Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 240893
Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de dia 29 de març de 2023, d'adjudicació de la concertació social del servei de suport a l’habitatge per a persones amb discapacitat física, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant Resolució núm. 3292, de 20 de febrer de 2023, la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) va aprovar l'expedient de convocatòria de la concertació social del servei de suport a l'habitatge per a persones amb discapacitat física, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca (BOIB núm. 25, de 25 de febrer de 2023).

2. Amb aquesta resolució es va autoritzar la despesa dimanant d'aquest expedient per l'import total màxim de 2.213.550,18 euros (IVA exempt) amb càrrec a la partida pressupostària 40.23128.26000 del pressupost de despesa de l'IMAS i que es preveia distribuir entre les anualitats següents:

Anualitats

2023

2024

2025

2026

Dates inici / fi

16/03/2023-30/11/2023

01/12/2023-30/11/2024

01/12/2024-30/11/2025

01/12/2025-15/03/2026

Imports

511.908,80€

743.771,98€

743.877,30€

213.992,10€

Total

2.213.550,18€

3. A efectes de transparència, la convocatòria de la concertació social es va publicar al BOIB núm. 25, de 25 de febrer de 2023, al DOUE (2023/S 040-116691), així com al Tauler d'Anuncis de l'IMAS i a la Seu electrònica del Consell de Mallorca.

4. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, han presentat sol·licitud per a la concertació social del servei de suport a l'habitatge per a persones amb discapacitat física les entitats següents:

1. FUNDACIÓ ASPROM, amb CIF G07068596 (en endavant ASPROM).

2. ASSOCIACIÓ BALEAR D'ESCLEROSI MÚLTIPLE, amb CIF G07721970 (en endavant ABDEM)

5. Per part del Servei d'Autoritzacions, Acreditació, Registre i Inspecció de Serveis Socials, en data 15 de març de 2023, s'informa favorablement sobre els serveis acreditats i vigents de les entitats sol·licitants, així com de la inexistència d'expedient sancionador en matèria de serveis socials per infraccions de les que consten en els articles 128 i 129 de la Llei 4/2009, de Serveis Socials de les Illes Balears durant els darrers 24 mesos.

6. En data 17 de març de 2023, va ser signat l'informe proposta de resolució de la convocatòria esmentada, emès per la cap del del Servei de Persones amb Discapacitat i Innovació Social amb el vist i plau del director insular de Discapacitat i Innovació Social, en el que es recull l'exposat als antecedents quart i cinquè, i una vegada realitzada la instrucció del procediment s'informa que les entitats ASPROM i ABDEM han presentat la documentació indicada a l'apartat 7.2 de la convocatòria en temps i forma, i en conseqüència, es proposa que la presidenta de l'IMAS resolgui l'adjudicació de 40 places i 9 complements d'alta intensitat de la concertació del servei de suport a l'habitatge per a persones amb discapacitat física, per un període de tres anualitats, podent-se renovar per igual termini, a favor de les entitats sol·licitants i admeses, de conformitat a la distribució de places següent:

ENTITAT

CIF

PLACES

HAB. SUPERVISAT

PLACES C. ALTA INTENSITAT

ASPROM G07068596 20 5

ABDEM

G07721970

20

4

7. Atès que la data d'inici prevista per a l'inici de l'execució de la concertació s'ha endarrerit fins a l'1 d'abril de 2023, l'import total màxim per a la concertació en aplicació dels preus plaça/dia per anualitats s'ha vist incrementat fins a 2.214.656,70 euros i en conseqüència el Servei de Comptabilitat i Pressuposts del Consell de Mallorca, en data 23 de març de 2023, ha emès informe favorable a la redistribució i a la despesa pluriennal a càrrec de la partida pressupostària 40.23128.26000, segons la distribució per anualitats següent:

Anualitats

2023

2024

2025

2026

Dates inici / fi

01/04/2023-30/11/2023

01/12/2023-30/11/2024

01/12/2024-30/11/2025

01/12/2025-31/03/2026

Imports

480.406,72€

743.771,98€

743.877,30€

246.600,70€

Total

2.214.656,70€

Consegüentment s'han de cancel·lar els documents comptables aprovats mitjançant la resolució d'aprovació de l'expedient per tal de ser substituïts pels documents comptables corresponents als imports i dates que resulten de l'adjudicació.

8. El Servei Juridicoadministratiu ha elaborat el pertinent model d'acord d'acció concertada mitjançant el que es formalitzaran les col·laboracions per a la prestació del servei objecte d'aquesta concertació, d'acord amb l'article 5.4 de la Llei 12/2018, de 22 de novembre de 2018.

9. El Servei Juridicoadministratiu i la Intervenció Delegada de l'IMAS han emès sengles informes favorables a la proposta.

Consideracions jurídiques

Pel que fa a la competència,

1. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32 ext., d'1 de març de 2007; correcció d'errades BOIB núm. 29, de 28 de febrer de 2008), en concret l'article 70.4 relatiu a la competència pròpia dels consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social.

2. La Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, estableix a l'article 14 la potestat reglamentària normativa atribuïda als consells insulars en matèria de serveis socials, dins el marc de la regulació bàsica establerta pel Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 135, de 10 de novembre de 2001 i BOE núm. 284, de 27 de novembre de 2001).

3. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears (BOIB núm. 89 de 18 de juny de 2009 i BOE núm. 163 de 7 de juliol de 2009) preveu a l'article 27 i a la disposició final quarta, que cada Consell Insular, en el marc de les seves competències, ha de definir les prestacions pròpies de serveis socials, complementant la cartera bàsica de serveis socials que aprova el Govern de les Illes Balears, la qual va ser aprovada mitjançant el Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals.

4. Els Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 11 d'abril de 2019, en especial l'establert a l'article 2 d'acord amb el qual l'IMAS, com a organisme autònom creat pel Consell de Mallorca, adscrit al Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca, és l'organisme que exerceix les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i protecció de menors.

5. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 8 de juliol de 2019, pel qual es creen els departaments que n'han d'estructurar el govern (BOIB núm. 92, de 9 de juliol de 2019), modificat pel Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 28 de desembre de 2021, entre els quals es troba el Departament de Drets Socials (BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021).

6. Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen els membres del Consell Executiu de dia 12 de novembre de 2021 (BOIB núm. 158 de 16 de novembre de 2021) per el que és nomenada la Sra. Sofia Alonso Bigler consellera executiva de Drets Socials.

7. L'òrgan competent per aprovar aquesta resolució és la Presidència de l'IMAS, d'acord amb l'article 7.2.28 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019). No obstant això, i d'acord amb l'article 8.2.1 les Vicepresidències de l'IMAS supliran a la Presidència i assumiran les seves atribucions en cas de vacant, absència, malaltia, impossibilitat física o una altre causa legal.

Pel que fa al fons,

8. La Cartera Insular de Serveis Socials i dels Serveis a Menors i Família de Mallorca aprovada definitivament en Ple del Consell de Mallorca de 13 de juliol de 2017 (BOIB núm. 97, de 18 de juliol de 2017 i correcció d'errades materials publicada BOIB núm. 161, de 30 de desembre de 2017) i prorrogada la seva vigència fins al 31 de desembre de 2023 per Acords del Ple en sessions de 8 de juliol de 2021 (BOIB núm. 95, de 17 de juliol de 2021) i de 15 de desembre de 2022 (BOIB núm. 168, de 27 de desembre de 2022).

9. La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública (DOUE núm. 94, de 28 de març de 2014).

10. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en el seu article 11.6 estableix que: «Queda exclosa de la present Llei la prestació de serveis socials per entitats privades, sempre que aquesta es realitzi sense necessitat de celebrar contractes públics, a través, entre altres mitjans, del simple finançament d'aquests serveis o la concessió de llicències o autoritzacions a totes les entitats que compleixin les condicions prèviament fixades pel poder adjudicador, sense límits ni quotes, i que aquest sistema garanteixi una publicitat suficient i s'ajusti als principis de transparència i no discriminació».

11. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears que regula el règim de concertació als articles 89 i següents (BOIB núm. 89 de 18 de juny de 2009).

12. La Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 146 de 22 de novembre de 2018), regula al Capítol I el «Règim de col·laboració privada en la gestió de serveis socials per a les persones mitjançant l'acció concertada» (en endavant Llei 12/2018).

13. El Decret 48/2017, de 27 d'octubre, (BOIB núm. 132, de 28 d'octubre de 2017) pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials (en endavant Decret 48/2017), la vigència del qual s'ha vist parcialment afectada per la Llei 12/2018 i, en conseqüència, resta en vigor en tot allò que no contradigui ni s'oposi al que disposa aquesta llei.

14. La Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social (BOIB núm. 67, de 31 de maig de 2018), regula als seus articles 3 i 4 les entitats que tenen la consideració d'entitats del tercer sector d'acció social.

15. El Reglament pel qual es regula el funcionament dels serveis socials per a persones amb discapacitat inclosos a la Cartera Insular de serveis socials i s'estableixen els requisits d'autorització i acreditació, aprovat al Ple del Consell de Mallorca de data 8 de febrer de 2018 (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2018). Aquesta normativa estableix, entre d'altres, les condicions tècniques i materials i els requisits de qualitat dels serveis de serveis socials per poder optar al règim de concert social.

16. Resolució de la Presidència de l'IMAS per la qual estableix els serveis socials per a persones amb discapacitat i per a persones majors, inclosos a la cartera insular de serveis socials, que poden ser objecte de concertació social (BOIB núm. 36, de 22 de març de 2018).

17. Resolució de la Presidència de l'IMAS, núm. 21525 de 2 de desembre de 2022, d'actualització i fixació de preus dels serveis per a persones amb discapacitat, inclosos a la cartera insular de serveis socials, que poden ser objecte de concertació social (BOIB núm. 158, de 6 de desembre de 2022).

18. Resolució de la Presidència de l'IMAS, núm.1324 de 26 de gener de 2023, d'aprovació de la previsió dels serveis a concertar durant l'any 2023 per la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social (BOIB núm. 16, de 4 de febrer de 2023).

19. Resolució de la Presidència de l'IMAS, núm. 3292, de 20 de febrer de 2023, per la qual es convoca la concertació social del servei de suport a l'habitatge per a persones amb discapacitat física (BOIB núm. 25, de 25 de febrer de 2023).

Pel que fa al procediment,

20. La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública (DOUE núm. 94, de 28 de març de 2014), preveu a l'article 75 la publicació dels anuncis al DOUE, en compliment del principi de transparència, assegurant un grau de publicitat adequat.

21. La Llei 12/2018 disposa a l'article 5 els «Requisits exigibles a les entitats gestores dels serveis concertats i a l'article 6 els «Procediments de concertació i criteris de preferència a favor d'entitats del tercer sector social».

22. El Decret 48/2017 al Títol III, estableix els «Procediments de concertació» en tot el que no contradigui la Llei 12/2018 abans esmentada.

23. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

24. L'article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i atès l'acord d'aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics i presa de raó en ingressos del Consell Insular de Mallorca i de les entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora de data 12 de desembre de 2019, l'expedient ha estat sotmès a la Intervenció delegada de l'IMAS per a l'emissió del preceptiu informe de fiscalització prèvia ( BOE núm. 59 de 9 de març de 2004).

En virtut de la competència atribuïda legalment,

 

RESOLC

Primer. CANCEL·LAR el document comptable A/Fut núm. operació 220239000122 i REAJUSTAR l'import total màxim de la concertació social del servei de suport a l'habitatge per a persones amb discapacitat física fixat a la Resolució de la Presidència de l'IMAS, núm. 3292, de 20 de febrer de 2023, així com les anualitats d'execució a la nova data d'inici prevista, dia 1 d'abril de 2023, i en conseqüència AUTORITZAR una despesa per un import total de 2.214.656,70 euros amb càrrec a la partida pressupostària 40.23128.26000 del pressupost de despesa de l'IMAS d'acord amb la distribució de les anualitats següent:

Anualitats

2023

2024

2025

2026

Dates inici / fi

01/04/2023-30/11/2023

01/12/2023-30/11/2024

01/12/2024-30/11/2025

01/12/2025-31/03/2026

Imports

480.406,72€

743.771,98€

743.877,30€

246.600,70€

Total

2.214.656,70€

Segon. APROVAR l'adjudicació de les 40 places i 9 complements d'alta intensitat de la concertació social del servei de suport a l'habitatge per a persones amb discapacitat física, per un període de tres anualitats, des de l'endemà de la data de la seva formalització o en la data que expressament es determini a l'acord d'acció concertada i DISPOSAR a favor de les entitats adjudicatàries una despesa per import total màxim de 2.214.656,70 euros (IVA exempt), amb càrrec a la partida pressupostària 40.23128.26000, segons el detall següent:

ENTITAT

CIF

PLACES

HAB. SUPERVISAT

2023 42,40€/dia

2024 i seg.

43,89€/dia

PLACES C. ALTA INTENSITAT

2023 30,32€/dia

2024 i seg.

31,38€/dia

IMPORTS

IMPORT 2023

01/04/2023-30/11/2023

IMPORT 2024

01/12/2023-31/12/2023

01/01/2024-30/11/2024

IMPORT 2025

01/12/2024-31/12/2024

01/01/2025-30/11/2025

IMPORT 2026

01/12/2025-31/12/2025

01/01/2026-31/03/2026

TOTAL ENTITAT

ASPROM

G07068596

20

5

243.902,40€

377.612,10€

377.665,50€

125.198,70€

1.124.378,70€

ABDEM

G07721970

20

4

236.504,32€

366.159,88€

366.211,80€

121.401,72€

1.090.277,72€

TOTAL CONCERTACIÓ

40

9

480.406,72€

743.771,98€

743.877,30€

246.600,70€

2.214.656,70€

Respecte a les places dels serveis i suports complementaris adjudicades, s'adjunta com Annex I, la relació de les persones físiques a qui han estat assignades.

L'execució de la despesa corresponent als exercicis 2024, 2025 i 2026 està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de despesa d'aquests exercicis.

Tercer. APROVAR, segons l'establert a l'article 5.4 de la Llei 12/2018, el model d'acord d'acció concertada mitjançant el que es formalitzaran les col·laboracions objecte d'aquesta concertació, que consta com Annex II d'aquesta resolució.

Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a les entitats sol·licitants i adjudicatàries.

Cinquè. REQUERIR a les entitats adjudicatàries perquè signin electrònicament l'acord d'acció concertada en el termini màxim de tres dies hàbils, a contar des de la notificació d'aquesta resolució.

Sisè. PUBLICAR aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al DOUE, així com al Tauler d'Anuncis de l'IMAS i a la Seu electrònica del Consell de Mallorca.

Setè. COMUNICAR aquesta resolució a la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social, al Servei de Gestió Econòmica, al Servei de Comptabilitat i Pressuposts i a la Intervenció Delegada.

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 30 de març de 2023

La presidenta de l'IMAS Sofia Alonso Bigler