Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 1120 - Pàgines 7031-7034

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen subvencions per a la realització d’instal.lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal.lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

    Número d'edicte 1121 - Pàgines 7035-7050

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinada al foment de la igualtat de gènere i la inclusió de persones amb discapacitat a l’esport a l’àmbit de les federacions esportives de les Illes Balears i delegacions de les federacions esportives espanyoles a les Illes Balears en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea - Next Generation EU

    Número d'edicte 1078 - Pàgines 7051-7063

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 10 de febrer de 2023 per la qual es convoquen ajuts de mobilitat per a estudiants de formació professional del sistema educatiu que cursen els estudis en un centre públic de les Illes Balears d’una illa diferent a la de residència corresponents al curs 2022-2023

    Número d'edicte 1102 - Pàgines 7064-7080

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 6 de febrer de 2023 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat del centre autoritzat d'ensenyaments elementals de música (CAEEM) Sant Josep Obrer, amb codi de centre 07008703

    Número d'edicte 1116 - Pàgines 7081-7083

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 7 de febrer de 2023 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre concertat d'educació especial Sant Josep, al municipi de Sant Josep de sa Talaia (Eivissa), amb la transformació d’una unitat d'educació especial bàsica (EEB) en una unitat de transició a la vida adulta (TVA)

    Número d'edicte 1117 - Pàgines 7084-7085

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, a proposta del director general de Política Universitària i Recerca, per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria d’ajudes de formació de professorat universitari (FPU) per a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat, així com les corresponents subvencions per a taxes acadèmiques (FPU-CAIB 2023)

    Número d'edicte 1119 - Pàgines 7086-7087

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord de Consell Executiu, de data 10 de febrer de 2023, de correcció d’errors detectats en l’Acord de Consell Executiu, de data 23 de desembre de 2022, de resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la Convocatòria d’ajudes per als estudiants de l’illa d’Eivissa per al curs 2021-2022

    Número d'edicte 1129 - Pàgines 7088-7091

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Convocatòria dels Premis a l'esport d'Eivissa per a l’any 2023

    Número d'edicte 1115 - Pàgines 7092-7093

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Modificació de la plantilla del Consell Insular de Mallorca corresponent a l’any 2023

    Número d'edicte 1109 - Pàgines 7094-7095

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació règim de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions i substitució de la fiscalització prèvia de drets i ingressos per la presa de raó en comptabilitat de l'Ajuntament d'Algaida

    Número d'edicte 1105 - Pàgina 7096

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Bases que han de regir la convocatòria pública per a la creació d’una llista per l'adjudicació de parcel·les dels horts urbans de Son Ferrer i Son Bugadelles, 2023

    Número d'edicte 1123 - Pàgines 7097-7109

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Bases reguladores i convocatòria de les subvencions emmarcades en l'àmbit competencial de l'IMEB, dirigides als centres d'educació infantil i primària de Calvià (Ceip Ses Rotes Velles, Ceip Ses Quarterades i Ceip Galatzó) per a la realització de les intervencions als patis de l'escola per tal d'adaptarles a les noves necessitats i a les peticions dels alumnes expressades al Consell de la Infància, per al curs escolar 2022-2023

    Número d'edicte 1135 - Pàgines 7110-7115

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva de la modificació del reglament d’organització i funcionament del ple de l’ajuntament d’Eivissa

    Número d'edicte 1142 - Pàgines 7116-7117

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Correcció errades de les bases reguladores del programa ajudes rehabilitació edificatòria d'ús residencial 2022

    Número d'edicte 1140 - Pàgines 7118-7119