Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 240917
Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre el Procediment urbanístic extraordinari per a l’ordenació d’un sistema general municipal d’infraestructures i equipaments d'implantació d’activitats de recollida municipal de residus, C/Santa Catalina 41, Sa Torre (TM de Llucmajor). (Exp. 129e/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist l'informe tècnic amb proposta de resolució de dia 22 de setembre de 2022, i d'acord amb l'article 8.1.a) del Decret 3/2022, de 28 de febrer, pel qual s'aproven l'organització, les funcions i el règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) (BOIB núm. 31 d'1 de març de 2022),

RESOLC FORMULAR:

L'informe ambiental estratègic sobre Procediment urbanístic extraordinari per a l'ordenació d'un sistema general municipal d'infraestructures i equipaments d'implantació d'activitats de recollida municipal de residus, C/Santa Catalina 41, Sa Torre (TM de Llucmajor) , en els termes següents:

1.Determinació de la subjecció a avaluació ambiental i tramitació

L'Ajuntament de Llucmajor ha presentat sol·licitud d'avaluació ambiental estratègica (AAE) simplificada, aportant memòria justificativa, document ambiental estratègic (DAE), i l'estudi d'incidència paisatgística, atès que es tracta d'una modificació menor d'un pla sotmès a avaluació ambiental (planejament vigent de Llucmajor) que afecta una zona concreta de reduïda extensió en l'àmbit municipal.

Segons l'art. 12, apartat 4, lletra a, del Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears: «seran objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada les modificacions esmentades en l'apartat 2 d'aquest article, quan siguin de caràcter menor, en els termes que es defineixen en l'article 5 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental».

Per tant, la modificació del planejament referida s'ha de tramitar com a una AAE Simplificada i seguir el procediment establert a la secció 2a del Capítol I d'avaluació ambiental estratègica de plans i programes, del Títol II de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

Analitzat el contingut del DAE que figura a l'article 29 de la Llei 21/2013, d'avaluació ambiental, s'entén que la documentació aportada per l'òrgan substantiu és correcta.

1.Descripció i ubicació de Procediment urbanístic extraordinari d'un sistema general municipal d'infraestructures i equipaments d'implantació d'activitats de recollida municipal de residus al carrer Santa Catalina 41 de la urbanització de Sa Torre (TM de Llucmajor)

La normativa urbanística vigent a Llucmajor, el Pla General d'Ordenació Urbana de Llucmajor, no preveu els sistemes generals d'infraestructures i equipaments de recollida municipal de residus (SSGG-INF deixalleria o Punt verd). Actualment estan en tràmit l'aprovació de tres Deixalleries al terme municipal de Llucmajor, per donar servei als nuclis urbans de Llucmajor, Tolleric, Badia Gran, Badia Blava, Sa Torre, Maioris, Ses Palmeres, Bellavista, Cala Blava, Son Verí Nou i s'Arenal de Llucmajor. Els tres punts d'implantació serien s'Arenal de Llucmajor, urbanització de Sa Torre i Son Gall. El present projecte és refereix al SSGG-INF Sa Torre, que donaria servei als centres de població de les urbanitzacions de Tolleric, Badia Gran, Badia Blava, Sa Torre, Maioris.

El Procediment urbanístic extraordinari per a l'ordenació d'un SSGG-INF de Sa Torre de recollida municipal de residus no només es projecta com a la creació d'un punt de recollida selectiva, sinó que, d'acord amb la informació del document ambiental estratègic simplificat, sembla que es vol centralitzar la recollida de residus urbans eliminant els contenidors repartits pels carrers dels nuclis poblacionals de l'àrea d'afecció de la deixalleria en tramitació, encara que no es concreta si son tots o només alguna de les tipologies de contenidor a eliminar. Així, d'acord amb la informació al DAES, a la nova deixalleria no es realitzarà només la recollida selectiva de cert tipus de residus, sinó que, si s'eliminen tots els contenidors, tots els residus urbans dels nuclis de població de les urbanitzacions Tolleric, Badia Gran, Badia Blava, Sa Torre, Maioris, es gestionaran des d'aquest punt, i seran els residents els que es desplaçaran per dur els seu residus als punts de recollida.

Actualment existeix una zona per a recollida selectiva a la urbanització Sa Torre, però no està contemplat a l'ordenació, per la qual cosa el present expedient es refereix a la regularització de la deixalleria o punt de recollida de residus que actualment està en funcionament a dins la parcel·la 055902DD7695N0001RF, amb una superfície de de 2.959 m, que té al PGOU de Llucmajor qualificació d'Espai Lliure Públic EL_PB_PGOU85_EL i categoria de sòl urbà. Es troba delimitada pels vials Santa Catalina i Osa Major, d'accés al vial MA-6014, de connexió a l'autovia MA-19 i entre els nuclis poblacionals de les urbanitzacions de Tolleric, Badia Gran, Badia Blava, Sa Torre, Maioris i Ses Palmeres,

La parcel·la ja disposa d'accés a les xarxes bàsiques municipals corresponents a accés rodat, serveis d'aigua, subministrament d'energia elèctrica, enllumenat públic i a la xarxa municipal de clavegueram.

El DAES recull una proposa de fitxa urbanística del SSGG-INF – Deixalleria que conté una descripció general de les dades màximes de construcció de la futura deixalleria, i que inclou mesures d'integració paisatgística, ambientals i d'eficiència energètica.

1.Avaluació d'efectes previsibles

El DAE fa una primera identificació i valoració dels impactes rellevants que es deriven de la modificació puntual del PGOU de Llucmajor durant l'execució i el funcionament de la futura deixalleria, però està molt enfocada al futur projecte de deixalleria, i no tant a la selecció de la localització. Això és així perquè la parcel·la seleccionada a on es projecta la futura deixalleria ja existeix en l'actualitat el punt de recollida selectiva municipal que dona abastiment als mateixos nuclis de població, però no es troba reflectit al PGOU de Llucmajor. La superfície del centre de recollida i de la nova deixalleria seria la mateixa, àrea ja pavimentada en l'actualitat. Es tractaria, així, de la creació de la designació del SSGG-INF de Sa Torre.

L'impacte paisatgístic de la futura deixalleria, i no de la localització seria el primer dels impactes, per a minvar aquesta, es preveu la creació, que actualment no existeix, d'un tancament perimetral vegetal amb espècies autòctones i de baix requisit de consum hídric i limitar la construcció a una sola planta. Això suposaria la reducció d'aquest impacte respecte a la situació actual, ja que a la parcel·la ja es troben instaurats contenidors de gran capacitat per a la recepció de residus sense pantalla visual.

El segon efecte previsible sobre l'elecció de la localització és les emissions sonores i de gasos d'efecte hivernacle arran de la mobilitat de vehicles generada. Considerant que en aquesta localització actualment ja està instaurat el punt de recollida selectiva, no s'hauria de preveure un augment d'aquestes emissions respecte a la situació actual.

Encara així, segons es recull al DAES, es preveu eliminar els contenidors repartits dels carrers dels nuclis de població d'afecció amb la creació de la nova deixalleria. No s'especifica quin tipus de contenidors són els que es retiraran, pareix referir-se a tots el tipus de contenidors. Si és així, SSGG-INF de Sa Torre no serà només per a la recollida selectiva de cert tipus de residus, sinó que sera els centre de recepció de tots els residus urbans dels nuclis de població de les urbanitzacions de Tolleric, Badia Gran, Badia Blava, Sa Torre, Maioris i Ses Palmeres. Aquest fet suposarà que la futura deixalleria generarà un gran augment del volum de desplaçaments (sorolls, emissions de gasos d'efecte hivernacle, pressió sobre la xarxa viària, molèsties a l'entorn, etc) que actualment no existeixen. Per poder establir mesures correctores i compensatòries adequades als impactes negatius que generarà l'augment dels desplaçaments, serà necessari fer una estimació més acurada de la mobilitat generada, emissions de gasos hivernacle i contaminació acústica del volum dels desplaçaments de vehicles a la deixalleria, del volum dimensionat i gestió dels residus per fraccions, i la capacitat de la xarxa viària terciària i superfície de recepció de vehicles a la futura avaluació d'impacte ambiental del projecte de construcció d'aquesta.

4. Consultes a les administracions públiques afectades i persones interessades

En data 16 de setembre de 2022, la CMAIB remet sol·licitud de consulta a les següents administracions previsiblement afectades:

-Servei d'Ordenació del Territori i Urbanisme Direcció general de Territori i Paisatge de la Conselleria de Medi Ambient i Territori (en endavant CMAT) (VALIB 131167).

-Servei de Residus i Sòls del Departament d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus de la CMAT (VALIB 131179).

-Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl del Departament de Medi Natural de la Direcció general d'Espais Naturals i Biodiversitat de la CMAT (VALIB 131195).

-Servei de d'Estudis i Planificació i Servei d'Aigües Subterrànies de la Direcció General de Recursos Hídrics de la CMAT (VALIB 131200).

-Servei de Protecció d'Espècies del Departament de Medi Natural de la Gestió Direcció general d'Espais Naturals i Biodiversitat de la CMAT (VALIB 131227).

-Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera de la Direcció general d'Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (VALIB 131263).

-Direcció general d'Emergències i Interior de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (VALIB 131274).

-Direcció General de salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i Consum (VALIB 131284).

-Associació sense ànim de lucre Amics de la Terra (RS GOIBS303925/2022).

-Associació sense ànim de lucre Federació Associacions de Veïnats de Llucmajor (RS GOIBS304127/2022).

-Associació sense ànim de lucre GOB (RS GOIBS304171/2022).

-Associació sense ànim de lucre Terra ferida (RS GOIBS304217/2022).

-Direcció Insular de Territori i Paisatge, del Departament de Territori del Consell de Mallorca (RS GOIBS304287/2022).

-Direcció Insular d'Urbanisme del Departament de Territori del Consell de Mallorca (RS GOIBS304302/2022).

A continuació el contingut dels informes rebuts per la CMAIB:

Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

-El Departament d'Emergències de la Direcció general d'Emergències i Interior, el 03 d'octubre de 2022, va informar:

«Una vegada examinada la documentació, es considera que l'ordenació d'un sistema general d'infraestructures i equipaments per a la implantació d'activitat de recollida municipal de residus al carrer de Santa Catalina, 41 de Sa Torres (TM lLLucmajor), es pot informar favorablement atès que no es troba afectat per riscos per a les persones i béns dels descrits als plans especials de protecció civil de la CAIB»

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

-El Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera de la Direcció general d'Energia i Canvi Climàtic, el 04 d'octubre, va informar (141/22 CA):

«Consideracions tècniques

(...)

Segons el Reial Decret 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación (BOE núm. 25 del 29/01/2011), l'activitat de la deixalleria podria ser considerada Activitat Potencialment Contaminant de l'Atmosfera:

-Emmagatzematge o operacions de manipulació com ara barrejat, separació, classificació, transport o reducció de grandària de residus no metàl·lics o de residus metàl·lics pulverulents, amb capacitat de manipulació d'aquests materials >= 500 t/dia, o >= 10 t/dia en el cas de residus perillosos _ GRUP B CODI 09 10 09 50.

-Activitat equivalent a l'anterior, amb capacitat de manipulació d'aquests materials >= 100 tu dia i< 500 t/dia; o >= 1 tu dia i< 1 O tu dia de residus perillosos en el cas de residus perillosos _ GRUP C CODI 09 10 09 51

-Activitat equivalent a l'anterior, amb capacitat de manipulació d'aquests materials < 100 tu dia _ GRUP -CODI 09 10 09 52

Les activitats pertanyents al grup B passaran a considerar-se com a grup A, les pertanyents a grup C passaran a considerar-se grup B i les activitats sense grup passaran a considerar-se grup C a criteri de l'òrgan competent de la comunitat autònoma, en el cas en què s'utilitzin substàncies perilloses o l'activitat es desenvolupi a menys de 500 m d'algun dels següents espais:

-nuclis de població,

-espais naturals protegits d'acord amb l'article 27 de la Llei 4212007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, incloses les seves zones perifèriques de protecció,

-espais pertanyents a la Xarxa Natura 2000.

-àrees protegides per instruments internacionals.

2.S'ha de ten ir en compte també la Llei 10/2019, 22 de febrer, de Canvi Climàtic i reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, com en la millora de l'eficiència energètica, comen la penetració d'energies renovables. Entre d'altres aspectes de la Llei s'ha de tenir en compte que l'article 23 d'avaluació ambiental estableix que: En els procediments d'avaluació ambiental deis plans, programes i projectes que hi estan subjectes, s'han de tenir en compte els objectius d'aquesta llei i els del Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic.

Conclusions

Un cop avaluada la informació s'emeten les següents conclusions:

1.El titular de la instal·lació ha de sol·licitar a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic la seva inscripció com activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera (APCA) del grup C. o l'autorització administrativa com APCA del grup B, segons l'epígraf que li sigui d'aplicació. El titular haurà d'incloure una memòria sobre contaminació atmosfèrica on identifiqui tots els focus d'emissions, així com les mesures correctores i preventives a aplicar per minimitzar les emissions a l'atmosfera. S'ha d'utilitzar la maquinaria energèticament més eficient i amb emissions específiques de contaminants mínimes.

2.La resolució d'inscripció APCA o, en el seu cas, d'autorització, fixarà la periodicitat de les comprovacions a realitzar per part d'un Organisme de control autoritzat pera l'atmosfera (OCA), tant les corresponents al manteniment i eficàcia de les mesures correctores i preventives implantades per disminuir les emissions de partícules, com de les mesures de gasos i partícules deis possibles equips de combustió existents, si s'escau.

3.Es consideren adequades les mesures preventives descrites al document ambiental i exposades al punt 7 respecte a l'estalvi energètic.

4.Per altra part, es considera adequada la instal·lació de panells fotovoltaics per a la producció d'electricitat, ha que s'ajusta als objectius de la objectius de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica. en la qual es descriu que les noves edificacions que es construeixin han de ser instal·lacions de consum energètic quasi nul i que s'ha d'implantar progressivament el consum d'energia renovable.»

5.Anàlisi dels criteris de l'annex V de la Llei 21/2013, de 9 de desembre d'avaluació ambiental

Una vegada analitzats els criteris de l'annex V de la Llei 21/2013, no es preveu que aquesta modificació de caràcter menor del planejament municipal de Llucmajor tengui efectes significatius sobre el medi ambient, ja que afecta un àmbit de reduïda extensió de caràcter municipal, amb l'objecte d'adaptar-se a la normativa vigent en matèria de residus.

En tot cas, es consideren correctes les mesures ambientals incorporades al DAE per a minimitzar aquests impactes, així com el seu seguiment ambiental. No obstant això, s'haurà de tenir en compte les mesures proposades per les administracions consultades.

Conclusions de l'informe ambiental estratègic

Primer. No subjectar a avaluació ambiental estratègica ordinària la «Procediment urbanístic extraordinari per a l'ordenació d'un sistema general municipal d'infraestructures i equipaments d'implantació d'activitats de recollida municipal de residus al carrer Santa Catalina 41, Sa Torre (TM de Llucmajor, supeditat al compliment de les mesures ambientals previstes al document ambiental estratègic, signat per la biòloga Aina Sánchez Gayoso i el geògraf Miquel Llompart Cànaves, l'11 d'agost de 2022, i els següents condicionants:

En el futur projecte d'execució de la deixalleria:

-S'hauran de respectar les mesures ambientals contemplades al document ambiental estratègic, en especial les mesures per minvar l'impacte paisatgístic.

-S'haurà d'incloure un sistema de producció d'energia renovable per panells fotovoltaics per a la reducció de les necessitats energètiques i les emissions de gasos d'efecte hivernacle. L'estimació de consum energètic haurà de ser el més proper a nul possible.

-S'inclouran estimacions de la mobilitat generada en funció de la tipologia i volum d'usuaris, espai i volum de les àrees de recepció, així com de la contaminació acústica i de gasos d'efecte hivernacle del volum de vehicles que s'hauran de desplaçar a la deixalleria en funció de la tipologia i volums de residus a recepcionar.

-S'hauran d'incloure les mesures recomanades als informes de les administracions consultades, en especial les recomanacions dels serveis del Servei de Residus i Educació Ambiental i Servei de de Canvi climàtic i Atmosfera.

-S'hauran de respectar els paràmetres de la fitxa urbanística del SSGG-INF Sa Torre del Document Ambiental Estratègic, i incloure aquells estipulats a la legislació sectorial.

-Abans d'iniciar qualsevol actuació d'execució del projecte, s'haurà d'inspeccionar la zona d'intervenció per tal detectar individus de tortuga mediterrània (Testuto hermanni) i trasllat qualsevol espècimen trobat a una zona segura.

Es recorda:

1.Els projectes d'instal·lació o construcció de deixalleries han de ser sotmesos a avaluació d'impacte ambiental d'acord amb els punts 3 i 4 del grup 6 de l'annex II del Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel que s'aprovà el Text Refós de la Llei d'Avaluació Ambiental de les Illes Balears.

2.Es recorda que les deixalleries són instal·lacions de gestió de residus sotmeses a autorització administrativa en base a l'article 33 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sols contaminats per una economia circular, i també s'ha de tenir en compte l'article 31.3 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer de residus i sols contaminats de les Illes Balears, que estableix que les deixalleries han de complir les prescripcions tècniques que siguin aprovades pel Govern de les Illes Balears i comptar amb les autoritzacions previstes perla normativa sectorial en matèria de residus. En aquest sentit, el Servei de Residus i Sols Contaminats disposa de la Guia tècnica pera la implantació i gestió de deixalleries (2017) (http://residus.caib.es, apartat de Gestors de Residus).

Segon. Es publicarà el present informe ambiental al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 31.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental. A més, es donarà compte al Ple de la CMAIB i al subcomitè tècnic d'Avaluació d'Impacte Ambiental (AIA).

Tercer. L'informe ambiental estratègic perdrà la seva vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicat en el BOIB, no s'hagués procedit a l'aprovació del pla o programa en el termini màxim de quatre anys des de la publicació, d'acord amb el que disposa l'article 31.4 de la Llei 21/2013.

Quart. L'informe ambiental estratègic no serà objecte de cap recurs, sense perjudici del que, si és el cas, escaigui en via administrativa o judicial davant de l'acte d'aprovació del pla o programa, d'acord amb el que disposa l'article 31.5 de la Llei 21/2013.

Cinquè. Aquesta resolució s'emet sense perjudici de les competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions competents i de les autoritzacions o informes necessaris per a l'aprovació.

 

(Signat electrònicament: 31 de març de 2023)

La secretària general Catalina Inès Perelló Carbonell Per suplència del president de la CMAIB (BOIB núm. 26, de 28/02/2023)