Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 111125
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen subvencions per a la realització d’instal.lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal.lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L' 11 de setembre de 2021, en el BOIB núm. 125, es va publicar la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu, modificada per la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 19 d'octubre de 2022 (BOIB núm.137, de 22 d'octubre de 2022).

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Resolució varen presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria.

3. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han emès un informe favorable dels aspectes següents:

-Les persones o entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de subvencions.

-Les persones o entitats han adjuntat la documentació prevista en la convocatòria.

-Les persones o entitats sol·licitants estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració tributària, tant l'estatal com l'autonòmica.

4. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, en aplicació del procediment de concessió que estableix l'apartat onzè de la Resolució esmentada, han informat favorablement sobre la concessió de les subvencions descrites en l'annex, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

5. L'article 16 del Reial decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajuts per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu, estableix que el termini per a justificar l'activitat és de 18 mesos comptadors des de la notificació de la resolució de concessió. Per complir els terminis administratius i del tancament pressupostari de l'exercici 2022 és convenient assignar l'exercici de la justificació a 2023 a les sol·licituds en les quals s'ha indicat que l'exercici de justificació és el 2022.

6. El 16 de novembre de 2022, es va emetre una proposta de resolució estimatòria del director general d'Energia i Canvi Climàtic (BOIB núm. 150, de 19 de novembre de 2022) i s'ha exhaurit el termini de deu dies hàbils que es concedia per presentar al·legacions.

7. S'ha modificat l'anualitat de la partida pressupostaria assignada als expedients NEXTG45-1291/2021 i NEXTG45-1334/2021, i s'ha assignat a l'any 2023 (2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021) atès que, per una errada es varen assignar a l'any 2022.

8. S'ha modificat la partida pressupostaria assignada a l'expedient NEXTG45-1319/2021, i s'ha assignat a la partida 2023/G/731A01/76100/40/19701/MR021 atès que s'havia assignat a una partida incorrecta.

9. S'ha eliminat d'aquesta Resolució l'expedient NEXTG45-1381/2021 atès que s'ha detectat que la persona sol·licitant ja té concedida una subvenció, (NEXTG45- 296/2021) per import de 1.800 € que és incompatible amb aquesta. Publicada la Resolució de concessió en el BOIB núm. 72, de 2 de juny de 2022.

Segons l'annex del BOIB núm. 125 de 2022, en l'article dinovè, Concurrència d'ajuts, exposa que: «Les subvencions regulades en aquesta convocatòria no són compatibles amb altres subvencions o ajuts que es puguin concedir per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals».

Fonaments de dret

1. Reglament 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i el Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020 (Reglament de taxonomia).

2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

3. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

5. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

6. El Reial decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajuts per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu.

7. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24/05/2008).

8. L'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com per l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

9. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (BOIB núm. 125, d'11 de setembre de 2021).

10. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es modifica i amplia el crèdit de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia ja existents, en el sector residencial, les administracions publiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu NextGenerationEU (BOIB núm.137, de 22 d'octubre de 2022).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la concessió d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb el concepte i l'import que també figuren en l'annex.

2. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària indicada en l'annex dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els fons per a la concessió de l'ajut procedeixen del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència Fons NextGenerationEU.

3. Disposar que les inversions objecte de la sol·licitud s'han de fer i justificar des del 30 de juny de 2021 fins a un màxim de devuit mesos des de la publicació en el BOIB de la resolució definitiva de concessió.

4. Establir que el pagament i la justificació s'han de fer d'acord amb el que disposa l'apartat tretzè de la convocatòria de subvencions.

5. Per a les instal·lacions aïllades no connectades a la xarxa elèctrica, amb la documentació justificativa s'ha d'incorporar un document que acrediti la legalitat del lloc d'emplaçament.

6. Establir que els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat dissetè de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021.

7. Disposar que tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.

8. D'acord amb l'article 10.t de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 19 d'octubre de 2022 per la qual es modifica i amplia el crèdit de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021, les persones o entitats beneficiàries han de garantir el ple compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (DNSH per les seves sigles en anglès — Do no significant harm—) i l'etiquetatge climàtic i digital, i d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat pel Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de recuperació i resiliència; com també d'allò requerit en la Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya.

9. Atès que la convocatòria de subvenciones es veu afectada per l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com per l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, és necessari que el beneficiari, a més a més dels documents establerts per a la justificació en l'apartat tretzè de la convocatòria, presenti els documents que s'adjunten com a annex II d'aquesta Proposta i que són els següents:

a) Declaració responsable del compliment dels principis transversals establerts en PRTR i d'acord amb l'establert en l'article 8.1.i) de l'Ordre HFP/1030/2021. Adopció de mesures eficaces i proporcionades per evitar el frau, corrupció, conflicte d'interessos i doble finançament en l'àmbit de gestió d'aquests ajuts, segons el que es disposa en els acords i reglaments de la UE i en l'Ordre HFP/1030/2021.

b) Declaració d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques en relació amb l'execució i actuacions del PRTR, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i amb l'Ordre HFP/1030/2021.

10. El beneficiari ha de complir amb les obligacions de comunicació, publicitat i difusió inherents al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, conforme amb el que estableix l'article 34 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

11. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 6 de febrer de 2023

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

 

ANNEX ​​​​​​​Llista de beneficiaris proposats per atorgar-los la subvenció

Expedient

Data registre d'entrada

Sol·licitant

NIF

Partida pressupostària

Tipus d'inversió

Import inversió (€)

Import subvenció (€)

CONCE

NEXTG45-189/2021

20/09/2021

SALVA ARMENGOD, ELVIRA

***5720**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 5,32 kWp amb bateries de 5 kWh

15.488,00

5.642,00

0000020472/2022

NEXTG45-229/2021

21/09/2021

SANTANDREU OLIVER, MIGUEL ÁNGEL

***4622**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 10,40 kWp amb bateries 13,80 kWp

18.683,20

9.510,00

0000021667/2022

NEXTG45-842/2021

06/10/2021

SERRA PASTOR, CATALINA

***4747**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 10 kWp aïllada i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 20 kWh

27.447,35

13.000,00

0000021668/2022

NEXTG45-854/2021

06/10/2021

SORIANO LLEO, MARCOS

***7348**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 1.98 kWp connectada a xarxa

5.463,00

1.185,00

0000021671/2022

NEXTG45-889/2021

07/10/2021

SANTOS NEBOT, MARGALIDA

***3955**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 6,40 kWp amb bateries de 10 kWh

13.830,34

8.740,00

0000021673/2022

NEXTG45-891/2021

07/10/2021

MANRESA VIDAL, TOMEU

***8991**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 3,20 kWp amb bateries de 5 kWh

8.985,07

4.370,00

0000021674/2022

NEXTG45-897/2021

07/10/2021

MANRESA OLIVA, SIMAL

***7092**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 3,20 kWp amb bateries de 5 kWh

9.217,09

4.370,00

0000021675/2022

NEXTG45-920/2021

08/10/2021

EL HAJOUI OMAR, TIJANI

***1285**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4.005 kWp connectada a xarxa i bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 5 kWh

8.184,34

4.853,00

0000021677/2022

NEXTG45-972/2021

08/10/2021

GARNELO SUÁREZ, MARIA TERESA

***8859**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 11.7 kWp connectada a xarxa

14.527,95

5.265,00

0000021682/2022

NEXTG45-973/2021

08/10/2021

FREY, HANS GEORG NORBERT GERHARDT

****1954*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 8,48 kWp amb bateries d'11 kWh

22.615,38

8.938,00

0000000017/2023

NEXTG45-979/2021

09/10/2021

AMUNDSEN BERGMAN, LARS JOHAN

****8498*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica aïllada de 8,90 kWp amb bateries de 14,40 kWh

25.384,83

10.380,00

0000000018/2023

NEXTG45-980/2021

09/10/2021

SAMANN GUTSCHICK, ANJA DANIELA

****0707*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 11.7 kWp connectada a xarxa i bateries de liti amb capacitat d'emmagatzematge de 21.6 kWh

29.955,70

12.825,00

0000000024/2023

NEXTG45-986/2021

09/10/2021

TORRES GUTIÉRREZ, ALBERTO

***5189**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 9.45 kWp connectada a xarxa i bateries de liti amb capacitat d'emmagatzematge de 10 kWh

21.519,87

10.170,00

0000000025/2023

NEXTG45-988/2021

09/10/2021

BERTHY WEISSENFELS, EVA MARIA

****3508*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 5.85 kWp connectada a xarxa i bateries de liti amb capacitat d'emmagatzematge de 10 kWh

16.560,01

8.410,00

0000000027/2023

NEXTG45-991/2021

09/10/2021

DENGRA MARTÍNEZ, JOSÉ

***3994**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,05 kWp amb bateries de 7,20 kWh

10.756,91

5.370,00

0000000028/2023

NEXTG45-993/2021

09/10/2021

MEDINA COBOS, MARIA GLORIA

***5046**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,50 kWp amb 7,20 kWh de bateries           

11.155,35

5.894,40

0000000029/2023

NEXTG45-995/2021

09/10/2021

MEDINA DELGADO, JACINTO

***5211**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,50 kWp amb bateries de 7,20 kWh

11.155,35

5.894,40

0000000032/2023

NEXTG45-997/2021

09/10/2021

CAMPILLO ANTON, PEDRO

***4191**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,05 kWp amb bateries de 5 kWh

11.562,60

4.880,00

0000000033/2023

NEXTG45-1000/2021

10/10/2021

NADAL SOLER, CATALINA

***8551**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4.32 kWp aïllada i bateries de liti amb capacitat d'emmagatzematge de 7.7 kWh

12.960,89

6.365,00

0000000035/2023

NEXTG45-1010/2021

10/10/2021

VICENS PERMIÑA, ALICIA

***0472**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.6 kWp aïllada

5.602,00

2.160,00

0000000037/2023

NEXTG45-1014/2021

10/10/2021

RUDOLF WEBER, JOACHIM

****5297*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4.32 kWp connectada a xarxa

12.060,07

2.592,00

0000000039/2023

NEXTG45-1033/2021

11/10/2021

MONSERRAT FIGUEROA, MIGUEL

***3309**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.6 kWp connectada a xarxa i bateries de liti amb capacitat d'emmagatzematge de 7.2 kWh

14.806,32

5.688,00

0000000041/2023

NEXTG45-1040/2021

12/10/2021

RAMIS COLL, GUILLERMO

***3556**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 9 kWp connectada a xarxa i bateries de liti amb capacitat d'emmagatzematge d'11.6 kWh

17.444,80

9.460,00

0000000043/2023

NEXTG45-1054/2021

13/10/2021

REAL MOREY, LORENZO

***0674**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 6.56 kWp connectada a xarxa i bateries de liti amb capacitat d'emmagatzematge de 7.7 kWh

17.986,91

7.649,00

0000000045/2023

NEXTG45-1071/2021

14/10/2021

JANER MULET, MARIA DE LA PAU

***2919**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 5 kWp amb bateries de 10 kWh

17.986,65

7.900,00

0000000046/2023

NEXTG45-1076/2021

07/10/2021

LUCEK, STHEPAN MICHAEL

****5346*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 3,84 kWp amb bateries de 5 kWh

12.730,06

4.754,00

0000000048/2023

NEXTG45-1087/2021

14/10/2021

BAUZÀ BAUZÀ, MARGARITA

***0974**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 9,60 kWp amb bateries de 15,40 kWh

28.336,99

11.150,00

0000000049/2023

NEXTG45-1090/2021

15/10/2021

VALENCIA SOLA, MARIA

***9800**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Ampliació d'instal·lació FV 3.2 kWp connectada a xarxa i bateries de liti amb capacitat d'emmagatzematge de 4.8 kWh

5.244,75

4.272,00

0000000052/2023

NEXTG45-1097/2021

15/10/2021

ALLES SALORD, RAFEL

***4209**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 3,21 kWp amb bateries de 5 kWh

9.304,90

4.376,00

0000000053/2023

NEXTG45-1098/2021

15/10/2021

MOREY MELIS, PEDRO

***3960**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 6.4 kWp connectada a xarxa i bateries de liti amb capacitat d'emmagatzematge de 10 kWh

14.737,07

8.740,00

0000000099/2023

NEXTG45-1100/2021

15/10/2021

FRAU MATAS, JERÓNIMA

***0134**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 7.2 kWp connectada a xarxa i bateries de liti amb capacitat d'emmagatzematge de 7.7 kWh

13.810,78

8.004,22

0000000100/2023

NEXTG45-1116/2021

16/10/2021

BAUER, GERDA

****9770*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4.05 kWp connectada a xarxa i bateries de liti amb capacitat d'emmagatzematge de 7.7 kWh

15.905,74

6.203,00

0000000107/2023

NEXTG45-1129/2021

18/10/2021

POU FONT, ALEJANDRO

***8264**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 6,93 kWp amb bateries de 10 kWh

16.477,00

9.058,00

0000000108/2023

NEXTG45-1134/2021

18/10/2021

HORRACH MORA, MARGARITA

***4057**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 2.8 kWp connectada a xarxa i bateries de liti amb capacitat d'emmagatzematge de 5 kWh

9.251,31

4.130,00

0000000112/2023

NEXTG45-1146/2021

18/10/2021

POMAR GALLARDO, RIGOBERTO

***3548**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 5.4 kWp connectada a xarxa i bateries de liti amb capacitat d'emmagatzematge de 10 kWh

15.273,00

8.140,00

0000000114/2023

NEXTG45-1173/2021

19/10/2021

PARRA SÁNCHEZ, ISABEL

***2608**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 5 kW amb bateries de 10 kWh

17.986,65

7.900,00

0000000116/2023

NEXTG45-1176/2021

19/10/2021

PARRA SÁNCHEZ, RICARDO

***7387**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 5 kWp connectada a xarxa i bateries de liti amb capacitat d'emmagatzematge de 10 kWh

17.986,65

7.900,00

0000000124/2023

NEXTG45-1233/2021

20/10/2021

BOSS, FRANK

****8897*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 9 kWp amb bateries d'11 kWh

19.846,61

9.250,00

0000000125/2023

NEXTG45-1241/2021

21/10/2021

SERRA RIUTORT, MIQUEL

***0601**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 5,40 kWp

8.001,46

3.240,00

0000000126/2023

NEXTG45-1256/2021

21/10/2021

MARI CAVA DE LLANO, MARIA LUISA

***5887**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 10.8 kWp connectada a xarxa i bateries de liti amb capacitat d'emmagatzematge de 16 kWh

23.046,63

10.460,00

0000000134/2023

NEXTG45-1279/2021

22/10/2021

VERELST, MICHAEL ALBERT

****4431*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'autoconsum fotovoltaica de 5,52kWp i inversor monofàsic de 5kW instal·lat al terra i connectat a la xarxa

6.866,99

3.312,00

0000000136/2023

NEXTG45-1291/2021

24/10/2021

EVENSCHOR, FRIEDERICH

****1745*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 11,56 kWp amb bateries de 9,60 kWh

29.849,85

9.906,00

0000000138/2023

NEXTG45-1293/2021

24/10/2021

ROIG SANCHIS, ESTER

***5693**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,95 kWp

6.694,93

2.970,00

0000000141/2023

NEXTG45-1317/2021

25/10/2021

GUASCH COLOMAR, DANIEL

***5089**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 5,40 kWp amb bateries de 10,50 kWh

13.520,01

6.915,00

0000000144/2023

NEXTG45-1319/2021

25/10/2021

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

***0240**

2023/G/731A01/76100/40/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 29,16 kWp

44.566,28

21.870,00

0000000145/2023

NEXTG45-1328/2021

25/10/2021

KNACKSTEDT, MARC

****2444*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 5.4 kWp connectada a xarxa i bateries de liti amb capacitat d'emmagatzematge de 9.6 kWh

15.150,91

7.944,00

0000000149/2023

NEXTG45-1334/2021

25/10/2021

VOLKER, MATTHIAS

****9992*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 20 kWp connectada a xarxa i bateries de liti amb capacitat d'emmagatzematge de 19.3 kWh

44.436,23

15.755,00

0000000150/2023

NEXTG45-1336/2021

26/10/2021

BERGILLOS EXPÓSITO, ISABEL

***1380**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4.05 kWp connectada a xarxa

5.312,32

2.430,00

0000000151/2023

NEXTG45-1338/2021

26/10/2021

AGUILÓ PORCEL, FRANCISCO JOSÉ

***2456**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 9.45 kWp connectada a xarxa

11.590,00

5.670,00

0000000152/2023

NEXTG45-1339/2021

26/10/2021

CATALÁN OLIVER, MIGUEL

***6966**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 5,85 kWp

7.990,01

3.510,00

0000000167/2023

NEXTG45-1342/2021

26/10/2021

RODRÍGUEZ CÓRDOBA, DOMINGO

***3271**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4.5 kWp connectada a xarxa

7.608,48

2.700,00

0000000186/2023

NEXTG45-1343/2021

26/10/2021

PONCE LEON, FRANCISCO JAVIER

***5382**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.6 kWp connectada a xarxa

6.096,10

2.160,00

0000000191/2023

NEXTG45-1347/2021

26/10/2021

ALZAMORA MASSANET, PEDRO

***4741**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 5,70 kWp

7.410,94

3.420,00

0000000195/2023

NEXTG45-1350/2021

26/10/2021

SALA BORRAJO, ENRIQUE

***6111**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 6.75 kWp connectada a xarxa

12.600,01

4.050,00

0000000197/2023

NEXTG45-1351/2021

26/10/2021

LANGFELD ALSTAD, RANDI

***4558**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,50 kWp

9.250,00

2.700,00

0000000198/2023

NEXTG45-1352/2021

26/10/2021

LÓPEZ GÓMEZ, JOSÉ GABRIEL

***3319**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 5.25 kWp connectada a xarxa

9.423,64

3.150,00

0000000199/2023

NEXTG45-1353/2021

26/10/2021

RELLIER, KURT HELMUT

****8887*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 7,20 kWp amb bateries de 13,80 kWp

23.102,53

9.150,00

0000000200/2023

NEXTG45-1354/2021

26/10/2021

DE JUAN MOHAN, SILVIA

***2662**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4.5 kWp connectada a xarxa i bateries de liti amb capacitat d'emmagatzematge de 5.8 kWh

11.669,24

5.542,00

0000000201/2023

NEXTG45-1356/2021

27/10/2021

FERRER BENEJAM, IGNASI

***3419**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.375 kWp connectada a xarxa

6.322,25

2.025,00

0000000202/2023

NEXTG45-1357/2021

27/10/2021

GIESEN, HORST ERNST

****7933*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4 kWp

5.990,00

2.400,00

0000000203/2023

NEXTG45-1362/2021

27/10/2021

MOLINA EL GANAME, JOSÉ EDUARDO

***6193**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Ampliació d'instal·lació fotovoltaica existent 7.77 kwp addicionals

5.868,50

3.496,50

0000000208/2023

NEXTG45-1368/2021

27/10/2021

JUAN CERDÓ, JUAN

***0445**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 8.19 kWp connectada a xarxa

9.290,00

5.364,45

0000000209/2023

NEXTG45-1370/2021

27/10/2021

RODRÍGUEZ CARRUESCO, ISRAEL

***0816**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4.5 kWp connectada a xarxa

3.624,92

2.700,00

0000000210/2023

NEXTG45-1372/2021

27/10/2021

CASTRO OLIVA, VÍCTOR

***2526**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 1.8 kWp connectada a xarxa

2.952,40

1.080,00

0000000211/2023

NEXTG45-1373/2021

27/10/2021

FIOL GARCIAS, FRANCESC MIQUEL

***0393**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 6.48 kWp connectada a xarxa

7.831,36

3.888,00

0000000212/2023

NEXTG45-1375/2021

27/10/2021

PIZÀ VIDAL, BARTOMEU

***5237**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 5 kWp amb bateries de 10 kWh

17.986,65

7.900,00

0000000213/2023

NEXTG45-1380/2021

28/10/2021

MONSERRAT FULLANA, ANTÒNIA

***0345**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 5.4 kWp connectada a xarxa

8.772,50

3.240,00

0000000214/2023

NEXTG45-1382/2021

28/10/2021

GAMUNDI COLOM, MARGARITA

***4901**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 7.12 kWp connectada a xarxa i bateries de liti amb capacitat d'emmagatzematge de 10 kWh

22.312,40

9.955,00

0000000216/2023

NEXTG45-1383/2021

28/10/2021

TUR COSTA, JOSÉ

***5439**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 6,48 kWp

12.822,19

3.888,00

0000000217/2023

NEXTG45-1384/2021

28/10/2021

TORRENS PICÓ, PEDRO

***8474**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4.32 kWp connectada a xarxa

3.884,61

2.592,00

0000000218/2023

NEXTG45-1386/2021

28/10/2021

TORRES GONZÁLEZ, ANDRÉS

***5519**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4.5 kWp connectada a xarxa

6.490,00

2.700,00

0000000219/2023

NEXTG45-1388/2021

28/10/2021

SAMPOL MAS, MARGALIDA

***0885**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 5.32 kWp connectada a xarxa

8.772,16

3.484,60

0000000220/2023

NEXTG45-1389/2021

28/10/2021

COTS TORRELLES, RICARD

***2124**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 2,25 kWp

5.568,78

1.350,00

0000000221/2023

NEXTG45-1390/2021

28/10/2021

CIFRE FERRIOL, RAFAEL

***2597**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 6.3 kWp connectada a xarxa i bateries de liti amb capacitat d'emmagatzematge d'11 kWh

17.425,90

6.526,15

0000000224/2023

NEXTG45-1391/2021

28/10/2021

MAS GARAU, JERÓNIMO

***2953**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,50 kWp

7.633,76

2.700,00

0000000228/2023

NEXTG45-1394/2021

28/10/2021

SEGUÍ GOMILA, ANTONIO

***5135**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4.5 kWp connectada a xarxa

7.441,77

2.700,00

0000000232/2023

NEXTG45-1395/2021

28/10/2021

REGAS CHAVARRIA, SILVIA

***2296**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica aïllada de 3,15 kWp

5.978,14

1.800,00

0000000234/2023

NEXTG45-1403/2021

29/10/2021

GARCIA BUADES, MARIA ESTHER

***0959**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,005 kWp en municipi de menys de 5.000 habitants o municipis de repte demogràfic

7.890,69

2.623,28

0000000235/2023

NEXTG45-1404/2021

29/10/2021

VINGUT TORRES, JAVIER

***4850**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4.92 kWp connectada a xarxa i bateries de liti amb capacitat d'emmagatzematge de 10.24 kWh

11.320,09

6.536,00

0000000240/2023

NEXTG45-1405/2021

29/10/2021

SOLANAS MESTRE, MARIA MAGDALENA

***6867**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 6,75 kWp

10.962,58

4.050,00

0000000241/2023

NEXTG45-1406/2021

29/10/2021

ORFILA PONS, ÀGUEDA

***9583**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3 kWp connectada a xarxa

6.314,14

1.800,00

0000000242/2023

NEXTG45-1407/2021

29/10/2021

BOSCH DONATE, JAVIER

***0052**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 5,915 kWp en municipi de menys 5.000 habitants o municipis de repte demogràfic

7.690,00

3.874,33

0000000243/2023

NEXTG45-1409/2021

29/10/2021

VILLAMIL HERNÁNDEZ, LUIS MIGUEL

***0414**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 3 kWp

6.327,82

1.800,00

0000000244/2023

NEXTG45-1413/2021

29/10/2021

AGHAEI PIRHOSSEINI, BEHZAD

***7456**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 5,40 kWp

8.233,80

3.240,00

0000000245/2023

NEXTG45-1418/2021

29/10/2021

BERRUEZO OBANOS, FRANCISCO JAVIER

***3717**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4.55 kWp connectada a xarxa

6.490,00

2.730,00

0000000246/2023

NEXTG45-1419/2021

29/10/2021

HERVAS VALLS, MARÍA MAGDALENA

***5152**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,55 kWp

6.799,99

2.730,00

0000000276/2023

NEXTG45-1422/2021

29/10/2021

FLAQUER ORPI, PEDRO

***1467**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.71 kWp connectada a xarxa

5.688,79

2.226,00

0000000278/2023

NEXTG45-1424/2021

29/10/2021

DE LORENZO ROSSELLÓ, ESTHER

***6349**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.6 kWp connectada a xarxa

6.295,97

2.160,00

0000000279/2023

NEXTG45-1425/2021

29/10/2021

RAMÓN MATAMALAS, MIGUEL

***2671**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,50 kWp

6.790,00

2.700,00

0000000281/2023

NEXTG45-1427/2021

29/10/2021

GARRIDO REYES, RAFAEL MANUEL

***9429**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 3,60 kWp

5.690,00

2.160,00

0000000284/2023

NEXTG45-1428/2021

29/10/2021

MOREY COVAS, GUILLERMO

***6626**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4.5 kWp connectada a xarxa

6.690,01

2.700,00

0000000285/2023

NEXTG45-1430/2021

29/10/2021

TORRES SERVERA, ANTONIA

***8375**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 7.2 kWp connectada a xarxa i bateries de LIti amb capacitat d'emmagatzematge de 4.8 kWh

14.253,80

6.672,00

0000000286/2023

NEXTG45-1431/2021

29/10/2021

POU GARCIAS, MARIA ROSA

***2020**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,32 kWp

7.739,20

2.592,00

0000000287/2023

NEXTG45-1432/2021

30/10/2021

MATAMALES PROHENS, ANTONIA

***7562**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 4.14 kWp connectada a xarxa

5.749,85

2.484,00

0000000288/2023

NEXTG45-1439/2021

01/11/2021

HAHN, EUGEN JOSEP

***9705**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de bateries de 9,84 kWp amb bateries de 16,80 kWh

35.570,37

11.784,00

0000000339/2023

NEXTG45-1442/2021

02/11/2021

MASCARÓ LLABRÉS, FRANCISCO JAVIER

***3947**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.6 kWp connectada a xarxa

5.828,82

2.160,00

0000000290/2023

NEXTG45-1443/2021

02/11/2021

ADRIAN GENER, ENRIC

***4207**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 4,07 kWp

7.437,49

2.400,00

0000000291/2023

NEXTG45-1444/2021

02/11/2021

TERRASA COLL, LORENZO

***7388**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.6 kWp connectada a xarxa

8.300,00

2.160,00

0000000292/2023

NEXTG45-1445/2021

02/11/2021

FLORIT BOSCH, GABRIEL

***3141**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 3,64 kWp

6.655,00

2.184,00

0000000293/2023

NEXTG45-1446/2021

02/11/2021

GERMEAUX, GUY JEAN EMILE

****8446*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 5.4 kWp connectada a xarxa

6.990,00

3.240,00

0000000294/2023

NEXTG45-1448/2021

02/11/2021

RUIZ SANCHO, JUAN CARLOS

***3104**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 5.4 kWp connectada a xarxa

6.747,09

3.240,00

0000000295/2023

NEXTG45-1449/2021

02/11/2021

SCHNEIDER, DANIELA

****6668*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 3,22 kWp

5.391,61

1.932,00

0000000296/2023

NEXTG45-1450/2021

02/11/2021

MERCADAL LLORENS, LORENZO

***2906**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Incorporació de bateries de Liti amb capacitat d'emmagatzematge de 4.8 kWp en instal·lació existent connectada a xarxa

2.505,43

2.352,00

0000000297/2023

NEXTG45-1452/2021

02/11/2021

DOMENGE GELABERT, JOAN

***6497**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 5.85kWp aïllada

7.690,00

3.510,00

0000000298/2023

NEXTG45-1455/2021

02/11/2021

ESCALAS OLIVER, MARIA PILAR

***0196**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació fotovoltaica de 5,40 kWp

9.886,91

3.240,00

0000000300/2023

NEXTG45-1456/2021

02/11/2021

TUR RIERA, MARGARITA

***3654**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 2.7 kWp connectada a xarxa

5.133,24

1.620,00

0000000301/2023

NEXTG45-1460/2021

02/11/2021

OBRADOR CRUZ, PEDRO

***4685**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.6 kWp connectada a xarxa

6.290,00

2.160,00

0000000302/2023

NEXTG45-1462/2021

02/11/2021

SÁNCHEZ ÚBEDA, ÁNGELES

***3412**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació FV 3.6kWp connectada a xarxa

5.690,00

2.160,00

0000000303/2023

 

Documents adjunts