Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 112390
Acord de Consell Executiu, de data 10 de febrer de 2023, de correcció d’errors detectats en l’Acord de Consell Executiu, de data 23 de desembre de 2022, de resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la Convocatòria d’ajudes per als estudiants de l’illa d’Eivissa per al curs 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i amb la base 13.3 d'aquestes ajudes, es fa públic l'Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, de data 10 de febrer de 2023, de correcció d'errors detectats en l'Acord de Consell Executiu, de data 23 de desembre de 2022, de resolució definitiva de les sol·licituds presentades a la Convocatòria d'ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2021-2022, tot respectant la normativa vigent de protecció de dades personals:

“(...)

13. Proposta de la consellera executiva del Departament Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal, en substitució de la vicepresidenta 3a i consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, de correcció d'errors detectats en la tramitació d'algunes sol·licituds de la convocatòria d'ajudes per a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2021-2022. Exp. 2022/00001764A

Havent-se presentat una proposta del tenor següent:

“A la sessió de dia 8 d'abril de 2022 el Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa adoptà, entre altres acords, aprovar la convocatòria i les bases de les ajudes per a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2021-2022 i delegar, per eficàcia administrativa, en la consellera del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni la competència per dictar les resolucions de desistiment de les ajudes, de concessió i pagament, i de revocació i reintegrament si fos el cas.

En data 12 d'abril de 2022 es publicaren al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) número 49 les Bases reguladores de les ajudes per a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2021-2022.

La base quarta d'aquestes ajudes n'estableix dues línies:

a) Línia 1: Ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa, curs 2021-2022

Dotada amb 700.000 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3230 48100 dels pressupostos de l'exercici 2022, distribuïts entre les modalitats A, B i C.

b) Línia 2: Ajudes de desplaçament per als estudiants de l'illa d'Eivissa, curs 2021-2022 (aportació CAIB)

A aquest efecte, en data 19 de juliol de 2022 se signà el Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular d'Eivissa, per a la convocatòria i concessió d'ajudes de desplaçament per a alumnes amb domicili familiar a l'illa d'Eivissa, que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2021-2022 (CSV 14160043773551303756).

Així mateix, al BOIB núm. 53, de 21 d'abril de 2022, es va publicar l'Extracte de l'aprovació, per part del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa de dia 8 d'abril de 2022, de la convocatòria d'ajudes per a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2021-2022.

D'acord amb la normativa i amb la convocatòria d'aquestes ajudes, el termini per presentar-hi les sol·licituds, tant presencialment com telemàticament, va començar el dia 22 d'abril de 2022 i va acabar el dia 19 de maig de 2022, ambdós inclosos.

El Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, com a òrgan instructor de l'expedient va exposar la llista d'esmena de les sol·licituds presentades amb deficiències, prevista a les bases, entre altres llocs al tauler d'anuncis i edictes electrònics de la Seu Electrònica del Consell Insular d'Eivissa des del dia 6 de setembre de 2022 (data de publicació) fins al dia 20 de setembre de 2022 (data de despublicació), tal com consta al certificat d'acreditació d'edictes que figura a l'expedient (CSV 14167503725777462561). D'acord amb això i amb la base dotzena d'aquestes ajudes, el termini per presentar les esmenes començà el dia 7 de setembre i finalitzà el dia 20 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

Una vegada comprovades totes les sol·licituds que no havien esmenat la seua sol·licitud inicial o bé l'havien esmenat de manera incompleta o incorrecta, i de conformitat amb la base 12.3 d'aquestes ajudes i d'acord amb el que disposen els articles 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en data 27 d'octubre de 2022 es dictà la Resolució núm. 2022000030 de la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni (CSV XXXXX), en què consten les persones que varen desistir de la seua petició (115 sol·licitants en total).

Aquesta Resolució de desistiment es va publicar al BOIB núm. 141, de data 1-11-2022, i al tauler d'anuncis i edictes electrònics de la Seu Electrònica del Consell Insular d'Eivissa des del dia 2 de novembre de 2022 (data de publicació) fins al dia 1 de desembre de 2022 (data de despublicació), de conformitat amb el document d'acreditació de publicació d'edicte que consta a l'expedient electrònic (CSV 14167503040032244236). Així, el termini per interposar recurs d'alçada contra la Resolució de desistiment començà el dia 2 de novembre de 2022 i acabà el dia 1 de desembre de 2022, ambdós inclosos. Durant aquest termini, es varen presentar vuit recursos d'alçada, que es varen tramitar a la sessió del Ple del Consell del dia 27 de gener de 2023.

Així mateix i de conformitat amb la base tretzena d'aquestes ajudes, la Proposta de resolució provisional de les ajudes per a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2021-2022 (de data 17 de novembre de 2022) es va publicar al tauler d'anuncis i edictes electrònics de la Seu Electrònica del Consell Insular d'Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es) en data 17 de novembre de 2022, de manera que el termini per formular-hi al·legacions va començar el dia 18 de novembre i finalitzà el dia 1 de desembre de 2022, ambdós inclosos. Durant aquest termini, es varen presentar vuit al·legacions a la dita Proposta de resolució provisional.

Posteriorment, en la tramitació de la concessió definitiva de les ajudes es va detectar un error aritmètic en la dotació econòmica de la modalitat B de la línia 1 (a les bases constava que la quantia global era de 35.000 € mentre que en realitat havia de ser de 35.500 €), que es va corregir mitjançant l'Acord del Consell Executiu de data 23 de desembre de 2022, de resolució definitiva d'aquestes ajudes. Així mateix, en aquest Acord es va avocar la delegació del Consell Executiu en la consellera del Departament d'Educació, Cultura i Patrimoni, efectuada mitjançat Acord del Consell Executiu de data 8 d'abril de 2022, per al pagament de les ajudes, de manera que fos el Consell Executiu el que aprovàs la concessió, la denegació i l'exclusió de les ajudes. Finalment, respecte de la concessió de les ajudes, es varen haver de prorratejar les quantitats globals de cada línia i modalitat, i en resultaren les quanties individuals següents:

Línia 1

Modalitat A

927,64 € x 691 = 640.999,24 €

Modalitat B

591,66 € x 60 = 35.499,60 €

Modalitat C

261,11 € x 90 = 23.499,90 €

Línia 2 (aportació CAIB)

180,90 € x 459 = 83.033,10 €

TOTAL LÍNIA 1 (699.998,74 €) + TOTAL LÍNIA 2 (83.033,10 €) = 783.031,84 €

Aquest Acord es va publicar al BOIB núm. 2, de 5 de gener de 2023, i al tauler d'anuncis i edictes electrònics en la mateixa data, de manera que el termini per interposar-hi en contra recursos d'alçada va començar el dia 6 de gener de 2023 i finalitzarà el dia 6 de febrer de 2023.

De conformitat amb la documentació comptable que consta al Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, en data 30 de desembre de 2023 es va efectuar el pagament a les persones beneficiàries de les ajudes (excepte a aquelles persones que no havien presentat el corresponent full de domiciliació bancària).

Una vegada en exposició pública l'anunci de l'Acord de resolució definitiva de les ajudes, l'òrgan instructor va detectar algun error en la tramitació de les sol·licituds següents:

a) XXX (DNI 47406356K, exp. EDUC. 2022/11162S)

b) XXX (DNI 47407685Q, exp. EDUC. 2022/10668G)

c) XXX (DNI 47258641N, exp. EDUC. 2022/7689V)

A l'expedient consta el document de la Tresoreria acreditatiu que aquestes persones estan al corrent amb les seues obligacions amb el Consell Insular d'Eivissa.

Així mateix, consta a l'expedient de la retenció de crèdit 2/202300000318, de data 27 de gener de 2023, per import de 1.881,10 € de l'aplicació pressupostària 3230 48100, que dota de crèdit suficient aquest expedient per poder tramitar la concessió de diverses ajudes, com a conseqüència d'errors detectats en la seua tramitació.

En data 30 de gener de 2023 es va emetre l'informe tècnic del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, en què s'informa favorablement sobre la concessió i el pagament a tres sol·licituds d'ajuda, en haver esmenat l'òrgan instructor errors detectats en la tramitació (article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

També en data 30 de gener de 2023 i en el mateix sentit es va emetre l'informe proposta del cap de Secció del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, favorable a la concessió i el pagament a les dites tres sol·licituds d'ajuda.

Atesa l'avocació de la delegació efectuada en la consellera per concedir les ajudes (Acord de Consell Executiu de data 23 de desembre de 2022), i de conformitat amb el que estableix l'article tercer, apartat e, del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16 de juliol de 2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 98 EXT., de 17-07-2019; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019, al BOIB núm. 101, de 4-6-2020, i al BOIB núm. 153, de 5-09-2020), per raó de l'import total d'aquestes ajudes el Consell Executiu és l'òrgan competent per aprovar-ne la concessió.

En virtut de tot l'anterior, i de conformitat amb l'article 72.d del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa (publicat al BOIB núm. 136, de 18-09-10; correcció al BOIB núm. 148, de 14-10-10; modificació BOIB núm. 48, de 16-04-16), elev al Consell Executiu la següent

PROPOSTA D'ACORD:

1. Corregir la Resolució núm. 2022000030, de data 27 d'octubre de 2022, de la consellera del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, de desistiment de les ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa, curs 2021-2022, per excloure'n la sol·licitud del senyor XXX (DNI 47406356K, exp. EDUC. 2022/11162S), atès que l'òrgan instructor va incloure-li per un error en la tramitació.

2. Concedir i pagar (RC núm. 2/202300000318, de data 27 de gener de 2023) al senyor XXX (DNI 47406356K, exp. EDUC. 2022/11162S) una ajuda de la modalitat A de la línia 1, per import de 927,64 €, i una ajuda de la línia 2 (aportació CAIB), per import de 180,90 €, atès que reuneix tots els requisits establerts a les bases d'aquestes ajudes i, en conseqüència, corregir l'Acord del Consell Executiu, de data 23 de desembre de 2022, de resolució definitiva de les ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2021-2022, per incloure-hi la sol·licitud de XXX com a beneficiària tant de la línia 1 (modalitat A) com de la línia 2 (aportació CAIB).

3. Mantenir la sol·licitud de XXX (DNI 47407685Q, exp. EDUC. 2022/10668G) a la Resolució núm. 2022000030, de data 27 d'octubre de 2022, de la consellera del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, de desistiment de les ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa, curs 2021-2022, pel que fa a la sol·licitud de la línia 1 (modalitat A), atès que no va presentar la documentació requerida durant el termini establert a aquest efecte.

4. Concedir i pagar (RC núm. 2/202300000318, de data 27 de gener de 2023) al senyor XXX (DNI 47407685Q, exp. EDUC. 2022/10668G) una ajuda de la línia 2 (aportació CAIB), per import de 180,90 €, atès que reuneix tots els requisits establerts per a la línia 2 (aportació CAIB) a les bases d'aquestes ajudes i, en conseqüència, corregir l'Acord del Consell Executiu, de data 23 de desembre de 2022, de resolució definitiva de les ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2021-2022, per incloure-hi la sol·licitud de XXX com a beneficiària de la línia 2 (aportació CAIB).

5. Corregir l'Acord del Consell Executiu, de data 23 de desembre de 2022, de resolució definitiva de les ajudes, en el sentit següent:

On diu:

A l'Annex 4 (persones beneficiàries de la modalitat B de la línia 1) de l'Acord del Consell Executiu de resolució definitiva de les ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa, curs 2021-2022:

Núm. exp. personal

RGE sol·licitud

Data RE sol·licitud

NIF

Estudis

Import prorratejat L1

7689V

9576

22/04/2022

37745339Q

MÀSTER

591,66 €

Ha de dir:

Núm. exp. personal

RGE sol·licitud

Data RE sol·licitud

NIF

Estudis

Import prorratejat L1

7689V

9576

22/04/2022

47258641N

MÀSTER

591,66 €

On diu:

A l'Annex 9 (sol·licituds denegades o desestimades d'ajudes de la línia 2, aportació CAIB)

 

Núm. exp. personal

RGE sol·licitud

Data RE sol·licitud

NIF

Estudis

Motiu de denegació/

desestimació L2

7689V

9576

22/04/2022

37745339Q

MÀSTER

Base 4.2.B.2.a

Ha de dir:

Núm. exp. personal

RGE sol·licitud

Data RE sol·licitud

NIF

Estudis

Motiu de denegació/

desestimació L2

7689V

9576

22/04/2022

47258641N

MÀSTER

Base 4.2.B.2.a

6. Concedir i pagar (RC núm. 2/202300000318, de data 27 de gener de 2023) al senyor XXX (DNI 47258641N, exp. EDUC. 2022/7689V) una ajuda de la modalitat B de la línia 1, per import de 591,66 €, atès que reuneix tots els requisits establerts per a la línia 1 a les bases d'aquestes ajudes, i mantenir la seua sol·licitud com a denegada de la línia 2 (aportació CAIB) de conformitat amb la base 4.2.B.2.a.”

Aquest Acord del Consell Executiu no exhaureix la via administrativa i en contra es pot interposar, davant el Ple, el recurs d'alçada previst als articles 112.1, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua notificació, tot això en virtut del que disposa l'article 66.2 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, en relació amb l'apartat 1 de la disposició transitòria primera. El recurs haurà de resoldre's en el termini de tres mesos, transcorreguts els quals sense que s'hagi dictat resolució expressa s'entendrà desestimat i quedarà oberta la via contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.

 

Eivissa, 10 de febrer de 2023

El cap de Secció del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular d'Eivissa José V. Garibo Redolat