Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 110923
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 7 de febrer de 2023 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre concertat d'educació especial Sant Josep, al municipi de Sant Josep de sa Talaia (Eivissa), amb la transformació d’una unitat d'educació especial bàsica (EEB) en una unitat de transició a la vida adulta (TVA)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 15 de febrer de 2017 es va autoritzar l'obertura i el funcionament del centre privat d'educació especial Sant Josep, al municipi de Sant Josep de sa Talaia (Eivissa).

El centre va quedar configurat de la manera següent:

- 3 unitats d'educació especial bàsica (EEB modalitat pluridiscapacitat: 1 unitat; EEB modalitat trastorn de l'espectre autista o trastorn greu de conducta: 2 unitats).

- 2 unitats d'educació especial TVA: programes de formació per a la transició a la vida adulta (TVA modalitat trastorn l'espectre autista o trastorn greu de conducta: 2 unitats).

2. El 4 de febrer de 2022 (GOIBE58412/2022), la senyora Elvira Jiménez Rozas, com a presidenta d'Amadiba (Associació de Pares i Mares de Persones amb Discapacitat de les Illes Balears) i representant de l'entitat titular del centre, va sol·licitar la modificació de la configuració del centre privat concertat d'Educació Especial Sant Josep (CCEE)  amb codi 07015604, mitjançant la transformació d'una unitat d'educació especial bàsica (EBB modalitat trastorn de l'espectre autista o trastorn greu de conducta) en una unitat de transició a la vida adulta (TVA de la mateixa modalitat). Atès que els requisits mínims de les instal·lacions de les unitats de Bàsica especial, no són els mateixos de les unitats de Transició a la Vida Adulta, juntament amb la sol·licitud va presentar els plànols, i la memòria tècnica de l'aula modular amb bany adaptat.

3. El 6 de juny de 2022, l'arquitecte del Servei de Centres Educatius va emetre un informe favorable del projecte i de la documentació presentada, en què especificava que les instal·lacions del centre complien amb els requisits establerts per la normativa vigent, mentre es cercava un nou espai d'acord amb la nova configuració amb dues unitats de EEB i tres unitats de TVA. El dia 19 de desembre de 2022, es comprovà a través d'una visita virtual a les instal·lacions la coincidència dels espais amb els plànols aprovats.

4. El 2 de febrer de 2023, la cap del Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable sobre la modificació de la configuració del centre concertat d'educació especial Sant Josep, al municipi de Sant Josep de sa Talaia (Eivissa), amb la transformació d'una unitat d'educació especial bàsica (EEB) en una unitat de transició a la vida adulta (TVA).

5. El 3 de febrer de 2023, el director general de Planificació, Ordenació i Centres va proposar l'autorització de la modificació de la configuració del centre concertat d'educació especial Sant Josep, al municipi de Sant Josep de sa Talaia (Eivissa), amb la transformació d'una unitat d'educació especial bàsica (EEB) en una unitat de transició a la vida adulta (TVA).

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. El Reial decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre autoritzacions de centres docents privats per impartir ensenyaments de règim general no universitaris (BOE núm. 86, de 9 d'abril), modificat pel Reial decret 131/2010, de 12 de febrer (BOE núm. 62, de 12 de març).

5. El Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària (BOE núm. 62, de 12 de març).

6. Llei 1/2022,  de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, la qual estableix a l'article 102  de creació de centres, que la creació, la supressió i la transformació de centres privats s'han de sotmetre a l'autorització administrativa corresponent (BOIB núm. 38, de 17 de març).

7. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

8.  El Decret 1/2022, de 27 de juliol de la presidenta de les Illes Balears (BOIB 104, de 9 d'agost de 2022) pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres amb data 3 de febrer de 2023, dict la següent

Resolució

1. Autoritzar la modificació de la configuració del centre privat concertat d'educació especial Sant Josep, del municipi de Sant Josep de sa Talaia (Eivissa), amb la transformació d'una unitat d'educació especial bàsica (EEB) en una unitat de transició a la vida adulta (TVA).

2. Determinar que, com a conseqüència d'aquesta autorització, el centre queda configurat de la manera següent:

Codi de centre: 07015604

Denominació genèrica: centre d'educació especial.

Denominació específica: Sant Josep

Titular: Associació de Pares i Mares de Persones amb Discapacitat de les Illes Balears (Amadiba)

Domicili: Av. dels Cubells, núm. 18

Localitat: Sant Josep de sa Talaia

Municipi: Sant Josep de sa Talaia

CP: 07830

Ensenyaments autoritzats:

- 2 unitats d'educació especial bàsica (EEB modalitat pluridiscapacitat: 1 unitat; EEB modalitat trastorn de l'espectre autista o trastorn greu de conducta: 1 unitat).

- 3 unitats d'educació especial TVA: programes de formació per a la transició a la vida adulta (TVA modalitat trastorn l'espectre autista o trastorn greu de conducta: 3 unitats).

3. El centre està obligat a sol·licitar la revisió oportuna de la seva configuració quan s'hagi de modificar qualsevol de les dades que figuren en aquesta Resolució. En cas contrari, es revocarà l'autorització atorgada.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà del dia en què es publiqui en el BOIB, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 7 de febrer de 2023

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March Cerdà