Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 110917
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 6 de febrer de 2023 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat del centre autoritzat d'ensenyaments elementals de música (CAEEM) Sant Josep Obrer, amb codi de centre 07008703

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de dia 12 de setembre de 2000, BOIB núm. 120, de 30 de setembre) s'autoritzà el centre privat de música Sant Josep Obrer per impartir ensenyaments de grau elemental de música. El centre va quedar configurat de la manera següent: grau elemental de música de les especialitats de piano, guitarra, violí, violoncel, percussió, clarinet, flauta travessera i saxòfon. Nombre de llocs escolars: 360 (BOIB núm. 77, de 23 de maig).

2. Mitjançant la Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 5 de maig de 2015 (BOIB núm. 77, de 23 de maig), s'actualitzà i modificà l'adscripció dels centres privats i centres privats concertats de batxillerat, formació professional específica i centres privats de règim especial a instituts d'ensenyament secundari o centres públics de referència de les Illes Balears, el centre autoritzat d'ensenyaments elementals de música (CAEEM) Sant Josep Obrer quedà adscrit al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca (BOIB núm. 78, de 12 de juny).

3. Mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 4 de juny de 2021 (BOIB núm. 78, de 12 de juny), sobre el funcionament de l'adscripció dels centres privats autoritzats i centres integrats privats d'ensenyaments elementals i professionals de música i dansa, quedaren regulades les implicacions dels centres autoritzats amb ensenyaments elementals de música i les implicacions per a tots dos centres, per una banda, el Conservatori i per l'altra, els centres privats autoritzats.

4. El 20 de juny de 2022, el senyor Andreu Mir Gual, en la seva condició d'apoderat i en representació del Bisbat de Mallorca, titular del CAEEM Sant Josep Obrer, va presentar sol·licitud amb NRE GOIBE346736/2022 i GOIBE346756/2022, a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, en què sol·licitava la modificació de la titularitat del centre, que fins ara era del Bisbat de Mallorca i que passaria a ser de la Fundación Diocesana Ramón Llull, amb el NIF R0700747I, amb efectes des d'1 d'agost de 2022.  Amb la sol·licitud es va presentar la documentació següent:

- Escriptura del conveni de cessió de la titularitat del centre educatiu, signada pels representants d'ambdues entitats el 9 de juny de 2022. La Fundación Diocesana Ramón Llull (NIF R0700747I) accepta i adquireix la titularitat del centre a partir de l'1 d'agost de 2022 i se subroga en els contractes de feina, relacions laborals, drets i obligacions que tenia fins aquest dia el Bisbat de Mallorca com a titular del centre privat concertat CAEEM Sant Josep Obrer.

- Certificat de la Subdirecció General de Llibertat Religiosa del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, en què la Fundación Diocesana Ramón Llull, amb domicili social al carrer Mare de Déu de la Victòria s/n, apareix inscrita en el Registre d'Entitats Religioses amb data 26 de novembre de 2019, amb el número 025025.

- Certificat de la Cancelleria de la Fundación Diocesana Ramón Llull, en què s'especifica la condició de president del Bisbe de la Diòcesi de Mallorca, senyor Sebastià Taltavull i Anglada.

- Escriptura de poder del senyor Andreu Mir Gual, atorgada pel president de la Fundación Diocesana Ramón Llull.

5. En data 2 de febrer de 2023, la cap del Departament de Planificació i Centres emet un informe favorable sobre el canvi de la titularitat del Bisbat de Mallorca a la Fundación Diocesana Ramón Llull, amb efectes des d'1 d'agost de 2022,del CAEEM Sant Josep Obrer.

6. En data 3 de febrer de 2023, el director general de Planificació, Ordenació i Centres va proposar l'autorització del canvi de la titularitat del CAEEM Sant Josep Obrer, del Bisbat de Mallorca a la Fundación Diocesana Ramón Llull amb efectes des d'1 d'agost de 2022.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, la qual estableix a l'article 102,  punt 2, de Creació de centres, que la creació, la supressió i la transformació de centres privats s'ha de sotmetre a l'autorització administrativa corresponent. A l'article 103, punt 2 de Principi d'autorització administrativa, determina que els centres privats de les Illes Balears, inclosos els centres estrangers, que imparteixen ensenyaments de règim general o de règim especial s'han de sotmetre al principi d'autorització administrativa establert en aquesta Llei i en l'article 23 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOIB núm. 38, de 17 de març).

5. El Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments de segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària (BOE núm. 62, de 12 de març).

6. El Reial decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre autoritzacions de centres docents privats, per impartir ensenyaments de règim general no universitaris (BOE núm. 86, de 9 d'abril), modificat pel Reial decret 131/2010, de 12 de febrer (BOE núm. 62, de 12 de març).

7. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

8. El Decret 1/2022, de 27 de juliol de la presidenta de les Illes Balears (BOIB 104, de 9 d'agost de 2022) pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres amb data 3 de febrer de 2023, dict la següent

Resolució

1. Autoritzar el canvi de la titularitat del centre autoritzat d'ensenyaments elementals de música (CAEEM) Sant Josep Obrer, amb codi de centre 07008703, del Bisbat de Mallorca a la Fundación Diocesana Ramón Llull, amb el NIF R0700747I, amb efectes des de l'1 d'agost de 2022.

2. Inscriure i actualitzar aquesta modificació en el Registre estatal de centres docents (RCD) del Ministeri d'Educació i Formació Professional i en el Registre Autonòmic de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

3. Determinar que, com a conseqüència d'aquesta modificació, el centre queda configurat de la manera següent:

Codi de centre: 07008703

Denominació genèrica: Centre autoritzat d'ensenyaments elementals de música (CAEEM)

Denominació específica: Sant Josep Obrer

Titular: Fundación Diocesana Ramón Llull (NIF R0700747I)

Domicili: c. Reis Catòlics, núm. 89

Localitat: Palma

Municipi: Palma

CP: 07007

Ensenyaments elementals de música autoritzats: grau elemental de música de les especialitats de piano, guitarra, violí, violoncel, percussió, clarinet, flauta travessera i saxòfon.

Nombre de llocs escolars: 360

4. Fer avinent al centre esmentat que resta obligat a complir la legislació vigent i a sol·licitar la revisió oportuna de la seva configuració quan s'hagi de modificar qualsevol de les dades que figuren en aquesta Resolució.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 6 de febrer de 2023

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà