Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 111036
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, a proposta del director general de Política Universitària i Recerca, per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria d’ajudes de formació de professorat universitari (FPU) per a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat, així com les corresponents subvencions per a taxes acadèmiques (FPU-CAIB 2023)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El director general de Política Universitària i Recerca ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets i Fonaments del dret

1. En data 14 de gener de 2023 es va publicar al BOIB número 6 la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajudes de formació de professorat universitari (FPU) per a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat, així com les corresponents subvencions per a taxes acadèmiques (FPU-CAIB 2023) .

2. El punt novè apartat 1 de l'annex I de l'esmentada resolució indica que les sol·licituds s' han de presentar de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que està disponible al procediment publicat a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, de conformitat amb l'article 66.6 de la Llei 39/2015.  

L'apartat 4 del mateix punt indica que el termini per presentar les sol·licituds finalitza el 17 de febrer de 2023.

3. En data 10 de febrer de 2023 la Direcció General de Modernització i Administració Digital ha informat d'una aturada dels serveis d'arxiu que afectaran a, entre d'altres, la seu electrònica i les plataformes SISTRA2. Aquesta aturada està prevista per al dia 17 de febrer de 2023.

4. Atès que l'aturada dels sistemes informàtics de dia 17 de febrer de 2023 pot afectar als interessats de la convocatòria FPU, en el sentit d'impossibilitar la presentació de les sol·licituds, és convenient ampliar en dos dies hàbils el termini als efectes d'evitar que possibles incidències tècniques perjudiquin el funcionament ordinari de l'Administració.

5. Per tot això, resulta d'aplicació l'article 32.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de la Administracions Públiques davant l'existència d'una incidència tècnica que pot impossibilitar el funcionament ordinari del sistema o aplicació del tràmit telemàtic de presentació de sol·licituds. Així, correspon ampliar el termini fins dia 21 de febrer de 2023 i publicar aquesta circumstància a la seu electrònica i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

En el mateix sentit es pronuncia l'article 11, apartat 1, lletra g) del Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, aprovat mitjançant Reial decret 203/2021, de 30 de març, que estableix l'obligació de publicar a la seu electrònica la informació sobre qualsevol incidència tècnica que esdevingui i impossibiliti el funcionament ordinari del sistema o aplicació que correspongui, així com de l'ampliació del termini no vençut que, si escau, hagi acordat l'òrgan competent degut a aquesta circumstància.

6. Atès que el termini per presentar sol·licituds acaba dia 17 de febrer de 2023, i encara no ha finalitzat, es pot ampliar el termini als efectes de permetre als interessats gaudir de les ajudes que la Direcció General de Política Universitària i Recerca vol concedir.

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura que dicti una resolució en els termes següents:

1. Ampliar el termini de sol·licitud de les ajudes de de formació de professorat universitari (FPU) per a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat, així com les corresponents subvencions per a taxes acadèmiques (FPU-CAIB 2023) i s'estableix dia 21 de febrer de 2023 com nova data de finalització del termini.

2. Publicar la resolució a la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i al Butlletí Oficial de les Illes Balears i tendrà efectes des del dia de publicació a la seu.

​​​​​​​Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (10 de febrer de 2023)

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura Miquel Company i Pons

El director general proposant José Luis Pons Hinojosa