Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 240300
Acord de Consell Executiu, de data 3 d’abril de 2023, d’acceptació d’una renúncia a l’ajuda a estudiants de l’illa d’Eivissa per al curs 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i amb l'Acord de Consell Executiu de data 3 d'abril de 2023, es fa públic l'Acord de Consell Executiu, de data 3 d'abril de 2023, d'acceptació d'una renúncia a l'ajuda a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2021-2022, tot respectant la normativa vigent de protecció de dades personals:

“(...)

18. Proposta de la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, en relació amb la sol·licitud de renúncia a l'ajuda a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2021-2022 presentada per XXX (DNI núm. 47406780P, exp. EDUC. 2022/7858W). Exp. 2022/00001764A

Havent-se presentat una proposta del tenor següent:

“A la sessió de dia 8 d'abril de 2022 el Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa adoptà, entre altres acords, aprovar la convocatòria i les bases de les ajudes per a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2021-2022 i delegar, per eficàcia administrativa, en la consellera del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni la competència per dictar les resolucions de desistiment de les ajudes, de concessió i pagament, i de revocació i reintegrament si fos el cas.

En data 23 de desembre de 2022 el Consell Executiu va aprovar l'Acord de resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la Convocatòria d'ajudes per a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2021-2022, que es va publicar al BOIB núm. 2, de data 5 de gener de 2023, i en la mateixa data al tauler d'anuncis i edictes electrònics de la Seu Electrònica del Consell Insular d'Eivissa.

Mitjançant l'anterior Acord de resolució es va concedir, entre d'altres, una ajuda per a la realització d'estudis de màster a XXX (modalitat C de la línia 1) per un import de 261,11 €. Quant a la línia 2 (aportació CAIB), la sol·licitud de XXX no hi figura ni com a beneficiària ni com a denegada, atès que cursa un màster universitari a l'illa d'Eivissa, estudis que no són objecte d'aquesta línia d'ajudes.

En data 24 de febrer de 2023 va tenir entrada (NRE 2023004898) un escrit de XXX (DNI 47406780P, exp. EDUC. 2022/7858W) en què sol·licita que se li accepti la renúncia a l'ajuda a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2021-2022, atès que n'ha rebut una altra de la UIB per al mateix any acadèmic, de major import, i per no resultar perjudicada si l'hagués de retornar.

Havent comprovat la documentació que figura a l'expedient d'ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2021-2022 (exp. EDUC. 2022/1764A), no consta que XXX hagi presentat cap escrit de renúncia durant el termini de deu dies d'exposició de la Proposta de resolució provisional de les ajudes (del 18 de novembre a l'1 de desembre de 2022) de manera que, de conformitat amb les bases 5.4.4, 5.5.e i 13.2 de les ajudes, es va considerar que l'estudiant acceptava l'ajuda de la modalitat C de la línia 1.

De conformitat amb la documentació comptable que consta al Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, a dia d'avui no s'ha fet efectiu el pagament per import de 261,11 € corresponent a la modalitat C de la línia 1 d'aquestes ajudes a XXX, atès que fins a la data no ha aportat al Consell el corresponent full de domiciliació bancària, de manera que no se li ha pogut tramitar l'ingrés de l'import concedit.

En data 23 de març de 2023 s'emeté informe jurídic del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, en què s'informa favorablement sobre acceptar la renúncia al dret a obtenir l'ajuda de la modalitat C de la línia 1 de les ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2021-2022, per import de 261,11 €, presentada per XXX, així com sobre declarar conclús aquest procediment. Tot això de conformitat amb l'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que regula la renúncia de les persones interessades, així com amb les bases 5.4.4, 5.5 i 13.2 de les Bases reguladores de les ajudes per a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2021-2022 (BOIB núm. 49, de 12-04-22).

Atès que en aquest informe es proposa l'acceptació de la renúncia al dret d'obtenir una ajuda de la modalitat C de la línia 1 de les ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2021-2022, per import de 261,11 €, presentada per XXX (DNI 47406780P, exp. EDUC. 2022/7858W) i això no implica el pagament de cap ajuda econòmica, no s'estima necessari l'informe de la Intervenció de la Corporació.

També en data 24 de març de 2023 es va emetre l'informe proposta del cap de Secció del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, favorable a acceptar la renúncia al dret a obtenir l'ajuda de la modalitat C de la línia 1 de les ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2021-2022, per import de 261,11 €, presentada per XXX (DNI 47406780P, exp. EDUC. 2022/7858W), així com a declarar conclús el procediment.

Atesa l'avocació de la delegació efectuada en la consellera per concedir les ajudes (Acord de Consell Executiu de data 23 de desembre de 2022), i de conformitat amb el que estableix l'article tercer, apartat e, del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16 de juliol de 2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 98 EXT., de 17-07-2019; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019, al BOIB núm. 101, de 4-6-2020, i al BOIB núm. 153, de 5-09-2020), per raó de l'import total d'aquestes ajudes el Consell Executiu és l'òrgan competent per aprovar-ne la concessió i per tant també ho és per aprovar la renúncia presentada.

En virtut de tot l'anterior, i de conformitat amb l'article 72.d del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa (publicat al BOIB núm. 136, de 18-09-10; correcció al BOIB núm. 148, de 14-10-10; modificació al BOIB núm. 48, de 16-04-16), elev al Consell Executiu la següent

PROPOSTA D'ACORD

1. Acceptar la renúncia al dret d'obtenir una ajuda de la modalitat C de la línia 1 de les ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2021-2022, per import de 261,11 €, presentada per XXX (DNI 47406780P, exp. EDUC. 2022/7858W).

2. Declarar conclús aquest procediment.

3. Notificar l'acord que es dicti a XXX, a la Base de Dades Nacional de Subvencions i publicar-lo al BOIB, als efectes oportuns.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar, davant el Ple, el recurs d'alçada previst als articles 112.1, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua notificació, tot això en virtut del que disposen l'article 66.2 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars (BOIB núm. 88, de 07-07-22) i l'article 147.1 del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa (publicat al BOIB núm. 136, de 18-09-10; correcció al BOIB núm. 148, de 14-10-10; modificació al BOIB núm. 48, de 16-04-16). El recurs haurà de resoldre's en el termini de tres mesos transcorreguts els quals sense que s'hagi dictat resolució expressa, s'entendrà desestimat i quedarà oberta la via contenciosa administrativa.

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.”

El Consell Executiu fa seua la proposta, i l'aprova per unanimitat dels seus membres (7).

(...)”

 

Eivissa, 5 d'abril de 2023

El cap de secció del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular d'Eivissa José V. Garibo Redolat