Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 242328
Proposta d’aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al club tennis illa de Formentera

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA AL CLUB TENNIS ILLA DE FORMENTERA.

La Junta de Govern del Consell Insular de Formentera, en sessió de caràcter Ordinari de 24 de març de 2023, celebrada en forma presencial, va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

(...)

Primer.- APROVAR l'atorgament de subvenció nominativa directa per l' import de 40.000€, al Club Tennis Illa de Formentera amb CIF G57285876, per la  contractació del servei de personal tècnic per portar a terme les activitats de l'Escola Municipal de Tennis per a l'any 2023, el qual s'adjunta en el Annex I.

Segon.- La gestió de la subvenció es durà a terme d'acord amb la signatura del conveni annex a la proposta.

Tercer._ AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA amb càrrec a la partida pressupostària 2023.1.341.48000 dels pressupostos per l'any 2023.

Quart._ RECONÈIXER l'obligació de l' import concedit, ordenar el pagament i pagar l' import del 50% de 40.000€ de la subvenció i registrar l'operació com a pendent de justificar fins que el beneficiari no procedeixi a la justificació de la mateixa d'acord amb les normes de la concessió.

Cinquè.-FACULTAR a la senyora Presidenta del Consell Insular de Formentera, perquè una vegada estigui aprovada aquesta subvenció de concessió nominativa directa, pugui signar el conveni annex, segons l'estipulat a l'article 21 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consell insulars.

Sisè.- GUARDAR còpia d'aquest conveni en el Registre de Convenis que es troba ubicat a la secretaria de la Corporació.

Setè.- NOTIFICAR aquest acord al Club Tennis Illa de Formentera

Vuitè.- PUBLICAR el Conveni en BOIB i a la pàgina web del Consell Insular de Formentera.

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Club de Tennis Illa de Formentera per a la contractació del servei de personal tècnic per portar a terme les activitats de l´Escola Municipal de Tennis de Formentera per a l'any 2023

Reunits

D'una part, la senyora Ana Juan Torres, major d'edat, veïna de Formentera, domiciliada a la plaça de la constitució núm. 1 a Formentera, amb Document Nacional d'Identitat núm. ***5248**.

El Sr. Jorge Jiménez Martínez-Pantoja, major d'edat, amb DNI ***3725**, i domicili a efectes de notificacions a la plaça de la Constitució num. 1, San Francesc Xavier, Formentera.

Intervenen

La Sra. Ana Juan Torres, com a presidenta del Consell Insular de Formentera, actuant en nom i representació d'aquesta Corporació, amb CIF P0702400C i amb domicili a la plaça de la Constitució núm. 1, de Sant Francesc Xavier (Formentera), en virtut de l'Acte del Ple del Consell Insular de Formentera de data 15 d´octubre de 2021, d'acord amb l'article 136 del Reglament Orgànic del Consell Insular de Formentera (ROC) i en virtut de l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general i de l'article 21 de la llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, assistit pel secretari de la Corporació, el Sr. Angel C. Navarro Sánchez, de conformitat amb l'article 161 del ROC.

El Sr. Jorge Jiménez Martínez-Pantoja, president del Club Tennis Illa de Formentera, qui actua en representació del citat Club, el qual disposa de CIF G57285876, segons l'Acta de l'Assemblea General ordinària del Club Tennis Illa de Formentera, de data 17 de gener de 2017.

Ambdues parts actuen en representació de les seves respectives entitats, es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per obrar, i,

Manifesten

1.Que les pistes de Tennis i Pàdel, situades al Camí de Porto-Salè, Formentera, són de titularitat del Consell Insular de Formentera.

2. Que les esmentades instal·lacions esportives són béns de domini públic segons l'establert en l'article 125 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i a l'article 6 de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, de patrimoni de les Illes Balears.

3. Que, als efectes de donar ús a les instal·lacions muntades per el Consell Insular de Formentera per aquest any 2023, per tal d'exercir els interessos del Consell Insular de Formentera, aquest es troba habilitat per promoure tota classe d'activitats esportives i donar serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions del municipi de Formentera, donada la competència establerta per l'article 70.9 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, que modifica l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. A més, de forma específica, la Llei 2/2023, de 7 de febrer, de l'esport a les Illes Balears, estableix al seu article 9, entre d'altres, la competència del Consell Insular de Formentera per col·laborar, en el seu àmbit territorial, amb les entitats en el desenvolupament de l'esport.

En virtut de l'exposat anteriorment, ambdues parts acorden formalitzar aquest conveni, d'acord amb les següents:

Clàusules

1) L'objecte d'aquest conveni és la subvenció directa per a la contractació del serveis del personal tècnic per portar a terme les activitats de l'escola municipal de Tennis del Consell Insular de Formentera al Club Tennis Illa de Formentera.

2) El Club Tennis Illa de Formentera aportarà els monitors per al desenvolupament de l'Escola Municipal de Tennis, coberta plenament pels entrenadors que el club designi. Aquests estaran correctament contractats i dependran laboralment del club sense que hi hagi cap vincle laboral amb el Consell Insular de Formentera, de manera que la retribució i l'assignació de les seves tasques correspondran al Club de Tennis Illa de Formentera, que serà el responsable d'aplicar el conveni col·lectiu que correspongui.

3) Els entrenadors del Club Tennis Illa de Formentera que siguin designats, han de portar a terme les activitats segons la programació establerta per la direcció de la pròpia Escola Municipal de Tennis conjuntament amb l`àrea tècnica d'esports del Consell Insular de Formentera.

4) El Club Tennis illa de Formentera es compromet a tenir regularitzades les relacions laborals en tot moment de tots els seus monitors/entrenadors des de l'inici de l'activitat. A més, ha de garantir igualment que estan en possessió d'una assegurança de responsabilitat civil.

5) La contractació del personal tècnic per portar les activitats esportives de l'escola de Tennis queda subjecte a les següents condicions:

6) Obligacions per part del Consell Insular de Formentera

 • Realitzar les actuacions d'informació, difusió i inscripció de l'alumnat a l'Escola Municipal de Tennis amb caràcter previ a l'inici de cada curs, així com gestionar, si escau, la incorporació d'alumnes que poguessin sol·licitar un cop iniciada l'activitat, sempre que això no suposi l'alteració dels grups ja existents. Dites actuacions i gestions hauran de ser en coordinació amb el Club de Tennis Illa de Formentera.
 • Pagar el Club de Tennis Illa de Formentera els imports corresponents a la contractació dels monitors/entrenadors de l'escola en el marc d'aquest conveni.

7) Obligacions per part del Club de Tennis Illa de Formentera

 • Facilitar la uniformitat dels monitors/entrenadors, adequadament serigrafiada segons allò acordat.
 • Presentar una relació de monitors que van a ser contractats al llarg de la temporada. Es permetrà qualsevol nova alta o baixa al llarg de la temporada. Aquestes noves situacions, deuran ser comunicades a l'àrea d'esports.
 • Tenir a tots els seus treballadors correctament contractats segons marca la normativa laboral.
 • Comunicar a l'àrea d'esports tots els esdeveniments organitzats al llarg de la temporada per facilitar la seva difusió.
 • LOPD – Intercanvi entre el CIF i el CTIF d'informació dels alumnes de l'escola municipal de tennis.

8) Forma de pagament

El Consell Insular de Formentera realitzarà una aportació màxima de 40.000€ IVA inclòs per a la contractació del serveis del personal tècnic per portar les activitats de l'Escola Municipal de Tennis del Consell Insular de Formentera esmentada al manifest primer d'aquest conveni, amb càrrega la partida pressupostària 2023.1.341.48000 dels pressupostos generals del Consell Insular de Formentera per l'any 2023.

La forma de pagament per part del Consell Insular de Formentera, serà la següent:

 • S'abonarà al Club Tennis Illa de Formentera un primer pagament del 50% (20.000€) en el moment de la signatura del conveni.
 • S'abonarà un segon pagament del 50% (20.000€) restant, quan es presenti una memòria justificativa del primer 50%, aportant una memòria responsable amb el contingut que determinen l'àrea d'esports i la de Intervenció.
 • El Tècnic de l'àrea d'esports emetrà un informe favorable on digui que la contractació conveniada es du a terme amb normalitat, dins els objectius marcats en aquest conveni.
 • Durant el més de Gener de 2024 el Club haurà de justificar el 100% de la seua actuació. Aquest serà requisit indispensable per poder signar un nou conveni amb el Consell. Açò no exempta de retornar la quantitat corresponent en el cas de no poder justificar el 100% de les quantitats rebudes.
 • El beneficiari està eximit de presentar garanties atenent la naturalesa de les activitats subvencionades i les seves característiques com beneficiari, de conformitat amb l´article 42 i següents del Real Decret 88/2006, de 21 de juliol, pel qual s´aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

En Compliment del que disposa l´article 11 del decret legislatiu 2/2005, de 25 de desembre, text refós de la llei de subvencions de les Illes Balears, el Club de Tennis Illa de Formentera queda sotmès, entre d´altres, a les obligacions següents:

 • Dur a terme les activitats o la inversió o adoptar el comportament que fomenta la concessió de la subvenció.
 • Presentar durant el mes de gener de 2024, els documents acreditatius de la justificació de la subvenció.
 • Sotmetre´s a les actuacions de comprovació que duguin a terme els òrgans competents en qualsevol moment.
 • Notificar al CIF qualsevol modificació que es pretengui realitzar en la contractació dels treballadors, inicialment presentat, en relació a les actuacions subvencionables.
 • Deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que hagi de dur el beneficiari d'acord amb la legislació mercantil o fiscal que sigui aplicable.
 • Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control.
 • Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l´article 44 d´aquesta Llei.

9) Justificació de la subvenció

El Club Tennis Illa de Formentera presentarà al registre general d'entrada del CIF, ubicat a l'OAC, o de forma telemàtica mitjançant la OVAC la següent documentació durat el mes de Gener de 2024, dirigida a l'Àrea d'Esports d'aquest Consell:

 • Organigrama del Club  (tant de la directiva com de l'àrea tècnica)
 • Memòria d'Activitat Anual amb:   Grups, Horaris, Monitors/es, etc . . .
 • Memòria de RR.HH:  personal contractat, tipus de contracte, funcions, horari que du a terme, salari, etc . . .
 • Memòria Justificativa Simplificada Anual del 100% de la despesa realitzada.
 • Programa de Desenvolupament (formació per als monitors/res, cursos, xarrades per a usuaris, pares, etc).
 • Programa d'Esdeveniments (esdeveniments duts a terme al llarg de l'any, breu descripció).
 • Mitjans de Promoció: cartelleria, pòsters, tríptics, uniformitat del personal, etc on vinga la imatge del Consell.

El tècnic de l'àrea d'Esports del Consell de Formentera haurà d'emetre un informe el qual corrobori que efectivament s'ha realitzat aquesta despesa i que tot es correcte per tancar l'expedient.

Acreditació d'estar al corrent de pagament de totes les obligacions tributàries i davant de la seguretat social, o autorització en favor del CIF, perquè pugui sol·licitar els certificats necessaris davant el Ministeri d´Economia i Hisenda i el Departament d'Economia i Hisenda de la Comunitat Balear.

Pressupost d'ingressos i despeses realitzades, en el que s'haurà d'incloure el compte justificatiu de despeses que de conformitat amb el que estableix l´article 72 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s´aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

10) Reintegrament de la subvenció

S´Estableix l´obligació per part del Club Tennis Illa de Formentera de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió, i en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 44 del decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, text refós de la llei de subvencions de les Illes Balears.

A més a més, el CIF es reserva el dret a disminuir proporcionalment la seva aportació, en el supòsit d'incompliment parcial del Conveni, o bé en el cas que les despeses justificades no arribin al total de les despeses pressupostades.

11) Vigència

Aquest conveni és vigent des del dia de la seva signatura fins al dia 31 de desembre de 2023, tenint efectes retroactius quant a les activitats objecte d'aquest conveni, des de l'1 de gener de 2023.

Aquest conveni es podrà resoldre, amb audiència prèvia de les parts, entre d'altres, per les causes següents:

1. El mutu acord entre les parts, que s'ha de formalitzar per escrit.

2. L'incompliment de les normatives d'aplicació i/o dels pactes establerts.

3. No dur a terme la prestació de les activitats objecte del present conveni. En el cas que la resolució del conveni fos per incompliment per part del Club de Tennis Illa de Formentera, aquest haurà de reintegrar la totalitat les quantitats econòmiques percebudes.

12) Procediment d´atorgament de la subvenció i naturalesa del present conveni

El present conveni té naturalesa administrativa i constitueix l'instrument a través del qual es canalitza una subvenció pel procediment de concessió directa previst a l´article 7.1 c) del decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, text refós de la llei de subvencions de les Illes Balears, i en l'article 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, perquè s'acrediten raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari que dificulten la seva convocatòria pública, d'acord amb els informes que consten a l'Àrea d'Esports del Consell Insular de Formentera.

13) Normativa d'aplicació

En el no previst en el present conveni, caldrà ajustar-se al que disposen les bases d'execució del pressupost general del Consell Insular de Formentera per al 2023, al Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, text refós de la Llei de Subvencions de les Illes Balears, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, al Pla Estratègic de Subvencions per al 2022 i primer semestre de 2023, aprovat inicialment pel Ple de 25 de febrer de 2022 i publicat al BOIB número 36, de 12 de març de 2022, i d'acord amb el que estableix l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els articles 10 i següents del seu Reglament, així com, atès l'establert a l'article 6 i concordants del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Subvencions, aplicable a les Illes Balears.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni de col·laboració per duplicat.

Formentera, ____ d__________ de 2023

La presidenta del Consell Insular de Formentera

 

El president del Club de Tennis Illa de Formentera

Sra. Ana Juan Torres

 

Jorge Jiménez Martínez-Pantoja

Davant meu, el secretari

Angel Custodio Navarro

La qual cosa es fa públic per coneixement

 

Formentera, 4 d'abril de 2023

(La presidenta) Ana Juan Torres