Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Núm. 241906
Convocatòria de subvencions per a entitats juvenils per al 2023

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Codi: BDNS: 685232 http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió que ha tengut lloc el dia 5 d'abril de 2023, ha aprovat el següent acord:

“El Consell de Mallorca, a través de la Direcció Insular de Participació i Joventut, integrada en el Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, en l'exercici de les competències que té atribuïdes i d'acord amb els objectius fixats en el Pla Estratègic de Subvencions de l'any 2023, ha aprovat aquesta convocatòria pública de subvencions d'acord amb l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), modificada per acord del Ple de 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d'agost de 2018).

Les subvencions que es concedeixen dins aquesta convocatòria són compatibles amb altres ajuts o subvencions, sempre que, segons el que es preveu en l'article 16 de l'Ordenança esmentada, la quantia de la subvenció no sigui superior, aïlladament o en concurrència amb altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos al cost de l'actuació subvencionada.

1. Beneficiaris i les seves obligacions

1.1. Poden participar en aquesta convocatòria de subvencions les entitats juvenils o entitats prestadores de serveis a la joventut inscrites  en el Cens Insular d'Entitats juvenils del Consell de Mallorca abans de la publicació d'aquesta convocatòria al BOIB, sempre que siguin entitats juvenils o entitats prestadores de serveis a la joventut i entitats amb secció juvenil constituïda en els seus estatuts abans de la publicació d'aquesta convocatòria.

1.2. Cada entitat només pot presentar una sol·licitud de subvenció i haurà de determinar a quina de les línies es presenta. La sol·licitud ha d'incloure el projecte i les despeses per subvencionar amb la quantia sol·licitada.

1.3. En els casos de seccions, centres d'esplai, agrupaments o i/o entitats que formen part d'organitzacions de segon nivell, si l'entitat matriu o federativa de la que formen part sol·licita subvenció, les entitats o grups integrants no poden sol·licitar subvenció de manera individualitzada.

1.4. Constitueix un requisit indispensable per adquirir la condició de beneficiari d'aquesta subvenció, que l'entitat beneficiària ni cap dels seus membres, incorri en les prohibicions que s'estableixen en l'article 8 de l'Ordenança general de subvencions.

1.5. Les entitats beneficiàries de les subvencions han de complir amb les obligacions previstes a l'art.  9 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca i a la resta de normativa aplicable, així com també amb l'obligació de difusió de la subvenció concedida, prevista a l'art. 15 de la citada Ordenança.

1.6. Als efectes d'aquesta convocatòria, no es consideren entitats beneficiàries: les entitats amb finalitat lucrativa, comercial, mercantil o similar; els col·legis i les associacions professionals; les federacions i entitats esportives; els centres docents; les corporacions locals; les entitats de dret públic; les associacions de pares i mares.

2. Finalitat i objecte de la convocatòria

2.1. La finalitat de la present convocatòria és promocionar a l'organització juvenil i en especial l'associacionisme jove, com a principal eina d'apoderament col·lectiu, adaptant  els recursos  a la realitat i als objectius associatius de les entitats juvenils de l'illa de Mallorca.

2.2. L'objecte de la present convocatòria està destinat a finançar bens d'inversió, activitats realitzades i despeses correntes, com, per exemple, entre d'altres,  les de personal dels programes,  plans generals d'acció associativa o projectes d'actuació, executats a l'àmbit territorial de l'illa de Mallorca. En el marc d'aquesta convocatòria es considera pla o programa general associatiu, totes les actuacions, projectes i programes que desenvolupen les entitats juvenils i prestadores de serveis a la joventut per l'assoliment dels seus objectius associatius propis i incloguin actuacions adreçades a:

a) Promoció de la solidaritat, la tolerància i el respecte mutu i prevenció de qualsevol tipus de discriminació.

b) Accions adreçades a col·lectius juvenils en risc d'exclusió.

d) Accions dirigides a reforçar les relacions intergeneracionals.

e) Desenvolupament personal i social de la joventut.

No subvencionables:

a) Actuacions i/o plans associatius exclusivament esportius.

b) Actuacions i/o plans associatius que promoguin qualsevol tipus de discriminació.

c) Actuacions i/o plans associatius de finalitat lucrativa.

d) Actuacions i/o plans associatius exclusivament acadèmics o estrictament formatius.

e) Actuacions i/o plans associatius que tenguin com a finalitat o fomentin, directa o indirectament, el consum de l'alcohol i drogues o es facin apologia del consum.

f) Viatges i d'altres activitats lúdiques sense cap interès cultural o social clar.

3. Finançament i import màxim

3.1. Tenint en compte el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de Mallorca per a l'any 2023, es destina a la present convocatòria un import total de quatre-cents mil euros (400.000 €), dels quals tres-cents mil euros (300.000 €) es destinen a despeses corrents, amb càrrec a la partida pressupostària 65.33410.48900 del pressupost per a l'any 2023 i cent mil euros (100.000 €) es destinen a finançar béns d'inversió, amb càrrec a la partida pressupostària 65.33410.78901 del pressupost de 2023 (RC. núm. 220230002800).

3.2  Les línies objecte de subvenció són les següents:

a) Línia 1: Federacions, associacions d'associacions i similars de lleure educatiu inscrites en el Cens Insular d'entitats juvenils, amb implementació com a mínim a cinc municipis de l'illa de Mallorca. 

b) Línia 2: Entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut inscrites en el Cens Insular d'entitats juvenils amb implementació com a mínim a cinc municipis de l'illa de Mallorca.

c) Línia 3: Entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut inscrites al Cens Insular d'entitats juvenils que no reuneixen els requisits dels epígrafs anteriors.

3.3. Les subvencions s'adjudicaran mitjançant el sistema de prorrateig del crèdit assignat a cadascuna de les línies de manera proporcional als punts obtinguts pels projectes presentats fins a esgotar el crèdit, per quantia certa.

3.4. La quantia de la subvenció pot ser fins a un màxim del 100 % del pressupost previst per a l'activitat o projecte. I, encara que el règim de concurrència sigui no competitiu, es valoraran les sol·licituds presentades, segons els criteris d'avaluació establerts en aquesta convocatòria, per determinar la quantia que es concedirà.

Es preveu que, a cada una de les sol·licituds, com a màxim, se li concedirà un import cert, segons la línia i puntuació global obtinguda al punt 4.2:

- Línia 1: Màxim 120.000 euros

 • Puntuació entre 15 i 25 punts: 30.000 euros.
 • Puntuació entre  26 i 35 punts: 45.000 euros.
 • Puntuació entre 36  i 50 punts: 60.000 euros.

- Línia 2: Màxim 70.000 euros

 • Puntuació entre 15 i 25 punts: 10.000 euros.
 • Puntuació entre  26 i 35 punts: 15.000 euros.
 • Puntuació entre 36  i 50 punts: 20.000 euros.

-  Línia 3: Màxim 210.000 euros

 • Puntuació  entre 10 i 14 punts: 7.500 euros.
 • A partir de 15 punts: 10.000 euros

En la línia 1, el projecte ha de sumar com a mínim 15 punts, i ha d'obtenir puntuació en al manco un ítem de cada apartat dels criteris establerts al punt 4.2 de la convocatòria, per poder ser subvencionable.

En la línia 2, el projecte ha de sumar com a mínim 15 punts, i ha d'obtenir puntuació en al manco un ítem de cada apartat dels criteris establerts al punt 4.2 de la convocatòria, per poder ser subvencionable.

En la línia 3, el projecte ha de sumar una puntuació mínima de 10 punts dels criteris d'avaluació del punt 4.2 de la convocatòria, per poder ser subvencionable.

3.5. En cap cas l'import resultant de l'adjudicació pot ser superior a la quantitat sol·licitada. La quantia de la subvenció no pot ser igual o superior, aïlladament o en concurrència amb altres ajudes o subvencions, al cost de l'actuació subvencionada.

3.6. Si la quantia del crèdit de la convocatòria no és suficient per cobrir el 100 % dels imports a concedir i amb els límits establerts en la convocatòria, s'aplicarà l'article 25 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca.

Aquest prorrateig es calcularà per a cada línia independentment.

3.7. Si no es concedeixen les quanties inicialment previstes per a les diferents línies, per manca de sol·licituds, per no acreditar la condició de beneficiari o complir els requisits establerts a la convocatòria, es pot traspassar indistintament el crèdit romanent d'una línia a l'altra, si, d'acord amb les sol·licituds presentades, és convenient incrementar la dotació pressupostària per atendre totes les sol·licituds.

4. Criteris d'avaluació

4.1. La Comissió Avaluadora valorarà la documentació presentada, així com qualsevol altra documentació adient que s'hagi adjuntat a la sol·licitud de participació de la present convocatòria de subvenció, i atorgarà la puntuació segons cada un dels criteris que compleixi el conjunt de la documentació presentada, d'acord amb els següents criteris enumerats fins a un màxim de cinquanta punts.

El total de punts obtinguts servirà de base per aplicar el que s'estableix en el punt 3.4 de la present convocatòria en relació amb la quantia a concedir.

4.2. Criteris

La puntuació global màxima de cada sol·licitud és de 50 punts, d'acord amb els següents criteris de valoració:

APARTAT 1

Estructura i composició de l'entitat juvenil ( total 20 punts)

Ítems

Indicadors de comprovació

Grau de consecució (punts)

Puntuació màxima (4.2 convocatòria)

Principi d'igualtat contemplat als Estatuts interns.

Comprovació d'ofici als Estatuts.

 

1

Representació paritària d'homes i dones en l'estructura d'òrgans de govern.

Aportació  de certificat de l'entitat.

 

1

Representació de la meitat o més persones joves d'entre 14 i 30 anys en l'estructura de govern.

Aportació de certificat de l'entitat que indiqui el DNI i la data de naixement dels representants.

 

1

Assemblees generals periòdiques.

Aportació  la darrera convocatòria a les assemblees generals ordinàries i/o extraordinàries.  

 

1

Ritme regular d'activitats desenvolupades.

Comprovació d'ofici de les memòries anuals presentades a la Direcció Insular de Participació i joventut .

1 o 2 memòries anuals: 2 punts

3

Més de 2 memòries anuals: 3 punts

Nombre de persones joves associades/sòcies.

Aportació de certificat de l'entitat.

Entre 3-10 persones joves: 1 punt

3

Entre 10-30 persones joves: 2 punts

Més de 30 persones joves: 3 punts

Personal jove* per al desenvolupament del programa o projecte.

*Persones joves fins 30 anys

Aportació d'una copia del contracte de treball.

1 persona contractada: 1 punt

2

Més d'una persona contractada: 2 punts

Voluntariat* per al desenvolupament del programa o projecte.

* Persona que participa com a personal voluntari sense ànim de lucre

Aportació de la  pòlissa d'assegurança amb la cobertura.

 

1

Relació de l'entitat amb el context social de referència (barri, municipi)

Aportació d'evidències (fotografies, web, xarxes socials...).

 

1

Calendari anual de l'entitat vigent.

Aportació d'una còpia del calendari.

 

1

Àmbit d'actuació únicament a la joventut.

* Persones joves d'entre 14 i 30 anys

Comprovació d'ofici als Estatuts.

 

1

Col·laboració amb altres associacions, entitats o organismes.

Aportació d'un document que demostri la col·laboració amb altres associacions, entitats o organismes.

 

1

Participació en el Consell de la Joventut de les Illes Balears.

Comprovació d'ofici.

 

1

Finalitats associatives amb les línies de treball de la convocatòria.

Comprovació d'ofici amb la presentació del projecte.

 

1

Visibilitat social de l'entitat.

Aportació de document que mostri evidències: web, fotografies xarxes socials o d'altres plataformes.

 

1

TOTAL APARTAT 1 

20

APARTAT 2

Enfocament i continguts del programa o projecte (total 20 punts)

Ítems

Indicadors de comprovació

Grau de consecució (punts)

Puntuació màxima (4.2 convocatòria)

Adequació als objectius de la convocatòria.

a) Promoció de la solidaritat, la tolerància i el respecte mutu i prevenció de qualsevol tipus de discriminació.

b) Accions adreçades a col·lectius juvenils en risc d'exclusió.

d) Accions dirigides a reforçar les relacions intergeneracionals.

e) Desenvolupament personal i social de la joventut.

 

Mínim 2 indicadors: 1 punt

2

 

Més de 2 indicadors: 2 punts

Grau d'impacte en l'entorn social.

a) Anàlisi dels efectes del programa o projecte en les persones joves.

 b) Referències publicades visibilitat social del programa o projecte (web, xarxes socials o d'altres plataformes).

Anàlisi dels efectes o referències publicades a plataformes del projecte:

1 punt

2

Anàlisi dels efectes  i referències publicades a plataformes de projecte:

2 punts

 

Coherència entre els objectius, accions i resultats del programa o projecte..

a. Informació rellevant dels objectius, accions i resultats.

b. Ordre, claredat i interrelació dels objectius, accions i resultats.

c. Calendari dels objectius, accions i resultats.

d. Explicació detallada de la metodologia.

 

Mínim  2 indicadors: 1 punt

2

 

Més de 2 indicadors: 2 punts

El programa o el projecte té en compte la participació i formació del voluntariat jove.

Aportació d'un pla de voluntariat.

 

2

El programa (projecte) inclou varietat d'activitats que fomenten models d'hàbits saludables que contribueixen al benestar físic, emocional i mental per al jovent. 

Els objectius del programa o projecte així com les accions presentades estan relacionades amb la temàtica.

Entre 1 i 3 accions relacionades: 1 punt

2

Més de 3 accions relacionades: 2 punts

El programa (projecte) inclou accions socioeducatives que afavoreixen la igualtat de gènere.

Els objectius del programa o projecte així com les accions presentades estan relacionades amb la temàtica.

Entre 1 i 3 accions relacionades: 1 punt

2

Més de 3 accions relacionades: 2 punts

El programa (projecte) inclou propostes que fomenten l'adquisició de valors com la democràcia i la participació de la joventut.

Els objectius del programa o projecte així com les accions presentades estan relacionades amb la temàtica.

Entre 1 i 3 accions relacionades: 1 punt

2

Més de 3 a accions relacionades: 2 punts

El programa (projecte) inclou propostes que contribueixin a la protecció del territori i/o a la sostenibilitat mediambiental.

Els objectius del programa o projecte així com les accions presentades estan relacionades amb la temàtica.

Entre 1 i 3 accions relacionades: 1 punt

2

Més de 3 accions relacionades: 2 punts

Accions adreçades únicament a la joventut.

Constància en el projecte de que les accions van a destinades únicament a persones joves.

 

2

La llengua vehicular és el català.

Constància en el projecte que la llengua vehicular és el català.

 

2

TOTAL APARTAT 2

20

APARTAT 3

Qualitat del programa o projecte ( total 10 punts)

Ítems

Indicadors de comprovació

Grau de consecució (punts)

Puntuació màxima (4.2 convocatòria)

Planificació detallada de les activitats a dur a terme.

Concreció al projecte o programa:

a. Classificació d'objectius generals i específics per a cadascuna de les activitats o accions.

b. Descripció de cada activitat o acció al detall (data aproximada, edat dels participants, contingut, recursos, personal responsable)

Mínim 1 indicador: 0,75 punts

1,25

Tots els indicadors: 1,25 punts

Mesures de discriminació positiva.

Ús del llenguatge neutre en el projecte.

 

1,25

Reserves de places i/o facilitació de la participació per a persones discapacitades.

Aportació de document que acrediti que hi ha places ocupades o destinades a persones discapacitades.

 

1,25

Beques per als participants.

Aportació de document que acrediti que s'atorguen beques o ajudes als participants.

 

1,25

Caràcter innovador amb iniciatives que suposin l'emprenedoria social, creativitat i compromís juvenil i contribueixin a la seva participació.

Concreció al projecte o programa:

a. Les accions són duradores en el temps (més d'un any).

b. Les accions presentades s'adapten a les demandes actuals.

c. Les accions suposen canvis significatius en els resultats.

d. Aportació d'un pla estratègic.

e. Utilització de recursos específics.

 

Mínim 2 indicadors: 0,75 punts

Més de 2 indicadors: 1,25 punts

1,25

Inclusió d'un pla d'igualtat propi.

Còpia del pla d'igualtat.

 

1,25

Taules, rúbriques o fulls d'indicadors d'avaluació quantitatius i qualitatius de la implementació del projecte.

Còpia de les taules, fulls i/o rúbriques d'avaluació amb indicadors per a la avaluació del projecte.

1 model d'avaluació: 0,75 punts

1,25

Més d'un model d'avaluació: 1,25 punts

Transparència en la gestió.

Aportació de referències de la publicació dels pressupostos i/o altres documents de gestió i govern (estatuts, per exemple) de l'entitat a Internet, tríptics o documents públics.

 

1,25

TOTAL APARTAT 3

10

PUNTUACIÓ FINAL

50

5. Període subvencionable

El període subvencionable es des de  l'1 de setembre de 2022 fins al 31 d'agost de 2023.

6. Despeses subvencionables  imputables al programa, pla general d'acció associativa o projectes d'actuació presentat:

a)  Lloguer dels locals magatzems i oficines de l'entitat.

No es poden imputar conceptes que, segons la llei o el contracte d'arrendament, no vagin a càrrec de l'arrendatari. Tampoc no s'admet la imputació de retards a l'arrendador, llevat que s'hagin produït durant el període subvencionable. Els interessos de demora no són subvencionables.

Quan en el contracte d'arrendament hi hagi incloses altres despeses, la comunitat de propietaris, aigua, llum o un altre subministrament, seran elegibles sempre que s'hagi pactat així, que el consum del cost repercutit estigui dins el període elegible i consti en els rebuts d'arrendament la repercussió en l'arrendatari.

b) Arrendament financer d'un bé moble, d'equipaments informàtics, fotocopiadores o similars directament imputables al projecte associatiu presentat.

Només es pot imputar  l'import que correspon al període elegible.

Els interessos, altres imposts i despeses generals no són subvencionables.

Es podran imputar com a despeses els imports corresponents a l'amortització de capital i l'IVA en el cas d'entitats que acreditin estar-ne exemptes.

c) Despeses de béns inventariables i d'amortització de béns inventariables, sempre i quan estiguin directament relacionats amb el projecte associatiu presentat. Es podrà imputar fins a un màxim del 45% de la quantia concedida i respecte al pressupost del projecte presentat.

Com poden ser, entre altres:

 • Materials com poden ser tendes de campanya, estoretes, motxilles, etc.
 • Equipaments de so.
 • Equipaments de llum.
 • Mobiliari.
 • Vehicles.
 • Software informàtics.

En el supòsit que el bé sigui amortitzable, només es pot imputar  l'import que correspon al període elegible.

Els interessos, altres imposts i despeses generals no són subvencionables.

Es podran imputar com a despeses els imports corresponents a l'amortització de capital i l'IVA en el cas d'entitats que acreditin estar-ne exemptes.

d) Despeses de subministraments: llum, aigua, calefacció/climatització, telèfon, fax, Internet, i altres subministraments de pagament periòdic. En els casos de lloguers o d'utilització de locals on no s'ha fet el canvi de titularitat de la persona propietària a l'entitat juvenil usuària davant el subministrador oficial, l'entitat juvenil ha d'aportar el contracte de lloguer o conveni de cessió d'ús de l'espai corresponent, on ha de constar que l'entitat juvenil s'ha de fer càrrec d'aquestes despeses corrents.

És elegible el cost del consum única i exclusivament del període subvencionable (de l'1 de setembre 2022 fins al 31 d'agost de 2023), independentment de la data d'emissió de la factura.

La data dels justificants de pagament, pot ser dins el mes posterior, comptador des de la data de finalització de l'activitat subvencionada, sempre anterior a l'1 d'octubre de 2023.

e) Despeses de creació, implantació i/o de pàgines webs, xarxes socials o impuls del projecte a través d'Internet. Manteniment dels recursos informàtics, manteniment del web o programari informàtic.

f) Despeses de material d'oficina i material fungible.

g) Despeses derivades de marxandatge que inequívocament responen directament amb el projecte associatiu presentat.

h) Les assegurances d'accidents i de responsabilitat civil que cobreixen el projecte associatiu presentat. 

L'assegurança ha de cobrir la responsabilitat civil i els accidents que puguin tenir lloc durant el desenvolupament del projecte i les activitats que es puguin derivar.

La pòlissa pot ser una pòlissa general contractada per l'entitat per a l'activitat de tot l'any i és elegible única i exclusivament el període subvencionable, sempre que doni cobertura a les persones participants de l'activitat o projecte  subvencionat.

El cost no s'ha d'imputar sobre la base de la data d'emissió de la pòlissa ni de la data de pagament, sinó sobre el període de cobertura que consti en la pòlissa contractada, sempre única i exclusivament sobre el període que es correspon amb el període subvencionable.

i) Cost del salari del personal que participa directament en el projecte presentat.

Quant a les despeses de personal, són elegibles les despeses de personal que tinguin caràcter estructural i/o  que inequívocament responen directament amb el projecte presentat.

Es considera despesa realitzada la que ha estat efectuada dins el període elegible i efectivament pagada abans que acabi el període de justificació determinat.

Les despeses presentades per justificar la subvenció han d'estar realitzades i abonades en el moment de presentació de la justificació. No obstant això, sempre que l'òrgan gestor disposi de la documentació corresponent en el moment de tramitar la justificació de la subvenció, també s'admetran els documents acreditatius del pagament de retencions d'IRPF i de Seguretat Social, corresponent a despeses de treballadors o de serveis quan per la normativa aplicable aquestes despeses s'hagin d'abonar en un moment posterior al de la justificació previst en aquesta convocatòria i sempre que aquest pagament s'hagi realitzat en el termini legalment establert. Això implica necessàriament que la factura o nòmina s'hagi abonat en termini i presentada amb la justificació d'acord amb l'assenyalat en els paràgrafs anteriors.

Les pagues extraordinàries no poden imputar-se en el mes en què es perceben, sinó que l'import anual s'ha de prorratejar mensualment i s'ha d'imputar la quantitat proporcional corresponent al període subvencionable.                                                                            

No s'accepten les despeses derivades de les baixes laborals, ja que no es consideren treball efectiu; no obstant això, les entitats poden substituir la persona en situació de baixa laboral i imputar les despeses de la persona substituta.

No s'accepten les despeses derivades de la finalització de la relació jurídic-laboral entre el treballador i l'empresari.

Quan s'imputin costs d'aquesta naturalesa que no sigui personal estructural de l'entitat, la factura corresponent ha d'indicar el tipus específic de tasques que es remuneren i el preu que correspon a cada una.

j) Despeses d'assessoria laboral , jurídica i financera.

Quan s'imputin costs d'aquesta naturalesa, la factura corresponent ha d'indicar el tipus específic de tasques que es remuneren i el preu corresponen a cada una.

k) Despeses de formació de les persones que inequívocament responguin al projecte associatiu presentat, per la millora de l'entitat i de les  tasques que desenvolupen. S'haurà d'adjuntar als documents de justificació una declaració de l'entitat de la necessitat de la despesa en relació amb el projecte. Les formacions hauran de ser acreditades amb titulació homologada per la CE.

l) Despeses de transport i manutenció de les persones que directa i inequívocament responguin al projecte associatiu presentat, per la millora, formació i reunions dels membres del projecte, s'haurà d'adjuntar als documents de justificació una declaració de l'entitat de la necessitat de la despesa en relació amb el projecte.

m) Despeses de publicitat del projecte associatiu presentat i les activitats que es puguin derivar.

Respecte a la difusió de projecte associatiu presentat i les activitats que es puguin derivar, les persones beneficiàries de les subvencions han de complir les obligacions que s'estableixen en l'article 15.1 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca.

n) Despeses que estiguin  relacionades directa e inequívocament amb les activitats que hi derivin del projecte associatiu presentat. Fins un màxim del 30% de la quantia concedida i respecte al total del pressupost del projecte presentat.

Com poden ser, entre altres:

- Lloguer instal·lacions.

- Transport participants.

- Manutenció participants.

- Materials per desenvolupar les activitats.

- Contractació de recursos materials o personals per desenvolupar les activitats.

En cap cas l'import de la despesa subvencionable no pot ser superior al valor de mercat.

Perquè les despeses siguin subvencionables és un requisit indispensable que el document de despesa, comprovant o document anàleg que s'aporti estigui a nom de l'entitat sol·licitant de la subvenció, amb el concepte i la data dins el període subvencionable apartat 5 de la convocatòria, i que es compleixin tots els requisits dels articles 39 i 44 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca, amb l'excepció feta en l'apartat 6. c) despeses de subministrament de la convocatòria, l'apartat 6. g) Les assegurances d'accidents i de responsabilitat civil que cobreixen el projecte associatiu presentat i l'apartat, 6. h) Cost del salari del personal que participa directament en el projecte presentat referides a les despeses de retencions d'IRPF o cotitzacions Seguretat a la Social.

La data dels justificants de pagament, pot ser dins el mes posterior, comptador des de la data de finalització de l'activitat subvencionada, sempre anterior a l'1 d'octubre de 2023.

6.1 Despeses no subvencionables:

 • Despeses d'obra nova.
 • Interessos deutors dels comptes bancaris.
 • Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
 • Despeses de procediments judicials.
 • Règim de concurrència

7. Règim de concurrència

El procediment per seleccionar les entitats beneficiàries és la concurrència no competitiva. En el cas que el crèdit no sigui suficient per a cada línia independentment, s'aplicarà el prorrateig establert en el punt 3.7 d'aquesta convocatòria, fins que s'exhaureixi el total del crèdit assignat.

8. Formalització de les sol·licituds i acreditació dels requisits

8.1. Les sol·licituds s'han de presentar juntament amb la documentació següent:

a. Sol·licitud  (Annex 1)

b. Declaració responsable de l'entitat. (Annex 2)

c. Autobaremació dels criteris de valoració i pressupost del projecte presentat. (Annex 3)

d. Documentació acreditativa de l'autobaremació dels aspectes a puntuar previstos a l'apartat 4 d'aquesta convocatòria.

e. Programa/Projecte de l'entitat pel que es sol·licita la subvenció. En tot cas ha d'haver:

 • Descripció, estructura i composició de l'entitat juvenil.
 • Enfocament, continguts i destinataris del programa/projecte.
 • Objectius a assolir,  detall de les accions i metodologia de treball.
 • Explicació dels recursos necessaris per desenvolupar el programa en relació al pressupost presentat.

f. En els casos en que la sol·licitud de subvenció es presentada per una entitat matriu o federativa, aquesta haurà d'aportar un llistat de les entitats que inclou o representa.

g. Alta o modificació, si escau, de les dades bancàries de transferència per a pagaments.

La tresoreria del Consell de Mallorca, conjuntament amb del departament de presidència del Consell de Mallorca, ha implantat un tràmit electrònic en la SEU DEL CONSELL DE MALLORCA http://www.conselldemallorca.net, per a l'ALTA I MODIFICACIÓ de les dades bancàries de tercers (no afecta a aquells que ja estiguin donats d'alta i no pretenguin la modificació de les dades).

Per a tot el que no preveu aquesta convocatòria, s'ha d'aplicar amb caràcter supletori el que disposa l'article 10 de l'Ordenança general esmentada.

9. Termini i llocs de presentació de la sol·licitud

9.1 El termini per presentar les sol·licituds i tota la documentació és de vint (20) dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Si el darrer dia és inhàbil, el termini s'allarga fins al dia hàbil següent.

9.2 Les sol·licituds i qualsevol documentació referent a aquesta convocatòria s'han d'adreçar a la Direcció Insular Participació i Joventut, del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local i s'han de presentar a través del registre electrònic del Consell de Mallorca.

9.3 Si la sol·licitud o la documentació presentada no reuneix els requisits exigits o no l'acompanyen els documents necessaris, no es pot valorar.

En aquest cas, l'òrgan instructor ha de requerir a les entitats interessades que esmenin la falta o aportin els documents necessaris en el termini de 10 dies hàbils, a partir de l'endemà d'haver rebut el requeriment corresponent. Si no esmenen correctament la documentació es considerarà que n'han desistit.

10. Òrgan instructor, procediment de concessió de la subvenció, fiscalització i resolució

10.1 L'òrgan instructor és la cap del Servei de Joventut de la Direcció Insular de Participació i Joventut o suplent, que ha de dur a terme les actuacions establertes en l'Ordenança general de subvencions i ha de formular la proposta de resolució. L'òrgan instructor pot requerir a l'entitat sol·licitant els informes o els aclariments que consideri convenients.

10.2 D'acord amb el que es disposa en l'article 18 de l'Ordenança general de subvencions l'òrgan col·legiat, que s'anomena Comissió Avaluadora, ha d'emetre un informe en què ha de concretar el resultat de l'avaluació feta. Estarà integrada per:

President: conseller executiu del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local.

Suplent: director insular de Participació i Joventut.

Vocal: tècnic/tècnica de la Direcció Insular de Participació i Joventut o persona que el substitueixi.

Vocal : tècnic/tècnica de la Direcció Insular de Participació i Joventut o persona que el substitueixi.

Vocal: tècnic/tècnica de la Direcció Insular de Participació i Joventut o persona que el substitueixi.

Secretari/a: Cap de Servei de la Direcció Insular de Participació i Joventut o persona que el substitueixi.

10.3 La tramitació i gestió d'aquesta convocatòria se subjecta als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència que s'estableixen en l'article 5.4 de l'Ordenança general esmentada.

10.4 El procediment de selecció de les entitats beneficiàries es du a terme mitjançant concurrència no competitiva, sempre que les entitats interessades reuneixin els requisits i fins que s'exhaureixi el crèdit pressupostari establert en aquesta convocatòria i amb els límits que es recullen en els punts 1.3. i 3.2.

10.5 Presentar la sol·licitud equival a acceptar la subvenció, si es concedeix. L'entitat beneficiària pot desistir de la sol·licitud en qualsevol moment del procés abans que es resolgui la concessió.

10.6 L'òrgan instructor pot requerir a la persona interessada els informes o els aclariments que consideri convenients.

10.7 El conseller executiu del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local és l'òrgan encarregat d'aprovar la convocatòria i els actes que en deriven: aprovació de la convocatòria, concessió, justificació de les subvencions i reconeixement d'obligacions.

10.8 La Intervenció Delegada de la Misericòrdia del Consell de Mallorca s'encarrega de la fiscalització prèvia limitada de la convocatòria i dels actes que en deriven: aprovació de la convocatòria, concessió, justificació de les subvencions i reconeixement d'obligacions.

10.9 El termini màxim per resoldre el procediment i per notificar-lo és de sis mesos des del dia en què es publica la convocatòria en el BOIB.

Si venç el termini màxim sense que s'hagi notificat la resolució, s'entenen desestimades les sol·licituds de subvencions  per silenci administratiu.

10.10 La resolució de concessió s'ha de notificar oficialment a les entitats interessades amb la publicació en el BOIB i en la Seu Electrònica del Consell Insular de Mallorca http://www.conselldemallorca.net Qualsevol altra notificació que s'hagi de fer durant la tramitació d'aquesta subvenció a les entitats interessades, es farà de manera electrònica al correu designat a aquest efecte amb la sol·licitud de subvenció.

11. Justificació de la subvenció

11.1. El període per presentar la justificació de la subvenció és des de qualsevol moment a partir de la finalització del període subvencionable, o fins el 30 de setembre del 2023, com a màxim.  El compte justificatiu de la despesa feta s'ha de fer d'acord amb l'article 39 de l'Ordenança general de subvencions i ha d'incloure els documents enumerats en el punt 12.

En el cas que la concessió de les subvencions sigui en una data posterior al que s'estableix en aquesta convocatòria, el termini per presentar la justificació serà de deu (10) dies, comptadors des de l'endemà de la notificació de la concessió de les subvencions objecte de la present convocatòria.

És necessari, com a requisit per cobrar la subvenció, acreditar que s'han pagat els creditors per raó de la despesa feta.

Es considera despesa feta la que ha estat efectivament pagada abans que acabi el període de justificació establert en aquesta convocatòria. A excepció de les depeses que estableix la convocatòria a l'apartat 6. g) assegurances i  h) excepció dels justificants de despeses d'IRPF i Seguretat Social.

11.2 Si no es presenta la justificació davant l'òrgan administratiu competent en el termini establert, s'ha de requerir a la persona beneficiària que la presenti, en el termini improrrogable de quinze (15) dies hàbils, comptadors des de l'endemà de rebre la notificació.

11.3. Si la documentació que es presenta com a justificació és incompleta o incorrecta, s'ha de requerir a l'entitat beneficiària que la rectifiqui o aporti els documents necessaris en el termini de cinc (5) dies hàbils improrrogables, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No fer-ho suposa perdre el dret a cobrar la subvenció que pertoqui total o parcialment.

12. Contingut del compte justificatiu

Documentació i annexos:

 • Annex 4: Memòria tècnica del projecte.
 • Annex 5: Declaració que el projecte i/o activitat s'ha dut a terme.
 • Annex 6: Memòria econòmica/Relació classificada de despeses
 • Pel que fa a la justificació econòmica de clubs federats i agrupaments. Presentar Acord del membres d'acord amb l'art 7 punt 1 i 3 de l'Ordenança general de subvencions, l'art 11.2  de la llei general de subvencions i art 40.2 de la mateixa (Acord membres associats)
 • Els justificants de les despeses amb l'acreditació que s'han pagat els creditors.

Una vegada presentat el compte justificatiu de l'operació, no s'admeten justificants de despeses que no s'hagin inclòs inicialment en la relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat  (Annex 6).

Documentació acreditativa del pagament:

 • S'ha de presentar un compte justificatiu, d'acord amb el que s'estableix en l'article 39 de l'Ordenança general de subvencions.
 • Tenint en compte que la documentació es presenta per registre electrònic, s'han de presentar en l'assentament d'entrada de registre els annexos en PDF individualment i amb signatura electrònica vàlida, l'annex 6 s'ha de presentar també en format full de càlcul, la resta de documentació justificativa en PDF.
 • Els desviaments entre partides pressupostàries s'acceptaran fins un màxim d'un 30%, respecte al pressupost inicialment presentat amb la sol·licitud.
 • No és pot acceptar cap partida pressupostaria que no s'hagi pressupostat a l'Annex 3 presentat amb la sol·licitud.

12.1 La documentació acreditativa del pagament és la que s'estableix en l'article 48.2 de l'Ordenança general de subvencions.

12.2. Només es consideren justificats els costs realitzats, efectivament fets, pagats i justificats mitjançant factures o documents comptables de valor probatori equivalent, entenent per aquests qualsevol document presentat per justificar que el que reflecteix la comptabilitat correspon a la imatge fidel de la realitat i és conforme amb les normes vigents en matèria comptable.

12.3. Els documents que es presentin per justificar les despeses han de ser perfectament llegibles. No s'admetran documents incomplets o que contenguin modificacions, ratllades o raspades. Qualsevol aclariment o explicació d'aquests documents, s'ha de fer en un escrit que s'ha d'adjuntar al compte justificatiu.

12.4. Només són admissibles les factures que s'hagin emès conformement als requisits reglamentaris exigibles i que contenguin una descripció completa i detallada del subministrament del bé o de la prestació del servei a què es refereixen. Si la factura conté claus que facin incomprensible l'objecte de la transacció, s'ha d'aportar l'albarà de lliurament corresponent. Si, tot i així, continua sense ser clara la identificació del bé o servei, s'ha d'acompanyar amb un escrit explicatiu dels béns o serveis adquirits.

12.5. Traçabilitat dels pagaments: per acceptar les despeses com a justificades és necessari que s'identifiqui clarament la correspondència entre la factura o nòmina i el justificant de pagament corresponent. Si el justificant inclou el pagament de diverses factures i no s'especifiquen totes en el concepte del justificant bancari, aquest justificant ha d'anar acompanyat del total de les factures que hi estiguin afectades.

12.6. Qualsevol document de despesa ha d'anar acompanyat del justificant de pagament corresponent. Com a norma general, s'accepten els extractes bancaris obtinguts per via telemàtica sempre que contenguin la informació suficient de la persona titular del compte bancari, la numeració completa (20 dígits), el perceptor, les dates i els imports dels càrrecs bancaris.

12.7. En cap cas no seran vàlids els justificants de pagament corregits manualment, que rectifiquin qualsevol equivocació.

12.8. Si qualcuna de les entitats aporta una factura única que supera les quanties establertes en la legislació de contractes del sector públic per al contracte menor, d'acord amb l'establert a l'article 44.5 de l'OGS, ha d'aportar, com a mínim, tres ofertes de proveïdors diferents, amb caràcter previ a la contracció del compromís per prestar el servei o per lliurar el bé, llevat que, per les característiques especials de les despeses subvencionables, no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de sol·licitar la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació o, si escau, en la sol·licitud de la subvenció, s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en l'elecció econòmica més avantatjosa.

Si és preceptiva la sol·licitud de diverses ofertes i aquestes no s'aporten o l'adjudicació s'ha fet, sense la justificació adequada, a una que no sigui la més favorable econòmicament, l'òrgan que concedeix la subvenció pot recollir una taxació pericial del bé o del servei, i són a càrrec de la persona beneficiària les despeses que s'ocasionin per aquesta causa. En aquest cas, la subvenció es calcula prenent com a referència el més petit dels dos valors: el declarat per la persona beneficiària o el resultant de la taxació.

12.9. Tots els escrits que acompanyen el compte justificatiu els ha de signar la persona responsable.

13. Pagament de la subvenció

13.1. Segons el que estableix l'article 48.4. de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca, per poder fer-se el pagament de la subvenció, l'entitat beneficiària ha d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, així com de les obligacions tributàries davant el Consell Insular de Mallorca i els organismes autònoms que en depenen, imposades per les disposicions vigents. I que no sigui deutor per resolució de procedència de reintegrament.

13.2. En el cas de que la quantia justificada sigui inferior a la quantia concedida, es tramitarà el corresponent expedient de pèrdua parcial o total del dret a cobrar la subvenció, i, si escau, expedient de reintegrament i/o reducció de l'import de la subvenció corresponent que quedi per abonar.

14. Pèrdua del dret al cobrament de la subvenció

L'article 58 de l'Ordenança abans esmentada regula la pèrdua del dret a cobrar la subvenció.

14.2. Amb independència del criteri d'atorgament de la subvenció aplicat, quan l'entitat beneficiària presenti una justificació definitiva per un import inferior al concedit, el centre gestor podrà cancel·lar d'ofici el romanent de la concessió amb l'acceptació prèvia de la persona beneficiària. Als efectes indicats, l'entitat beneficiària podrà renunciar a l'import romanent no justificat si així ho indica a l'Annex 6.

14.3. De conformitat amb els principis d'eficàcia i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics regulats en l'article 5 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca, en el cas que l'import de la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció sigui igual o inferior a 100,00 € i sempre que aquest import no superi l'1 % de la subvenció concedida, el centre gestor anul·larà d'ofici la diferència entre l'import de la subvenció concedida i l'import de la subvenció reconeguda, sense necessitat d'iniciar el procediment i la declaració posterior de la pèrdua del dret al cobrament d'una part de la subvenció, i sense que l'entitat beneficiària presenti la renúncia a cobrar aquesta quantitat.

15. Infraccions, sancions

El règim d'infraccions i de sancions administratives aplicables és el que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003) i en la resta de la normativa aplicable i, en concret, en els articles 63 i 64 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca.

16. Publicitat

16.1. El Consell Insular de Mallorca, en compliment del que es preveu en els articles 17, 18 i 20 de la Llei 38/2003 esmentada i d'acord amb l'article 14 i 19.2 de l'Ordenança general de subvencions, ha d'enviar la informació sobre la convocatòria i sobre les resolucions de concessió a la Base de dades nacional de subvencions.

16.2. L'extracte de la convocatòria de subvencions i la resolució s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i s'han de publicar en la Seu Electrònica del Consell Insular de Mallorca http://www.conselldemallorca.net.

17. Normativa aplicable

Aquesta convocatòria es regeix pel que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la resta de normativa que hi sigui d'aplicació.

Aquesta convocatòria s'efectua en el marc de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca, aprovada pel Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 23 de desembre de 2016, BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017, i modificada pel Ple del Consell de Mallorca, en sessió 14 de juny de 2018, BOIB núm. 96 de 4 d'agost de 2018.

18. Ineficàcia sobrevinguda de la convocatòria

Si, per circumstàncies sobrevingudes d'interès públic i general, el Consell de Mallorca no pot dur endavant la tramitació d'aquesta convocatòria, l'òrgan que la va aprovar l'ha de deixar sense efectes amb un informe justificatiu previ de la secretaria tècnica del centre gestor.

19. Recursos

Contra aquest acte, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d'alçada en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de rebre aquesta notificació. El recurs es pot interposar formalment davant el  Consell Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l'òrgan competent per resoldre'l.

Contra la desestimació expressa d'aquest recurs d'alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs d'alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada i no n'heu rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l'endemà de la desestimació presumpta.

No obstant l'anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (5 d'abril de 2023)

La secretaria tècnica de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local (Per delegació del conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local. Resolució de 22/07/2019. BOIB núm. 103, de 27/07/2019) Rosa Mª Cañameras Bernaldo

 

ANNEX 1 SOL·LICITUD DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ENTITATS JUVENILS PER AL 2023

PROGRAMES, PLANS GENERALS D'ACCIÓ ASSOCIATIVA, O PROJECTES D'ACTUACIÓ D'ÀMBIT INSULAR.

Període subvencionable de l'1 de setembre de 2022 fins al 31 d'agost de 2023 (art.5)

DADES DE L'ENTITAT SOL·LICITANT

Entitat:

NIF:

Número Registre Cens insular d'entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la

Joventut del Consell de Mallorca:

Correu electrònic i telèfon mòbil als efectes de notificacions: 

Carrer o plaça:

Localitat:

CP:

Telèfon:

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL/PERSONA AUTORITZADA

Nom i cognoms:

Data naixement:                                                           DNI/NIE:

Telèfon:

Represento l'entitat sol·licitant en qualitat de:

EXPOSA:

I.- Que hem tingut coneixement de la convocatòria de subvencions per dur a terme programes, plans generals d'acció associativa, o projectes d'actuació d'àmbit insular de les entitats juvenils corresponent a  2023.

II.- Que l'entitat que represento es vol acollir a aquesta convocatòria atès que compleix tots i cadascun dels requisits i, per això, acompanya la documentació prevista de la convocatòria.

III.- Que acceptem íntegrament les normes de la convocatòria de subvencions 2023.

I per això:

LÍNIA 1

SOL·LICITEM SUBVENCIÓ PER COMPLIR EL REQUISITS COM A:

Federació, associació d'associacions i similars de lleure educatiu inscrita en el Cens Insular d'entitats juvenils, amb implementació com a mínim a cinc municipis de l'illa de Mallorca

L1: _______________________________QUANTIA QUE SE SOL·LICITA*

 

LÍNIA 2

SOL·LICITEM SUBVENCIÓ PER COMPLIR EL REQUISITS COM A:

Entitat juvenil i entitat prestadora de serveis a la joventut inscrita en el Cens Insular d'entitats juvenils amb implementació com a mínim a cinc municipis de l'illa de Mallorca

L2: _______________________________ QUANTIA QUE SE SOL·LICITA*

 

LÍNIA 3

SOL·LICITEM SUBVENCIÓ PER COMPLIR EL REQUISITS COM A :

Entitat juvenil i entitat prestadora de serveis a la joventut inscrita al Cens Insular d'entitats juvenils que no reuneixen els requisits dels epígrafs anteriors.

L3: _______________________________ QUANTIA QUE SE SOL·LICITA*

1. Cada entitat només pot presentar una sol·licitud de subvenció i haurà de determinar quina de les línies sol·licita.

2. Si l'entitat sol·licitant no compleix els requisits de la línia sol·licitada, es podrà rectificar d'ofici la línia de subvenció sol·licitada o es requerirà la presentació d'una nova sol·licitud, si escau.

Els actes individuals d'aquesta convocatòria es notificaran a través de mitjans electrònics (art. 14.2 LPAC). El Consell de Mallorca enviarà un avís a l'adreça electrònica que l'entitat sol·licitant comuniqui en aquest annex (Annex I), per informar que disposa d'una notificació en la seu electrònica del Consell de Mallorca https://www.conselldemallorca.cat.  

La manca d'aquest avís no impedeix que es consideri plenament vàlida la notificació.

Data i signatura del representant legal de l'entitat obligatori en format electrònic (art. 14.2 LPAC)

 

ANNEX 2 DECLARACIONS

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT, en relació al programa, pla general d'acció associativa, o projecte d'actuació d'àmbit insular presentat a la convocatòria de subvencions de les entitats juvenils corresponent a l'any 2023:

1. Que accepto les bases i normes que regeixen aquesta convocatòria.

2. Que n'adjunto els annexes d'aquesta convocatòria i la documentació exigida.

3. En compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016 de 28 de juliol (BOE de dia 22 d'agost de 2016) d'igualtat de dones i homes, declaro que l'entitat que represento NO ha estat sancionada o condemnada, en els darrers tres anys, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o per sentència judicial ferma.

4. En compliment als requisits  de l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament civil, i de l'article 8.4 de la Llei de delinqüents sexuals, regulat pel Decret 1110/2015, d'11 de desembre declaro que tot el personal que duu a terme activitats i que treballa a l'entitat, inclòs el personal voluntari disposa de certificat negatiu de delictes sexuals.

5. Que  l'entitat que represento no incorre en cap de les prohibicions que estableixen els apartats 2, 3 i 4 de l'article 8 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017).

6. En compliment de l'article 28.7 de  la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques declaro que l'entitat es la responsable de la veracitat dels documents presentats.

7. Que l'entitat a la qual represento no és deutora per resolució de reintegrament de cap subvenció.

8. Que l'entitat que represento es compromet expressament a mantenir el compliment del que s'estableix en aquesta declaració durant el període de temps inherent al reconeixement o exercici del dret al cobrament de la subvenció.

9. Que la presentació de la sol·licitud de subvenció comporta l'autorització del sol·licitant perquè l'òrgan que concedeix la subvenció obtingui de manera directa l'acreditació de les circumstàncies d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics i, en aquest cas, el sol·licitant no ha d'aportar la certificació corresponent.

DENEGACIÓ EXPRESSA DE L'AUTORITZACIÓ PER SOL·LICITAR CERTIFICATS TELEMÀTICS DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA I DE LA SEGURETAT SOCIAL

(Marcar amb una creu a la casella corresponent, si NO AUTORITZEN)

 ____ Denego expressament l'autorització que preveu l'art. 10.3 de l'Ordenança General de Subvencions del que el Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017, modificada per Acord del Ple de 14 de juny de 2018 BOIB núm. 96, de 4 d'agost de 2018), perquè aquest sol·liciti i obtingui, davant de l'Agència Tributària de l'Administració de l'Estat i la Tresoreria General de la Seguretat social, la informació rellevant necessària per comprovar que l'entitat a qui represento està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Nota: En el cas de denegar l'esmentada autorització, el sol·licitant haurà d'aportar les corresponents certificacions juntament amb la sol·licitud.

Data i signatura del representant legal de l'entitat obligatori en format electrònic (art. 14.2 LPAC)

________________________________________________

CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que:

1. Les dades que contingui la sol·licitud d'admissió, la documentació que s'hi adjunti o la documentació que es generi a partir d'aquesta convocatòria, únicament es tractaran dins aquest expedient. I aquestes dades serveixen, per una banda, per concedir les subvencions previstes en aquesta convocatòria per tal d'assolir els objectius i les finalitats recollits en la base tercera i, per altra banda, si n'és el cas, per dur a terme la tramitació dels expedients sancionadors per haver-se comès les infraccions recollides en la normativa de subvencions.

2. Cessions de les dades previstes: a les publicacions previstes en la convocatòria (BOIB, pàgina web del Consell de Mallorca, www.conselldemallorca.net i base de dades nacional de subvencions http://www.infosubvenciones.es), segons el que preveu l'article 14 de l'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca i l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; a les persones interessades en els termes prevists en l'esmentada llei; i a la Intervenció General de l'Estat en els termes prevists en l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, bàsica de subvencions.

3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la llei orgànica esmentada és la Secretaria Tècnica del Departament de Promoció  Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca (Llar de la Joventut, c/ del General Riera, 111. 07010 Palma).

 

ANNEX 3 AUTOBAREMACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ I PRESSUPOST DEL PROJECTE, PROGRAMA, PLA GENERAL D'ACCIÓ ASSOCIATIVA, O PROJECTE D'ACTUACIÓ D'ÀMBIT INSULAR

1.     Estructura i composició de l'entitat juvenil (màxim total 20 punts)

Ítems

Puntuació màxima Apartat 4.2

Autobaremació

Principi d'igualtat contemplat als Estatuts interns. (1)

1 punt

 

Representació paritària d'homes i dones en l'estructura d'òrgans de govern. (1)

1 punt

 

Representació de la meitat o més persones joves d'entre 14 i 30 anys en l'estructura de govern. (1)

1 punt

 

Assemblees generals periòdiques. (1)

1 punt

 

Ritme regular d'activitats desenvolupades. (3)

1 o 2 memòries anuals: 2 punts

 

Més de 2 memòries anuals: 3 punts

Nombre de persones joves associades/sòcies. (3)

Entre 3-10 persones joves: 1punt

 

Entre 10-30 persones joves: 2 punts

Més de 30 persones joves: 3 punts

Personal jove* per al desenvolupament del programa o projecte. (2)

1 persona contractada: 1 punt

 

*Persones joves fins 30 anys

Més d'una persona contractada: 2 punts

Voluntariat* per al desenvolupament del programa o projecte. (1)

1 punt

 

* Persona que participa com a personal voluntari sense ànim de lucre

Relació de l'entitat amb el context social de referència (barri, municipi). (1)

1 punt

 

Calendari anual de l'entitat vigent. (1)

1 punt

 

Àmbit d'actuació únicament a la joventut. (1)

1 punt

 

* Persones joves d'entre 14 i 30 anys

Col·laboració amb altres associacions, entitats o organismes. (1)

1 punt

 

Participació en el Consell de la Joventut de les Illes Balears (1)

1 punt

 

Finalitats associatives amb les línies de treball de la convocatòria (1)

1 punt

 

Visibilitat social de l'entitat (1)

1 punt

 

 

Total (màxim total 20 punts)

 

 

2.    Enfocament i continguts del programa o projecte (màxim total 20 punts):

 

Ítems

Puntuació màxima Apartat 4.2

Autobaremació

Adequació als objectius de la convocatòria. (2)

Mínim 2 indicadors: 1punt

 

 

 

Més de 2 indicadors: 2punt

 

 

 

Grau d'impacte en l'entorn social. (2)

Anàlisi dels efectes o referències publicades a plataformes del projecte: 

 

 

 

1 punt

 

 

 

Anàlisi dels efectes  i referències publicades a plataformes del projecte:

 

 

 

2 punts

 

 

 

Coherència entre els objectius, accions i resultats del programa o projecte. (2)

Mínim 2 indicadors: 1punt

 

 

 

Més de 2 indicadors: 2punt

 

 

 

El programa o el projecte té en compte la participació i formació del voluntariat jove. (2)

2 punts

 

 

 

El programa (projecte) inclou varietat d'activitats que fomenten models d'hàbits saludables que contribueixen al benestar físic, emocional i mental per al jovent. (2)

Entre 1 i 3 accions relacionades: 1punt

 

Més de 3 accions relacionades: 2 punts

 

El programa (projecte) inclou accions socioeducatives que afavoreixen la igualtat de gènere. (2)

Entre 1 i 3 accions relacionades: 1punt

 

 

 

Més de 3 accions relacionades: 2 punts

 

 

El programa (projecte) inclou propostes que fomenten l'adquisició de valors com la democràcia i la participació de la joventut. (2)

Entre 1 i 3 accions relacionades: 1punt

 

 

 

Més de 3 accions relacionades: 2 punts

 

 

 

El programa (projecte) inclou propostes que contribueixin a la protecció del territori i/o a la sostenibilitat mediambiental. (2)

Entre 1 i 3 accions relacionades: 1punt

 

 

 

Més de 3 accions relacionades: 2 punts

 

 

 

Accions adreçades únicament a la joventut. (2)

2 punts

 

 

 

La llengua vehicular és el català. (2)

2 punts

 

 

 

 

Total (màxim total 20 punts)

 

 

3.    Qualitat del programa o projecte (màxim total 10 punts)

 

Ítems

Puntuació màxima Apartat 4.2

Autobaremació

Planificació detallada de les activitats a dur a terme. (1.25)

Mínim 1 indicador: 0.75 punts

 

 

 

Tots els indicadors: 1.25 punts

 

 

 

Mesures de discriminació positiva. (1.25)

1.25 punts

 

 

 

Reserves de places i/o facilitació de la participació per a persones discapacitades. (1.25)

1.25 punts

 

Beques per als participants. (1.25)

1.25 punts

 

Caràcter innovador amb iniciatives que suposin l'emprenedoria social, creativitat i compromís juvenil i contribueixin a la seva participació (1.25)

Mínim 2 indicador: 0.75 punts

 

 

 

Més de 2 indicadors: 1.25 punts

 

 

 

Inclusió d'un pla d'igualtat propi. (1.25)

1.25 punts

 

 

 

 

1 model d'avaluació: 0.75 punts

 

 

 

 

Taules, rúbriques o fulls d'indicadors d'avaluació quantitatius i qualitatius de la implementació del projecte. (1.25)

Més d'1 model d'avaluació: 1.25 punts

 

 

Transparència en la gestió. (1.25)

1.25 punts

 

 

 

 

Total (màxim total 10 punts)

 

*L'autobaremació no és vinculant. Serà revisada d'ofici segons el projecte presentat i cal adjuntar la documentació acreditativa d'acord amb l'apartat 4.

Pressupost que ha de servir de base. El pressupost total del sol·licitat ha d'estar format pel conjunt de partides o conceptes subvencionables (art.6, presentar desglossat per partida pressupostària així com indica aquest Annex):

a. Lloguer dels locals Magatzems i oficines de l'entitat.

...............€

b. Arrendament financer d'un bé moble (rènting), d'equipaments informàtics, fotocopiadores o similars.

...............€

c. Amortització de béns inventariables.

...............€

d. Subministraments.

...............€

e. Creació, implantació i/o de pàgines webs, xarxes socials.. Manteniment dels recursos informàtics.

...............€

f. Material d'oficina i  material fungible.

...............€

g. Marxandatge.

...............€

h. Assegurances d'accidents i de responsabilitat civil que cobreixen el projecte associatiu presentat.

...............€

i. Cost del salari del personal que participa directament en el projecte presentat.

...............€

j. Assessoria laboral, jurídica i financera.

................€

k. Formació de les persones que inequívocament responguin al projecte associatiu presentat, per la millora de l'entitat i de les  tasques que desenvolupen.

...............€

xx. Transport i manutenció de les persones que directa i inequívocament responguin al projecte associatiu presentat per la millora, formació i reunions dels membres del projecte.

...............€

lllllllll. Publicitat.

...............€

n. Despeses d'activitats que hi derivin del projecte associatiu de lleure educatiu presentat.

      ...............€

Import total del pressupost: _____________________€

QUANTITAT QUE SOL·LICIT: _______________________€

* Les partides pressupostàries que no s'hagin inclòs en aquest annex, no es podran imputar en el compte justificatiu.

* Els desviaments entre partides pressupostàries s'acceptaran fins un màxim d'un 30%, respecte al pressupost inicialment presentat amb la sol·licitud.

* Les despeses inventariables es podrà imputar fins a un màxim del 45% de la quantia concedida i respecte al pressupost del projecte presentat.

*Les despeses d'activitats es podrà imputar fins a un màxim del 30% de la quantia concedida i respecte al pressupost del projecte presentat.

Data i signatura del representant legal de l'entitat obligatori en format electrònic (art. 14.2 LPAC)

 

ANNEX 4 MEMÒRIA TÈCNICA

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT, en relació al programa, pla general d'acció associativa, o projecte d'actuació d'àmbit insular presentat a la convocatòria de subvencions de les entitats juvenils corresponent a l'any 2023:

1. Que el projecte s'ha realitzat

2. Que l'avaluació dels resultats obtinguts per l'execució en relació al programa, pla general d'acció associativa, o projecte d'actuació d'àmbit insular esmentada són els següents:

Grau de consecució dels objectius plantejats:

 

 

 

Explicació detallada en relació al programa, pla general d'acció associativa, o projecte d'actuació d'àmbit insular:

 

 

 

Grau de compliment del pla de treball en relació al programa, pla general d'acció associativa, o projecte d'actuació d'àmbit insular:

 

 

 

Avaluació en relació al programa, pla general d'acció associativa, o projecte d'actuació d'àmbit insular:

 

 

 

Valoració dels recursos emprats:

 

 

Assistents a l'activitat en relació al programa, pla general d'acció associativa, o projecte d'actuació d'àmbit insular, així com participants o col·laboradors:

 

 

 

Valoració de la difusió realitzada en relació al programa, pla general d'acció associativa, o projecte d'actuació d'àmbit insular (abast territorial, mitjans de comunicació, suports utilitzats, etc.):

 

 

 

Explicació relativa a l'organització d'activitats relacionades en relació al programa, pla general d'acció associativa, o projecte d'actuació d'àmbit insular, si escau:

 

 

 

Explicació relativa a la trajectòria, continuïtat i consolidació en relació al programa, pla general d'acció associativa, o projecte d'actuació d'àmbit insular:

 

 

Valoració de la innovació, originalitat i creativitat en relació al programa, pla general d'acció associativa, o projecte d'actuació d'àmbit insular:

 

 

Nota: Si l'espai establert no fos suficient es pot presentar la informació amb un full adjunt d'aquest document

Data i signatura del representant legal de l'entitat obligatori en format electrònic (art. 14.2 LPAC)

 

ANNEX 5 DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA, PLA GENERAL D'ACCIÓ ASSOCIATIVA, O PROJECTE D'ACTUACIÓ D'ÀMBIT INSULAR SUBVENCIONAT I DEL SEU PRESSUPOST

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT, en relació al programa, pla general d'acció associativa, o projecte d'actuació d'àmbit insular presentat a la convocatòria de subvencions de les entitats juvenils corresponent a l'any 2023:

1. Que el programa, pla general d'acció associativa, o projecte d'actuació d'àmbit insular s'ha realitzat.

2. Que la subvenció atorgada pel Consell Insular de Mallorca s'ha aplicat a la finalitat per la qual es va concedir i que no supera – amb les subvencions i altres ingressos concurrents, si n'és el cas – el cost total del programa, pla general d'acció associativa, o projecte d'actuació d'àmbit insular subvencionat.

3. Que la relació detallada final d'ingressos i despeses que integren el pressupost executat del projecte assenyalat és la que s'adjunta a l'annex 6 i correspon sense cap dubte al pla general d'acció associativa, o projecte d'actuació d'àmbit insular subvencionat.

4. Que s'adjunten els documents justificatius de les despeses realitzades i que aquests no superen el valor del mercat.

Que en relació amb l'IVA suportat en la despesa subvencionable de l'execució del projecte i, d'acord amb l'article 39.1.2 g) de l'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca: (Obligatori marcar amb una creu la casella corresponent)

       ___  SI és recuperat i compensat

   ___ NO és recuperat ni compensat           

5. Que els ingressos del pla general d'acció associativa, o projecte d'actuació d'àmbit insular indicat han estat els següents:

- Sol·licitud al Consell de Mallorca

Projecte:          ......................................          Quantia:          .......................

- Altres subvencions o ajuts, si escau:

Entitat:            ......................................                      Quantia:          ........................

Entitat:            ......................................                      Quantia:          ........................

- Recursos propis, si escau:

Concepte:       ......................................                       Quantia:          ........................

Concepte:       ......................................                       Quantia:          ........................

            TOTAL INGRESSOS ..............................

6. D'acord amb l'article 58.2 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca, en el cas que la justificació definitiva presentada sigui d'un import inferior al de la subvenció concedida, accepto renunciar al romanent de la subvenció concedida.

7. D'acord amb el que es disposa en l'article 48.4 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca aprovada pel Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 23 de desembre de 2016, (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), i modificada per Acord del Ple de dia 14 de juny de 2018, (BOIB núm. 96, de 4 d'agost de 2018). Que l'entitat que represento és deutora per una resolució de reintegrament de subvencions: (Obligatori marcar amb una creu la casella corresponent)

    ___ SI          ___NO

8. Que l'entitat és la responsable de la veracitat dels documents presentats. En compliment de l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Data i signatura del representant legal de l'entitat obligatori en format electrònic (art. 14.2 LPAC)

 

ANNEX 6 MEMÒRIA ECONÒMICA / RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES DESPESES D'EXECUCIÓ I DE LES DESVIACIONS

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

Que la relació detallada classificada de les despeses del programa, pla general d'acció associativa, o projecte d'actuació d'àmbit insular executat, és la que s'adjunta i correspon sense cap dubte a l'activitat subvencionada.

N. ORDRE

PERCEPTOR

N.

FACTURA

DATA EMISSIÓ

NIF

CIF

CONCEPTE

IMPORT BASE

IMPORT IVA

DATA PAGAMENT

%

IMPUTACIÓ

TOTAL IMPORT IMPUTAT

LLOGUER DELS LOCALS MAGATZEMS I OFICINES DE L'ENTITAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL

ARRENDAMENT FINANCER D'UN BÉ MOBLE, D'EQUIPAMENTS INFORMÀTICS, FOTOCOPIADORES O SIMILARS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL

AMORTITZACIÓ DE BÉNS INVENTARIABLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL

SUBMINISTRAMENTS DE PAGAMENT PERIÒDIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL

CREACIÓ, IMPLANTACIÓ O MANTENIMENT DE WEXS, XARXES SOCIALS O IMPULS A TRAVÉS D'INTERNET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL

MATERIAL D'OFICINA I FUNGIBLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL

MARXANDATGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL

ASSEGURANCES D'ACCIDENT I RESPONSABILITAT CIVIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL

PERSONAL QUE PARTICIPA DIRECTAMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL

ASSESSORIA LABORAL, JURÍDICA I FINANCERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL

FORMACIÓ DE LES PERSONES QUE INEQUÍVOCAMENT RESPONGUIN AL PROJECTE ASSOCIATIU PRESENTAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL

TRANSPORT I MANUTENCIÓ DE LES PERSONES QUE DIRECTA I INEQUÍVOCAMENT RESPONGUIN AL PROJECTE ASSOCIATIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL

PUBLICITAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL

DESPESES D'ACTIVITATS QUE HI DERIVEIN DEL PROJECTE ASSOCIATIU PRESENTAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTAL

*Nota: Si l'espai establert no és suficient afegir línies

SUMA TOTAL EXECUTAT

FACTURES

 

COST DEL SALARI DE PERSONAL QUE PARTICIPA DIRECTAMENT EN EL PROJECTE

N. ORDRE

DNI

NOM I LLINATGES

LIQUID NÒMINA

DATA PAGA-MENT NÒMI-NA

BASE DE COTIT-ZACIÓ SS

APORTA-CIÓ SS TREBA-LLADOR/A

APORTA-CIÓ SS  EMPRE-SA

SS

BONI-FICA-CIONS SS

DATA PAGA-MENT

SS

IMPORT IRPF

DATA

PAGAMENT

IRPF

% IMPU-TACIÓ

TOTAL

IMPORT IMPUTAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nota: Si l'espai establert no és suficient afegir línies

DESPESES DE PERSONAL

 

 

SUMA TOTAL EXECUTAT FACTURES + SUMA TOTAL EXECUTAT DESPESES DE PERSONAL

La relació de despeses s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del pressupost presentat (ANNEX 3).

Si escau, especificació dels criteris de repartiment dels costs generals incorporats en la relació classificada de despeses  què posi de manifest que la part que ha imputat és la que raonablement correspon d'acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses i que aquests costs corresponen al període en què efectivament es va dur a terme l'activitat.

DESCRIPCIÓ I EXPLICACIÓ DELS CRITERIS D'IMPUTACIÓ  DE LES DESPESES PRESENTADES

 

DESVIACIONS: Indiqueu les desviacions esdevingudes, increments o disminucions respecte del pressupost presentat, i expliqueu el motiu:

1.__________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________ 

1. Els desviaments entre partides pressupostàries s'acceptaran fins un màxim d'un 30%, respecte al pressupost inicialment presentat amb la sol·licitud.

2. Les factures relacionades abans no podran emprar-se, en la quantia imputada a la subvenció, com a justificants pel cobrament d'una altra ajuda i compleixen sense cap dubte, l'objecte de la subvenció.

3. Les despeses presentades per justificar la subvenció han d'estar realitzades i abonades en el moment de presentació de la justificació. No obstant això, sempre que l'òrgan gestor disposi de la documentació corresponent en el moment de tramitar la justificació de la subvenció, també s'admetran els documents acreditatius del pagament  de retencions d'IRPF i de Seguretat Social, corresponent a despeses de treballadors o de serveis quan per la normativa aplicable aquestes despeses s'hagin d'abonar en un moment posterior al de la justificació previst en aquesta convocatòria i sempre que aquest pagament s'hagi realitzat en el termini legalment establert. Això implica necessàriament que la factura o nòmina s'hagi abonat en termini i presentada amb la justificació d'acord amb l'assenyalat en els paràgrafs anteriors.

Data i signatura del representant legal de l'entitat obligatori en format electrònic (art. 14.2 LPAC)