Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 4 d’abril de 2023, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomena Professor titular d’universitat

    Número de registre 3220 - Pàgina 19013

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 4 d'abril de 2023, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomena professor titular d'universitat, amb plaça vinculada

    Número de registre 3221 - Pàgina 19014

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 4 d'abril de 2023, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomenen catedràtics d'universitat

    Número de registre 3222 - Pàgina 19015

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 4 d’abril de 2023, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomenen Professors titulars d’universitat

    Número de registre 3225 - Pàgina 19016

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Nomenament personal funcionari de carrera de l'Ajuntament des Castell

    Número de registre 3229 - Pàgina 19017

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de la categoria de redactor/a d’informatius a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (d'ara endavant EPRTVIB), per a contractacions laborals temporals

    Número de registre 3235 - Pàgines 19018-19025

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa d’operador/a de càmera a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (d'ara endavant EPRTVIB), per a contractacions laborals temporals

    Número de registre 3237 - Pàgines 19026-19033

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 de març de 2023 per la qual es resol, en segona convocatòria, la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de feina de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de Salut de Llevant de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut de Mallorca

    Número de registre 3214 - Pàgines 19034-19035

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Resolució de Presidència aprovació llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses, nomenament tribunal i data entrevistes, de la borsa de mestres d’educació infantil del Consell Insular de Formentera

    Número de registre 3191 - Pàgines 19036-19037

 • Subsecció tercera. Cursos i formació

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual s’aprova el contingut, el desenvolupament, la metodologia, la durada, l’avaluació i el règim intern del curs de capacitació per a l’accés a la categoria de sotsinspector de policia local

    Número de registre 3197 - Pàgines 19038-19046