Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 240923
Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre del Procediment urbanístic extraordinari per a l’ordenació d’un sistema general municipal d’infraestructures i equipaments d'implantació d’activitats de recollida municipal de residus, polígon 43 parcel·la 129, Son Gall (TM de Llucmajor).(Exp. 130e/2022)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist l'informe tècnic amb proposta de resolució de dia 6 de març 2023, i d'acord amb l'article 8.1.a) del Decret 3/2022, de 06 de Març 2023, pel qual s'aproven l'organització, les funcions i el règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) (BOIB núm. 31 d'1 de març de 2022),

RESOLC FORMULAR

L'informe ambiental estratègic sobre Procediment urbanístic extraordinari per a l'ordenació d'un sistema general municipal d'infraestructures i equipaments d'implantació d'activitats de recollida municipal de residus, polígon 43 parcel·la 129, Son Gall (TM de Llucmajor). , en els termes següents:

1. Determinació de la subjecció a avaluació ambiental i tramitació

L'Ajuntament de Llucmajor ha presentat sol·licitud d'avaluació ambiental estratègica (AAE) simplificada, aportant memòria justificativa, document ambiental estratègic (DAE), i l'estudi d'incidència paisatgística, atès que es tracta d'una modificació menor d'un pla sotmès a avaluació ambiental (planejament vigent de Llucmajor) que afecta una zona concreta de reduïda extensió en l'àmbit municipal.

Segons l'art. 12, apartat 4, lletra a, del Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears: «seran objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada les modificacions esmentades en l'apartat 2 d'aquest article, quan siguin de caràcter menor, en els termes que es defineixen en l'article 5 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental».

Per tant, la modificació del planejament referida s'ha de tramitar com a una AAE Simplificada i seguir el procediment establert a la secció 2a del Capítol I d'avaluació ambiental estratègica de plans i programes, del Títol II de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

Analitzat el contingut del DAE que figura a l'article 29 de la Llei 21/2013, d'avaluació ambiental, s'entén que la documentació aportada per l'òrgan substantiu és correcta.

2. Descripció i ubicació del procediment

La normativa urbanística vigent a Llucmajor, el Pla General d'Ordenació Urbana de Llucmajor, no preveu els sistemes generals d'infraestructures i equipaments de recollida municipal de residus (SSGG-INF deixalleria o Punt verd). En l'actualitat estan en tràmit l'aprovació de tres Deixalleries al terme municipal de Llucmajor, per donar servei als nuclis urbans de Llucmajor, Tolleric, Badia Gran, Badia Blava, Son Gall, Maioris, Ses Palmeres, Bellavista, Cala Blava, Son Verí Nou i s'Arenal de Llucmajor. Els tres punts d'implantació serien s'Arenal de Llucmajor, urbanització de Son Gall i urbanització de Son Gall. El present projecte és refereix al SSGG-INF Son Gall, que donaria servei principalment al centre de població de Llucmajor.

En l'actualitat existeix una zona per a recollida selectiva a Son Gall, però no està contemplada a l'ordenació, per la qual cosa el present expedient es refereix a la creació de la deixalleria o punt de recollida de residus per a crear un SSGG a on actualment està la recepció selectiva dins la parcel·la 129 del polígon 43 amb una superfície de 47.016 m2 i dues referències cadastrals, 07031A043001290000EO i 07031A043001290001RP. La classificació de la parcel·la al PTIM és de sòl rústic general_A2 Àrea agrícola ramadera - Zona de protecció central, i al PGOU de Llucmajor part de la parcel·la té qualificació de sol rústic general i part sòl rústic de transició harmonització ATH_SUNP_4. Es troba delimitada pel vial Andalusia. La parcel·la disposa d'accés a les xarxes bàsiques municipals corresponents a accés rodat, serveis d'aigua, subministrament d'energia elèctrica, enllumenat públic, però no de connexió amb la xarxa municipal de clavegueram. El DAES recull una proposta de fitxa urbanística del SSGG-INF – Deixalleria que conté una descripció general de les dades màximes de construcció de la futura deixalleria, i que inclou mesures d'integració paisatgística, ambientals i d'eficiència energètica.

 

3. Avaluació d'efectes previsibles

El DAES fa una primera identificació i valoració dels impactes rellevants durant l'execució i el funcionament de la futura deixalleria, però està molt enfocada al futur projecte de deixalleria, i no els que es deriven de la modificació puntual de les normes subsidiàries i selecció de la ubicació de la deixalleria o punt verd. Això és així perquè a la secció de la parcel·la seleccionada a on es projecta la futura deixalleria ja existeix en l'actualitat un punt de recollida selectiva municipal que dona abastiment al mateix nucli de població de Llucmajor. La superfície del centre de recollida selectiva ja està pavimentada en l'actualitat, però sense mesures per compensar l'impacte visual.

L'impacte paisatgístic és la primera de les afeccions de la ubicació, i el DAES no inclou cap mesura concreta per a corregir la situació actual. S'ha de crear un tancament perimetral vegetal amb espècies autòctones i de baix requisit de consum hídric, que suposarà la reducció de l'impacte de l'activitat i dels contenidors de gran capacitat instaurats per a la recepció de residus.

El segon efecte previsible sobre l'elecció de la localització són les emissions sonores i de gasos d'efecte hivernacle arran de la mobilitat de vehicles generada. Considerant que en aquesta localització actualment ja està instaurat el punt de recollida selectiva, no s'hauria de preveure un augment d'aquestes respecte a la situació actual.

Finalment, respecte a les afeccions a pous de proveïment d'aigua subterrània, existeixen diversos pous autoritzats dins la zona de restriccions moderades que comprèn una corona circular entre 250 i 1000 m del perímetre. La Direcció general de Recursos Hídrics emeté informe favorable sempre i quan es duguin a terme les mesures preventives indicades al seu informe.

4. Consultes a les administracions públiques afectades i persones interessades

En data 05 i 06 d'octubre de 2022, la CMAIB remet sol·licitud de consulta a les següents administracions i interessats previsiblement afectats:

 • Associació sense ànim de lucre Terra ferida (RS GOIBS326767/2022).
 • Direcció general d'Emergències i Interior de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (VALIB 136610).
 • Direcció General de salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i Consum (VALIB 136619).
 • Direcció Insular d'Infraestructures del Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca (RS GOIBS3326851/2022).
 • Direcció Insular de Territori i Paisatge, del Departament de Territori del Consell de Mallorca (RS GOIBS326936/2022).
 • Associació sense ànim de lucre Federació Associacions de Veïnats de Llucmajor (RS GOIBS326951/2022).
 • Direcció Insular d'Urbanisme del Departament de Territori del Consell de Mallorca (RS GOIBS327230/2022).
 • Associació sense ànim de lucre GOB (RS GOIBS327236/2022).
 • Associació sense ànim de lucre Amics de la Terra.
 • Servei d'Agricultura de la Direcció general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació (VALIB 136763).
 • Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera de la Direcció general d'Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (VALIB 136765).
 • Servei d'Ordenació del Territori i Urbanisme Direcció general de Territori i Paisatge de la Conselleria de Medi Ambient i Territori (en endavant CMAT) (VALIB 136769).
 • Servei de Residus i Sòls del Departament d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus de la CMAT (VALIB 136771).
 • Servei d'Estudis i Planificació i Servei d'Aigües Subterrànies de la Direcció General de Recursos Hídrics de la CMAT (VALIB 136776).
 • Servei de Protecció d'Espècies del Departament de Medi Natural de la Gestió Direcció general d'Espais Naturals i Biodiversitat de la CMAT (VALIB 136790).

A continuació el contingut dels informes rebuts per la CMAIB:

Conselleria de Salut i Consum

-El Servei de Salut Ambiental del Direcció General de salut Pública i Participació, el 05 octubre de 2022, va informar:

«No s'observen riscos per a la salut pública sempre que es compleixin els requisits establerts per la normativa vigent d'aplicació».

Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

-El Departament d'Emergències de la Direcció general d'Emergències i Interior, el 07 d'octubre de 2022, va informar:

«Una vegada examinada la documentació, es considera que l'ordenació d'un sistema general d'infraestructures i equipaments per a la implantació d'activitat de recollida municipal de residus al polígon 43, parcel·la 129 Son Gall (TM LLucmajor), es pot informar favorablement atès que no es troba afectat per riscos per a les persones i béns dels descrits als plans especials de protecció civil de la CAIB»

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

-El Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera de la Direcció general d'Energia i Canvi Climàtic, el 18 d'octubre, va informar (148/22 CA):

«Consideracions tècniques

(...)

Segons el Reial Decret 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación (BOE núm. 25 del 29/01/2011), l'activitat de la deixalleria podria ser considerada Activitat Potencialment Contaminant de l'Atmosfera:

 • Emmagatzematge o operacions de manipulació com ara barrejat, separació, classificació, transport o reducció de grandària de residus no metàl·lics o de residus metàl·lics pulverulents, amb capacitat de manipulació d'aquests materials >= 500 t/dia, o >= 10 t/dia en el cas de residus perillosos _ GRUP B CODI 09 10 09 50.
 • Activitat equivalent a l'anterior, amb capacitat de manipulació d'aquests materials >= 100 tu dia i< 500 t/dia; o >= 1 tu dia i< 1 O tu dia de residus perillosos en el cas de residus perillosos _ GRUP C CODI 09 10 09 51
 • Activitat equivalent a l'anterior, amb capacitat de manipulació d'aquests materials < 100 tu dia _ GRUP -CODI 09 10 09 52

Les activitats pertanyents al grup B passaran a considerar-se com a grup A, les pertanyents a grup C passaran a considerar-se grup B i les activitats sense grup passaran a considerar-se grup C a criteri de l'òrgan competent de la comunitat autònoma, en el cas en què s'utilitzin substàncies perilloses o l'activitat es desenvolupi a menys de 500 m d'algun dels següents espais:

-nuclis de població,

-espais naturals protegits d'acord amb l'article 27 de la Llei 4212007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, incloses les seves zones perifèriques de protecció,

-espais pertanyents a la Xarxa Natura 2000.

-àrees protegides per instruments internacionals.

2. S'ha de tenir en compte també la Llei 10/2019, 22 de febrer, de Canvi Climàtic i reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, com en la millora de l'eficiència energètica, comen la penetració d'energies renovables.

Entre altres aspectes de la Llei s'ha de tenir en compte que l'article 23 d'avaluació ambiental estableix que: En els procediments d'avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que hi estan subjectes, s'han de tenir en compte els objectius d'aquesta llei i els del Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic.

Conclusions

Un cop avaluada la informació s'emeten les següents conclusions:

1. El titular de la instal·lació ha de sol·licitar a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic la seva inscripció com activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera (APCA) del grup C. o l'autorització administrativa com APCA del grup B, segons l'epígraf que li sigui d'aplicació. El titular haurà d'incloure una memòria sobre contaminació atmosfèrica on identifiqui tots els focus d'emissions, així com les mesures correctores i preventives a aplicar per minimitzar les emissions a l'atmosfera. S'ha d'utilitzar la maquinària energèticament més eficient i amb emissions específiques de contaminants mínimes.

2. La resolució d'inscripció APCA o, en el seu cas, d'autorització, fixarà la periodicitat de les comprovacions a realitzar per part d'un Organisme de control autoritzat per a l'atmosfera (OCA), tant les corresponents al manteniment i eficàcia de les mesures correctores i preventives implantades per disminuir les emissions de partícules, com de les mesures de gasos i partícules dels possibles equips de combustió existents, si s'escau.

3. Es consideren adequades les mesures preventives descrites al document ambiental i exposades al punt 7 respecte a l'estalvi energètic.

4. Per altra part, es considera adequada la instal·lació de panells fotovoltaics per a la producció d'electricitat, ha que s'ajusta als objectius de la objectius de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica. en la qual es descriu que les noves edificacions que es construeixin han de ser instal·lacions de consum energètic quasi nul i que s'ha d'implantar progressivament el consum d'energia renovable.»

Conselleria de Medi Ambient i Territori

-El Servei de Protecció d'Espècies de la Direcció general d'Espais Naturals i Biodiversitat, el 19 d'octubre de 2022, va informar:

«Consideracions tècniques

(...)

6. Segons la informació disponible al servei de protecció d'espècies, a la zona hi ha constància de la presència de serp de garriga, Macroprotodon mauritanicus a la zona. No hi constància de la presència de nius de rapinyaires.

7. Segons el criteri del servei de Protecció d'Espècies, no és previsible que el desenvolupament del pla pugui suposar un efecte destacable sobre eles espècies de la zona, sempre que es portin a terme les mesures previstes.

Conclusió

Per tot això inform FAVORABLEMENT sobre l'ordenació d'un sistema general d'infraestructures i equipaments per la implantació d'activitats de recollida municipal de residus, polígon 43, parcel·la 129, Son Gall T.M. Llucmajor.»

-El Servei d'Estudis Territorials de la Direcció general de Territori i Paisatge de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, el 21 d'octubre de 2022, va informar:

«Examinat el contingut del projecte, aquest no afecta aspectes algun de l'ordenació urbanística o territorial, sobre el, que en funció de les competències que ostenta, hagi de pronunciar-se aquesta Direcció General.»

-El Servei de Residus i Sòls Contaminats de la Direcció general de Residus i Educació Ambiental, l'10 de novembre, va informar:

«Es conclou que es considera positiva l'ordenació territorial proposada en el terme municipal de Llucmajor per tal de donar compliment a la normativa actual d'aplicació en matèria de deixalleries, mitjançant el procediment urbanístic extraordinari pera l'ordenació de SSGG d'infraestructures i equipaments per a la implantació d'activitats de recollida municipal de residus (pares verds) establert a l'article 6 de la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries d'impuls de l'activitat econòmica. S'hauran de tenir en compte les observacions recollides en el present informe tècnic.»

Consell insular

-El Servei d'Explotació i Conservació del Departament de Territori del Consell de Mallorca, el 28 d'octubre de 2022, va informar:

«L'actuació de la qual es demana informe es localitza a una distancia de 53 m de la Ma-6020A, carretera primària complementària de la xarxa de carreteres del Consell de Mallorca i es desenvolupa dins sòl rústic

Consisteix amb la regulació urbanística del punt verd, actualment en funcionament. D'acord amb l'article 31.2 de la Llei 5/1990 de Carreteres de la CAIB, serà preceptiu l'informe de l'organisme titular de la carretera per a la posada en marxa de qualsevol activitat nova o modificació de l'existent que sorgeixi a l'entorn de la carretera i que la pugui afectar directament o indirecta a les zones limitades per unes línies longitudinals paral·leles a les arestes exteriors de l'explanació i a una distància de cent (100) metres en carreteres de quatre (4) o més carrils o cinquanta (50) metres en carreteres de dos (2) carrils de les xarxes primària i secundària. La parcel·la a la qual correspon aquesta actuació es troba a més de 50 m de la Ma-6020A Per tant, l'actuació no s'ha d'informar.»

5.Anàlisi dels criteris de l'annex V de la Llei 21/2013, de 9 de desembre d'avaluació ambiental

Una vegada analitzats els criteris de l'annex V de la Llei 21/2013, no es preveu que aquesta modificació de caràcter menor del planejament municipal de Llucmajor tengui efectes significatius sobre el medi ambient, ja que afecta un àmbit de reduïda extensió de caràcter municipal, amb l'objecte d'adaptar-se a la normativa vigent en matèria de residus.

En tot cas, es consideren correctes les mesures ambientals incorporades al DAE per a minimitzar aquests impactes, així com el seu seguiment ambiental. No obstant això, s'haurà de tenir en compte les mesures proposades per les administracions consultades.

Conclusions de l'informe ambiental estratègic

Primer. No subjectar a avaluació ambiental estratègica ordinària la «Procediment urbanístic extraordinari per a l'ordenació d'un sistema general municipal d'infraestructures i equipaments d'implantació d'activitats de recollida municipal de residus, polígon 43 parcel·la 129, Son Gall (TM de Llucmajor)», supeditat al compliment de les mesures ambientals previstes al document ambiental estratègic, redactat en febrer de 2022 per la biòloga Aina Sanchez Gayoso i el geògraf Miquel Llompart Cànaves, i els següents condicionants:

A. En les actuals instal·lacions, fins a la creació del sistema general municipal d'infraestructures i equipaments d'implantació d'activitats de recollida municipal de residu, s'hauran de corregir les següents carències ambientals:

1. S'ha de crear un tancament perimetral vegetal amb espècies preferentment autòctones i de baix requisit de consum hídric amb una configuració que permeti reduir l'impacte visual des del vial Andalusia, des de la resta de la parcel·la, i des de les parcel·les confrontades.

2. S'ha d'instaurar un sistema de recollida d'aigües pluvials i d'emmagatzematge a les cobertes existents per al reg, la neteja i/o al incorporació al medi.

3. S'ha de complir amb la impermeabilització del sòl de l'àrea de recollida selectiva amb contenidors, i instaurar un sistema de recollida de lixiviats que permeti assegurar que en cap cas les aigües pluvials puguin arrossegar part dels lixiviats fora de l'àmbit.

B. En el futur projecte d'execució de la deixalleria:

1.S'hauran de respectar les mesures ambientals contemplades al document ambiental estratègic, en especial les mesures per evitar els vessaments i infiltracions al subsol.

2.Al futur projecte de deixalleria s'haurà d'incloure un sistema de producció d'energia renovable per panells fotovoltaics per a la reducció de les necessitats energètiques i les emissions de gasos d'efecte hivernacle i l'estimació de consum energètic haurà de ser el més proper a nul possible, d'acord amb els articles 32, 42 i 43 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de Canvi Climàtic i Transició Energètica, especifica que les noves edificacions que es construeixen han de ser instal·lacions de consum energètic quasi nul i que s'han d'implantar progressivament el consum d'energia renovable.

3.S'inclouran estimacions de la mobilitat generada en funció del volum d'usuaris, així com les emissions de gasos d'efecte hivernacle emesos pels vehicles i per la pròpia activitat de la deixalleria que permeti fer una valoració global de les emissions de CO2 a la seva vida útil.

Es recorda:

1. El present informe proposta només es refereix a l'àrea especificada en el present document i al document ambiental, que es corresponen a 2.508,42 m2 dels 47.829 m2 de la parcel·la 129 del polígon 43 amb dues referències cadastrals, 07031A043001290000EO i 07031A043001290001RP, àrea que actualment s'utilitza com a recollida selectiva.

2. Els projectes d'instal·lació de deixalleries han de ser sotmesos a avaluació d'impacte ambiental d'acord amb els punts 3 i 4 del grup 6 de l'annex II del Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel que s'aprovà el Text Refós de la Llei d'Avaluació Ambiental de les Illes Balears.

3. Les deixalleries són instal·lacions de gestió de residus sotmeses a autorització administrativa segons l'article 33 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sols contaminats per una economia circular, i també s'ha de tenir en compte l'article 31.3 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer de residus i sols contaminats de les Illes Balears, que estableix que les deixalleries han de complir les prescripcions tècniques que siguin aprovades pel Govern de les Illes Balears i comptar amb les autoritzacions previstes perla normativa sectorial en matèria de residus. En aquest sentit, el Servei de Residus i Sols Contaminats disposa de la Guia tècnica per a la implantació i gestió de deixalleries (2017) (http://residus.caib.es, apartat de Gestors de Residus).

4. L'activitat de la deixalleria podria ser considerada Activitat Potencialment Contaminant de l'Atmosfera, per la qual cosa el titular de la instal·lació ha de sol·licitar a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic la seva inscripció com activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera (APCA) del grup C. o l'autorització administrativa com APCA del grup B, segons l'epígraf que li sigui d'aplicació. El titular haurà d'incloure una memòria sobre contaminació atmosfèrica on identifiqui tots els focus d'emissions, així com les mesures correctores i preventives a aplicar per minimitzar les emissions a l'atmosfera. S'ha d'utilitzar la maquinaria energèticament més eficient i amb emissions específiques de contaminants mínimes.

5. S'ha de donar compliment de la Llei 3/2005, de 20 d'abril, de protecció del mig nocturn de les Illes Balears.

6. Respecte a l'eficiència energètica i generació d'energia de fonts alternatives, el DAES només contempla incloure mesures de reducció del consum i augment de l'eficiència energètica. Els articles 32 i 42 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de Canvi Climàtic i Transició Energètica, especifica que les noves edificacions que es construeixen han de ser instal·lacions de consum energètic quasi nul i que s'han d'implantar progressivament el consum d'energia renovable.

7. Quan es realitzi el futur projecte de la deixalleria, s'haurà de concretar com es durà a terme el sanejament i estudiar les alternatives de connectar-se a la xarxa de sanejament del municipi.

8. El reg de les zones enjardinades es dura a terme mitjançant la utilització d'aigües pluvials i aigües regenerades, excepte per raons de salut pública acreditades degudament.

9. Segons l'art. 87 del PHIB 2019, per l'activitat projectada, dins el perímetre de restriccions moderades de pous de proveïment a població, queda prohibit la injecció de residus i substàncies contaminants al subsol i l'emmagatzemament i tractament de productes radioactius.

Segon. Es publicarà el present informe ambiental al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 31.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental. A més, es donarà compte al Ple de la CMAIB i al subcomitè tècnic d'Avaluació d'Impacte Ambiental (AIA).

Tercer. L'informe ambiental estratègic perdrà la seva vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicat en el BOIB, no s'hagués procedit a l'aprovació del pla o programa en el termini màxim de quatre anys des de la publicació, d'acord amb el que disposa l'article 31.4 de la Llei 21/2013.

Quart. L'informe ambiental estratègic no serà objecte de cap recurs, sense perjudici del que, si és el cas, escaigui en via administrativa o judicial davant de l'acte d'aprovació del pla o programa, d'acord amb el que disposa l'article 31.5 de la Llei 21/2013.

Cinquè. Aquesta resolució s'emet sense perjudici de les competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions competents i de les autoritzacions o informes necessaris per a l'aprovació.

 

(Signat electrònicament: 31 de març de 2023)

La secretària general Catalina Inés Perelló Carbonell Per suplència del president de la CMAIB (BOIB núm 26, de 28/02/2023)