini que s'estableix a les convocatòries i superar l'avaluació corresponent.

2.-Accés a la carrera horitzontal dels nous treballadors que s'incorporin a la plantilla de l'Ajuntament de Santa Eugènia a partir del mes de febrer de l'any 2023.

Els treballadors de nova incorporació a la plantilla de l'Ajuntament de Santa Eugènia podran accedir a la carrera horitzontal si han acumulat el període de temps necessari per accedir a un esglaó de la carrera a l'Ajuntament de Santa Eugènia o a un Ajuntament on també estigui recollit el complement de carrera horitzontal.

Annex VI Prestacions socials

Augmentar la partida destinada a les prestacions socials dels treballadors/es de l'Ajuntament de Santa Eugènia amb 1.000 €, passant de 2.500 € a 3.500 €

La present modificació entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i estarà en vigor fins a la seva modificació.

 

El que es fa públic pel seu general coneixement i als efectes oportuns.

 

Santa Eugènia, a la data de la signatura electrònica (5 d'abril de 2023)

El batle Joan Riutort Crespí