Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Núm. 241545
Concessió de la convocatòria d’ajuts per al manteniment d’entitats de foment de la llengua catalana per a l’any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 672505

La vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüistica, en data 31 de març de 2023, ha dictat la resolució següent, que transcric literalment:

  1. Concedir 59.694,66 € a favor de les entitats que s'assenyalen en l'annex 1 i disposar-ne la despesa pels imports i els conceptes que s'hi indiquen amb càrrec a la partida 20 33400 48903.

  2. Revertir a la partida pressupostària 20 33400 48903 i, per tant, anul·lar l'autorització de despesa (A núm. referència  22023000973) per la quantitat de 305,34 € com a romanent i anul·lar l'RC corresponent pel mateix import.

  3. Ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

ANNEX 1 Subvencions concedides

Codi exp.

Núm. exp.

Sol·licitant

CIF

Objecte

Pressupost

Quantitat sol·licitada

Total punts

Quantitat concedida

923772R

ME/001

Associació Sollerica de Cultura Popular (ASCP)

G07112246

Reparacions, manteniment i conservació; subministraments; material fungible i béns consumibles

5.347,26 €

5.347,26 €

90

2.675,13 €

923813Z

ME/002

Obra Cultural Balear

G07070196

Lloguer locals; reparacions, manteniment i conservació; despeses de personal

30.407,66 €

30.407,66 €

100

12.477,22 €

924338D

ME/003

Associació Institució Francesc de Borja Moll

G57935280

Tasques de coordinació, assessorament, gestió i administració

48.419,67 €

48.419,67 €

85

16.412,47 €

924625C

ME/004

Associació El Mirall

G07278385

Tasques de coordinació, assessorament, gestió i administració

14.433,64 €

14.433,64 €

90

5.776,76 €

925532M

ME/005

Associació Plataforma per la Llengua – Col·lectiu l'Esbarzer

G60417631

Lloguer locals; reparacions, manteniment i conservació; subministraments; material fungible i béns consumibles; primes d'assegurances; tasques de coordinació, administració i neteja

49.616,57 €

49.616,57 €

95

18.774,60 €

925760D

ME/006

Associació El Tauler

G57114167

Tasques de coordinació

4.774,14 €

4.774,14 €

46

1.208,77 €

925800J

ME/007

Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears

G57271942

Arrendament financer fotocopiadora; subministraments; material fungible i béns consumibles; despeses de personal i de tasques assessorament

27.713,80 €

4.157,07 €

85

2.369,71 €

TOTAL CONCEDIT

59.694,66 €

 

(Signat electrònicament: 3 d'abril de 2023

El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística Josep Mallol Vicens)