Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

Núm. 113497
Correcció errades de les bases reguladores del programa ajudes rehabilitació edificatòria d'ús residencial 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Correcció d'errades de la proposta  de la Junta de Govern de data 21 de desembre de 2022 ( JGL_20221221_01_U061) per la qual es va aprovar les bases reguladores del PROGRAMA D'AJUDES A LA REHABILITACIÓ EDIFICATÒRIA D'ÚS RESIDENCIAL 2022, per a les barriades de Camp Redó, Verge de Lluc, Son Roca-Son Ximelis, Son Gotleu, Soledat Nord i Soledat Sud-Polígon Llevant de Palma. El codi BDNS es 670017.

Les esmentades bases es van publicar al BOIB Núm. 9 de 19 de gener de 2023 (Fascicle 11 - Sec. III. - Pàg. 2148)

Per part dels SSTT del PMHRIBA, tal i com es fa constar a l´ informe emès l'1 de febrer de 2023,  s'ha detectat el següent:

A la pàgina 18 de la Normativa aprovada diu:

“11.1. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds.

El termini per a la presentació de les sol·licituds per a totes les línies serà de CINQUANTA (50) dies comptats des de l' endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB”

I ha de dir:

11.1. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds.

El termini per a la presentació de les sol·licituds per a totes les línies serà de QUARANTA (40) dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB.

Tal i com s'expressa a la base 11.4 i a l'aprovació de la Normativa al seu punt quart.

“QUART.- Obrir un termini de QUARANTA (40) dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació de l'anunci de licitació al BOIB, per a la presentació de sol·licituds de subvencions per finançar la rehabilitació de façanes i elements comuns de les barriades Camp Redó, Verge de Lluc, Son Roca-Son Ximelis, Son Gotleu, Soledat Nord i Soledat Sud-Polígon LLevant de  Palma, de conformitat amb les bases reguladores establertes.”

Per part dels SSTT del PMHRIBA també s'ha detectat el següent:

A l'àmbit delimitant la zona a la barriada de Soledad Nord, a la llista de carrers i números de carrers que la delimiten apareix per error:

“GUILLEM GALMES

……………

tots els números “

Quan l' esmentat carrer no es troba dins la barriada, ni es correspon amb la delimitació del plànol adjunt al llistat.

L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre disposa que “Les Administracions Públiques podrán rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

La possibilitat legal de rectificació dels errors ha de cenyir-se als supòsits en què el propi acte administratiu reveli una equivocació evident per si mateixa i manifesta en el contingut de l'acte, susceptible de rectificació, sense afectar la pervivència d'aquest. Així mateix, l'error s'ha d'apreciar tenint en compte exclusivament les dades de l'expedient administratiu en què es trobi i que la rectificació de l'evident equivocació comesa no suposi una apreciació de concepte que impliqui un judici valoratiu, condicions que es donen en aquest supòsit.

D'acord amb l'anterior, el gerent del Patronat Municipal de l'Habitatge i director general d´ habitatge de l´ Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat de l´ Ajuntament de Palma  proposa  a la regidora i presidenta del Patronat per a que elevi a la Junta de Govern de Palma, per a la seva aprovació, el següent:

ACORD

PRIMER: Aprovar la correcció d´errors de les bases reguladores del PROGRAMA D'AJUDES A LA REHABILITACIÓ EDIFICATÒRIA D'ÚS RESIDENCIAL 2022,per a les barriades de Camp Redó, Verge de Lluc, Son Roca-Son Ximelis, Son Gotleu, Soledat Nord i Soledat Sud-Polígon LLevant de Palma,  modificant-se en el següent sentit:

A la pàgina 18 de la normativa aprovada diu:

“11.1. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds.

El termini per a la presentació de les sol·licituds per a totes les línies serà de CINQUANTA (50) dies comptats des de l' endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB”

I ha de dir:

11.1. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds.

El termini per a la presentació de les sol·licituds per a totes les línies serà de QUARANTA (40) dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB.

Tal i com s'expressa a la base 11.4 i a l'aprovació de la Normativa al seu punt quart.

“quart.- Obrir un termini de QUARANTA (40) dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació de l'anunci de licitació al BOIB, per a la presentació de sol·licituds de subvencions per finançar la rehabilitació de façanes i elements comuns de les barriades Camp Redó, Verge de Lluc, Son Roca-Son Ximelis, Son Gotleu, Soledat Nord i Soledat Sud-Polìgon LLevant de  Palma, de conformitat amb les bases reguladores establertes.”

A l'àmbit delimitant la zona a la barriada de Soledad Nord, a la llista de carrers i números  carrers que la delimiten apareix per error:

“GUILLEM GALMES, tots els números”

Quan l' esmentat carrer no es troba dins la barriada, ni es correspon amb la delimitació del plànol adjunt al llistat, per la qual cosa s'ha d' eliminar.

SEGON.- Publicar el present acord al tauler d´ anuncis del PMHRIBA i a les pàgines web del PMHRIBA i de l´ Ajuntament de Palma.

TERCER.-Comunicar la modificació a l' organisme adient per a que es prengui nota a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS),

QUART.- Donar compte al proper Consell Rector del Patronat Municipal de l'Habitatge i de Rehabilitació Integral de Barris que es dugui a terme.

Interposició de recursos

Contra les presents bases, que esgoten la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procedimient administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició, es podrà interposar directament recurs contenciós-administratiu, segon l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 9 de febrer de 2023

La presidenta del Patronat Municipal de l'Habitatge i Riba Neus Truyol Caimari