Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 240523
Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió ordinària celebrada el 24 de febrer de 2023 d'aprovació de la rectificació d’errades del projecte d’Estudi de Detall presentat de la Unitat d’Actuació anomenada UA EPJ-06, emplaçada al nucli des Pujols, i l’Escriptura rectificada de Reparcel·lació voluntària, amb la finalitat de reordenar volumètricament, definir les alineacions i rasants de les parcel·les, i situar les noves edificacions on l'afecció a l'arbrat existent sigui menor, promogut per l'entitat Arrecife sa Palmera SL i altres

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per acord del Ple del Consell Insular de Formentera, en sessió ordinària celebrada el dia 24 de febrer de 2023 es va adoptar, entre uns altres, el següent acord:

(...)

Primer.- APROVAR LA RECTIFICACIÓ D'ERRADES del projecte d'Estudi de Detall presentat de la Unitat d'Actuació anomenada UA EPJ-06, emplaçada al nucli des Pujols, segons projecte aportat en data 13 de gener de 2023; i l'Escriptura rectificada de Reparcel·lació voluntària protocol núm. 2022/1501 del notari sr. Javier González Granado, que es promou per l'entitat Arrecife sa Palmera SL i altres.

Segon.- ENVIAR una còpia del projecte aprovat amb la rectificació d'errades a l'Arxiu d'Urbanisme de les Illes Balears, depenent de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears (Direcció General de Territori i Paisatge), conforme al que diu la LUIB.

Tercer.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de les Illes Balears -BOIB- íntegrament el present acord.

Quart.- NOTIFICAR al promotor el present acord

Es recorda que contra l'acord present, en tractar-se d'un instrument urbanístic, amb rang reglamentari, es podrà interposar, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà d'aquesta publicació en el BOIB, recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, amb seu a Palma (Mallorca); tot això sense perjudici que s'utilitzi qualsevol un altre recurs que estimi procedent en dret, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

El que es fa públic als efectes oportuns.

 

Formentera, (signat electrònicament: 3 d'abril de 2023)

La presidenta Ana Juan Torres