Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 241062
Modificació de l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament de Calvià, publicada en data 26 de maig de 2022, en el BOIB núm. 68, en relació a les places d'administratiu, grup C, subgrup C1, respecte al sistema d'accés que ha de seguir-se en les seves respectives convocatòries

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 26 de maig de 2022, en el BOIB núm. 68, es va publicar el decret d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal i l'oferta d'ocupació pública ordinària per al 2022 d'aquest ajuntament. Concretament, respecte a les places d'administratiu/a de l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització se van publicar el següent:

PLAÇA

CONCURS

     CONCURS-OPOSICIÓ

Administratiu/va d'administració general.

4

1

2. En data 15 de novembre de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 147 una modificació de l'oferta d'ocupació pública d'estabilització per al 2022 d'aquest ajuntament, en la qual es va resoldre que 2 de les 5 places d'administratiu/a d'administració general passaven a ser d'administració general i especial al mateix temps, ja que les funcions de les places així ho determina i per això es requereixen uns certs coneixements de llengües estrangeres per al seu accés, a més d'establir-se el sistema de concurs per a la provisió d'ambdues. Així, la distribució va quedar de la següent manera:

PLAÇA

CONCURS

    CONCURS-OPOSICIÓ

Administratiu/va d'administració general.

2

1

Administratiu/va d'administració general i especial.

2

 

3. En data 22 de novembre de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 152 la Resolució del tinent de batle delegat de Serveis Generals i Infraestructures, per la que s'aprovaven les bases que regiran les convocatòries corresponents al procés d'estabilització, juntament amb la relació de places que es convoquen (annex 6), entre les quals estaven incloses les que a continuació s'identifiquen:

ADMINISTRATIU/VA

 • Número de places convocades: 2.
 • Grup de titulació: C.
 • Subgrup de titulació: C1.
 • Escala: administració general.
 • Subescala: administrativa.
 • Sistema de accés: concurs.
 • Torn de accés: lliure.
 • Titulació requerida: Títol de batxillerat, tècnic o equivalent.
 • Nivell de coneixement de català: C1 o equivalent.

ADMINISTRATIU/VA

 • Número de places convocades: 1.
 • Grup de titulació: C.
 • Subgrup de titulació: C1.
 • Escala: administració general.
 • Subescala: administrativa.
 • Sistema de accés: concurs-oposició.
 • Torn de accés: lliure.
 • Titulació requerida: Títol de batxillerat, tècnic o equivalent.
 • Nivell de coneixement de català: C1 o equivalent.

ADMINISTRATIU/VA

 • Número de places convocades: 1.
 • Grup de titulació: C.
 • Subgrup de titulació: C1.
 • Escala: administració general i especial.
 • Subescala: serveis especials.
 • Sistema de accés: concurs.
 • Torn de accés: lliure.
 • Titulació requerida: Títol de batxillerat, tècnic o equivalent.
 • Nivell de coneixement de català: C1 o equivalent.
 • Requisits específics de coneixement de llengües estrangeres: anglès C1.

ADMINISTRATIU/VA

 • Número de places convocades: 1.
 • Grup de titulació: C.
 • Subgrup de titulació: C1.
 • Escala: administració general i especial.
 • Subescala: serveis especials.
 • Sistema de accés: concurs.
 • Torn de accés: lliure.
 • Titulació requerida: Títol de batxillerat, tècnic o equivalent.
 • Nivell de coneixement de català: C1 o equivalent.
 • Requisits específics de coneixement de llengües estrangeres: anglès B2 i alemany B1.

4. En data 13 de desembre de 2022, es va publicar en el BOE núm. 208, la Resolució del tinent de batle delegat de Serveis Generals i Infraestructures, mitjançant la qual es convocaven les places corresponents al procés d'estabilització de l'Ajuntament de Calvià.

5. En data 14 de desembre de 2022 es va obrir el termini de sol·licitud de participació en les convocatòries de les places esmentades.

6. En data 9 de març de 2023 se van detectar errors que afecten a la distribució de les places que es van indicar en el decret de modificació de l'oferta d'ocupació pública d'estabilització (BOIB, Núm. 147).

Concretament, s'ha comprovat que de les dues places d'administració general i especial només una ha de seguir el sistema de concurs per a la seva provisió, mentre que l'altra ha de seguir sistema de concurs oposició. Així mateix, s'ha detectat que les tres places d'administració general han de seguir per a la seva provisió el mateix sistema, el concurs de mèrits. Així, la distribució correcta de les places objecte de provisió és la següent:

PLAÇA

CONCURS

     CONCURS-OPOSICIÓ

Administratiu/va d'administració general.

3

0

Administratiu/va d'administració general i especial.

1

1

Les raons que expliquen aquestes correccions són les següents:

Tres de les places són d'administració general i 2 d'administració general i especial al mateix temps, per la raó ja indicada. Les tres places d'administració general compleixen els requisits establerts per la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, per la qual cosa han de seguir el sistema de concurs per a la seva provisió.

De las dues places d'administració general i especial, una compleix els requisits establerts per la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021 esmentada, per la qual cosa ha de seguir el sistema de concurs, mentre que l'altra plaça compleix els requisits establerts en l'article 2 de la Llei 20/2021 i, per tant, ha de ser proveïda mitjançant el sistema de concurs-oposició, en concret la tercera que s'ha indicat en el punt 3, la qual té entre els requisits d'accés, tenir coneixements d'anglès nivell C1.

7. El 27 de març de 2023, es va aprovar en la Mesa General de Negociació la modificació de l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal 2022 i de les bases que regiran les convocatòries corresponents al procés d'estabilització d'aquest ajuntament que constitueix l'objecte d'aquesta comunicació.

Per tot el que s'ha exposat, aquesta Tinença de Batlia, en virtut de la facultat que li confereix l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril de les Bases de Règim Local, dicta la següent

RESOLUCIÓ

Primer.- Modificar l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal, publicada en data 26 de maig de 2022, en el BOIB núm. 68, concretament la distribució de les places d'administratiu en els quals respecta a l'escala a la qual pertanyen i el sistema d'accés que ha de seguir-se en les seves respectives convocatòries.

On diu:

PLAÇA

CONCURS

    CONCURS-OPOSICIÓ

Administratiu/va d'administració general.

4

1

Ha de dir:

PLAÇA

CONCURS

   CONCURS-OPOSICIÓ

Administratiu/va d'administració general.

3

0

Administratiu/va d'administració general i especial.

1

1

Segon.- Modificar el punt 1.5 del decret de modificació de l'oferta de l'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'any 2022 (BOIB núm.147, de 15 de novembre de 2022, segons el detall següent:

On diu:

“1.5. D'altra banda, en la OEP d'estabilització es van incloure 5 places d'administratiu/a d'administració general, 4 d'elles estabilitzarien pel sistema de concurs i la restant pel sistema de concurs-oposició. En data posterior a la publicació, s'ha detectat un error consistent en què 2 de les 5 places són d'administració general i especial al mateix temps i que dins dels requisits d'accés establerts s'inclou cert nivell de coneixement de llengües estrangeres. Aquestes 2 places seguiran el sistema de concurs del procés d'estabilització.”

Ha de dir:

“1.5. D'altra banda, en la OEP d'estabilització es van incloure 5 places d'administratiu/a d'administració general, 4 d'elles estabilitzarien pel sistema de concurs i la restant pel sistema de concurs-oposició. En data posterior a la publicació, s'ha detectat un error consistent en què 2 de les 5 places són d'administració general i especial al mateix temps i que dins dels requisits d'accés establerts s'inclou cert nivell de coneixement de llengües estrangeres. D'aquestes dues places, una s'ha de proveir pel sistema de concurs i l'altra pel sistema de concurs oposició.”

Tercer.- Modificar l'annex 1 de les bases de la convocatòria, publicades en el BOIB núm. 152 de 22 de novembre de 2022, en el qual se relacionen les places afectades pel procés d'estabilització establert en l'article 2 de la Llei 20/2021, d'acord amb el següent:

On consta:

GRUP

SUBGRUP

ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA

CONC-OPOS

C

C1

Administració general.

Administrativa.

 

Administratiu/a.

1

 

 

Administració especial.

Serveis especials.

Comeses especials.

Informador/a turístic/a.

1

 

 

 

 

 

Help-desk.

1

Totals:

3

Ha de constar:

GRUP

SUBGRUP

ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA

CONC-OPOS

C

C1

Administració general.

Administrativa.

 

Administratiu/a.

0

 

 

Administració general i administració especial.

Administrativa.

 

Administratiu/a.

1

 

 

Administració especial.

Serveis especials.

Comeses especials.

Informador/a turístic/a.

1

 

 

 

 

 

Help-desk.

1

Totals:

3

Quart.- Modificar l'annex 2 de les bases de la convocatòria en el qual se relacionen les places afectades pel procés d'estabilització establert en l'article 2 de la Llei 20/2021, de manera que

On consta:

GRUP

SUBGRUP

ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA

CONCURS

C

C1

Administració general.

Administrativa.

 

Administratiu/a.

2

 

 

Administració general i administració especial.

Administrativa.

 

Administratiu/a.

2

 

 

Administració especial.

Serveis especials.

Comeses especials.

Informador/a turístic/a.

11

 

 

 

 

 

Zelador/a

1

 

 

 

 

 

Help-desk

1

 

 

 

 

 

Dinamitzador/a de tecnologies de la informació i la comunicació.

1

 

 

 

 

 

Policia local*

0

* La plaça de Policia Local s'estabilitza mitjançant procés selectiu d'oposició, en virtut de la delegació de la competència del Ajuntament de Calvià al EBAP, per a dur a terme el procés unificat de selecció de les persones aspirants a cobrir les places vacants de la categoria de policia dels cossos de la policia local, BOIB de data 10 de setembre de 2022, núm.: 119.

 

 

18

Ha de constar:

GRUP

SUBGRUP

ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA

CONCURS

C

C1

Administració general.

Administrativa.

 

Administratiu/a.

3

 

 

Administració general i administració especial.

Administrativa.

 

Administratiu/a.

1

 

 

Administració especial.

Serveis especials.

Comeses especials.

Informador/a turístic/a.

11

 

 

 

 

 

Zelador/a

1

 

 

 

 

 

Help-desk

1

 

 

 

 

 

Dinamitzador/a de tecnologies de la informació i la comunicació.

1

 

 

 

 

 

Policia local*

0

* La plaça de Policia Local s'estabilitza mitjançant procés selectiu d'oposició, en virtut de la delegació de la competència del Ajuntament de Calvià al EBAP, per a dur a terme el procés unificat de selecció de les persones aspirants a cobrir les places vacants de la categoria de policia dels cossos de la policia local, BOIB de data 10 de setembre de 2022, núm.: 119.

 

 

18

Quint.- Anul·lar i deixar sense efectes el procés selectiu obert en la plataforma CONVOCA, per cobrir la plaça la descripció de la qual s'indica a continuació d'aquest paràgraf, ja que per impediments tècnics no és possible modificar la que està en fase de resolució i obrir un de nou, al qual hauran de concórrer totes les persones que estiguin interessades i reuneixin els requisits de la convocatòria, sempre que tinguin present que el sistema que es seguirà per a la seva provisió ha passat de ser per concurs a concurs oposició. A aquest efecte, s'informa que tenint en compte la legislació aplicable al procés d'estabilització d'aquesta corporació, aquest procés donarà origen a una borsa de treball amb aquelles persones participants que no hagin superat el procés selectiu però hagin obtingut la puntuació mínima de 5 punts en la fase d'oposició.

ADMINISTRATIU/VA

 • Número de places convocades: 1.
 • Grup de titulació: C.
 • Subgrup de titulació: C1.
 • Escala: administració general i especial.
 • Subescala: serveis especials.
 • Sistema de accés: concurs.
 • Torn de accés: lliure.
 • Titulació requerida: Títol de batxillerat, tècnic o equivalent.
 • Nivell de coneixement de català: C1 o equivalent.
 • Requisits específics de coneixement de llengües estrangeres: anglès C1.

Sisé.- Anul·lar i deixar sense efectes els processos selectius oberts en la plataforma CONVOCA, per  cobrir les places de administratiu/va d'administració general, (tant el procés per concurs com el que segueix el sistema de concurs oposició) ja que per impediments tècnics no és possible modificar les que  actualment estan en fase de resolució i obrir un de nou al qual hauran de concórrer totes les persones que estiguin interessades i reuneixin els requisits de la convocatòria, sempre que tinguin present que el sistema que es seguirà per a la seva provisió ha passat de ser per concurs-oposició a concurs.

A més dels problemes tècnics que planteja la plataforma Convoca per a modificar processos una vegada posats en marxa, s'ha de tenir en compte que les persones concurrents a tots dos processos podrien veure's perjudicades si no s'anul·len els existents i, a la vegada, s'inicien uns de nous, als quals concorrin totes aquelles persones que ho desitgin i reuneixin els requisits, tenint en compte les implicacions d'aquesta modificació a l'efecte de la generació de la borsa de treball corresponent.

Setè.- Informar per mitjans electrònics a totes les persones concurrents als processos selectius que s'anul·lin, a l'efecte de que puguin concórrer als nous, tenint en compte que la baremació dels mèrits que al·leguin s'han de valorar tenint com a referència la data de finalització del termini d'inscripció dels nous processos de selecció que es posin en marxa.

 

Calvià, en la data de la signatura digital (30 de març de 2023)

El tinent de batle delegat de Serveis Generals i Infraestructures Joan Recasens Oliver (Delegació per Resolució d'Alcaldia de 17/06/2019)